A kiadó honlapja

Ön az oldal 125585. látogatója        

Budapest

2006. DECEMBER,

csütörtök


 


XV. ÉVFOLYAM

12. szám


 

ÁRA: 1617 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

68/2006. (XII. 6.) AB határozat A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról szóló 2006. évi LXXII. törvény 3. § (1) bekezdésének a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 56. § (1) bekezdés c) pontját módosító szövegrésze alkotmányellenességéről

1021

69/2006. (XII. 6.) AB határozat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXI. törvény 20. § (2) bekezdésével megállapított - 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontjába foglalt "A tanítási időkeret teljesítésébe a II/18. pont alapján egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartására elrendelt többlettanításból be kell számítani az egy tanítási héten a két órát meghaladó többlettanítási órát." szövegrész alkotmányellenességéről

1035

70/2006. (XII. 13.) AB határozat A bírósági eljárást megindító keresetlevél vagy kérelem késedelmes benyújtásáról szóló 4/2003. PJE határozat alkotmányellenességének vizsgálatáról

1042

72/2006. (XII. 15.) AB határozat A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a, a 10. §-a, a 12. §-a, a 12/A. §-a, a 12/B. §-a, a 13. §-a és a 14. §-a alkotmányellenességéről

1058

74/2006. (XII. 15.) AB határozat A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 134. § (3) bekezdés a) pontja alkotmányellenességéről

1081

75/2006. (XII. 20.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 492/2006. (IX. 7.) OVB határozatának helybenhagyásáról

1086

76/2006. (XII. 20.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 493/2006. (IX. 7.) OVB határozatának helybenhagyásáról

1088

80/2006. (XII. 20.) AB határozat Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 5. § (5) bekezdése alkotmányellenességéről

1091

71/2006. (XII. 15.) AB határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2006. évi költségvetéséről szóló 8/2006. (II. 23.) számú rendelete 4. § (3) bekezdésének "A 3/c. számú melléklet választókerületenként részletezi a képviselői és peremkerületi alapok felbontását." mondata, valamint 3/c. melléklete alkotmányellenességéről

1097

73/2006. (XII. 15.) AB határozat Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének "és a megengedettnél nagyobb" szövegrésze alkotmányellenességéről

1099

77/2006. (XII. 20.) AB határozat Fót Nagyközség Önkormányzatának az állatok védelmére, kíméletére és tartásuk általános szabályaira vonatkozó helyi rendelkezések egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 11/1999. (VI. 18.) számú rendelete 4. § (2) bekezdése, 6. § (4) bekezdése, 9. § (3) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdésének "feltéve, hogy a környezetét nem zavarja" szövegrésze, 13. §-a, valamint 14. § (1) bekezdése alkotmányellenességéről

1102

78/2006. (XII. 20.) AB határozat Érd Város Önkormányzatának az Érd Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2003. (XII. 2.) ÖK számú rendelete 18. § (1) bekezdése első mondatának "nettó" szövegrésze alkotmányellenességéről

1109

79/2006. (XII. 20.) AB határozat Túrkeve Város Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló 2/2001. (II. 1.) rendelete 12. § (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenességéről

1111

1374/B/1997. AB határozat A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 38. § (11) bekezdése, 99. § (3) bekezdésének c) pontja, 101. §-a, 103. § (2) bekezdésének 1. pontja, valamint 104. § (2) bekezdésének a) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról

1114

734/B/1998. AB határozat A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. § (1) bekezdés "86/A" szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálatáról

1119

565/D/2000. AB határozat A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 33. § (3) bekezdésével, valamint 35. § (2) bekezdésével kapcsolatban, az Alkotmány 13. § (1) bekezdésére hivatkozással előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálatáról

1122

803/B/2002. AB határozat Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 122. § (6) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1125

232/B/2003. AB határozat Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 2. § (2) és (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1131

334/D/2003. AB határozat A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 507. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról

