A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5740973. látogatója

    Korábbi hónapok:

2015. január - 2015. február - 2015. március - 2015. április - 2015. május - 2015. június -
2015. július - 2015. augusztus - 2015. szeptember - 2015. október - 2015. november - 2015. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közli 2014. december 1-jétől a 2014/190. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

192/A. § (2) bek.-ből

,,legmagasabb szintű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 32. § [2015. február 1.]

 

396. §-ban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 28. § [2014. december 20.]


1988. évi I. tv.

 
 

a közúti közlekedésről

 
 

2. § (4) bek.-ben

,,valamint'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 157. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

20. § (1) bek. m) pontban

,,útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra'' szövegrész helyébe ,,út- és használati díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő díjra'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 157. § (3) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

21. § (1) bek. h) pontban

,,a díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra'' szövegrész helyébe ,,az út- és használati díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő díjra'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 157. § (3) bek. 2. pont [2015. július 1.]

 

21. § (3a) bek.-ben

,,üzemeltetője'' szövegrész helyébe ,,működtetője, és az úthasználati díj megfizetésének ellenőrzésére kijelölt szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 157. § (3) bek. 3. pont [2015. július 1.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 1. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

29. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 1. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

29. § (14) bek.-ben

,,az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁAK Zrt.)'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Ötdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NÖSZ Zrt.)'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 157. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

32. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 152. § [2015. január 1.]

 

33/A. § (1) bek.-ből

,,ennek elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 158. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

33/A. § (4)-(4a) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 158. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

33/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 153. § [2015. január 1.]

 

33/A. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 154. § [2015. január 1.]

 

33/A. § (6) bek.-ben

,,az ÁAK Zrt.'' szövegrész helyébe ,,a NÖSZ Zrt.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 157. § (2) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

33/A. § (6) bek.-ben

,,az ÁAK Zrt.-vel'' szövegrész helyébe ,,a NÖSZ Zrt.-vel'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 157. § (2) bek. 4. pont [2015. január 1.]

 

33/B. § (8) bek.-ben

,,az ÁAK Zrt.'' szövegrész helyébe ,,a NÖSZ Zrt.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 157. § (2) bek. 5. pont [2015. január 1.]

 

33/B. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 155. § [2015. július 1.]

 

33/C. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzésére jogosult szervezetek a díjköteles utak használati díja megfizetésének helyszíni ellenőrzése, valamint a megengedett'' szövegrész helyébe ,,hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosult szervezetek a megengedett'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 157. § (3) bek. 4. pont [2015. július 1.]

 

33/C. § (1) bek. d)-e) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 158. § (2) bek. 2. pont [2015. július 1.]

 

48. § (3) bek. a) pont 5. alpontban

,,továbbá a járművek üzemeltetésének általános feltételeit'' szövegrész helyébe ,,ezen tevékenységek végzéséhez használható járművek üzemeltetésének általános feltételeit, továbbá az e járművek vezetőinek képzésére vonatkozó feltételeket'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 157. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

48. § (3) bek. a) pont 35. alpont után

36. alponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 156. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

48. § (3) bek. m) pont mb) alpont után

mc) alponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 156. § (2) bek. [2014. december 30.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

33. § (2) bek. 36. pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulásban'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulásban'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 29. § a) pont [2014. december 20.]

 

57. § (1) bek. e) pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 29. § b) pont [2014. december 20.]

 

74/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 159. § [2015. január 1.]

 

102. § (1) bek. h) pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 29. § b) pont [2014. december 20.]


1990. évi C. tv.

 
 

a helyi adókról

 
 

1/A. § (5) bek.-ben

,,bevétele.'' szövegrész helyébe ,,bevétele, amelyet fejlesztési célra és a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 163. § [2015. január 2.]

 

8. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 160. § [2015. január 1.]

 

IV. Fejezet ,,Az adókötelezettség, az adó alanya'' alcím

36/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 161. § [2015. január 1.]

 

39. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 19. § [2015. szeptember 1.]

 

43. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 162. § [2015. január 1.]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

7. § (8) bek. d) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 182. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

7. § (8) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 164. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

7. § (8) bek. e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 164. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

8. § (6) bek. b) pontból

,,- a miniszter által meghatározott módon -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 182. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

13/A. § (2) bek.-ből

,,az álláskereső és a szolgáltatást kérő részére'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 182. § (1) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

13/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 165. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

13/A. § (3) bek.-ből

,,álláskeresővel és a munkaerőpiaci szolgáltatást kérővel készített'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 182. § (1) bek. 4. pont [2015. január 1.]

 

13/A. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 165. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

13/A. § (4) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 165. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

13/A. § (4) bek. g) pont után

h)-i) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 165. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

14. § (1) bek. c) pontban

,,terhességi gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 181. § 1. pont [2015. január 1.]

 

14. § (4) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 166. § [2015. január 1.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 167. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

16. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 167. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

21. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 168. § [2015. január 1.]

 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 169. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

27. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 169. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

29. § (1) bek. a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyre'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segélyre, csecsemőgondozási díjra'' szövegrész, ,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 181. § 2. pont [2015. január 1.]

 

29. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 170. § [2015. január 1.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,(1)'' szövegrész helyébe ,,(1)-(3)'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 181. § 3. pont [2015. január 1.]

 

36/B. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 171. § [2015. január 1.]

 

39. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 172. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

39. § (12) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 182. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

39. § (12) bek. g) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 172. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

39. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 172. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

54. § (10a) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 173. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

54. § (11) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 173. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

54. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 173. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

54. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 173. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

54. § (14) bek. e) pontban

,,e)-g)'' szövegrész helyébe ,,c) és e)-g)'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 181. § 4. pont [2015. január 1.]

 

54. § (14) bek. g) és i) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 182. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

54. § (14) bek. h) pontban

,,terheli, vagy'' szövegrész helyébe ,,terheli.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 181. § 5. pont [2015. január 1.]

 

54. § (14) bek. i) pontban

,,37/B. §'' szövegrész helyébe ,,37/A. §'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 181. § 6. pont [2015. január 1.]

 

54. § (14a) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 173. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

54. § (14a) bek. után

(14b) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 173. § (6) bek. [2015. január 1.]

 

54. § (17) bek. után

(18) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 173. § (7) bek. [2015. január 1.]

 

57/A. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 174. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

57/A. § (2) bek. l) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 174. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

57/A. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 174. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

57/A. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 182. § (2) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

57/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 175. § [2015. január 1.]

 

57/B. § (3) bek. 1. pont nyitó szövegrészben

,,foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem egészségkárosodottként jogosult'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 181. § 7. pont [2015. január 1.]

 

57/C. § (1) bek. a) pontban

,,adatrögzítéshez és'' szövegrész helyébe ,,adatrögzítéshez és a járási hivatal számára'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 181. § 8. pont [2015. január 1.]

 

57/C. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 176. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

57/C. § (3) bek.-ben

,,települési önkormányzat jegyzője'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 181. § 9. pont [2015. január 1.]

 

57/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 176. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

57/D. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 177. § [2015. január 1.]

 

58. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 178. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

58. § (5) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 178. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

58. § (5) bek. d) pont 4. alpont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 178. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

58. § (5) bek. e) pont 4-5. alpont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 178. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

58. § (5) bek. k) pont 1. alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 181. § 10. pont [2015. január 1.]

 

58. § (5) bek. v) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 182. § (2) bek. 4. pont [2015. január 1.]

 

58. § (8) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 178. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

58. § (9) bek. a) pontban

,,terhességi gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segélyt, csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 181. § 11. pont [2015. január 1.]

 

,,Fogalommeghatározások és záró rendelkezések'' alcím

59/E. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 180. § [2015. január 1.]

 

60. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 179. § [2015. január 1.]


1991. évi XI. tv.

 
 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

 
 

4. § (1) bek. c) pontban

,,szilárd és folyékony települési hulladékokkal, egyéb szennyvizekkel,'' szövegrész helyébe ,,közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal, valamint a'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 9. § a) pont [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek. e) pont után

f)-i) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 1. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,készítményekkel'' szövegrész helyébe ,,keverékekkel'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 9. § b) pont [2015. január 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,készítmények'' szövegrész helyébe ,,keverékek'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 9. § c) pont [2015. január 1.]

 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 1. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

4. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 1. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

6. § (1) bek. f) pontból

,, , ideértve a gyógyszertári ügyeletet és készenlétet is'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 10. § a) pont [2015. január 1.]

 

6. § (1) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 3. § [2015. január 1.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,tizenöt napon belül'' szövegrész helyébe ,,nyolc napon belül'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 9. § d) pont [2015. január 1.]

 

10. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 4. § [2015. január 1.]

 

13/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 5. § [2015. január 30.]

 

13/A. § (7)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 10. § b) pont [2015. január 1.]

 

14. § a) pontban

,,természetes fürdőhelyekkel kapcsolatos'' szövegrész helyébe ,,természetes fürdőhelyekkel és természetes fürdővizekkel kapcsolatos'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 9. § e) pont [2015. január 1.]

 

14/B. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 6. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

14/C. § után

14/D. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 6. § (2) bek. [2015. január 30.]

 

15. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 7. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

15. § (12) bek. e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 7. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

15/A. § (2) bek. a) pontban

,,bejelentésben feltüntetett'' szövegrész helyébe ,,bejelentést tevő'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 9. § f) pont [2015. január 1.]

 

15/B. § után

15/C. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 8. § [2015. január 1.]


1991. évi XVI. tv.

 
 

a koncesszióról

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 15. § (1) bek. [2014. december 24.]

 

10/C. § után

Alcímmel és 10/D. §-sal kieg.: 2014: XCV. tv. 15. § (2) bek. [2014. december 24.]

 

10/D. § után

10/E. §-sal kieg.: 2014: XCV. tv. 15. § (3) bek. [2014. december 24.]

 

10/E. § után

10/F. §-sal kieg.: 2014: XCV. tv. 15. § (4) bek. [2014. december 24.]

 

11. §

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 16. § [2014. december 24.]


1991. évi XXXIV. tv.

 
 

a szerencsejáték szervezéséről

 
 

32. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCII. tv. 1. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

37. § 2.1. pont

Helyébe lép: 2014: XCII. tv. 1. § (2) bek. [2015. január 1.]


1991. évi XLI. tv.

 
 

a közjegyzőkről

 
 

7. § (3) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 60. § [2015. január 1.]


1991. évi XLIX. tv.

 
 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
 

3. § (1) bek. a) pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 30. § [2014. december 20.]

 

83/A. § (8) bek.-ben

,,Módtv. hatálybalépését megelőzően'' szövegrész helyébe ,,Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő, továbbá a Módtv. hatálybalépését megelőzően'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 183. § [2014. december 30.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 1. § (1) bek. [2014. december 12.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § a) pont [2014. december 12.]

 

23/B. § (7) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 184. § [2015. január 1.]

 

25/A-25/C. §

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 1. § (2) bek. [2014. december 12.]

 

25/F. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 3. § a) pont [2014. december 12.]

 

37. § (5) bek. b) pontban

,,(6)'' szövegrész helyébe ,,(5)'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § b) pont [2014. december 12.]

 

41. § (5) bek.-ben

,,kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 188. § [2015. január 1.]

 

44/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XCVII. tv. 1. § [2015. január 1.]

 

57. § után

57/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 185. § [2015. január 1.]

 

58/A. §

Helyébe lép: 2014: LXXVI. tv. 48. § [2015. január 1.]

 

59. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 186. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

59. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 186. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

85. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 187. § [2015. január 1.]

 

85. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,felnőttképzésért és a szakképzésért'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért''szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § c) pont [2014. december 12.]

 

85. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,szociál- és családpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § e) pont [2014. december 12.]

 

85. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,vízügyért'' szövegrész helyébe ,,vízgazdálkodásért, vízügyi igazgatási szervek irányításáért, vízvédelemért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § f) pont [2014. december 12.]

 

85. § (4) bek. nyitó szövegrészből

,,a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat irányításáért,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 3. § b) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. d)-g) pontban

,,felnőttképzésért és a szakképzésért'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért''szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § c) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. d)-g) pontban

,,szociál- és családpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § e) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. g) pontból

,,Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat irányításáért,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 3. § c) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. i)-k) pontban

,,felnőttképzésért és a szakképzésért'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért''szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § c) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. i)-k) pontban

,,szociál- és családpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § e) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. m)-n) pontban

,,felnőttképzésért és szakképzésért'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § d) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. m)-n) pontban

,,szociál- és családpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § e) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. p) pontban

,,vízügyért'' szövegrész helyébe ,,vízgazdálkodásért, vízügyi igazgatási szervek irányításáért, vízvédelemért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § f) pont [2014. december 12.]

 

87/A. § (1) bek. c) pontban

,,a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.)'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § g) pont [2014. december 12.]

 

87/A. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 61. § [2015. január 1.]

 

87/A. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 1. § (3) bek. [2014. december 12.]

 

91/C. § után

91/D. §-sal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 1. § (4) bek. [2014. december 12.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

5. § (16) bek. után

(17) bek.-sel kieg.: 2014: XCIII. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

9. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 3. § [2015. január 1.]

 

11. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,a)-j) pontja szerinti adatait, aláírását, valamint'' szövegrész helyébe ,,a)-j) és l) pontja szerinti adatait, valamint'' szövegrész lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (8) bek. [2015. augusztus 1.]

 

14. § b) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

14. § g)-h) pont

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 4. § [2015. január 1.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

21. § r) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 189. § [2015. január 1.]

 

24. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (4) bek. [2015. augusztus 1.]

 

28/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 5. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

28/A. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 5. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

28/A. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 5. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

28/A. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2014: XCIII. tv. 5. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

36. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (5) bek. [2015. augusztus 1.]

 

47. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (6) bek. [2015. augusztus 1.]

 

47. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (7) bek. [2015. augusztus 1.]


1992. évi LXXXIV. tv.

 
 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,költségére,'' szövegrész helyébe ,,költségére, a kapcsolattartás elektronikus és digitális eszközeinek - ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat - fenntartási költségére,'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 193. § 1. pont [2015. január 1.]

 

4. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 191. § [2015. január 1.]

 

5. § (1) bek. b) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyt,'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 193. § 2. pont [2015. január 1.]

 

5. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 192. § [2015. január 1.]

 

11. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 194. § 1. pont [2015. január 1.]

 

12-17. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 194. § 2. pont [2015. január 1.]

 

34. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 194. § 3. pont [2015. január 1.]

 

35. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 194. § 4. pont [2015. január 1.]

 

1-12. melléklet

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 194. § 5. pont [2015. január 1.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

3. § (6) bek. g) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 62. § [2015. április 1.]

 

4. § (1) bek. d) pont dd) alpont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 63. § [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek. i) pontban

,,rendszeres szociális segély'' szövegrész helyébe ,,rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás'' szövegrész, ,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 1. pont [2015. március 1.]

 

4. § (1a) bek. 1. pontban

,,önkormányzati segély'' szövegrész helyébe ,,önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 2. pont [2015. március 1.]

 

4/A. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 64. § [2015. március 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,önkormányzati segélyt'' szövegrész helyébe ,,rendkívüli települési támogatást'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 3. pont [2015. március 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,a kifizetett önkormányzati segély'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés alapján kifizetett rendkívüli települési támogatás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 4. pont [2015. március 1.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,az önkormányzat, annak jegyzője vagy a járási hivatal hivatalos tudomása'' szövegrész helyébe ,,a települési önkormányzat vagy a járási hivatal a hivatalos tudomása'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 5. pont [2015. március 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,102. § (4) bekezdése, a 115. § (5) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,94/A. § (3) bekezdése, a 94/D. §, a 101. § (5) bekezdése, a 115. § (4) bekezdése'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 18. § a) pont [2015. január 1.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,megfizető személyt'' szövegrész helyébe ,,megfizető és a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személyt'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 18. § b) pont [2015. január 1.]

 

11. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 1. § [2015. január 1.]

 

17. § (4) bek.-ből

,,a jegyző, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 1. pont [2015. március 1.]

 

17. § (5) bek.-ben

,,helyi önkormányzat képviselő-testülete'' szövegrész helyébe ,,képviselő-testület'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 6. pont [2015. március 1.]

 

17. § (6) bek.-ből

,,jegyző vagy a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 2. pont [2015. március 1.]

 

18. § nyitó szövegrészben

,,települési önkormányzat és a jegyző'' szövegrész helyébe ,,települési önkormányzat képviselő-testületének'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 7. pont [2015. március 1.]

 

18. § a) pontban

,,e törvény rendelkezései'' szövegrész helyébe ,,e törvény rendelkezései, illetve a települési önkormányzat rendelete'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 8. pont [2015. március 1.]

 

18. § h)-i) és k) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 3. pont [2015. március 1.]

 

18. § l) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 65. § [2015. március 1.]

 

18/A. § f) pontban

,,egy főre'' szövegrész helyébe ,,egy főre vagy egy fogyasztási egységre'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 9. pont [2015. március 1.]

 

18/A. § j) pont után

k) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 66. § [2015. március 1.]

 

18/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 67. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

18/B. § (2) bek. a) pontban

,,Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény'' szövegrész helyébe ,,gyermekvédelmi ellátások'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (3) bek. 1. pont [2015. április 1.]

 

18/B. § (2) bek. d) pontban

,,rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény'' szövegrész helyébe ,,gyermekvédelmi ellátások'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (3) bek. 2. pont [2015. április 1.]

 

18/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 67. § (2) bek. [2015. április 1.]

 

19. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 68. § [2015. március 1.]

 

20. § (2) bek. h) pontban

,,időpont'' szövegrész helyébe ,,időpont, ha annak elvégzése kötelező'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 18. § c) pont [2015. január 1.]

 

20. § (5) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 19. § a) pont [2015. január 1.]

 

24. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 69. § [2015. március 1.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 70. § (1) bek. [2015. március 1.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,a rendszeres szociális segélyre'' szövegrész helyébe ,,az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 10. pont [2015. március 1.]

 

25. § (12) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 4. pont [2015. március 1.]

 

25. § (13) bek.-ben

,,a rendszeres szociális segély'' szövegrész helyébe ,,az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 11. pont [2015. március 1.]

 

25. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 70. § (2) bek. [2015. március 1.]

 

26. §-ban

,,települési önkormányzat képviselő-testülete'' szövegrész helyébe ,,képviselő-testület'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 12. pont [2015. március 1.]

 

32. § (1) bek. a) pontból

,,a jegyző vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 5. pont [2015. március 1.]

 

32/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 71. § [2015. március 1.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,jegyző'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 13. pont [2015. március 1.]

 

33. § (6) bek.-ben

,,a rendszeres szociális segély'' szövegrész helyébe ,,az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 14. pont [2015. március 1.]

