A kiadó honlapja

Ön az oldal 29094. látogatója        

Budapest

2008. OKTÓBER 31.,

péntek


 


V. ÉVFOLYAM

10. szám


 

ÁRA: 1575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Kormányrendeletek

 

223/2008. (IX. 9.) Korm. r. Az akkreditálásban érdekelt miniszterek kijelöléséről

1747

226/2008. (IX. 11.) Korm. r. A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról

1747

227/2008. (IX. 11.) Korm. r. A Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

1748


Miniszteri rendeletek

 

33/2008. (IX. 9.) EüM–KvVM e. r. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról

1748

38/2008. (X. 3.) EüM r. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM r. mód.

1748

127/2008. (IX. 29.) FVM r. A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

1748

22/2008. (IX. 12.) KvVM r. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

1749

23/2008. (IX. 23.) KvVM r. A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről szóló 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet módosításáról

1753

24/2008. (X. 8.) KvVM r. A védett tokfajok hasznosításáról

1753


Az Alkotmánybíróság határozatai

 

15/B/2000. AB hat. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálatáról

1754

723/B/2002. AB hat. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 44/2002. (VI. 29.) számú rendelet 5.§ (3)bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1759

612/B/2005. AB hat. Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal, az állati hulladék kezelésével és a települési köztisztasággal, a zöldterület- és parkfenntartással összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 8/2003. (III. 27.) számú rendelete 11.§ (1)bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1761

663/B/2006. hat. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet melléklete I/2. pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról

1763


Miniszteri határozat

 

39/2008. (IX. 9.) KüM hat. Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről

r = 1766


Miniszteri utasítások

 

10/2008. (HÉ.39.) KvVM ut. Az Országos Környezeti Kármentesítési Program előirányzat működtetésének és végrehajtásának szabályairól

1766

11/2008. (HÉ.40.) KvVM ut. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség létszámkeretének megállapításáról

1773


Személyügyi hírek

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

1773


Pályázati felhívás

 

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter pályázati felhívása a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5.§-ának (1)bekezdés b)pontja alapján a hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére

1774


Közlemények

 

A Környezetbarát Termék Kht. közleményei

1779

82/2008. (EüK. 17.) Gyf. közleménye az Attala K–5 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat módosításáról

1780

83/2008. (EüK. 17.) Gyf. közleménye Budapest III. B–6 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1780

84/2008. (EüK. 17.) Gyf. közleménye a budapesti Hotel Olimpia számára gyógyszálló megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról

1780

85/2008. (EüK. 17.) Gyf. közleménye a Tatabánya B–26 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat módosításáról

1780

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I   É S   V Í Z Ü G Y I   É R T E S Í T Ő

2023.03.23.