A kiadó honlapja

Ön az oldal 287705. látogatója        Budapest

2022. NOVEMBER 28.,,

hétfő


 


CXLIX. ÉVFOLYAM

11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

399/2022. (X. 21.) Korm. rendelet a NATO Válságreagálási Rendszerével összefüggő döntéshozatal és feladatellátás, valamint a Nemzeti Intézkedési Rendszer alkalmazásával összefüggő szabályokról

1393

402/2022. (X. 24.) Korm. rendelet a polgári védelmi kötelezettségről

1397

404/2022. (X. 24.) Korm. rendelet a védelmi és biztonsági képzések szabályairól

1400

407/2022. (X. 24.) Korm. rendelet egyes gazdasági társaságoknak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti ellátási kötelezettségeiről

1401

409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet egyes honvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

1403

410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

1407

411/2022. (X. 24.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások különleges jogrend és az összehangolt védelmi tevékenység időszakára való felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről

1411

427/2022. (X. 28.) Korm. rendelet a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól

1415

428/2022. (X. 28.) Korm. rendelet a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályairól

1421

438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

1434

462/2022. (XI. 15.) Korm. rendelete a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

1437


Határozatok

 

302/2022. (X. 20.) KE határozat vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről és dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

1440

320/2022. (XI. 14.) KE határozat államtitkár felmentéséről

1440

1491/2022. (X. 19.) Korm. határozat a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

1441

1508/2022. (X. 21.) Korm. határozat a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

1442

1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

1446

89/2022. (XI.16.) ME határozat helyettes államtitkár felmentéséről

1458


Utasítások

 

39/2022. (X. 25.) HM utasítás a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról 

1458

40/2022. (X. 25.) HM utasítás az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás módosításáról 

1459

41/2022. (XI. 4.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

1459

42/2022. (XI. 4.) HM utasítás a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról 

1460

43/2022. (XI. 18.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1461


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

489/2022. (HK 11.) MH PK intézkedés a Mészáros Lázár honvédelmi ösztöndíjszerződések megkötésével kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 610/2021. MH PK intézkedés módosításáról

1462

505/2022. (HK 11.) MH PK parancs a HM-I objektum objektum-parancsnoki teendőinek ellátásáról

1462

MH PK határozat alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről

1462


Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

 

9/2022. (HK 11.) MHP LGCSF szakutasítás a külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2022. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről szóló 9/2021. (HK 11.) MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöki szakutasítás módosításáról

1462


Szervezeti hírek, közlemények

 

MH TP PK a Magyar Honvédség Transzformációs parancsnokság közleménye

1463

MH HTP PK a Magyar Honvédség Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság közleménye

1463

HM KÁT pályázati felhívás a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály állományában lévő beosztás betöltésére

1463

MH AA MB PK pályázati felhívás az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztás betöltésére

1466

MH BHD PK pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztások betöltésére

1469

MH BHK KPPK pályázati felhívás az MH Bakony Harckiképző Központ állományában lévő beosztás betöltésére

1473

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.18.