 

33. § (7) bek.-ben

,,jegyzőnek'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 15. pont [2015. március 1.]

 

34. § (1) bek. g) pontban

,,közoktatási, illetőleg'' szövegrész helyébe ,,köznevelési, vagy'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 16. pont [2015. március 1.]

 

34. § (2) bek. e) pontból

,, , vagy a 37/B. § (2) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyre'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 6. pont [2015. március 1.]

 

34. § (4) bek.-ben

,,jegyző'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 13. pont [2015. március 1.]

 

37. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 72. § [2015. március 1.]

 

37/A. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 7. pont [2015. március 1.]

 

37/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 73. § [2015. március 1.]

 

37/B. § (1a) bek.-ben

,,a rendszeres szociális segélyre'' szövegrész helyébe ,,az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra'' szövegrész, ,,a rendszeres szociális segély'' szövegrész helyébe ,,az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 17. pont [2015. március 1.]

 

37/B. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 8. pont [2015. március 1.]

 

37/C. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 74. § [2015. március 1.]

 

38. § (2c) bek.-ben

,,gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt'' szövegrész helyébe ,,gyámot és a nevelőszülőt'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 18. § d) pont [2015. január 1.]

 

38. § előtti alcímcím és 38-39. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 9. pont [2015. március 1.]

 

41. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 75. § [2015. január 1.]

 

42. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 76. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

42. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 76. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

42. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 76. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

43/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 77. § [2015. január 1.]

 

43/B. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 10. pont [2015. március 1.]

 

43/C. §-ban

,,kiemelt ápolási díj, az emelt összegű ápolási díj, valamint a méltányossági ápolási díj'' szövegrész helyébe ,,kiemelt ápolási díj és az emelt összegű ápolási díj'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 18. pont [2015. március 1.]

 

43/C. § után

43/D-43/E. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 78. § [2015. január 1.]

 

44. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 79. § (1) bek. [2015. március 1.]

 

44. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 79. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

45. § előtti alcím és 45. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 80. § [2015. március 1.]

 

47. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 81. § [2015. március 1.]

 

48. § (1) bek.-ben

,,polgármestere önkormányzati hatáskörben'' szövegrész helyébe ,,képviselő-testülete'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 19. pont [2015. március 1.]

 

50. § (1) bek. b) pontban

,,a rendszeres szociális segélyben részesülő'' szövegrész helyébe ,,az aktív korúak ellátására jogosult'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 20. pont [2015. március 1.]

 

50. § (1) bek. g) pont gc) alpont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

50. § (2) bek.-ben

,,egyedül élő'' szövegrész helyébe ,,egyedülélő'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 21. pont [2015. március 1.]

 

50. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 11. pont [2015. március 1.]

 

50. § (4)-(4a) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 82. § (1) bek. [2015. március 1.]

 

50. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 82. § (2) bek. [2015. március 1.]

 

50/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 83. § [2015. március 1.]

 

50/A. § (6) bek.-ből

,,települési önkormányzat képviselő-testületének, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 12. pont [2015. március 1.]

 

50/A. § (10) bek.-ből

,,települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 13. pont [2015. március 1.]

 

50/B. § (1) bek.-ből

,,vagy a méltányossági'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 14. pont [2015. március 1.]

 

50/C. § (3) bek. h) pontból

,, , méltányossági'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 15. pont [2015. március 1.]

 

50/D. §-ból

,,települési önkormányzat képviselő-testületénél, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 16. pont [2015. március 1.]

 

52. § (1) bek.-ből

,,jegyző, illetve a'' szövegrészt és ,,a 18., illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 17. pont [2015. március 1.]

 

52. § (2) bek.-ből

,,jegyző, illetve a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 18. pont [2015. március 1.]

 

53. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 19. pont [2015. március 1.]

 

55. § előtti alcímcím és 55-55/C. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 20. pont [2015. március 1.]

 

57. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

58/A. § (2) bek. záró szövegrészben

,,befogadás'' szövegrész helyébe ,,befogadás (a továbbiakban: befogadás), ide nem értve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervet'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 18. § e) pont [2015. január 1.]

 

58/A. § (2a)-(2e) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 3. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

58/A. § (2e) bek. után

(2f) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 3. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

60. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 4. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

60. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 4. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

64. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 5. § [2015. január 1.]

 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények alcím előtt

66/A. §-sal kieg.: 2014: CI. tv. 6. § [2015. január 1.]

 

68/B. § (1) bek.-ből

,,115. § (9) bekezdése szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

68/B. § (2) bek. b) pontból

,,és harmadik'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 19. § b) pont [2015. január 1.]

 

68/B. § (2) bek. d) pontban

,,a szolgáltatási önköltség'' szövegrész helyébe ,,az intézményi térítési díj'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

75. § (1) bek.-ből

,, , valamint a hajléktalan személyek'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (2) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

75. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 7. § [2015. január 1.]

 

91. § (3) bek.-ben

,,miniszter'' szövegrész helyébe ,,miniszter előzetes'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 18. § f) pont [2015. január 1.]

 

91. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 19. § c) pont [2015. január 1.]

 

91. § (5) bek.-ből

,,és (4)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 19. § d) pont [2015. január 1.]

 

92/B. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 8. § [2015. január 1.]

 

92/C. § (1) bek.-ben

,,a), e), f) és h) pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,a), e), f), h) és j) pontjában'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 18. § g) pont [2015. január 1.]

 

92/K. § (7) bek. a) pontban

,,megfizető személy'' szövegrész helyébe ,,megfizető és a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 18. § h) pont [2015. január 1.]

 

92/L. § (1) bek. j) pontban

,,visszafizetésére'' szövegrész helyébe ,,visszafizetésére, vagy a belépési hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére, közzétételére vagy visszafizetésére'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 18. § i) pont [2015. január 1.]

 

94. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 19. § e) pont [2015. január 1.]

 

94/A. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 19. § f) pont [2015. január 1.]

 

94/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 9. § [2015. január 1.]

 

94/C. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 10. § [2015. január 1.]

 

94/D. §

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 11. § [2015. január 1.]

 

94/L. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 12. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

94/L. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 12. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

100. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 13. § [2015. január 1.]

 

101-102. §

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 14. § [2015. január 1.]

 

109. § (3) bek. a) pontban

,,önkormányzat képviselő-testülete'' szövegrész helyébe ,,szerv'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 18. § j) pont [2015. január 1.]

 

113/A. § e) pont

Hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 19. § g) pont [2015. január 1.]

 

115. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 84. § [2015. január 1.]

 

115. § (2) bek.-ből

,,Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat h.tal is megállapíthatja.'' szövegrészt és ,,Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (2) bek. 4. pont [2015. január 1.]

 

115. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 15. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

115. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 15. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

115. § (9)-(10) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (2) bek. 5. pont [2015. január 1.]

 

117/B. § után

117/C. §-sal kieg.: 2014: CI. tv. 16. § [2015. január 1.]

 

119. § (3) bek.-ből

,,folyó évi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (2) bek. 6. pont [2015. január 1.]

 

119/A. § (1) bek.-ben

,,megfizető személytől'' szövegrész helyébe ,,megfizető és a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személytől'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 18. § k) pont [2015. január 1.]

 

124. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 85. § [2015. március 1.]

 

124. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 21. pont [2015. március 1.]

 

125. § c) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 22. pont [2015. március 1.]

 

127/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 86. § [2015. január 1.]

 

132. § (1) bek. y) pontban

,,32/D. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,32/D. § (1) bekezdése és 37/C. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 90. § (2) bek. 22. pont [2015. március 1.]

 

132. § (4) bek. b)-c) és e)-f) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (3) bek. 23. pont [2015. március 1.]

 

132. § (4) bek. g) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 87. § [2015. március 1.]

 

134. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 88. § [2015. január 1.]

 

134. § után

134/A-134/E. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 89. § [2015. január 1.]

 

140/B. § után

140/C. §-sal kieg.: 2014: CI. tv. 17. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

140/P. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

140/P. §

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 17. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

140/V. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 91. § (2) bek. 7. pont [2015. január 1.]

 

140/V. § után

140/W. §-sal kieg.: 2014: CI. tv. 17. § (3) bek. [2015. január 1.]


1993. évi XLVI. tv.

 
 

a statisztikáról

 
 

3. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 195. § [2015. január 1.]

 

9/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 196. § [2015. január 1.]

 

26. § után

26/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 197. § [2015. január 1.]


1993. évi XLVIII. tv.

 
 

a bányászatról

 
 

1. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép, egyidejűleg l) pont után m)-n) ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 1. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

1. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § a) pont [2015. január 11.]

 

1. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 1. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

3. § (1a) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 2. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

3. § (1a) bek. után

(1b)-(1c) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 2. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

5. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 3. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

5. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 3. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

5. § (1) bek. j) pont után

k)-m) ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 3. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

5. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 3. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 4. § [2015. január 11.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 5. § [2015. január 11.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,Ha'' szövegrész helyébe ,,Ha a koncessziós szerződés megszűnését követően a koncessziós területen'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 1. pont [2015. január 11.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 6. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

20. § (3) bek. c) pontban

,,kutatás, illetve próbatermelés'' szövegrész helyébe ,,próbatermelés'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 2. pont [2015. január 11.]

 

20. § (3) bek. g) pontban

,,szilárd ásványi energiahordozók'' szövegrész helyébe ,,kőszenek'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 3. pont [2015. január 11.]

 

20. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 6. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

20. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 6. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

20. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 6. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

21. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 7. § [2015. január 11.]

 

22. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 8. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

22. § (13) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 8. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

22/A. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § b) pont [2015. január 11.]

 

22/C. § után

Alcímmel (22/D. §) kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 9. § [2015. január 11.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,Az ásványi nyersanyag feltárását és kitermelését'' szövegrész helyébe ,,Az ásványi nyersanyag feltárását és kitermelését, a föld alatti gáztárolást'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 4. pont [2015. január 11.]

 

24. § előtti alcím

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 10. § [2015. január 11.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 11. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

25. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 11. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 11. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,bányavállalkozó'' szövegrész helyébe ,,bányavállalkozó és a földtani kutatásra jogosult'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 5. pont [2015. január 11.]

 

26/A. § (5) bek. b) pontban

,,nem tesz eleget'' szövegrész helyébe ,,határidőre nem tesz eleget'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 6. pont [2015. január 11.]

 

26/A. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a)-(6b) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 12. § [2015. január 11.]

 

26/B. § (1) bek.-ben

,,c) és e) pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,c) pontjában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 7. pont [2015. január 11.]

 

26/C. § (1) bek.-ben

,,kitermelés befejezése vagy a koncesszió megszűnése'' szövegrész helyébe ,,bányabezárási műszaki üzemi terv benyújtása'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 8. pont [2015. január 11.]

 

26/C. § (2) bek.-ből

,,művelés alatt álló'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § c) pont [2015. január 11.]

 

26/C. § (3) bek.-ben

,,kitermelés befejezése vagy a koncesszió megszűnése'' szövegrész helyébe ,,bányabezárási műszaki üzemi terv benyújtása'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 9. pont [2015. január 11.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosítási tevékenységet'' szövegrész helyébe ,,feltárási, kitermelési, föld alatti gáztárolási és meddőhányó-hasznosítási tevékenységet'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 10. pont [2015. január 11.]

 

28. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 13. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

28. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 13. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

28. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 13. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

28/A. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § d) pont [2015. január 11.]

 

29. §

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 14. § [2015. január 11.]

 

29. § után

29/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 14. § [2015. január 11.]

 

30. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 15. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

30. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 15. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

30. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 15. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

30. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 15. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

31. §

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 16. § [2015. január 11.]

 

,,Létesítési előírások'' alcím

31/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 17. § [2015. január 11.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 18. § [2015. január 11.]

 

32. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § e) pont [2015. január 11.]

 

34. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 19. § [2015. január 11.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,hulladékkezelés'' szövegrész helyébe ,,bányászati hulladékkezelés'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 11. pont [2015. január 11.]

 

36. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 20. § [2015. január 11.]

 

36. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § f) pont [2015. január 11.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,bányavállalkozó'' szövegrész helyébe ,,bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 12. pont [2015. január 11.]

 

37. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 21. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

37. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 21. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

37. § (6) bek.-ben

,,bányavállalkozó'' szövegrész helyébe ,,bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 13. pont [2015. január 11.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,földtani kutatásra jogosult szervezet'' szövegrész helyébe ,,földtani kutatásra jogosult'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 14. pont [2015. január 11.]

 

38. § (11) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 22. § [2015. január 11.]

 

38/A. § (5a) bek.-ben

,,elosztóvezetékre vagy a 38/D. § (1) bekezdésében meghatározott létesítményre'' szövegrész helyébe ,,elosztóvezetékre vagy a 38/D. § (1) bekezdésében meghatározott létesítményre és ezek közterületet érintő biztonsági övezetére'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 15. pont [2015. január 11.]

 

38/A. § (5b) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 23. § [2015. január 11.]

 

38/C. § (5) bek. d) pontban

,,vízgazdálkodásért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,vízgazdálkodásért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 16. pont [2015. január 11.]

 

39. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 24. § [2015. január 11.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41. § (3a) bek. után

(3b)-(3c) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 25. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

41. § (4) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41. § (5) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 25. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

41. § (7a) bek. után

(7b) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 25. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

41. § (8) bek. c)-d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e)-f) ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 25. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

41/A. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 26. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

41/A. § (1a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1a) bek. után (1b) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 26. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

41/A. § (4) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41/A. § (5) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41/A. § (6) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41/A. § (7) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41/A. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 26. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

42. § (1) bek.-ből

,,[27. § (4) bek.]'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § g) pont [2015. január 11.]

 

42/A. § 2. pontban

,,földtani kutatás'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 18. pont [2015. január 11.]

 

,,A földtani kutatási engedély'' alcím (42/C. §)

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 27. § [2015. január 11.]

 

,,A földtani kutatási engedély módosítása és átruházása'' alcím (42/D. §)

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 28. § [2015. január 11.]

 

42/E. § (1) bek.-ben

,,földtani kutatás'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 18. pont [2015. január 11.]

 

42/E. § (2) bek.-ben

,,földtani kutatási engedély'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 19. pont [2015. január 11.]

 

42/G. § (1) bek.-ben

,,földtani kutatás'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 18. pont [2015. január 11.]

 

42/W. § (1) bek.-ben

,,földtani kutatási tevékenységet'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási tevékenységet'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 20. pont [2015. január 11.]

 

43/A. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 29. § [2015. január 11.]

 

43/A. § (3) bek.-ben

,,szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,szóló 2004. évi CXL. törvény'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 21. pont [2015. január 11.]

 

43/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 30. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

43/B. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 30. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

43/B. § (6) bek. f) pont után

g)-h) ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 30. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

44. § (1) bek. o) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 31. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

44. § (1) bek. q) pontban

,,szempontnak érvényesítése'' szövegrész helyébe ,,és az ehhez szükséges intézkedések, kötelezések elrendelése'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 22. pont [2015. január 11.]

 

44. § (1) bek. r) pont után

s)-t) ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 31. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

44. § (5) bek.-ben

,,illetőleg megszüntetésére'' szövegrész helyébe ,,illetve megszüntetésére, továbbá a felügyelt tevékenység jogszerű folytatásának biztosítására'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 23. pont [2015. január 11.]

 

46. § után

IV/A. RÉSSZEL (47-47/F. §) kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 32. § [2015. január 11.]

 

49. § 9. pontban

,,mező fejlesztése és próbatermelés, illetve a kutatás és feltárás alatti termelés'' szövegrész helyébe ,,mező fejlesztése'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 24. pont [2015. január 11.]

 

49. § 10. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 33. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

49. § 12. pont után

13. ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 33. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

49. § 25-26. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 33. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

49. § 52. pont után

53-54. ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 33. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

50. § (18) bek. után

(19)-(22) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 34. § [2015. január 11.]

 

50/A. § (1) bek. 18. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 35. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

50/A. § (1) bek. 20. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 35. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

50/A. § (1) bek. 21. pont b) alpontban

,,földtani kutatás'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 18. pont [2015. január 11.]

 

50/A. § (1) bek. 23. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 35. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

50/A. § (1) bek. 29. pont után

30. ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 35. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

50/D. § (2) bek.-ben

,,2014. december 31. napjáig'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31. napjáig'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 25. pont [2015. január 11.]

 

50/D. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 36. § [2015. január 11.]

 

50/F. §

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 37. § [2015. január 11.]


1993. évi LXXVIII. tv.

 
 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

 
 

1/A. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 190. § [2015. január 1.]


1993. évi XCIII. tv.

 
 

a munkavédelemről

 
 

58. § (4) bek.-ből

,,a munkavédelmi hatóság -'' szövegrészt és ,,közreműködésével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 199. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

88. § (4) bek. d) pont do), dq) és dv) alpont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 199. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

88. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 198. § [2015. január 1.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

1. § (3) bek.-ből

,,biztosítókról és a'' szövegrészt és ,,2003. évi LX.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVIII. tv. 466. § (2) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

2. § (6) bek. g) pont 6. alpontban

,,Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 123. § a) pont [2015. január 1.]

 

2. § (6) bek. g) pont 11. alpontban

,,Országos Gyógyszerészeti Intézet'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 123. § b) pont [2015. január 1.]

 

50/B. § (1) bek. a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 123. § c) pont [2015. január 1.]

 

50/D. § (2) bek. a) pont ab) alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 123. § d) pont [2015. január 1.]

 

51/B. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosítási szerv'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 123. § e) pont [2015. január 1.]

 

51/B. § (1) bek. l) pontban

,,OÉTI'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 123. § f) pont [2015. január 1.]

 

51/E. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosítási szerv'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 123. § g) pont [2015. január 1.]

 

81. § után

81/A. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 124. § [2015. január 1.]


1994. évi XL. tv.

 
 

a Magyar Tudományos Akadémiáról

 
 

20. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXVI. tv. 51. § (1) bek. d) pont [2015. január 1.]


1994. évi XLII. tv.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

 
 

1. § (3) bek.-ben

,,biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényt'' szövegrész helyébe ,,biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényt'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 454. § a) pont [2016. január 1.]

 

1. § (5a) bek. 3. pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 31. § [2014. december 20.]

 

1. § (5a) bek. 4. pont

Helyébe lép: 2014: XC. tv. 19. § [2015. július 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,Bit. 83. §-ában'' szövegrész helyébe ,,Bit. 53. §-ában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 454. § b) pont [2016. január 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,Bit. 83. és 91. §-ától eltérően'' szövegrész helyébe ,,Bit. 53. § (4)-(5) bekezdésétől, az 54. §-ától és a 69. §-ától eltérően'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 454. § c) pont [2016. január 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,Bit. 157. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Bit. 138. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 454. § d) pont [2016. január 1.]

