A kiadó honlapja

Ön az oldal 29819. látogatója        Budapest

2008. MÁJUS 30.,

péntek


 


V. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 1575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Kormányrendeletek

 

57/2008. (III. 26.) Korm. r. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet módosításáról

1003

64/2008. (III. 28.) Korm. r. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

1010

74/2008. (IV. 3.) Korm. r. A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1010

75/2008. (IV. 3.) Korm. r. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1023

76/2008. (IV. 3.) Korm. r. Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1023

77/2008. (IV. 3.) Korm. r. Egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1023

78/2008. (IV. 3.) Korm. r. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről ésüzemeltetéséről

1023

97/2008. (IV. 29.) Korm. r. A kormányzati szerkezet megváltozásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

1036

99/2008. (IV. 29.) Korm. r. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001.(IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

1036


Miniszteri rendeletek

 

50/2008. (IV. 24.) FVM r. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

1036

59/2008. (IV. 29.) FVM r. Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

1037

14/2008. (IV. 3.) GKM r. A bányászati hulladékok kezeléséről

1064

8/2008. (III. 28.) KvVM r. A 2008. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egységes ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

1064

10/2008. (IV. 28.) KvVM r. A Zirci arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

1073

11/2008. (IV. 30.) KvVM r. Egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervekről

1074

12/2008. (IV. 30.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

1076

13/2008. (III. 26.) ÖTM r. A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

1190

17/2008. (III. 28.) ÖTM r. A 2006. tavaszi ár- és belvíz miatti károk pótlólagos enyhítéséről

1190


Az Országgyűlés határozata

 

47/2008. (IV. 23.) OGY h. A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

r = 1190


A Kormány határozatai

 

1025/2008. (IV. 29.) Korm. h. A Kormány ügyrendjéről szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat és egyes más kormányhatározatok módosításáról

1190

2037/2008. (III. 29.) Korm. h. A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetének létrehozásáról szóló egyezmény és módosítása, valamint a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv ésmódosítása részes államává válásához szükséges bejelentésről

1191

2051/2008. (IV. 30.) Korm. h. Egyes kiemelt kormányzati projektek végrehajtását koordináló tárcaközi bizottság létrehozásáról

1192


Miniszteri utasítás

 

3/2008. (K.V. Ért. 5.) KvVM ut. Az egységes közszolgálati szabályzatról szóló 19/2006. (K.V. Ért. 10.) KvVM utasítás módosításáról

1192


Közlemények

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye kitüntetések adományozásáról

1193


Pályázati felhívások

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázati felhívása a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által alapított Lampl Hugó emlékplakett adományozásának kezdeményezésére

1197

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata pályázati felhívása az Egyszemélyes Önkormányzati Vízmű Kft. ügyvezetői igazgatói állására

1197

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I   É S   V Í Z Ü G Y I   É R T E S Í T Ő

2024.04.15.