A kiadó honlapja

Ön az oldal 29094. látogatója        

Budapest

2008. NOVEMBER 28.,

péntek


 


V. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 1575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


 


 


 


Törvények

 

2008. évi LIII. törvény A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről

1787

2008. évi LIV. törvény A Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról

1874

2008. évi LVII. törvény A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

1874

2008. évi LXI. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

1916


Kormányrendeletek

 

248/2008. (X. 14.) Korm. r. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1916

260/2008. (XI. 3.) Korm. r. Az állami vezetők és a köztisztviselők jutalmazásának egyes átmeneti szabályairól

1919

264/2008. (XI. 6.) Korm. r. A hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

1919


Miniszteri rendeletek

 

41/2008. (X. 30.) EüM–KvVM e. r. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról

1920

145/2008. (XI. 7.) FVM r. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

1921

25/2008. (X. 17.) KvVM–EüM–FVM e. r. A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet módosításáról

1921

26/2008. (X. 22.) KvVM r. A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bővítéséről

1923


Az Országgyűlés határozata

 

116/2008. (XI. 6.) OGY hat. A második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005–2006. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

r = 1928


Kormányhatározat

 

2148/2008. (X. 31.) Korm. hat. A magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2008–2020 közötti stratégiáról

1928


Utasítások

 

12/2008. (HÉ 41.) KvVM ut. A Fejlesztési Igazgatóság módosító alapító okiratának módosítása közzétételéről szóló 24/2006. (K.V.Ért. 13.) KvVM utasítás módosításáról

1929

13/2008. (HÉ 41.) KvVM ut. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban foglalkoztatott munkavállalók létszámáról szóló 11/2006. (K.V. Ért. 4.) KvVM utasítás, valamint az azt módosító 14/2006. (K. V. Ért. 5.) KvVM utasítás hatályon kívül helyezéséről

1931

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 2/2008. (MK 68.) MeHVM utasítás egységes szerkezetbe foglalva a 12/2008. (HÉ 45.) MeHVM utasítással

1931


Közlemények

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

1931

Környezetbarát termék minősítés

1932

ÖKO-FERR Kht. licenszdíj tételei

1933

RECYCLOMED Kft. licenszdíj tételei

1933

Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft. közleménye

1933

Az EKO-PUNKT Nonprofit Kft. közleménye

1934

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség pályázatot hirdet emisszió-kereskedelmi szakértői munkakör betöltésére

1934

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség pályázatot hirdet vízgazdálkodási (árvízvédelem) szakértői munkakör betöltésére

1934

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség pályázatot hirdet vízgazdálkodási (vízrendezés) szakértői munkakör betöltésére

1934

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I   É S   V Í Z Ü G Y I   É R T E S Í T Ő

2023.03.23.