 

25. § (5) bek.-ben

,,Bit. 116. § (1) bekezdésnek'' szövegrész helyébe ,,Bit. 74. §-ának'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 454. § e) pont [2016. január 1.]


1994. évi XLV. tv.

 
 

a hadigondozásról

 
 

13. § (1) bek.-ben

,,75%-a'' szövegrész helyébe ,,112,5%-a'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

25. § (3) bek. második mondatban

,,hadigondozás finanszírozására'' szövegrész helyébe ,,közalapítvány céljainak finanszírozására'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 2. § [2015. január 1.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

68. §-ban

,,terhességi-gyermekágyi segélyből'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjból'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 92. § 1. pont [2015. március 1.]

 

74. § b) pontban

,,ideértve a meghatározott célra kapott segélyt is'' szövegrész helyébe ,,ideértve a meghatározott célra kapott segélyt is, a rendkívüli települési támogatás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 92. § 2. pont [2015. március 1.]


1995. évi XXXIII. tv.

 
 

a találmányok szabadalmi oltalmáról

 
 

115/P. § (2) bek.-ben

,,rendszeres szociális segélyt kap'' szövegrész helyébe ,,aktív korúak ellátására jogosult'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 93. § [2015. március 1.]


1995. évi LIII. tv.

 
 

a környezet védelmének általános szabályairól

 
 

50. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 1. § [2014. december 15.]

 

V. Fejezet

51/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 2. § [2014. december 15.]

 

53. § (2) bek.-ben

,,kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszterrel'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 200. § [2015. január 1.]

 

64. § (1) bek. után

(2)-(4) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 3. § [2014. december 15.]

 

64/B. §

Helyébe lép: 2014: LXXXVII. tv. 4. § [2014. december 15.]

 

110. § (7) bek. 9. pont után

10. ponttal kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 5. § (1) bek. [2014. december 15.]

 

110. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVII. tv. 5. § (2) bek. [2014. december 15.]

 

110. § (8) bek. után

(8a)-(8e) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 5. § (3) bek. [2014. december 15.]

 

110. § (12) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVII. tv. 5. § (4) bek. [2014. december 15.]

 

110. § (15)-(15a) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVII. tv. 5. § (5) bek. [2014. december 15.]


1995. évi LVII. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról

 
 

15/F. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 6. § [2014. december 31.]

 

15/F. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 9. § [2014. december 31.]

 

17. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2014: XCIII. tv. 7. § [2014. december 31.]

 

45. § (8) bek. a) pont után

b) ponttal kieg.: 2014: XCIII. tv. 8. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

45. § (8) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2014: XCIII. tv. 8. § (2) bek. [2014. december 31.]


1995. évi LXVI. tv.

 
 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 
 

2. § b) pontban

,,tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági társaságok'' szövegrész helyébe ,,nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában meghatározott gazdasági társaságok'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 4. § a) pont [2015. január 1.]

 

8. § b) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 1. § [2015. január 1.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,A jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, az önkormányzatok többcélú kistérségi társulása (a továbbiakban együtt: önkormányzati társulások)'' szövegrész helyébe ,,Az önkormányzati társulás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 201. § [2015. január 1.]

 

13. § e) pontban

,,tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági társaságok'' szövegrész helyébe ,,nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában meghatározott gazdasági társaságok'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 4. § a) pont [2015. január 1.]

 

15. § (5) bek. a) és c)-d) pont

Hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 5. § a) pont [2015. január 1.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,Hadtörténeti Levéltár'' szövegrész helyébe ,,Hadtörténelmi Levéltár'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 4. § b) pont [2015. január 1.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági társaságok'' szövegrész helyébe ,,nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában meghatározott gazdasági társaságok'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 4. § a) pont [2015. január 1.]

 

35/A. § (2) bek.-ből

,,és az elektronikus iratok levéltárba adásával, tárolásával kapcsolatban'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 5. § b) pont [2015. január 1.]

 

35/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

36. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 3. § [2015. január 1.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

3. § 43. pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 202. § 1. pont [2015. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2014: XCIX. tv. 203. §, illetve 1. melléklet [2015. január 1.]

 

1. sz. melléklet 1. pont 1.3. alpontban

,,az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás'' szövegrész helyébe ,,az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás, települési támogatás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 202. § 2. pont [2015. január 1.]


1995. évi CXXV. tv.

 
 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

 
 

5. § n) pont után

o) ponttal kieg.: 2014: LXXXIII. tv. 25. § [2015. augusztus 1.]

 

6. § c) pontból

,,külföldre vonatkozó, illetőleg'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 31. § a) pont [2015. február 1.]

 

6. § e) pontban

,,információkat gyűjt a Magyar Honvédség műveleti területen lévő alakulatait'' szövegrész helyébe ,,feladatkörét érintően információkat gyűjt a válságkörzetekről, illetve a Magyar Honvédség műveleti területen lévő alakulatait'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 30. § (1) bek. a) pont [2015. február 1.]

 

6. § f) pontban

,,információkat'' szövegrész helyébe ,,információkat, működteti Magyarország katonai felderítő rendszerét'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 30. § (1) bek. b) pont [2015. február 1.]

 

6. § s) pontból

,, , továbbá a kifogástalan életvitel ellenőrzését'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 31. § b) pont [2015. február 1.]

 

8. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2014: CIX. tv. 1. § [2015. február 1.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,- 72. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével -'' szövegrész helyébe ,,- 71/B. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével -'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 30. § (2) bek. [2015. február 1.]

 

14. § (4) bek. h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 2014: CIX. tv. 2. § [2015. február 1.]

 

19. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 31. § c) pont [2015. február 1.]

 

,,A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése'' alcím

19/A. §-sal kieg.: 2014: CIX. tv. 3. § [2015. február 1.]

 

A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya alcím és 20. § előtt

Alcímmel és 19/B. §-sal kieg.: 2014: CIX. tv. 4. § [2014. december 31.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,A Katonai Nemzetbiztonsági'' szövegrész helyébe ,,A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat személyi állománya az (1) bekezdésben foglaltakon túl önkéntes tartalékos katonákból áll. A Katonai Nemzetbiztonsági'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 30. § (3) bek. a) pont [2015. február 1.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,hivatásos'' szövegrész helyébe ,,hivatásos és önkéntes tartalékos'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 30. § (3) bek. b) pont [2015. február 1.]

 

22. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 31. § d) pont [2015. február 1.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 5. § [2015. február 1.]

 

63. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 204. § [2015. január 1.]

 

68. §

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 6. § [2015. február 1.]

 

69. §

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 7. § [2015. február 1.]

 

70. §

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 8. § [2015. február 1.]

 

71. §

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 9. § [2015. február 1.]

 

71. § után

Alcímmel kieg.: 2014: CIX. tv. 10. § [2015. február 1.]

 

71. § után

71/A. §-sal kieg.: 2014: CIX. tv. 11. § [2015. február 1.]

 

71/A. § után

71/B. §-sal kieg.: 2014: CIX. tv. 12. § [2015. február 1.]

 

71/B. § után

71/C. §-sal kieg.: 2014: CIX. tv. 13. § [2015. február 1.]

 

71/C. § után

71/D. §-sal kieg.: 2014: CIX. tv. 14. § [2015. február 1.]

 

71/D. § után

Alcímmel kieg.: 2014: CIX. tv. 15. § [2015. február 1.]

 

72. §

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 16. § [2015. február 1.]

 

72. § után

Alcímmel kieg.: 2014: CIX. tv. 17. § [2015. február 1.]

 

72/A. §

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 18. § [2015. február 1.]

 

72/A. § utáni alcím

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 19. § [2015. február 1.]

 

72/B. §

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 20. § [2015. február 1.]

 

72/B. § utáni alcím

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 21. § [2015. február 1.]

 

72/C. §

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 22. § [2015. február 1.]

 

72/C. § után

Alcímmel kieg.: 2014: CIX. tv. 23. § [2015. február 1.]

 

72/D. §

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 24. § [2015. február 1.]

 

74. § h) pont

Hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 31. § e) pont [2015. február 1.]

 

74. § i) pont ib) alpontban

,,a miniszterelnöki biztos;'' szövegrész helyébe ,,a miniszterelnöki biztos és a miniszterelnöki megbízott;'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 30. § (4) bek. a) pont [2015. február 1.]

 

74. § i) pont id) alpontban

,,valamint a megyei és a fővárosi kormányhivatal vezetője és vezetőhelyettese, továbbá a megyei és fővárosi kormányhivatalt vezető kormánymegbízott'' szövegrész helyébe ,,valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője és vezetőhelyettese'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 30. § (4) bek. b) pont [2015. február 1.]

 

74. § i) pont ih) alpontban

,,a rendőrfőkapitány és rendőrkapitány;'' szövegrész helyébe ,,a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója és főigazgató-helyettese, a rendőrfőkapitány, a rendőrkapitány és a határrendészeti kirendeltség vezetője;'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 30. § (4) bek. c) pont [2015. február 1.]

 

74. § i) pont io) alpontban

,,minősítésű adatot'' szövegrész helyébe ,,minősítésű adat'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 30. § (4) bek. d) pont [2015. február 1.]

 

74. § i) pont ip) alpontban

,,akinek feladata ellátásához minősített adatot szükséges felhasználnia'' szövegrész helyébe ,,akinek feladata ellátásához ,,Bizalmas!'', ,,Titkos!'' vagy ,,Szigorúan titkos!'' minősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználnia'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 30. § (4) bek. e) pont [2015. február 1.]

 

76/A. §

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 25. § [2015. február 1.]

 

76/B. § után és Felhatalmazó rendelkezések alcím előtt

76/C. §-sal kieg.: 2014: CIX. tv. 26. § [2015. február 1.]

 

77. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 31. § f) pont [2015. február 1.]

 

78. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CIX. tv. 27. § [2015. február 1.]

 

79/A. § a) pont

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 28. § [2015. február 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 2014: CIX. tv. 29. §, illetve 1. melléklet [2015. február 1.]


1996. évi XX. tv.

 
 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 
 

10/A. § (2) bek. j) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXIII. tv. 26. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

10/A. § (2) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2014: LXXXIII. tv. 26. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]


1996. évi XXI. tv.

 
 

a területfejlesztésről és a területrendezésről

 
 

11. § (1) bek. b) pont bf) alpont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 205. § [2015. január 1.]


1996. évi XXV. tv.

 
 

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

 
 

4. § (2) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 95. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet 20. pontban

,,foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély'' szövegrész helyébe ,,aktív korúak ellátása, rendkívüli települési támogatás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 94. § [2015. március 1.]

 

1. melléklet 20. pontból

,, , óvodáztatási támogatás'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 95. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]


1996. évi XLIII. tv.

 
 

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

 
 

4/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 206. § [2015. január 1.]

 

37. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 33. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

37. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: CIX. tv. 33. § (2) bek. [2015. február 1.]

 

37. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 33. § (3) bek. [2015. február 1.]

 

37/B. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 34. § [2015. február 1.]

 

44. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2014: CIX. tv. 35. § [2015. február 1.]

 

44. § (5) bek.-ben

,,(1) bekezdés b), e) és f) pontja'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés b), e), f) és l) pontja'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 41. § a) pont [2015. február 1.]

 

,,Beosztásból felmentés, más beosztásba kinevezés, áthelyezés'' alcím

47/B. §-sal kieg.: 2014: CIX. tv. 36. § [2015. február 1.]

 

48. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: CIX. tv. 37. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

48. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: CIX. tv. 37. § (2) bek. [2015. február 1.]

 

56. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 38. § [2015. február 1.]

 

57. § (4) bek. a) pontban

,,nemzetbiztonsági okból beosztásának ellátására'' szövegrész helyébe ,,nemzetbiztonsági szempontból'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 41. § b) pont [2015. február 1.]

 

65. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 62. § [2015. január 1.]

 

91/A. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 209. § [2015. január 1.]

 

192/A. § (2) bek.-ben

,,magánnyugdíjpénztárhoz'' szövegrész helyébe ,,magánnyugdíjpénztárhoz, önkéntes nyugdíjpénztárhoz, önkéntes egészségpénztárhoz'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 208. § [2015. január 1.]

 

,,Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományára vonatkozó szabályok'' alcím

276/J. §-sal kieg.: 2014: CIX. tv. 39. § [2015. február 1.]

 

278. §-ban

,,fontos és bizalmas munkakört betöltő'' szövegrész helyébe ,,nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső beosztást betöltő'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 41. § c) pont [2015. február 1.]

 

287. § után

Alcímmel (287/A. §) kieg.: 2014: CIX. tv. 40. § [2015. február 1.]

 

342. § (1) bek. q) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 207. § [2015. január 1.]


1996. évi LVII. tv.

 
 

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

 
 

40. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 63. § [2015. január 1.]

 

43/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 210. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

43/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 210. § (2) bek. [2015. január 1.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

2. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép: 2014: LXXV. tv. 32. § a) pont [2014. december 20.]

 

9. § (10) bek.-ben

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lépszövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 32. § b) pont [2014. december 20.]

 

13/A. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 211. § [2015. január 1.]

 

6. sz. melléklet F) fejezetcímben

,,Európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,Európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 32. § c) pont [2014. december 20.]

 

6. sz. melléklet F) fejezetben

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lépszövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 32. § b) pont [2014. december 20.]


1996. évi LXXXV. tv.

 
 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

32/A. § (9a) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 10. § a) pont [2015. január 1.]

 

32/C. § (1) bek. m) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 10. § b) pont [2015. január 1.]

 

32/C. § (1) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2014: LXXVII. tv. 22. § [2015. február 1.]


1996. évi CXXVI. tv.

 
 

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

 
 

4. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 212. § [2015. január 1.]


1997. évi X. tv.

 
 

a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontban foglaltak végrehajtásáról

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,2006. május 9-ig'' szövegrész helyébe ,,2015. december 15-éig'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 213. § [2014. december 30.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

5. § b) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 20. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

5. § i) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 20. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

5. § sz) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 20. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

5. § u) pontban

,,munkaidőben'' szövegrész helyébe ,,munkaidőben, valamint a javítóintézet'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 53. § a) pont [2015. január 1.]

 

5. § v) pont után

w) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 20. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 21. § [2015. január 1.]

 

11/A. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 22. § [2015. január 1.]

 

15. § (5) bek.-ben

,,intézeti'' szövegrész helyébe ,,javítóintézeti'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 53. § b) pont [2015. január 1.]

 

15. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 23. § [2015. január 1.]

 

15. § (15) bek. után

(16)-(17) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 96. § [2015. január 1.]

 

17. § (1) bek. k) pont után

l)-m) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 24. § [2015. január 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,(1) bekezdés a)-i) és k) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a)-i) és k)-m) pontjában'' szövegrész, ,,(1) bekezdés a)-i) és k) pontja'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a)-i) és k)-m) pontja'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 53. § c) pont [2015. január 1.]

 

20/C. § előtti alcím és 20/C. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 109. § 1. pont [2015. szeptember 1.]

 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 97. § [2015. január 1.]

 

24. § (9) bek.-ben

,,csökkentheti vagy'' szövegrész helyébe ,,csökkentheti, illetve'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 108. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

32. § (7a) bek. után

(7b)-(7c) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 25. § [2015. január 1.]

 

34. § (8) bek.-ben

,,az Szt. szerinti önkormányzati segély'' szövegrész helyébe ,,rendkívüli települési támogatás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 108. § (2) bek. [2015. március 1.]

 

37/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 26. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

37/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 26. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

38. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 27. § [2015. január 1.]

 

39. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 28. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

39. § (4) bek. d) pont dc) alpont után

dd) alponttal kieg.: 2014: CI. tv. 28. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

39. § (4) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 28. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

41. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 29. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

41. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 29. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

42. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 30. § [2015. január 1.]

 

43. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 31. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

43. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 31. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

47. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 32. § [2015. január 1.]

 

51. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 33. § [2015. január 1.]

 

54. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 34. § [2015. január 1.]

 

54. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 35. § [2015. július 1.]

 

56. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 36. § [2015. január 1.]

 

66/B. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 37. § [2015. január 1.]

 

66/D. § előtti alcímcímben

,,megszüntetése'' szövegrész helyébe ,,megszüntetése és szüneteltetése'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 108. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

66/D. § (12) bek.-ből

,, , diákotthoni'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 54. § a) pont [2015. január 1.]

 

66/D. § (14) bek. után

(15)-(18) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 98. § [2015. január 1.]

 

66/F. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 38. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

66/F. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 38. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

66/H. § (6) bek.-ből

,, , diákotthoni'' és a ,,diákotthonban,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 54. § b) pont [2015. január 1.]

 

MÁSODIK RÉSZ

VII/A. Fejezettel (66/M-66/Q. §) kieg.: 2014: CI. tv. 39. § [2015. január 1.]

 

68/A. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 99. § [2015. szeptember 1.]

 

78. § (1) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 40. § [2015. január 1.]

 

68/A. § (4) bek.-ből

,,hivatásos nevelőszülőnél,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 54. § c) pont [2015. január 1.]

 

80/B. § (5) bek. b) pontból

,,diákotthonban,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 54. § d) pont [2015. január 1.]

 

86. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 41. § [2015. január 1.]

 

94. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 42. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

94. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 42. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

94. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 42. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

98. § (2) bek. c) pontból

,,hivatásos'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 54. § e) pont [2015. január 1.]

 

101. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 100. § [2015. január 1.]

 

104. § (1) bek.-ben

,,állami és nem állami intézmény'' szövegrész helyébe ,,állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 53. § d) pont [2015. január 1.]

 

122. § (2) bek.-ben

,,miniszter jóváhagyása'' szövegrész helyébe ,,miniszter előzetes jóváhagyása'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 53. § e) pont [2015. január 1.]

 

134. § (6) bek.-ben

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 53. § f) pont [2015. január 1.]

 

135. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 43. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

135. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 43. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

135. § (7) bek.-ben

,,15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott szolgáltatások'' szövegrész helyébe ,,15. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott szolgáltatások, ellátások'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 53. § g) pont [2015. január 1.]

 

135. § (7) bek.-ből

,,135. §'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 54. § f) pont [2015. január 1.]

 

135/A. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 44. § [2015. január 1.]

 

136. § (3) bek. c)-d) pontban

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 53. § f) pont [2015. január 1.]

 

137. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 101. § [2015. április 1.]

 

138. § (1) bek. a) pontban

,,a gyermek, a szülő'' szövegrész helyébe ,,a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 108. § (3) bek. 1. pont [2015. április 1.]

 

138. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 102. § [2015. január 1.]

 

138. § (1b) bek.-ben

,,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre'' szövegrész helyébe ,,pénzbeli és természetbeni ellátásra'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 108. § (3) bek. 2. pont [2015. április 1.]

 

139. § után

139/A. §-sal kieg.: 2014: CI. tv. 45. § [2015. január 1.]