1133

580/B/2003. AB határozat A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 52. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, valamint 52/A. §-a alkotmányellenességének utólagos vizsgálatáról, valamint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatáról az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32. §-ával és 58. §-ával összefüggésben

1136

823/B/2003. AB határozat Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 21. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1143

186/D/2004. AB határozat A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 111. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1144

630/B/2004. AB határozat A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 88. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1146

983/B/2004. AB határozat A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 47. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1150

1054/B/2005. AB határozat A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény - 2001. november 1-éig hatályban volt - 18. § (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 49. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1151

421/B/2006. AB határozat A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 12. § (3) bekezdésének b) pontjában szereplő "továbbá az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló pénzügyminiszteri rendelet" szövegrész, a 12. § (7) bekezdése és 27. § (9) bekezdése, továbbá "a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról" szóló 2005. évi LXXXIV. törvény 26. § (5) bekezdése, valamint az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 1. § (9) bekezdése, valamint 77. § (4) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban szereplő "játékhelyenként" szövegrész alkotmányellenességének vizsgálatáról

1153

731/B/2006. AB határozat Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 228. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1159

824/B/2006. AB határozat A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. § (1) bekezdés mb) pontja és a 69. § (12) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1161

430/B/2002. AB határozat A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése, 7. §-a, valamint az 1. számú melléklet 14. pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról

1163

667/B/2004. AB határozat A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének "Ha a pótlékban részesült személy meghal," szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálatáról

1165

485/B/2005. AB határozat Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának "először" szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálatáról

1168

496/B/2005. AB határozat Az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontjának az Alkotmány 66. § (1) bekezdésére és 70/A. § (1) bekezdésére alapított alkotmányellenessége vizsgálatáról

1170

941/E/2005. AB határozat Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatáról a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet Második Részének IV. Fejezetével összefüggésben

1174

313/B/2006. AB határozat Annak megállapításáról, hogy Rezi Község Önkormányzatának az építményadóról szóló 25/2004. (XI. 15.) számú rendelet 4. § e) pontja 2006. január 1-jéig alkotmányellenes volt

1175

786/B/2006. AB határozat Nemesvita Önkormányzatának a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2004. (VIII. 1.) rendelete 2. § 15. pontja, 22. § (4) bekezdése "egy db 110 vagy 120 literes" szövegrésze, továbbá 22. § (5) bekezdése "szociális helyzete alapján", valamint "kérelemre" és "szociálisan rászorultnak azt a kérelmezőt kell tekinteni, akinek a háztartásában csak nyugdíjasok élnek és egy főre eső nyugdíjuk a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át, egyedül álló esetén 200%-át nem éri el" szövegrészei alkotmányellenességének vizsgálatáról

1178

854/B/2006. AB határozat Várvölgy Község Önkormányzatának az építményadóról szóló 10/1999. (XII. 15.) számú rendelete 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról

1183

484/B/1999. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

1185

340/E/2002. AB végzés Az indítvány visszautasításáról

1187

859/B/2003. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

1188

1145/D/2005. AB végzés Az indítvány visszautasításáról

1189

757/B/2000. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

1191

1065/B/2001. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

1192

94/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

1193

238/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

1193

598/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

1194

758/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

1195

364/H/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

1195

403/B/2004. AB végzés Az indítvány visszautasításáról és az alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

1196

803/H/2005. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetéséről

1197

16/I/2006. AB elnöki végzés A nyilvánvalóan alaptalan indítvány elutasításáról

1197

98/I/2006. AB elnöki végzés A nyilvánvalóan alaptalan indítvány elutasításáról

1198

544/I/2006. AB elnöki végzés A nyilvánvalóan alaptalan indítvány elutasításáról

1200

581/I/2006. AB elnöki végzés A nyilvánvalóan alaptalan indítvány elutasításáról

1201

629/I/2006. AB elnöki végzés A nyilvánvalóan alaptalan indítvány elutasításáról

1201

910/I/2006. AB elnöki végzés A nyilvánvalóan alaptalan indítvány elutasításáról

1202

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2020.02.21.