 

140. § (1) bek. a) pontban

,,pénzbeli ellátásokról'' szövegrész helyébe ,,pénzbeli és természetbeni ellátásokról'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 108. § (3) bek. 3. pont [2015. április 1.]

 

141/E. § (4) bek. b) pontból

,,és (1a) bekezdésében'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 54. § g) pont [2015. január 1.]

 

141/E. § (4) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 46. § [2015. január 1.]

 

141/F. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 47. § [2015. január 1.]

 

145. § (2) bek. záró szövegrészben

,,befogadása'' szövegrész helyébe ,,befogadása (a továbbiakban: befogadás)'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 53. § h) pont [2015. január 1.]

 

145. § (2a)-(2c) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 48. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

145. § (2c) bek. után

(2d)-(2f) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 48. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

145. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 48. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

151. § (1) bek. d) pontból

,,diákotthonban,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 54. § h) pont [2015. január 1.]

 

151. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 49. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

151. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 49. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

151. § (5) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 49. § (3) bek. [2015. július 1.]

 

151. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 49. § (4) bek. [2015. július 1.]

 

151. § (10) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 103. § [2015. január 1.]

 

158. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 109. § 2. pont [2015. szeptember 1.]

 

160/A. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 109. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

161/P. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 109. § 4. pont [2015. szeptember 1.]

 

161/Q. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 109. § 5. pont [2015. szeptember 1.]

 

162. § (1) bek. r) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 104. § [2015. szeptember 1.]

 

162. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 50. § [2015. január 1.]

 

163. § (10)-(11) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 54. § i) pont [2015. január 1.]

 

165. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 51. § [2015. január 1.]

 

165. § (2) bek.-ben

,,54. § (1) bekezdés f) pontja szerinti képzés elvégzése'' szövegrész helyébe ,,Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés megszerzése'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 53. § i) pont [2015. január 1.]

 

170. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 105. § [2015. január 1.]

 

170. § után

171. §-sal kieg.: 2014: CI. tv. 52. § [2015. január 1.]

 

171. § után

172. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 106. § [2015. január 1.]

 

172. § után

173. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 107. § [2015. szeptember 1.]


1997. évi XLVII. tv.

 
 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 
 

3. § i) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 11. § [2015. január 1.]

 

16. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 12. § [2015. január 1.]

 

16/A. §

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 13. § [2015. január 1.]

 

22. § (6) bek.-ben

,,azok felvételétől számított 15 évig'' szövegrész helyébe ,,az egészségbiztosítási szerv nyilvántartásába való bekerüléstől számított 30 évig'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 14. § a) pont [2015. január 1.]

 

22/B. § (2) bek.-ben

,,fel kell tüntetni az egészségügyi dokumentációban'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyi dokumentációban - ennek keretében a betegnek átadott zárójelentésben külön is - fel kell tüntetni'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 14. § b) pont [2015. január 1.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,a kezelést végző orvos,'' szövegrész helyébe ,,a kezelést végző orvos, valamint az egészségbiztosítási szerv'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 14. § c) pont [2015. január 1.]

 

38. § (2) bek. d) pontban

,,a veleszületett rendellenességek bejelentésére'' szövegrész helyébe ,,a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető szervet kijelölje, valamint a veleszületett rendellenességek bejelentésére'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 14. § d) pont [2015. január 1.]


1997. évi LXVIII. tv.

 
 

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

 
 

36. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 64. § [2015. január 1.]

 

37/A. §

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 65. § [2015. január 1.]

 

41/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 66. § [2015. január 1.]

 

44/A. § (6) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 214. § [2015. január 1.]

 

48. § (1) bek.-ben

,,(5)'' szövegrész helyébe ,,(5) és (5a)'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 218. § 1. pont [2014. december 30.]

 

48. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 215. § [2015. január 1.]

 

94. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 216. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

94. § (2) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 216. § (2) bek. [2014. december 30.]

 

124. § (1) bek.-ben

,,118. §-át'' szövegrész helyébe ,,118. § (1)-(3) bekezdését'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 218. § 2. pont [2014. december 30.]

 

135. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 217. § [2015. január 1.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

8. § (5) bek.-ben

,,a településrendezési eszköz elkészítéséhez'' szövegrész helyébe ,,a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszköz elkészítéséhez'' szövegrész, ,,az egyeztető tárgyaláson'' szövegrész helyébe ,,a településrendezési eszköz egyeztető tárgyalásán'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 2. § a) pont [2014. december 26.]

 

32. § előtti alcím

Helyébe lép: 2014: XCVIII. tv. 1. § (1) bek. [2014. december 26.]

 

33/A. §

Hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § a) pont [2014. december 26.]

 

38/B. §

Hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § b) pont [2014. december 26.]

 

38/D. § (1) bek.-ben

,,a 33/A. § és a 38/A-38/C. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,a 38/A. § és a 38/C. § szerinti'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 2. § b) pont [2014. december 26.]

 

43. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § c) pont [2014. december 26.]

 

43. § (1) bek. d) pontban

,,engedély,'' szövegrész helyébe ,,engedély, építésügyi vagy építésfelügyeleti'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 2. § c) pont [2014. december 26.]

 

43. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: XCVIII. tv. 1. § (2) bek. [2014. december 26.]

 

43. § (1) bek. j) pontból

,,továbbá amennyiben jogszabály előírja az építési napló elektronikus vezetését, az elektronikus építési napló aktiválásáért,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § d) pont [2014. december 26.]

 

46. § (2) bek. b) pontban

,,helyszínen'' szövegrész helyébe ,,helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 2. § d) pont [2014. december 26.]

 

46. § (2) bek. d) pontban

,,az építésügyi monitoring'' szövegrész helyébe ,,a Nyilvántartás'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 2. § e) pont [2014. december 26.]

 

46. § (3) bek. b) pont bb) alpontból

,,az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § e) pont [2014. december 26.]

 

47. § (3) bek.-ben

,,építésügyi'' szövegrész helyébe ,,építésügyi vagy építésfelügyeleti'' szövegrész, az ,,(1)-(2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(1)-(2) bekezdés, valamint a 46. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontja'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 2. § f) pont [2014. december 26.]

 

47. § (4) bek.-ben

,,építésügyi'' szövegrész helyébe ,,építésügyi vagy építésfelügyeleti'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 2. § g) pont [2014. december 26.]

 

48. § (4) bek.-ben

,,a 33/A. §,'' szövegrészt és ,,, a 38/B. §'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § f) pont [2014. december 26.]

 

49. § (5) bek.-ben

,,építésügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság a veszély elhárításához szükséges mértékű építési tevékenységre'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 2. § h) pont [2014. december 26.]

 

48. § (5) bek.-ben

,,a 33/A. §,'' szövegrészt és ,,a 38/B. §,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § g) pont [2014. december 26.]

 

50. § (2) bek. c) pontban

,,a településrendezési'' szövegrész helyébe ,,a településfejlesztési és a településrendezési'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 2. § i) pont [2014. december 26.]

 

53/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVIII. tv. 1. § (3) bek. [2014. december 26.]

 

IV. fejezet után

IV/A. fejezettel (57/B-57/D. §) kieg.: 2014: CXIII. tv. 1. § [2015. február 1.]

 

58. § (1) bek.-ben

,,építésügyi igazgatási szakértői, beruházáslebonyolítói,'' és az ,,adatfeldolgozóként'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § h) pont [2014. december 26.]

 

58. § (2) bek.-ben

,,adatfeldolgozóként'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § i) pont [2014. december 26.]

 

58. § (3) bek. a) pont ae) alpont

Hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § j) pont [2014. december 26.]

 

58. § (3) bek. d) pont dc) alpont

Hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § k) pont [2014. december 26.]

 

58. § (9) bek. b) és i) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § l) pont [2014. december 26.]

 

58. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2014: XCVIII. tv. 1. § (4) bek. [2014. december 26.]

 

60/A. § után

60/B. §-sal kieg.: 2014: CXIII. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

60/B. § után

60/C. §-sal kieg.: 2014: CXIII. tv. 3. § [2015. január 1.]

 

62. § (1) bek. 4. pontban

,,az építésügyi igazgatási szakértői,'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 3. § m) pont [2014. december 26.]

 

62. § (1) bek. 7. pontban

,,a beruházáslebonyolítói és'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 3. § n) pont [2014. december 26.]

 

62. § (1) bek. 13.5. pont

Hat. kív. h.: 2014: XCVIII. tv. 3. § o) pont [2014. december 26.]

 

62. § (1) bek. 17. pontban

,,elektronikus építésügyi'' szövegrész helyébe ,,elektronikus építésügyi, építésfelügyeleti'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 2. § j) pont [2014. december 26.]

 

62. § (1b) bek. után

(1c) bek.-sel kieg.: 2014: CXIII. tv. 4. § [2015. február 1.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

4. § l) pontból

,, , valamint a korkedvezmény-biztosítási járulék'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 221. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

5. § (1) bek. a) pontban

,,tagja, a Magyar'' szövegrész helyébe ,,tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 220. § 1. pont [2015. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 33. § [2014. december 20.]

 

8. § a) pont aa) alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 220. § 2. pont [2015. január 1.]

 

9. § (3) bek. a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 220. § 3. pont [2015. január 1.]

 

14. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 220. § 4. pont [2015. január 1.]

 

16. § (1) bek. a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 220. § 5. pont [2015. január 1.]

 

18. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 221. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

19. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 221. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

Korkedvezmény-biztosítási járulék alcím és 20/A. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 221. § (2) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

27. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 221. § (2) bek. 4. pont [2015. január 1.]

 

28. § (1) bek. a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 220. § 6. pont [2015. január 1.]

 

29. § (4) bek. a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 220. § 7. pont [2015. január 1.]

 

29. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 221. § (2) bek. 5. pont [2015. január 1.]

 

34. § (15) bek.-ből

,,A járulékokat a Köztársasági Elnöki Hivatal fizeti meg és vallja be, továbbá teljesíti a biztosítotti bejelentést.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 221. § (1) bek. 2. pont [2015. április 1.]

 

44/A. § (2) bek. első és második mondatból

,,települési önkormányzat jegyzője, illetve a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 221. § (1) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

65/D. § után

65/E. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 219. § [2015. január 1.]


1997. évi LXXXI. tv.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról

 
 

6. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 231. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

6. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 231. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

18. § (2b) bek.-ben

,,szerzett'' szövegrész helyébe ,, , vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett'' szövegrész, ,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 1. pont [2015. január 1.]

 

18. § (2c) bek.-ben

,,állapítottak meg'' szövegrész helyébe ,,állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 2. pont [2015. január 1.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 222. § [2015. január 1.]

 

22/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 223. § [2015. január 1.]

 

38. § (1) bek. e) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segély és a csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 3. pont [2015. január 1.]

 

38. § (1) bek. f) pontban

,,a munkanélküli-járadék, a vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás'' szövegrész helyébe ,,az álláskeresési támogatás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 4. pont [2015. január 1.]

 

38. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 224. § [2015. január 1.]

 

41. § (1)-(2) bek.-ben

,,felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatási intézményben nappali képzésben'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 5. pont [2015. január 1.]

 

41. § (5) bek.-ben

,,felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatási intézményben nappali képzésben'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 6. pont [2015. január 1.]

 

V. Fejezet 1. Cím előtt

44/E. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 225. § [2015. január 1.]

 

55. § (1) bek.-ben

,,oktatási intézmény nappali tagozatán tanul'' szövegrész helyébe ,,nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 7. pont [2015. január 1.]

 

55. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 226. § [2015. január 1.]

 

66. § (1) bek. b) pontból

,,a rehabilitációs járadékban részesülő személy,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 231. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

69. § (2) bek.-ben

,,munkanélküliség esetére járó ellátást'' szövegrész helyébe ,,álláskeresési támogatást'' szövegrész, ,,a munkanélküliség esetére járó ellátás'' szövegrész helyébe ,,az álláskeresési támogatás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 8. pont [2015. január 1.]

 

89. § (3) bek. b) pontban

,,felszámolással, illetve végelszámolással'' szövegrész helyébe ,,felszámolással, kényszertörléssel vagy végelszámolással'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 9. pont [2015. január 1.]

 

89. § (4) bek. b) pontban

,,összegét'' szövegrész helyébe ,,összegét, a c) pontban foglaltak kivételével'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 10. pont [2015. január 1.]

 

89. § (4) bek. c) pontban

,,özvegyi nyugdíj'' szövegrész helyébe ,,megváltozott munkaképesség alapján járó árvaellátás, özvegyi nyugdíj'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 11. pont [2015. január 1.]

 

89. § (5) bek. b) pontban

,,felszámolást, illetőleg a végelszámolást'' szövegrész helyébe ,,felszámolást, a kényszertörlést, illetve a végelszámolást'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 12. pont [2015. január 1.]

 

95. § (8) bek.-ben

,,szolgálati idő'' szövegrész helyébe ,,szolgálati idő és a 18. § (2b)-(2d) bek. szerinti jogosultsági idő'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 13. pont [2015. január 1.]

 

96. § (2) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 227. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

96. § (7) bek.-ből

,,másolatot,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 231. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

96. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 227. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

96/A. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 228. § [2015. január 1.]

 

96/B. § (3) bek. a) pontban

,,jogosultsági idők'' szövegrész helyébe ,,jogosultsági idők, valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és a balettművészeti életjáradék igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító idők'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 14. pont [2015. január 1.]

 

96/B. § (4) bek.-ben

,,kilencven'' szövegrész helyébe ,,hatvan'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 15. pont [2015. január 1.]

 

96/B. § (6) bek.-ben

,,terjedő idő'' szövegrész helyébe ,,terjedő idő, valamint a 100. § szerinti ellenőrzés lefolytatásának időtartama'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 16. pont [2015. január 1.]

 

96/C. § (1) bek.-ben

,,2015.'' szövegrész helyébe ,,2017.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 17. pont [2015. január 1.]

 

100. § (2) bek.-ben

,,eljárásban vagy az egyeztetési eljárásban'' szövegrész helyébe ,,eljárásban, az egyeztetési eljárásban vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek más eljárásában'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 18. pont [2015. január 1.]

 

101. § (1) bek. k) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 231. § (2) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

101. § (1) bek. o) pontban

,,jogviszonyokat'' szövegrész helyébe ,,jogviszonyokat, valamint a gyermekgondozási segélyben vagy súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett jogosultsági idővel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati időket'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 230. § 19. pont [2015. január 1.]

 

102/K. § után

102/L. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 229. § [2015. január 1.]


1997. évi LXXXII. tv.

 
 

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

 
 

2. § (3) bek.-ből

,,biztosítókról és a'' szövegrészt és ,,2003. évi LX.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVIII. tv. 466. § (2) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

4. § (2) bek. zs) pont zsj) alpontból

,,melyet a Pénztárak Garanciaalapja a szolgáltatás megállapításakor az e törvényben meghatározott feltételek szerint garantál,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

4. § (2) bek. zsk) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 232. § [2015. január 1.]

 

7. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

21. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

22. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (2) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

23. § (1) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (2) bek. 4. pont [2015. január 1.]

 

23. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 233. § [2015. január 1.]

 

23. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (2) bek. 5. pont [2015. január 1.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 234. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

24. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 61. § 1. pont [2014. december 30.]

 

24. § (15)-(20) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 234. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

24. § (20) bek. után

(21) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 59. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

24. § (21) bek.-ben

,,Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól'' szövegrész helyébe ,,Nyugdíjbiztosítási Alaptól'' szövegrész, ,,2015. január 10-éig'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31-éig'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 59. § (2) bek. 1. pont [2015. január 11.]

 

27. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 235. § [2015. január 1.]

 

28. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (2) bek. 6. pont [2015. január 1.]

 

28. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (2) bek. 7. pont [2015. január 1.]

 

,,A szolgáltatás alapvető feltételei, a járadék legkisebb összege'' alcím

30/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 236. § [2015. január 1.]

 

31. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 237. § [2015. január 1.]

 

32. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 238. § [2015. január 1.]

 

33. § (1) bek.-ből

,, , valamely, az ügyfél védelmi alapban tagsággal rendelkező'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

44. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 239. § [2015. január 1.]

 

53. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 240. § [2015. január 1.]

 

54. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (2) bek. 8. pont [2015. január 1.]

 

62. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 241. § [2015. január 1.]

 

62/A. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 242. § [2015. január 1.]

 

66. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 243. § [2015. január 1.]

 

81/A. § előtti alcímcímből

,,vegyes pénztárrá alakulása,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (1) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

83. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 244. § [2015. január 1.]

 

83. § (7) bek.-ben

,,Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba'' szövegrész helyébe ,,Nyugdíjbiztosítási Alapba'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 59. § (2) bek. 2. pont [2015. január 11.]

 

84. § (4) bek.-ben

,,Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba'' szövegrész helyébe ,,Nyugdíjbiztosítási Alapba'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 59. § (2) bek. 2. pont [2015. január 11.]

 

88. § (1) bek. b)-c) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (2) bek. 10. pont [2015. január 1.]

 

88. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 245. § [2015. január 1.]

 

89. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (2) bek. 11. pont [2015. január 1.]

 

89. § (3) bek. b)-c) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (2) bek. 12. pont [2015. január 1.]

 

89. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 61. § 1. pont [2014. december 30.]

 

90. § (1) bek.-ből

,,- a 89. § (3) bekekezdésének b) pontjában foglaltak kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 251. § (1) bek. 4. pont [2015. január 1.]

 

91. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 246. § [2015. január 1.]

 

93. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 247. § [2015. január 1.]

 

110. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 248. § [2015. január 1.]

 

124. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 61. § 1. pont [2014. december 30.]

 

124. § után

125. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 249. § [2015. január 1.]

 

125. § után

126. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 250. § [2015. január 1.]

 

1. sz. melléklet 4. pontban

,,2003. évi LX. törvény a biztosítókról és biztosítási tevékenységről'' szövegrész helyébe ,,a biztosítási tevékenységről szóló törvény'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 463. § (2) bek. [2016. január 1.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

5/B. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 15. § [2015. január 1.]

 

5/B. § t) pont

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 49. § a) pont [2015. január 1.]

 

5/C. §

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 16. § [2015. január 1.]

 

I. Fejezet ,,Egészségügyi szolgáltatók'' alcím

9/B. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 17. § [2015. január 1.]

 

12. § (1) bek. a) pontban

,,terhesség'' szövegrész helyébe ,,várandósság'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § a) pont [2015. január 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,terhességének'' szövegrész helyébe ,,várandósságának'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § b) pont [2015. január 1.]

 

16. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 18. § [2015. június 30.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,finanszírozási eljárási rend, valamint a vizsgálati és terápiás eljárási rend'' szövegrész helyébe ,,finanszírozási eljárásrend, vizsgálati és terápiás eljárási rend, valamint rehabilitációs ellátási program'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § c) pont ca) alpont [2015. június 30.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,a finanszírozási eljárási rendben, valamint a vizsgálati és terápiás eljárási rendben foglaltaktól'' szövegrész helyébe ,,a finanszírozási eljárásrendben, a vizsgálati és terápiás eljárási rendben, valamint a rehabilitációs ellátási programokban foglaltaktól'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § c) pont cb) alpont [2015. június 30.]

 

19. § (1) bek. harmadik mondat

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 49. § b) pont [2015. január 1.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,finanszírozási, illetőleg vizsgálati és terápiás eljárási rendet'' szövegrész helyébe ,,finanszírozási eljárásrendet, vizsgálati és terápiás eljárási rendet vagy rehabilitációs ellátási programot'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § d) pont [2015. június 30.]

 

19. § (3) bek.-ből

,,- a 23. § b) pontban foglaltak figyelembevételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 49. § c) pont [2015. január 1.]

 

23. § b) és d)-e) pont

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 49. § d) pont [2015. január 1.]

 

23/A. § a) pont

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 49. § e) pont [2015. január 1.]

 

24. § (2) bek. második mondat

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 49. § f) pont [2015. január 1.]

 

25. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 49. § g) pont [2015. január 1.]

 

25. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 49. § h) pont [2015. január 1.]

 

26. § (3) bek. a) pontban

,,23. § b), d)-e) és a 23/A. § a)-b) pontjai'' szövegrész helyébe ,,23/A. § b) pontja'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § e) pont [2015. január 1.]

 

30/A. §-ban

,,gyógyszer forgalomba hozatalára jogosulttal,'' szövegrész helyébe ,,gyógyszer Gyftv. 36. § (1) bekezdése szerinti forgalomba hozatali engedélyének jogosultjával,'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § f) pont [2015. január 1.]

 

37. § (2) bek. b) pontban

,,finanszírozási eljárásrendeknek'' szövegrész helyébe ,,finanszírozási eljárásrendeknek, rehabilitációs ellátási programoknak'' szövegrész lép, ,,szakmai protokolloknak'' szövegrész helyébe ,,vizsgálati és terápiás eljárási rendeknek'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § g) pont [2015. június 30.]

 

38. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 19. § [2015. január 1.]

 

38/C. § (2) bek.-ben

,,részére folyósított finanszírozási összeget'' szövegrész helyébe ,,részére folyósított finanszírozási összeg egészségbiztosító által meghatározott részét'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § h) pont [2015. január 1.]

 

39. § (1) és (3) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyre'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjra'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § i) pont [2015. január 1.]

 

39. § (4) bek.-ben

,,gyermekgondozási támogatást'' szövegrész helyébe ,,gyermekgondozási segélyt'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § j) pont [2015. január 1.]

 

39. § (5) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyre'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjra'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § i) pont [2015. január 1.]

 

39. § (5) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § k) pont [2015. január 1.]

 

39/A. §

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 20. § [2015. január 1.]

 

39/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 21. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

39/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 21. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

39/B. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 21. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

V. Fejezet ,,Általános rendelkezések'' alcím

39/C. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 22. § [2015. január 1.]

 

40. § előtti címben

,,Terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,Csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § l) pont [2015. január 1.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,Terhességi-gyermekágyi segélyre'' szövegrész helyébe ,,Csecsemőgondozási díjra'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § m) pont [2015. január 1.]

 

40. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 23. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

40. § (2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyre'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjra'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § i) pont [2015. január 1.]

 

40. § (2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § n) pont [2015. január 1.]

 

40. § (3) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § o) pont [2015. január 1.]

 

40. § (4) bek.-ben

,,Terhességi gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,Csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § p) pont [2015. január 1.]

 

40. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 23. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

40. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 23. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

41. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 24. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

41. § (1)-(2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § n) pont [2015. január 1.]

 

41. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 24. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

42. §

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 25. § [2015. január 1.]

 

42/A. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 26. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

42/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 26. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

42/B. § (1)-(1a) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § n) pont [2015. január 1.]

 

42/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 27. § [2015. január 1.]

 

42/C. §

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 28. § [2015. január 1.]

 

42/D. §

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 29. § [2015. január 1.]

 

42/E. § (6) bek.-ben

,,rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel'' szövegrész helyébe ,,a számítási időszakban rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § q) pont qa) alpont [2015. január 1.]

 

42/E. § (6) bek.-ben

,,48. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,48. § (1) és (2) bekezdése'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § q) pont qb) alpont [2015. január 1.]

 

44. § b) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyre'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjra'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § i) pont [2015. január 1.]

 

44. § b) pontban

,,terhessége'' szövegrész helyébe ,,várandóssága'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § r) pont [2015. január 1.]

 

45. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 30. § [2015. január 1.]

 

47. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 31. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

47. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 31. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

48. §

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 32. § [2015. január 1.]

 

48/A. § (1) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § n) pont [2015. január 1.]

 

48/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 33. § [2015. január 1.]

 

50. § (1) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § k) pont [2015. január 1.]

 

50. § (2) bek.-ben

,,44. § e) pontja'' szövegrész helyébe ,,44. § d) és e) pontja'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § s) pont [2015. január 1.]

 

50. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 34. § [2015. január 1.]

 

52/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 35. § [2015. január 1.]

 

55. § (7)-(9) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 36. § [2015. január 1.]

 

55/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 37. § [2015. január 1.]

 

57. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 38. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

57. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 38. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

61. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 39. § [2015. január 1.]

 

61. § (5) és (9) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § n) pont [2015. január 1.]

 

62. § (1)-(2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § n) pont [2015. január 1.]

 

62. § (2) bek. c) pontban

,,az egészségbiztosító'' szövegrész helyébe ,,a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosító'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § sz) pont [2015. január 1.]

 

62. § (4) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § n) pont [2015. január 1.]

 

62. § (4) bek.-ben

,,szüneteltetéséről'' szövegrész helyébe ,,szüneteltetéséről, valamint a szünetelés megszüntetéséről'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § t) pont [2015. január 1.]

 

62. § (6) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § k) pont [2015. január 1.]

 

63. §

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 40. § [2015. január 1.]

 

65. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 41. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

65. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 41. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

66. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 42. § [2015. január 1.]

 

68. § (4) bek.-ben

,,A 66. § (1), (2) és (4) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,A 66. § (1), (1a), (2), (2a) és (4) bekezdése'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § u) pont [2015. január 1.]

 

77. § (2) bek.-ben

,,határozat'' szövegrész helyébe ,,döntés'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § v) pont [2015. január 1.]

 

79/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 43. § [2015. január 1.]

 

80. § (4) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyről'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjról'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § w) pont wa) alpont [2015. január 1.]

 

80. § (4) bek.-ben

,,gyermekgondozási díjról'' szövegrész helyébe ,,gyermekgondozási díjról, valamint a baleseti táppénzről'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § w) pont wb) alpont [2015. január 1.]

 

81. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 44. § [2015. január 1.]

 

82/E. §

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 49. § i) pont [2015. január 1.]

 

82/F. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 45. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

82/F. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 45. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

82/F. § után

82/G. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 46. § [2015. január 1.]

 

82/H. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 47. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

82/H. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 47. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

83. § (2) bek. l) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 48. § n) pont [2015. január 1.]


1997. évi CXXIV. tv.

 
 

az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

 
 

14. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 252. § [2015. január 1.]


1997. évi CXXXVI. tv.

 
 

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXVI. tv. 51. § (1) bek. a) pont [2015. január 1.]


1997. évi CXL. tv.

 
 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

 
 

5. § (1) bek. b) pontban

,,sajtótermékek'' szövegrész helyébe ,,kiadványok'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § a) pont [2015. január 1.]

 

38. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 6. § [2015. január 1.]

 

38/A. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6)-(7) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 7. § [2015. január 1.]

 

45/A. § (2) bek. b) pontból

,,területileg illetékes múzeumként'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 18. § a) pont [2015. január 1.]

 

45/A. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,kormányrendeletben'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § b) pont [2015. január 1.]

 

45/A. § (2) bek. b) pont bb)-be) alpont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 8. § [2015. január 1.]

 

46. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 9. § [2015. január 1.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,határozott idejű'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 5 évre szóló határozott idejű'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § c) pont [2015. január 1.]

 

49. § (2) bek. b) pontban

,,letétbe helyezett'' szövegrész helyébe ,,letett'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § d) pont [2015. január 1.]

 

49. § (2) bek. c) pontban

,,letétbe helyezett'' szövegrész helyébe ,,letett'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § d) pont [2015. január 1.]

 

49. § (2) bek. d) pontban

,,letétbe helyezett'' szövegrész helyébe ,,letett'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § d) pont [2015. január 1.]

 

49. § (5) bek.-ben

,,letétbe helyezett'' szövegrész helyébe ,,letett'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § d) pont [2015. január 1.]

 

49. § (5) bek.-ben

,,kutathatja, kiállíthatja és publikálhatja'' szövegrész helyébe ,,kutathatja és kiállíthatja'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § e) pont [2015. január 1.]

 

49. § (6) bek.-ben

,,letétbe helyezett'' szövegrész helyébe ,,letett'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § d) pont [2015. január 1.]

 

49. § (7) bek.-ben

,,letétbe helyezett'' szövegrész helyébe ,,letett'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § d) pont [2015. január 1.]

 

,,Múzeumi letét'' alcím

49/A. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 10. § [2015. január 1.]

 

59. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 11. § [2015. január 1.]

 

60. § (1) bek. b) pontban

,,sajtótermékek'' szövegrész helyébe ,,kiadványok'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § a) pont [2015. január 1.]

 

61. § (4) bek. a) pontban

,,sajtótermékek'' szövegrész helyébe ,,kiadványok'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § a) pont [2015. január 1.]

 

61. § (4) bek. c) pontban

,,sajtóterméknek'' szövegrész helyébe ,,kiadványnak'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § f) pont [2015. január 1.]

 

98. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 12. § [2015. január 1.]

 

100. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 13. § [2015. január 1.]

 

100. § (3) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 18. § b) pont [2015. január 1.]

 

100. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 14. § [2015. január 1.]

 

100. § (3) bek. h) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 15. § [2015. január 1.]

 

100. § (3) bek. l) pontban

,,a könyvtárakra és a közművelődési intézményekre'' szövegrész helyébe ,,továbbá a könyvtárakra'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 17. § g) pont [2015. január 1.]

 

100. § (3) bek. m) pontból

,,és normatíváit, a továbbképzés és a szervezett képzés rendszerét'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 18. § c) pont [2015. január 1.]

 

100. § (3) bek. y) pont után

z) ponttal kieg.: 2014: CVI. tv. 16. § [2015. január 1.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

5. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIII. tv. 11. § [2015. január 1.]

 

14. § a) pontban

,,a belterületen lévő ingatlannál az utca (tér, krt. stb.) nevét és a házszámot,'' szövegrész helyébe ,,a KCR-ből automatikus adatátvétel útján átvett címadatokat'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 14. § a) pont [2015. január 1.]

 

17. § (1) bek. 16. pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 19. § [2015. január 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,adataiban'' szövegrész helyébe ,,adataiban (ide nem értve az ingatlan címét)'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 14. § b) pont [2015. január 1.]

 

IV. fejezet

Alcímmel (25/A-25/B. §) kieg.: 2014: XCIII. tv. 12. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

25/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCIII. tv. 12. § (2) bek. [2015. június 1.]

 

27. § (6) bek.-ben

,,belterületi határának, továbbá a közterület nevének'' szövegrész helyébe ,,illetve belterületi határának'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 14. § c) pont [2015. január 1.]

 

52/A. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 15. § [2015. január 1.]

 

94. § után

95. §-sal kieg.: 2014: XCIII. tv. 13. § [2015. január 1.]


1997. évi CLIII. tv.

 
 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről

 
 

62. § c) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 134. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

62. § után

63. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 135. § (1) bek. [2015. január 1.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

I. Fejezet 3. Cím

3/A. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 50. § [2015. január 1.]

 

45. § (4) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 51. § [2015. január 1.]

 

III. Fejezet 4. Cím

52/A. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 52. § [2015. január 1.]

 

88. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 53. § [2015. január 1.]

 

93. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 54. § [2015. január 1.]

 

94. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 55. § [2015. január 1.]

 

96. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 56. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

96. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 56. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

97. § (1) bek.-ből

,,az orvos rendelése alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 69. § a) pont [2015. január 1.]

 

97. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 57. § [2015. január 1.]

 

101/C. § (2) bek.-ben

,,egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásának időpontjáig'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátását követő 8 napon belül'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 68. § a) pont [2015. január 1.]

 

110. § (16) bek. b) pontban

,,a 140/B. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,az etikai eljárás lefolytatására jogosult'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 68. § b) pont [2015. január 1.]

 

110. § (16) bek. c) pontban

,,a 140/B. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,a b) pont szerinti adatközlés alapján lefolytatott'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 68. § c) pont [2015. január 1.]

 

111. § (1) bek.-ben

,,dolgozók'' szövegrész helyébe ,,szakképesítéssel rendelkező személyek'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 68. § d) pont [2015. január 1.]

 

111. § (3) bek. a) pontban

,,szakképesítést szerzett'' szövegrész helyébe ,,szakképesítést szerzett személy'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 68. § e) pont [2015. január 1.]

 

111. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 58. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

111. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 58. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

112. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 59. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

112. § (9) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 59. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

113. § (4a) bek.-ben

,,terhességi gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 68. § f) pont [2015. január 1.]

 

114. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 60. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

114. § (2) bek. o) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 60. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

114. § (3) bek. a) pont ac) alpont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 60. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

116/A. § (5) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 61. § (1) bek. [2015. július 30.]

 

116/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 61. § (2) bek. [2015. július 30.]

 

116/A. § (7) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 61. § (3) bek. [2015. július 30.]

 

117. § (6) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 62. § [2015. július 30.]

 

124. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 63. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

124. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 63. § (2) bek. [2015. január 30.]

 

124/A. § (3) bek.-ben

,,A (3) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,Az (1) bekezdésben'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 68. § g) pont [2015. január 1.]

 

140/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 64. § [2015. július 30.]

 

202. § (1) bek. a)-c) pont

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 69. § b) pont [2015. január 1.]

 

228. § (3) bek.-ben

,,vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni'' szövegrész helyébe ,,vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az egész országra kiterjedően'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 68. § h) pont [2015. január 1.]

 

228. § után

228/A. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 65. § [2015. január 1.]

 

244/F. § után

244/G. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 66. § [2015. január 1.]

 

247. § (1) bek. m) pont md) alpont után

me) alponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 67. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

247. § (1) bek. w) pont után

x) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 67. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

247. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 67. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

247. § (3) bek. i) pont után

j)-n) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 67. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

247. § (5) bek. c) pont ci) alpont után

cj) alponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 67. § (5) bek. [2015. január 30.]


1998. évi XI. tv.

 
 

az ügyvédekről

 
 

6. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 67. § [2015. január 1.]


1998. évi XXV. tv.

 
 

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről

 
 

Melléklet

Mód.: 2014: CXI. tv. 70. §, illetve 1. melléklet [2015. január 1.]


1998. évi XXVI. tv.

 
 

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 
 

23/E. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 253. § [2015. január 1.]


1998. évi XXVII. tv.

 
 

a géntechnológiai tevékenységről

 
 

5. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 254. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszterrel'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 257. § [2015. január 1.]

 

5. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 254. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 255. § [2015. január 1.]

 

34. § (10) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 256. § [2015. január 1.]


1998. évi LXVI. tv.

 
 

az egészségügyi hozzájárulásról

 
 

5. § (1) bek. a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 134. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

12. § után

13. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 135. § (2) bek. [2015. január 1.]


1998. évi LXXXIV. tv.

 
 

a családok támogatásáról

 
 

7. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 258. § [2016. január 1.]

 

15. § előtti alcím és 15. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 259. § [2015. szeptember 1.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,gyám'' szövegrész helyébe ,,nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében nem vér szerinti gyermeket nevelő gyám kivételével a gyám'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 261. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

27. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,nem ugyanazon gyermek után folyósított csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 261. § (1) bek. 2. pont [2014. december 30.]

 

29. § (1) bek. a) pontban

,,terhesgondozáson'' szövegrész helyébe ,,várandósgondozáson'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 261. § (1) bek. 3. pont [2014. december 30.]

 

29. § (3) bek.-ben

,,terhesgondozáson'' szövegrész helyébe ,,várandósgondozáson'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 261. § (1) bek. 3. pont [2014. december 30.]

 

36/A. § (1) bek.-ben

,,megszűnésének várható időpontjáról a név és a TAJ-szám közlésével az oktatási hivatal évente október 15-éig'' szövegrész helyébe ,,megszűnéséről a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 261. § (1) bek. 4. pont [2014. december 30.]

 

36/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 261. § (1) bek. 5. pont [2014. december 30.]

 

37. § (3) bek.-ben

,,folyósítani.'' szövegrész helyébe ,,folyósítani. A folyósított és át nem vett ellátás ismételt folyósítását az igényelbíráló szerv a jogosult kérelme alapján, - ha a folyósítás sikertelensége a jogosult érdekkörében fennálló okra vezethető vissza - az ellátás ismételt folyósításával kapcsolatos költségek legfeljebb jogszabályban meghatározott mértékének ellátásból történő levonásával teljesíti.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 261. § (1) bek. 6. pont [2014. december 30.]

 

37. § (7) bek.-ben

,,Az iskoláztatási támogatás'' szövegrész helyébe ,,A családi pótlék'' szövegrész, ,,az iskoláztatási támogatás'' szövegrész helyébe ,,a családi pótlék'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 261. § (2) bek. 1. pont [2015. szeptember 1.]

 

37. § (8) bek.-ben

,,az iskoláztatási támogatás'' szövegrész helyébe ,,a családi pótlék'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 261. § (2) bek. 2. pont [2015. szeptember 1.]

 

37. § (9) bek.-ben

,,Az iskoláztatási támogatás'' szövegrész helyébe ,,A családi pótlék'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 261. § (2) bek. 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

37. § (9) bek.-ben

,,kezdeményezésének'' szövegrész helyébe ,,kezdeményezésben megjelölt hónapra, ennek hiányában a kezdeményezés'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 261. § (1) bek. 7. pont [2014. december 30.]

 

51. § után

52. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 260. § [2015. szeptember 1.]


1999. évi LXIII. tv.

 
 

a közterület-felügyeletről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 16. § (1) bek. [2015. január 22.]

 

1. § (4) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2014: XCIII. tv. 16. § (2) bek. [2015. január 22.]

 

10. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XCIII. tv. 17. § [2015. január 22.]

 

15. §

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 18. § [2015. január 22.]

 

17/A. §-ban

,,közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kkt.)'' szövegrész helyébe ,,Kkt.-ban'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 19. § [2015. január 22.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

2. § 15. pont után

16. ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 262. § [2015. július 1.]

 

7. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 263. § [2015. július 1.]

 

9/B. § után

9/C. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 264. § [2015. július 1.]

 

14. § (2) bek. a) pontban

,, , illetve'' szövegrész helyébe ,,vagy'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 269. § [2015. július 1.]

 

14. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 265. § [2015. július 1.]

 

15. § (1) bek. a) pontban

,, , illetve'' szövegrész helyébe ,,vagy'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 269. § [2015. július 1.]

 

15. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 266. § [2015. július 1.]

 

19. § (1) bek. e) pont eb) alpontban

,,8/A. §'' szövegrész helyébe ,,8/A. § (1) bekezdés'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 21. § [2015. január 22.]

 

19. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 20. § [2015. január 22.]

 

19. § (1) bek. n) pontban

,,8/A. §'' szövegrész helyébe ,,8/A. § (1) bekezdés'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 21. § [2015. január 22.]

 

19. § (1) bek. p) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 267. § [2015. július 1.]

 

19. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 270. § [2015. július 1.]

 

27/A. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 268. § [2015. július 1.]


1999. évi CXXI. tv.

 
 

a gazdasági kamarákról

 
 

13/A. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 271. § [2015. január 1.]


2000. évi II. tv.

 
 

az önálló orvosi tevékenységről

 
 

2/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 71. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

2/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 71. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

2/B. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 72. § [2015. január 1.]

 

2/C. § a) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 73. § [2015. január 1.]

 

2/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 74. § [2015. január 1.]

 

2/D. § (2) bek.-ben

,,a hatóság'' szövegrész helyébe ,,a praxiskezelő'' szövegrész, ,,az ügyfél nyilatkozatát'' szövegrész helyébe ,,az ügyfél írásbeli nyilatkozatát'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 76. § [2015. január 1.]

 

3. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 75. § [2015. január 1.]


2000. évi XLII. tv.

 
 

a víziközlekedésről

 
 

19. § (1) bek.-ben

,,az úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri rendeletekben'' szövegrész helyébe ,,a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendeletben [a továbbiakban: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet]'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 276. § [2015. január 1.]

 

26. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 272. § [2015. január 1.]

 

48/A. § (5) bek. után

(6)-(6b) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 273. § [2015. január 1.]

 

48/B. § után

48/C. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 274. § [2015. január 1.]

 

90. § i) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 277. § [2015. január 1.]

 

90. § i) pont után

j)-l) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 275. § [2015. január 1.]


2000. évi CXII. tv.

 
 

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

 
 

59. § (9)-(10) bek.-ben

,,6 éven'' szövegrész helyébe ,,7 éven'' szövegrész lép: 2014: XCVIII. tv. 4. § [2014. december 26.]


2001. évi XX. tv.

 
 

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCI. tv. 1. § [2014. december 24.]

 

8. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCI. tv. 2. § [2014. december 24.]

 

8. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCI. tv. 3. § [2014. december 24.]

 

10/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXIX. tv. 1. § [2014. december 6.]

 

10/A. § (1) bek.-ben

,,ügyfél személyére, az ügylet összegére'' szövegrész helyébe ,,ügyfél személyének, az ügylet összegének'' szövegrész lép: 2014: XCI. tv. 5. § [2014. december 24.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCI. tv. 4. § [2014. december 24.]

 

21. § 2. pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 34. § [2014. december 20.]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 2014: LXXIX. tv. 3. § [2014. december 6.

 

2. melléklet

Mód.: 2014: XCI. tv. 6. §, illetve 1. melléklet [2014. december 24.]


2001. évi XXXV. tv.

 
 

az elektronikus aláírásról

 
 

4. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 22. § [2014. december 31.]

 

27. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 22. § [2014. december 31.]


2001. évi LXII. tv.

 
 

a szomszédos államokban élő magyarokról

 
 

26. § előtti alcímcím és 26. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 278. § [2014. december 30.]


2001. évi LXIV. tv.

 
 

a kulturális örökség védelméről

 
 

2. § a) pontban

,,Évt.'' szövegrész helyébe ,,Étv.'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § a) pont [2015. január 1.]

 

4. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 20. § [2015. január 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 21. § [2015. január 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 22. § [2015. január 1.]

 

8. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 23. § [2015. január 1.]

 

11. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 24. § [2015. január 1.]

 

12. § előtti alcím és 12. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 25. § [2015. január 1.]

 

14-15. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 26. § [2015. január 1.]

 

16. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 27. § [2015. január 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 28. § [2015. január 1.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 29. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

18. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 29. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

19-20. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 30. § [2015. január 1.]

 

20/A. § előtti alcím

Hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (1) bek. a) pont [2015. január 1.]

 

20/A. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 31. § [2015. január 1.]

 

21. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 32. § [2015. január 1.]

 

22. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 33. § [2015. január 1.]

 

22. § után

23. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 34. § [2015. január 1.]

 

23/A. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 35. § [2015. január 1.]

 

23/B. § előtti alcím és 23/B. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 36. § [2015. január 1.]

 

23/C. § előtt

Alcímmel kieg. és 23/C. § helyébe lép: 2014: CVI. tv. 37. § [2015. január 1.]

 

23/D. § előtt

Alcímmel kieg. és 23/D. § helyébe lép: 2014: CVI. tv. 38. § [2015. január 1.]

 

23/E. § előtt

Alcímmel kieg. és 23/E. § helyébe lép: 2014: CVI. tv. 39. § [2015. január 1.]

 

23/E. § után

Alcímmel és 23/F. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 40. § [2015. január 1.]

 

24. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 41. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

26. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 42. § [2015. január 1.]

 

27. § előtti cím és 27. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 43. § [2015. január 1.]

 

II. rész 1. fejezet

Alcímmel és 27/A-27/B. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 44. § [2015. január 1.]

 

28. § után

Címmel, alcímmel és 28/A. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 45. § [2015. január 1.]

 

29. § előtt

Alcímmel kieg.: 2014: CVI. tv. 46. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

29. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 46. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

31. § előtti alcímben

,,védettség'' szövegrész helyébe ,,műemléki védettség'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § b) pont [2015. január 1.]

 

31. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 47. § [2015. január 1.]

 

31. § (4) bek.-ben

,,védetté'' szövegrész helyébe ,,műemlékké'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § c) pont [2015. január 1.]

 

31. § (5) bek.-ben

,,Ha a hatóság a védetté'' szövegrész helyébe ,,Ha a hatóság a műemlékké'' szövegrész, ,,ideiglenes védettség'' szövegrész helyébe ,,ideiglenes műemléki védettség'' szövegrész és ,,29. § (2)'' szövegrész helyébe ,,29. § (3)'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § d) pont [2015. január 1.]

 

32. § előtti alcím és 32. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 48. § [2015. január 1.]

 

32. § után

32/A. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 48. § [2015. január 1.]

 

35. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 49. § [2015. január 1.]

 

A MŰEMLÉKVÉDELEM SAJÁTOS TÁRGYAI cím előtt

Alcímmel és 35/A. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 50. § [2015. január 1.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,kert műemlékké'' szövegrész helyébe ,,kert általános védelemben részesíthető, műemlékké'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § e) pont [2015. január 1.]

 

37. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 51. § [2015. január 1.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,Műemléki védelemben'' szövegrész helyébe ,,Védelemben'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § f) pont [2015. január 1.]

 

39. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 52. § [2015. január 1.]

 

41. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 53. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,fenntartásáról'' szövegrész helyébe ,,állagmegóvásáról vagy jókarbantartásáról'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § g) pont [2015. január 1.]

 

43. § előtti alcím és 43. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 54. § [2015. január 1.]

 

44. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 55. § [2015. január 1.]

 

45. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 56. § [2015. január 1.]

 

61/B. § (1) bek.-ben

,,ingatlanok tulajdonosaira'' szövegrész helyébe ,,ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőire, használóira'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § h) pont [2015. január 1.]

 

III. rész címben

,,HATÓSÁG'' szövegrész helyébe ,,HIVATAL ÉS A HATÓSÁG'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § i) pont [2015. január 1.]

 

62. § a) pontban

,,meghatározott hatósági'' szövegrész helyébe ,,meghatározott építéshatósági, örökségvédelmi hatósági'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § j) pont [2015. január 1.]

 

62. § c) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 57. § [2015. január 1.]

 

63. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 58. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

63. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 58. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

63. § (5) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2014: CVI. tv. 58. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

63. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (1) bek. b) pont [2015. január 1.]

 

64. §-ban

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § k) pont [2015. január 1.]

 

64. § e) pont

Hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (1) bek. c) pont [2015. január 1.]

 

64/A. §-ban

,,kormányrendeletben'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § l) pont [2015. január 1.]

 

65. § előtti alcím

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 59. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

65. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 59. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

66. § előtti alcím és 66. §

Hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (1) bek. d) pont [2015. január 1.]

 

67. § (1) bek. a)-c) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 60. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

67. § (5) bek. után

(6)-(8) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 60. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

68. § (1) bek. b) pontból

,,a műemlék vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (1) bek. e) pont [2015. január 1.]

 

69. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 61. § [2015. január 1.]

 

71. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 62. § [2015. január 1.]

 

71. § (2) bek.-ben

,,miniszter szakmai irányítása alatt álló hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § m) pont [2015. január 1.]

 

74. §

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 63. § [2015. január 1.]

 

III. Rész ,,Nyilvántartások'' alcím

74/B. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 64. § [2015. január 1.]

 

75/A. § (1) bek.-ben

,,kormányrendeletben'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § n) pont [2015. január 1.]

 

75/A. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 65. § [2015. január 1.]

 

75/A. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (1) bek. f) pont [2015. január 1.]

 

III. Rész ,,A hatósági eljárások szabályai'' alcím

75/B. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 66. § [2015. január 1.]

 

76. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 67. § [2015. január 1.]

 

80/A. § (1) bek. d) pont db) alpont után

dc)-dd) alponttal kieg.: 2014: CVI. tv. 68. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

80/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 68. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

81. § a) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 69. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

81. § b) pontból

,, , illetve védetté nyilvánított'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (1) bek. g) pont [2015. január 1.]

 

81. § c) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 69. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

81. § h)-m) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 69. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

82. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 70. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

82. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: CVI. tv. 70. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

Elővásárlási jog alcím előtt

Alcímmel és 85/A. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 71. § [2015. január 1.]

 

86. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 72. § [2015. január 1.]

 

86. § (2) bek.-ben

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 2014: CVI. tv. 80. § o) pont [2015. január 1.]

 

91. § után

92. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 73. § [2015. január 1.]

 

92. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

92/A. §

Hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (1) bek. h) pont [2015. január 1.]

 

Átmeneti rendelkezések alcím

92/D-92/E. §-sal kieg.: 2014: CVI. tv. 74. § [2015. január 1.]

 

93. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 75. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

93 § (1) bek. h)-l) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 75. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

93. § (1) bek. n) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 75. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

93. § (1) bek. p) pont

Hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (1) bek. i) pont [2015. január 1.]

 

93. § (1) bek. s) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 75. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

93. § (1) bek. u) pont után

v)-y) ponttal kieg.: 2014: CVI. tv. 75. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

93. § (2) bek. c)-e) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 76. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

93. § (2) bek. g) pontból

,,eljárási rendjére és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (1) bek. j) pont [2015. január 1.]

 

93. § (2) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 2014: CVI. tv. 81. § (1) bek. k) pont [2015. január 1.]

 

93. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 76. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

93. § (2) bek. n) pont

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 76. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

93. § (6) bek. f) pont után

g)-h) ponttal kieg.: 2014: CVI. tv. 77. § [2015. január 1.]

 

93. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2014: CVI. tv. 78. § [2015. január 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2014: CVI. tv. 79. §, illetve 1. melléklet [2015. január 1.]


2001. évi CXX. tv.

 
 

a tőkepiacról

 
 

5. § (1) bek. 23. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVIII. tv. 455. § [2016. január 1.]

 

5. § (1) bek. 80. pont után

80a. ponttal kieg.: 2014: CIV. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

22. § (1) bek. e) pont eb) alpont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 3. § [2015. január 1.]

 

27. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 4. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

27. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 4. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 5. § [2015. január 1.]

 

53. §

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 21. § a) pont [2015. január 1.]

 

54. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 6. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

54. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 6. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

54. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 6. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

58. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 7. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

58. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 7. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

147. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 8. § [2015. január 1.]

 

201. § (2) bek. b) pontban

,,az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ezek'' szövegrész helyébe ,,az a jogi személy, illetve ennek'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 19. § a) pont [2015. január 1.]

 

201. § (2) bek. c) pontban

,,az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,'' szövegrész helyébe ,,az a jogi személy,'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 19. § b) pont [2015. január 1.]

 

201. § (2) bek. j) pontban

,,az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, és ezek'' szövegrész helyébe ,,az a jogi személy, és ennek'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 19. § c) pont [2015. január 1.]

 

335. § (3) bek. a) és c) pont

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 21. § b) pont [2015. január 1.]

 

335/A. § (1) bek. p)-q) pont

Helyébe lép, egyidejűleg q) pont után r) ponttal kieg.: 2014: CIV. tv. 9. § [2015. január 1.]

 

336. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 10. § [2015. január 1.]

 

340/A. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 11. § [2015. január 1.]

 

340/B. § b) pont

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 21. § c) pont [2015. január 1.]

 

340/B. § c) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 12. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

340/B. § g)-h) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 12. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

340/C. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 13. § [2015. január 1.]

 

340/D. § (6) bek.-ben

,,, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság'' szövegrész helyébe ,, részvénytársaság'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 19. § d) pont [2015. január 1.]

 

350/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 14. § [2015. január 1.]

 

350/B. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 21. § d) pont [2015. január 1.]

 

350/C. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 15. § [2015. január 1.]

 

352/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 16. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

352/A. § (3)-(4a) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 16. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

352/A. § (4a) bek. után

(4b) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 16. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

355. § (1) bek. a) pontban

,,jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság'' szövegrész helyébe ,,jogi személy'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 19. § e) pont [2015. január 1.]

 

394. § (3) bek.-ben

,,A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más gazdasági társaság'' szövegrész helyébe ,,A jogi személy'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 19. § f) pont [2015. január 1.]

 

410. § után

411. §-sal kieg.: 2014: CIV. tv. 17. § [2015. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

450/B. §-sal kieg.: 2014: CIV. tv. 18. § [2015. január 1.]

 

1. sz. melléklet 3. pontból

,,biztosítókról és a'' szövegrészt és ,,2003. évi LX.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVIII. tv. 466. § (2) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

25. melléklet

Mód.: 2014: CIV. tv. 20. §, illetve 1. melléklet [2015. január 1.]


2003. évi III. tv.

 
 

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

 
 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 279. § [2015. január 1.]


2003. évi XXVI. tv.

 
 

az Országos Területrendezési Tervről

 
 

14/A. § előtti alcím és 14/A. §

Helyébe lép: 2014: XCVIII. tv. 5. § [2014. december 30.]


2003. évi LX. tv.

 
 

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

 
 

91/Q. § előtti ,,Saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszer'' alcímcím és 91/Q. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVIII. tv. 466. § (3) bek. a) pont [2014. december 25.]

 

Harmadik rész VI. Fejezet (102/A-102/H. §)

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVIII. tv. 466. § (3) bek. a) pont [2014. december 25.]

 

161. § után

Alcímmel és 161/A-161/C. §-sal kieg.: 2014: LXXXVIII. tv. 456. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

163. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVIII. tv. 456. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

226/D. § után

226/E. §-sal kieg.: 2014: LXXXVIII. tv. 456. § (3) bek. [2014. december 25.]

 

231/D. § (2) bek.-ből

,,- e rendelkezés hatálybalépését megelőzően -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVIII. tv. 466. § (3) bek. b) pont [2014. december 25.]

 

231/F. § után

231/G. §-sal kieg.: 2014: LXXXVIII. tv. 456. § (4) bek. [2014. december 25.]

 

231/G. § után

231/H-231/J. §-sal kieg.: 2014: LXXXVIII. tv. 456. § (5) bek. [2015. április 1.]

 

234. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 2014: LXXXVIII. tv. 456. § (6) bek. [2015. április 1.]

 

234. § d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2014: LXXXVIII. tv. 456. § (7) bek. [2015. április 1.]

 

12. sz. melléklet 37. pont után

38. ponttal kieg.: 2014: LXXXVIII. tv. 456. § (8) bek. [2015. április 1.]

 

A törvény

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVIII. tv. 466. § (1) bek. a) pont [2016. január 1.]


2003. évi LXXXIV. tv.

 
 

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 
 

4. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 77. § [2015. július 30.]

 

4. § d) pontban

,,az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)'' szövegrész helyébe ,,az Eütv.'' szövegrész szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 83. § (2) bek. a) pont [2015. július 30.]

 

11/A. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 78. § [2015. július 30.]

 

11/A. § (6) bek.-ben

,,a Kjt.'' szövegrész helyébe ,,a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)'' szövegrész szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 83. § (1) bek. a) pont [2014. december 31.]

 

11/A. § után

11/B. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 79. § [2015. július 30.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)'' szövegrész helyébe ,,az Mt.'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 83. § (2) bek. b) pont [2015. július 30.]

 

12/B. § (7) bek.-ben

,,az Eütv.-ben foglaltak szerint, a működési'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 83. § (1) bek. b) pont [2014. december 31.]

 

15/A. §

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 80. § [2015. július 30.]

 

28. § (3) bek. c) pont után

d)- e) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 81. § [2015. július 30.]

 

29/C. §

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 84. § a) pont [2015. január 1.]

 

31. § után

32. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 82. § [2015. július 30.]

 

32-34. §

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 84. § b) pont [2015. január 1.]


2003. évi XC. tv.

 
 

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXVI. tv. 51. § (1) bek. b) pont [2015. január 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

22/E. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2014: XCII. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

24/B. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 280. § [2015. január 1.]

 

24/F. § (6) bek. d) pontban

,,az (5) bekezdés c) vagy d) pont'' szövegrész helyébe ,,a 2014. december 31-én hatályos (5) bekezdés c) pontja vagy az (5) bekezdés d) pontja'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 288. § 1. pont [2015. január 1.]

 

31. § (2) bek. 6. pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 289. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

31. § (2) bek. 13. pontból

,,a korkedvezményre jogosító munkakör tartalmáról,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 289. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

31. § (5) bek.-ben

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 35. § [2014. december 20.]

 

52. § (7) bek. j) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 281. § [2015. január 1.]

 

125. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 282. § [2015. január 1.]

 

129. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 283. § [2015. január 1.]

 

172. § (19a) bek.

Helyébe lép: 2014: XCII. tv. 3. § [2015. február 1.]

 

173. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCII. tv. 4. § [2015. február 1.]

 

175. § (9) bek.-ben

,,előterjesztését elektronikus'' szövegrész helyébe ,,előterjesztését - a 85/A. § (11) bekezdése szerinti igazolás iránti kérelem kivételével - elektronikus'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 288. § 2. pont [2015. január 1.]

 

,,Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések'' alcím

175/F. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 284. § [2015. január 1.]

 

178. § 15. pontból

,,a korkedvezmény-biztosítási járulék,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 289. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

178. § 50. pont után

51. ponttal kieg.: 2014: XCII. tv. 5. § [2015. január 1.]

 

205. § után

206. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 285. § [2015. január 1.]

 

206. § után

207. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 286. § [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2014: XCIX. tv. 287. §, illetve 2. melléklet [2015. január 1.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

142. § (4) bek.

Kieg.: 2014: XCIX. tv. 290. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

142. § (6) bek.-ben

,,az engedélyes'' szövegrész helyébe ,,a szolgáltató'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 290. § (5) bek. [2014. december 30.]

 

142. § (10) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 290. § (2) bek. [2014. december 30.]

 

142. § (11) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 290. § (3) bek. [2014. december 30.]

 

142. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 290. § (4) bek. [2014. december 30.]


2003. évi CXXV. tv.

 
 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

 
 

3. § a) pontban

,,hivatásos nevelőszülői jogviszony'' szövegrész helyébe ,,nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 68. § [2015. január 1.]

 

64/C. § (1) bek.-ben

,,biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 231/B. §-ában'' szövegrész helyébe ,,biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 447. §-ában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 457. § [2016. január 1.]


2003. évi CXXVII. tv.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

 
 

97. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 17. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

97. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 17. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

98/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCVI. tv. 14. § (2) bek. [2014. december 24.]

 

104. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 291. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

104. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 291. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

106. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 17. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

106. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 17. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

109. § (6) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 17. § (5) bek. [2015. szeptember 1.]

 

110. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 17. § (6) bek. [2015. szeptember 1.]

 

Harmadik Rész

110/C. §-sal kieg.: 2014: XCV. tv. 17. § (7) bek. [2015. szeptember 1.]


2003. évi CXXXIII. tv.

 
 

a társasházakról

 
 

65. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 292. § [2015. július 1.]


2004. évi I. tv.

 
 

a sportról

 
 

19. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 293. § [2014. december 30.]

 

22. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XCII. tv. 6. § [2015. január 1.]

 

23. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 55. § [2015. január 13.]

 

57. § (2) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 56. § [2015. január 13.]

 

65. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2014: CI. tv. 57. § [2015. január 13.]

 

77. § l) pont

Hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 59. § [2015. január 13.]

 

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések alcím

78/B. §-sal kieg.: 2014: CI. tv. 58. § [2015. január 13.]


2004. évi II. tv.

 
 

a mozgóképről

 
 

19/K. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 294. § [2014. december 30.]

 

25/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 295. § [2014. december 30.]

 

26/B. § (1) bek.-ből

,,vagy a filmgyártó vállalkozás'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 296. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

36. § (3) bek.-ből

,,a korhatárok, illetve'' szövegrészt és ,,korábbi korhatár-jelölések, illetve a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 296. § (2) bek. [2014. december 30.]


2004. évi XXXIV. tv.

 
 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

 
 

16. § (3) bek. a) pontban

,,Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnöke, a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv vezetője'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 297. § [2015. január 1.]


2004. évi CXXIII. tv.

 
 

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

 
 

8/B. § (1) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 134. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

17/B. § után

17/C. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 135. § (3) bek. [2015. január 1.]


2004. évi CXXXIV. tv.

 
 

a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXVI. tv. 51. § (1) bek. c) pont [2015. január 1.]


2005. évi XXV. tv.

 
 

a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről

 
 

2. § (1) bek. c) pontban

,,a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.)'' szövegrész helyébe ,,a biztosítási tevékenységről szóló törvény'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 458. § [2016. január 1.]

 

3. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 17. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

3. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 17. § (2) bek. [2015. február 1.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 17. § (3) bek. [2015. február 1.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 17. § (4) bek. [2015. február 1.]


2005. évi LXIV. tv.

 
 

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről

 
 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVIII. tv. 6. § [2014. december 26.]


2005. évi XCV. tv.

 
 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

 
 

1. § 37. pontban

,,a Kormány'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 93. § a) pont [2015. január 1.]

 

15/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 85. § [2015. január 1.]

 

15/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 86. § [2015. január 1.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 87. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

16. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 87. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

20. § (2), (9) és (11) bek.-ben

,,A gyógyszerészeti államigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,A gyógyszerészeti államigazgatási szerv, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 93. § b) pont [2015. január 1.]

 

II. Fejezet

Alcímmel és 20/A. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 88. § [2015. január 1.]

 

22. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 89. § [2015. január 1.]

 

25/B. § (2b) bek. után

(2c) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 90. § [2015. január 1.]

 

32. § (4) bek. e) pont ea) alpont

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 94. § [2015. január 1.]

 

32. § (5) bek. w) pont után

x) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 91. § [2015. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2014: CXI. tv. 92. §, illetve 2. melléklet [2015. január 30.]


2005. évi CXX. tv.

 
 

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

 
 

3. § (4) bek. a)-c) pontban

,,25'' szövegrész helyébe ,,60'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 298. § 1. pont [2015. január 1.]

 

3. § (4) bek. d) pont da) alpontban

,,100'' szövegrész helyébe ,,125'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 298. § 2. pont [2015. január 1.]

 

3. § (4) bek. d) pont db) alpontban

,,50'' szövegrész helyébe ,,125'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 298. § 3. pont [2015. január 1.]


2005. évi CXXVIII. tv.

 
 

az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 299. § [2015. január 1.]


2005. évi CXXXIII. tv.

 
 

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

 
 

38. § (1) bek. n) pontban

,,rendészetért felelős miniszternek a'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 24. § a) pont [2015. január 22.]

 

72/B. § (1)-(2) bek.-ben

,,rendészetért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 24. § b) pont [2015. január 22.]

 

76. §

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 23. § [2015. január 22.]

 

77. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 25. § [2015. január 22.]


2005. évi CXXXV. tv.

 
 

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

 
 

6. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 110. § [2015. március 1.]


2005. évi CLXIV. törvény

 
 

a kereskedelemről szóló

 
 

2. § 34. pont után

32-35. ponttal kieg.: 2014: CXII. tv. 1. § [2015. január 1.]

 

,,A kereskedelmi tevékenységek folytatásának egyéb feltételei'' alcím

5/B. §-sal kieg.: 2014: CXII. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CII. tv. 10. § (1) bek. [2015. március 15.]

 

6. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CII. tv. 10. § (2) bek. [2015. március 15.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CII. tv. 10. § (3) bek. [2015. március 15.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CII. tv. 10. § (4) bek. [2015. március 15.]

 

,,A jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozásokra vonatkozó szabályozás'' alcím

7/A. §-sal kieg.: 2014: CXII. tv. 3. § [2016. január 2.]

 

9. § után

Alcímmel és 9/A. §-sal kieg.: 2014: CXII. tv. 4. § [2015. január 1.]

 

11/A. § után

11/B. §-sal kieg.: 2014: CXII. tv. 5. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

11/B. § után

11/C. §-sal kieg.: 2014: CXII. tv. 5. § (2) bek. [2016. január 2.]

 

11/C. § után

11/D. §-sal kieg.: 2014: CXII. tv. 5. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CII. tv. 10. § (5) bek. [2015. március 15.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

11/A. § után

11/B. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 300. § [2015. január 1.]

 

15. § (2a) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 302. § [2015. január 1.]

 

18. § (9) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 301. § [2015. január 1.]


2006. évi XXVI. tv.

 
 

a földgáz biztonsági készletezéséről

 
 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 303. § [2015. január 1.]


2006. évi XCVII. tv.

 
 

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 
 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 95. § [2015. január 1.]

 

13/C. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 96. § [2015. január 1.]

 

VIII. Fejezet (28. §)

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 97. § a) pont [2015. január 1.]

 

32-33/C. §

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 97. § b) pont [2015. január 1.]


2006. évi XCVIII. tv.

 
 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

 
 

11. § (3) bek.-ben

,,Gyógyászati segédeszköz forgalmazó'' szövegrész helyébe ,,Gyógyszertárban gyógyászati segédeszköz forgalmazó'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 114. § a) pont [2015. április 1.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 98. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

20. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 98. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

20. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 98. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

23. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 99. § [2015. január 1.]

 

26. § (5) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 100. § [2015. január 1.]

 

31/C. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 101. § [2015. január 1.]

 

34. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 102. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

34. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 102. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

35. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 103. § [2015. január 1.]

 

38/A. § a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 114. § b) pont [2015. január 1.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,létesítendő'' szövegrész helyébe ,,létesítési engedéllyel rendelkező'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 114. § c) pont [2015. január 1.]

 

49. § (7) bek. a) pontban

,,település/településrész/kerület'' szövegrész helyébe ,,település/kerület'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 114. § d) pont [2015. január 1.]

 

49. § (7) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 104. § [2015. január 1.]

 

49. § (10) bek. b) pont bd) alpontban

,,nyújtott nyitvatartást'' szövegrész helyébe ,,nyújtott, a többi pályázóhoz képest hosszabb nyitva tartást'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 114. § e) pont [2015. január 1.]

 

50. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 105. § [2015. január 1.]

 

50. § (2) bek.-ben

,,Fiókgyógyszertár működtetésére'' szövegrész helyébe ,,A 49. § (10) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel fiókgyógyszertár működtetésére'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 114. § f) pont [2015. január 1.]

 

50/A. §

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 106. § [2015. január 1.]

 

53. § (6) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 107. § [2015. január 1.]

 

53/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 108. § [2015. január 1.]

 

53/A. § (5) bek.-ben

,,működési engedélyt'' szövegrész helyébe ,,működési engedélyt a létesítési engedéllyel egyidejűleg'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 114. § g) pont [2015. január 1.]

 

53/B. § (2a) bek.-ből

,,/városban'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 115. § a) pont [2015. január 1.]

 

53/B. § (2a) bek.-ből

,,/városon'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 115. § b) pont [2015. január 1.]

 

54. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 109. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

54. § (2) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 109. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

58. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: CXI. tv. 110. § [2015. január 1.]

 

59. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 115. § c) pont [2015. január 1.]

 

60/C. § (3) bek.-ben

,,gyógyszertár felelős vezető alkalmazásával'' szövegrész helyébe ,,gyógyszertár, a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság kérelme alapján felelős vezető alkalmazásával'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 114. § h) pont [2015. január 1.]

 

60/D. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 111. § [2015. január 1.]

 

63. § (2) bek.-ben

,,(2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,(2)-(4) bekezdésében'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 114. § i) pont [2015. január 1.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,Hatósági vezetőnek'' szövegrész helyébe ,,Hatósági vezetőnek a 61. § (2)-(4) bekezdése szerint'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 114. § j) pont [2015. január 1.]

 

70. § (2) bek.-ben

,,66. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,68. § (2) bekezdés b) pontja'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 114. § k) pont [2015. január 1.]

 

87/E. § után

87/F-G. §-sokkal kieg.: 2014: CXI. tv. 112. § [2015. január 1.]

 

87/G. § után

87/H. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 113. § [2015. január 1.]


2006. évi CXXXII. tv.

 
 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

 
 

1. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 116. § [2015. január 1.]

 

1/B. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 117. § [2015. március 1.]

 

1/B. § (6) bek.-ben

,,A GYEMSZI'' szövegrész helyébe ,,Az ÁEEK'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 119. § a) pont [2015. március 1.]

 

2/H. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CXI. tv. 118. § [2015. január 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, valamint a Kormány által kijelölt véleményezésre jogosult szakértői szervnek'' szövegrész helyébe ,,illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 119. § b) pont [2015. január 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,és a 4/A. §-ban meghatározott szempontok alapján - a Kormány által kijelölt szerv szakértői véleményének figyelembevételével -'' szövegrész helyébe ,,alapján'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 119. § c) pont [2015. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,amennyiben az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójával nem azonos, a Kormány által kijelölt szerv szakértői'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosító'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 119. § d) pont [2015. január 1.]

 

5. § (5) bek.-ből

,,- amennyiben az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójával nem azonos, a Kormány által kijelölt szerv szakértői véleményének figyelembevételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 120. § a) pont [2015. január 1.]

 

5/A. § (1) és (11) bek.-ben

,,amennyiben az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójával nem azonos, a Kormány által kijelölt szerv szakértői'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosító'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 119. § e) pont [2015. január 1.]

 

5/B. § (5) bek.-ben

,,amennyiben az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójával nem azonos, a Kormány által kijelölt szerv szakértői'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosító'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 119. § e) pont [2015. január 1.]

 

7. § (7) bek.-ből

,,és amennyiben az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójával nem azonos, a Kormány által kijelölt szerv'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 120. § b) pont [2015. január 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXIII. törvénnyel'' szövegrész helyébe ,,egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi CXI. törvénnyel'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 119. § f) pont [2015. január 1.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,2014. december 31-éig'' szövegrész helyébe ,,2015. december 31-éig'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 119. § g) pont [2014. december 31.]


2007. évi I. tv.

 
 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

86. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 125. § [2015. január 1.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

28. § (4) bek. a) pont nyitó szövegrészben és b) pontban

,,250 000 euro névértékben'' szövegrész helyébe ,,300 000 euró össznévértékben'' szövegrész lép: 2014: CVIII. tv. 4. § a) pont [2015. január 1.]

 

28. § (4) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2014: CVIII. tv. 1. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

28. § (4) bek. b) pontban

,,tartózkodási engedélye kiadásától'' szövegrész helyébe ,,tartózkodási engedélye - a 35. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kérelmező esetén letelepedési engedélye - kiadásától'' szövegrész lép: 2014: CVIII. tv. 4. § b) pont [2015. január 1.]

 

28. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: CVIII. tv. 1. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

28. § (7) bek. után

(7a)-(7f) bek.-sel kieg.: 2014: CVIII. tv. 1. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

28. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2014: CVIII. tv. 1. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

35. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: CVIII. tv. 1. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

37. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: CVIII. tv. 2. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

37. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: CVIII. tv. 2. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

110. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 2014: CVIII. tv. 3. § [2015. január 1.]

 

111. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 126. § [2015. január 1.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

11. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 304. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

11. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 304. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés c), valamint g) és h) pontjai szerinti irányítási jogköröket'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § e), h) és i) pontjában meghatározott hatásköröket'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 306. § 1. pont [2015. január 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c), g) és h) pontja szerinti irányítási jogköröket'' szövegrész helyébe ,,az Áht. 9. § e), h) és i) pontjában meghatározott hatásköröket'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 306. § 2. pont [2015. január 1.]

 

81. § (1) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 305. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

81. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 305. § (2) bek. [2015. január 1.]


2007. évi LX. tv.

 
 

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

 
 

2. § 4. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 1. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

2. § 22. pont után

23. ponttal kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 1. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 2. § [2014. december 31.]

 

9. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 3. § [2014. december 31.]

 

10. § után

Alcímekkel és 10/A-10/I. §-sal kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 4. § [2015. január 15.]

 

14. § (5) bek. j) pont után

k)-p) ponttal kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 5. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

14. § (6) bek. b) pont után

c)-f) ponttal kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 5. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

14. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 5. § (3) bek. [2014. december 31.]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 6. § [2014. december 31.]

 

17. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 7. § [2014. december 31.]


2007. évi LXXIV. tv.

 
 

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

 
 

33. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 1. § [2015. július 1.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 307. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

27. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 307. § (2) bek. [2014. december 30.]

 

43. § (4) bek.-ben

,,a szolgáltatónak'' szövegrész helyébe ,,az engedélyesnek'' szövegrész, ,,engedélyes értendő'' szövegrész helyébe ,,engedélyes számlázási rendszere értendő'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 313. § 1. pont [2014. december 30.]

 

43. § (5) bek.

Kieg.: 2014: XCIX. tv. 308. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

43. § (9) bek.-ben

,,szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,engedélyes'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 313. § 2. pont [2014. december 30.]

 

43. § (11) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 308. § (2) bek. [2014. december 30.]

 

43. § (12) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 308. § (3) bek. [2014. december 30.]

 

43. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 308. § (4) bek. [2014. december 30.]

 

60. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 309. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

60. § (2) bek. után

(2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 309. § (2) bek. [2014. december 30.]

 

148. § (2) bek.-ben

,,0,17 Ft/kWh'' szövegrész helyébe ,,0,21 Ft/kWh'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 313. § 3. pont [2015. január 1.]

 

148. § (3) bek.-ben

,,0,20 Ft/kWh'' szövegrész helyébe ,,0,13 Ft/kWh'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 313. § 4. pont [2015. január 1.]

 

148. § (4) bek.-ben

,,1,71 Ft/kWh'' szövegrész helyébe ,,2,08 Ft/kWh'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 313. § 5. pont [2015. január 1.]

 

159. § (1) bek. 6. pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 310. § [2014. december 30.]

 

170. § (2) bek. 17. pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 314. § 1. pont [2014. december 30.]

 

174. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 314. § 2. pont [2014. december 30.]

 

177/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 311. § [2014. december 30.]

 

184. § (4) bek. d) pont da) alpont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 312. § [2015. január 1.]


2007. évi XCIX. tv.

 
 

az európai területi együttműködési csoportosulásról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXV. tv. 36. § [2014. december 20.]


2007. évi CVI. tv.

 
 

az állami vagyonról

 
 

69/A. § után

69/B. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 60. § [2015. február 1.]


2007. évi CXVII. tv.

 
 

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

 
 

47. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 22. § [2015. január 1.]

 

90. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: CIV. tv. 23. § [2015. január 1.]


2007. évi CXXVI. tv.

 
 

az egyes adótörvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 315. § [2015. január 1.]


2007. évi CXXIX. tv.

 
 

a termőföld védelméről

 
 

2. § 2. pontban

,,cél-kitermelőhely'' szövegrész helyébe ,,cél-kitermelőhely és anyagnyerő hely'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 40. § [2015. január 11.]


2007. évi CXXXVI. tv.

 
 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

 
 

1. § (4) bek. b)-d) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVIII. tv. 459. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,2. számú melléklete'' szövegrész helyébe ,,2. melléklete'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 459. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

11/A. § (2) bek.-ben

,,2. számú melléklete'' szövegrész helyébe ,,2. melléklete'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 459. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

13. § (1) bek. a) pontban

,,2. számú melléklete'' szövegrész helyébe ,,2. melléklete'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 459. § (2) bek. [2016. január 1.]


2007. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

 
 

3. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 24. § [2015. január 1.]

 

4. § (2) bek. 1. pont után

1a. ponttal kieg.: 2014: CIV. tv. 25. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (2) bek. 18. pont

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 39. § a) pont [2015. január 1.]

 

4. § (2) bek. 63. pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 25. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

28. § (1) bek. x) pontban

,,hitelintézet'' szövegrész helyébe ,,befektetési vállalkozás'' szövegrész, ,,hitelintézetre'' szövegrész helyébe ,,befektetési vállalkozásra'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 37. § a) pont [2015. január 1.]

 

28. § (1) bek. x) pont után

y) ponttal kieg.: 2014: CIV. tv. 26. § [2015. január 1.]

 

31. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVIII. tv. 460. § [2016. január 1.]

 

57. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 27. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

57. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 27. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

105. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 39. § b) pont [2015. január 1.]

 

106. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 28. § [2015. január 1.]

 

106. § (4) bek.-ben

,,is köteles megfelelni'' szövegrész helyébe ,,felel meg'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 37. § b) pont [2015. január 1.]

 

117. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 29. § [2015. január 1.]

 

123/A. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 30. § [2015. január 1.]

 

127. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 31. § [2015. január 1.]

 

136. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 32. § [2015. január 1.]

 

161/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 33. § [2015. január 1.]

 

162. § (5) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 34. § [2015. január 1.]

 

169. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 35. § [2015. január 1.]

 

174. (8) bek.-ben

,,hitelintézetét'' szövegrész helyébe ,,befektetési vállalkozását'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 37. § c) pont [2015. január 1.]

 

175. §

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 39. § c) pont [2015. január 1.]

 

180. § (4) bek. h) pont után

i)-o) ponttal kieg.: 2014: CIV. tv. 36. § [2015. január 1.]

 

182. § (14) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 39. § d) pont [2015. január 1.]

 

1. melléklet 3. pontból

,,biztosítókról és a'' szövegrész, továbbá a ,,2003. évi LX.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVIII. tv. 466. § (2) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 2014: CIV. tv. 38. §, illetve 2. melléklet [2015. január 1.]


2007. évi CLII. tv.

 
 

az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

 
 

3. § (2) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 4. § [2015. január 1.]


2007. évi CLIX. tv.

 
 

a viszontbiztosítókról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVIII. tv. 466. § (1) bek. b) pont [2016. január 1.]


2008. évi XXI. tv.

 
 

a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól

 
 

3. § (1) bek. 11-15. pont

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 121. § [2015. január 1.]

 

3. § (1) bek. 10. pont

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 122. § a) pont [2015. január 1.]

 

27. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 122. § b) pont [2015. január 1.]

 

30. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 122. § c) pont [2015. január 1.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

100. § (1b) bek.-ben

,,a szolgáltatónak'' szövegrész helyébe ,,az engedélyesnek'' szövegrész, ,,engedélyes értendő'' szövegrész helyébe ,,engedélyes számlázási rendszere értendő'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 321. § 1. pont [2014. december 30.]

 

100. § (1c) bek.

Kieg.: 2014: XCIX. tv. 316. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

100. § (1g) bek.-ben

,,szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,engedélyes'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 321. § 2. pont [2014. december 30.]

 

100. § (1i) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 316. § (2) bek. [2014. december 30.]

 

100. § (1j) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 316. § (3) bek. [2014. december 30.]

 

100. § (1j) bek. után

(1k) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 316. § (4) bek. [2014. december 30.]

 

105. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 317. § [2014. december 30.]

 

133/A. § 3. pont után

4. ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 318. § [2014. december 30.]

 

141/G. § után

141/H. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 319. § [2014. december 30.]

 

142. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 320. § [2014. december 30.]


2008. évi XCIX. tv.

 
 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

 
 

33. §

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 69. § [2015. január 1.]


2008. évi CIV. tv.

 
 

a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről

 
 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 40. § [2015. január 1.]


2009. évi LXII. tv.

 
 

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

 
 

3. § 3. pontban

,,biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben'' szövegrész helyébe ,,biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

3. § 31. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

22. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

26. § (3) bek.-ben

,,hat hónapig'' szövegrész helyébez ,,egy évig'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

36. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

56. § (4) bek.-ben

,,Bit. 83. § (3) és (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Bit. 53. § (4)-(5) bekezdésében és 54. §-ában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

56/B. § (6) bek. a) pontban

,,Bit. 86. § (1) bekezdés a)-d) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Bit. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

56/B. § (6) bek. b) pontban

,,Bit. 87. § (1) bek. a)-e) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Bit. 59. § (1) bekezdés a)-e) pontjában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. e) pont [2016. január 1.]

 

56/B. § (6) bek. c) pontban

,,Bit. 88. § (1) bekezdés a)-e) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Bit. 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. f) pont [2016. január 1.]

 

56/B. § (6) bek. d) pontban

,,Bit. 89. § (2) bekezdés a)-d) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Bit. 63. § (2) bekezdés a)-d) pontjában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. g) pont [2016. január 1.]

 

56/B. § (7) bek.-ben

,,Bit. 86. § (1) bekezdés b) pontjában, a Bit. 87. § (1) bekezdés c) pontjában, a Bit. 88. § (1) bekezdés c) pontjában és a Bit. 89. § (2) bekezdés b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Bit. 57. § (1) bekezdés b) pontjában, 59. § (1) bekezdés c) pontjában, 61. § (1) bekezdés c) pontjában és 63. § (2) bekezdés b) pontjában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. h) pont [2016. január 1.]

 

56/F. §-ban

,,Bit. 143. §-ában meghatározott eszköznyilvántartás'' szövegrész helyébe ,,Bit. 6. mellékletében meghatározott csoportosítás szerinti külön eszköznyilvántartás'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. i) pont [2016. január 1.]

 

56/I. § (9) bek.-ben

,,Bit. 78. §-ában'' szövegrész helyébe ,,Bit. 212. §-ában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. j) pont [2016. január 1.]

 

56/J. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (4) bek. [2016. január 1.]

 

56/K. § (2) bek.-ben

,,Bit. 132. § (2) és (3) bekezdését, 134-140. §-át és 142. §-át'' szövegrész helyébe ,,Bit. 220. § (2)-(4) bekezdését, 222-227. §-át és 229. §-át'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. k) pont [2016. január 1.]

 

56/L. § (1) bek.-ben

,,Bit. 134. §-ában foglalt csoportosítás'' szövegrész helyébe ,,Bit. 6. mellékletében meghatározott csoportosítás'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. l) pont [2016. január 1.]

 

57/C. § (1) bek. b) pontban

,,Bit. 157. § (1), (5), (6) bekezdése és 157/A. §-a alapján'' szövegrész helyébe ,,Bit. 138. § (1), (5), (6) bekezdése és 139. §-a alapján'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. m) pont [2016. január 1.]

 

57/C. § (2) bek.-ben

,,Bit. 160. § (1) és (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Bit. 141. § (1) és (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. n) pont [2016. január 1.]

 

57/D. § (2) bek.-ben

,,Bit. 167/B. § (1)-(7) bekezdésében és (9)-(15) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Bit. 159. § (1)-(7) bekezdésében és (9)-(15) bekezdésében''szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (6) bek. o) pont [2016. január 1.]

 

57/E. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVIII. tv. 461. § (5) bek. [2014. december 25.]


2009. évi CXXII. tv.

 
 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

 
 

1. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 2014: XCI. tv. 7. § [2014. december 24.]

 

5. §

(1) bek.-sel kieg.: 2014: XCI. tv. 8. § [2014. december 24.]

 

7. § után

7/A-7/G. §-sal kieg.: 2014: XCI. tv. 9. § [2014. december 24.]

 

7/G. § után

7/H. §-sal kieg.: 2014: XCI. tv. 10. § [2014. december 24.]

 

9. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2014: XCI. tv. 11. § [2014. december 24.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 2014: XCI. tv. 12. § [2014. december 24.]


2009. évi CLV. tv.

 
 

a minősített adat védelméről

 
 

10. § (3) bek.-ben

,,kiállításától számított'' szövegrész helyébe ,,nemzetbiztonsági ellenőrzésről készült kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállításától számított'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 43. § [2015. február 1.]

 

11. § (3) bek.-ből

,,legmagasabb szintű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 44. § [2015. február 1.]

 

22. § (1) bek. a) pont ae) alpont

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 42. § [2015. február 1.]

 

40. § (3)-(4) bek.-ben

,,2015.'' szövegrész helyébe ,,2016.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 322. § [2014. december 30.]


2009. évi CLXII. tv.

 
 

a fogyasztónak nyújtott hitelről

 
 

1. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 1. § [2015. február 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 2. § [2015. február 1.]

 

3. § 23. pont után

24-26. ponttal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 3. § [2015. február 1.]

 

5. § előtti alcím és 5-13. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 4. § [2015. február 1.]

 

16. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 5. § [2015. február 1.]

 

17. § után

Alcímcímmel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

,,A hitelszerződés feltételei és annak változása'' alcím

17/A-17/C. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 6. § (2) bek. [2015. február 1.]

 

,,A hitelszerződés feltételei és annak változása'' alcím

17/D. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 6. § (3) bek. [2014. december 6.]

 

,,A hitelszerződés feltételei és annak változása'' alcím

17/E-17/F. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 6. § (4) bek. [2015. február 1.]

 

18. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 7. § [2015. február 1.]

 

20. § után

Alcímmel és 20/A-20/C. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 8. § [2015. február 1.]

 

21. § után

Alcímmel és 21/A-21/B. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 9. § [2015. február 1.]

 

28. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 10. § [2015. február 1.]

 

,,Egyéb rendelkezések'' alcím

29/A. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 11. § [2015. február 1.]

 

30. § után

30/A. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 12. § [2014. december 6.]

 

32. § után

33-34. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 13. § [2015. február 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 2014: LXXVIII. tv. 14. §, illetve 1. melléklet [2015. február 1.]


2010. évi XXX. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 323. § [2015. január 1.]


2010. évi XLIII. tv.

 
 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 
 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVI. tv. 49. § [2015. január 1.]

 

7. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 6. § a) pont [2015. január 1.]

 

,,Az állami vezetők'' alcím

7/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 5. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

10. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 70. § [2015. január 1.]

 

38. §

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 5. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

68. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 3. § [2015. január 1.]

 

75. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 6. § b) pont [2015. január 1.]


2010. évi LXXXVII. tv.

 
 

a Nemzeti Földalapról

 
 

3. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 127. § [2015. március 1.]


2010. évi CXVII. tv.

 
 

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

 
 

11/A. § (1) bek.-ben

,,az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek az Európai Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom európai tanácsi rendelet'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről, 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU, európai parlamenti és a tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 324. § 1. pont [2015. január 1.]

 

15/A. §-ban

,,az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek az Európai Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. június 24-i, 617/2010/EU, Euratom európai tanácsi rendelet'' szövegrész helyébe ,,a Bizottság részére való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i, 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 324. § 2. pont [2015. január 1.]


2010. évi CXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

 
 

32/S. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 7. § [2015. január 1.]

 

32/T. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 325. § [2015. január 1.]

 

33/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 8. § [2015. január 1.]

 

33/B. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 9. § [2015. január 1.]

 

33/C. § (1) bek.-ben

,,szellemi tevékenység'' szövegrész helyébe ,,szellemi tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 71. § [2015. január 1.]


2010. évi CXXVI. tv.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

 
 

4. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 327. § [2015. január 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,a Ksztv. 2. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott, valamint'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § a)-d) pontjában meghatározott, valamint a szakszerűségi,'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 326. § 1. pont [2015. január 1.]

 

6. § (3)-(4) bek.-ben

,,a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,az Áht. 9. § f)-i) pontjában'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 326. § 2. pont [2015. január 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja'' szövegrész helyébe ,,az Áht. 9. § i) pontja'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 326. § 3. pont [2015. január 1.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 72. § [2015. január 1.]

 

20/D. § (5) bek.-ben

,,jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység'' szövegrész helyébe ,,jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 73. § [2015. január 1.]


2010. évi CLIV. tv.

 
 

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 61. § 2. pont [2015. február 1.]


2010. évi CLXVI. tv.

 
 

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 328. § [2015. január 1.]


2010. évi CLXXXII. tv.

 
 

a Bethlen Gábor Alapról

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,nemzetpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló helyettes államtitkár'' szövegrész helyébe ,,nemzetpolitikáért felelős államtitkár'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 329. § [2014. december 30.]


2010. évi CLXXXV. tv.

 
 

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

 
 

20. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

21. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CVII. tv. 3. § [2015. január 1.]

 

36. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CVII. tv. 31. § [2015. január 1.]

 

39. §

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 4. § [2015. január 1.]

 

73. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CVII. tv. 31. § [2015. január 1.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,közszolgálati médiaszolgáltatók'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

74. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2014: CVII. tv. 5. § [2015. július 1.]

 

84. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 6. § [2015. július 1.]

 

88. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 7. § [2015. július 1.]

 

90. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 8. § [2015. július 1.]

 

91. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 9. § [2015. július 1.]

 

92. § (1) bek.-ben

,,az érintett közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész helyébe ,,a közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

94. § (2) bek. a) pontban

,,közszolgálati médiaszolgáltatók'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

95. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 10. § [2015. július 1.]

 

95. § (2) bek.-ben

,,közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatóinak'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatójának'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

95. § (3) bek.-ben

,,közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatója'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

97. § (6)-(7) bek.-ben

,,közszolgálati médiaszolgáltatók'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

97. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 11. § [2015. július 1.]

 

97. § (14) bek.-ben

,,közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész helyébe ,,a közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

Harmadik Rész IV. Fejezet címben (98. § előtt)

,,közszolgálati médiaszolgáltatók'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

98. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 12. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

98. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 12. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

98. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2014: CVII. tv. 13. § [2015. január 1.]

 

,,A közszolgálati médiavagyon és a közszolgálati médiaszolgáltatók archívuma'' alcím (100. § előtt)

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 14. § [2015. január 1.]

 

100. § után

Alcímmel és 100/A. §-sal kieg.: 2014: CVII. tv. 15. § [2015. január 1.]

 

100/A. § után

100/B. §-sal kieg.: 2014: CVII. tv. 16. § [2015. január 1.]

 

,,A nemzeti hírügynökség különleges feladatai'' alcím (101. §)

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 17. § [2015. július 1.]

 

,,A közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatóinak választása'' alcímcím (102. § előtt)

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 18. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

102. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 18. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

102. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 18. § (3) bek. [2015. július 1.]

 

,,A közszolgálati médiaszolgáltatók vezetőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok'' alcímcímben (104. § előtt)

,,közszolgálati médiaszolgáltatók'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

104. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 74. § [2015. január 1.]

 

104. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 19. § [2015. július 1.]

 

,,A közszolgálati médiaszolgáltatók felügyelő bizottsága'' alcímcím (106. § előtt)

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 20. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

106. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 20. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

106. § (6)-(7) bek.-ben

,,közszolgálati médiaszolgáltatók'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

,,A közszolgálati médiaszolgáltatók könyvvizsgálója'' alcímcím (107. § előtt)

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 21. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

107. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 21. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

,,A közszolgálati médiaszolgáltatók finanszírozása és gazdálkodása'' alcím (108. §)

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 22. § [2015. július 1.]

 

HARMADIK RÉSZ IV. Fejezet

Alcímmel és 108/A-B. §-sal kieg.: 2014: CVII. tv. 23. § [2015. január 1.]

 

136. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 24. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

136. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 24. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

136. § (17) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CVII. tv. 31. § [2015. január 1.]

 

137. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2014: CVII. tv. 25. § [2015. január 1.]

 

137. § után

Alcímmel és 137/A-137/E. §-sal kieg.: 2014: CVII. tv. 26. § [2015. január 1.]

 

181. § (1) bek.-ben

,,közszolgálati médiaszolgáltatók'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

182. § u) pontban

,,közszolgálati médiaszolgáltatók'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati médiaszolgáltató'' szövegrész lép: 2014: CVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

203. § 27. pont

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 27. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

203. § 31. pont

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 27. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

203. § 32. pont

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 27. § (3) bek. [2015. július 1.]

 

203. § 33. pont

Helyébe lép: 2014: CVII. tv. 27. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

206. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: CVII. tv. 27. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

212. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CVII. tv. 28. § [2015. július 1.]

 

,,A közszolgálati médiaszolgáltatókra vonatkozó átmeneti szabályok'' alcím

215/A-C. §-sal kieg.: 2014: CVII. tv. 29. § [2015. január 1.]


2011. évi LXVI. tv.

 
 

az Állami Számvevőszékről

 
 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 75. § [2015. január 1.]


2011. évi LXXV. tv.

 
 

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

 
 

1. § (1) bek. 7a. pont j) alpont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 76. § [2015. január 1.]

 

18. § után

18/A. §-sal kieg.: 2014: LXXVII. tv. 23. § [2014. december 6.]


2011. évi LXXXV. tv.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjról

 
 

16/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 123. § [2015. január 1.]

 

16. alcímcím (19. § előtt)

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 124. § [2015. január 1.]

 

19. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 131. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

20. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet környezetvédelmi igazgatási feladatkörében'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 2. pont [2015. január 1.]

 

20. § (2)-(7) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

21. § (1) bek. b)-d) pontban

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 3. pont [2015. január 1.]

 

21. § (2) bek.-ből

,,vezetőjének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 131. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

21. § (3) bek.-ből

,,vezetője'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 131. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

21. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 131. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 3. pont [2015. január 1.]

 

22. § (3)-(4) és (6) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

22/A. § (1) bek.-ben

,,települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 4. pont [2015. január 1.]

 

22/A. § (1), (3) és (5) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

22/A. § (6) bek.-ben

,,hulladékkezelési közszolgáltatásra'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 5. pont [2015. január 1.]

 

22/A. § (7) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

22/A. § (7) bek. záró szövegrészben

,,szelektív települési szilárd hulladékkezelést ellátó'' szövegrész helyébe ,,szelektív hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 6. pont [2015. január 1.]

 

22/B. § (1) bek.-ben

,,OHÜ-nél'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetnél'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 7. pont [2015. január 1.]

 

22/B. § (2) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

22/B. § után

22/C. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 125. § [2015. január 1.]

 

23. § (1)-(2) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 3. pont [2015. január 1.]

 

24. § (2)-(3) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

29/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 126. § [2015. január 1.]

 

29/A. § (5) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

35. § (2) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

36. § (3) bek.-ben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 1. pont [2015. január 1.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 127. § [2015. január 1.]

 

38. § (1) bek. c) pontban

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 3. pont [2015. január 1.]

 

38. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 128. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

38. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 128. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

38. § (2) bek. d) pontban

,,Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 8. pont [2015. január 1.]

 

40. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 131. § (2) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

40/C. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 129. § [2015. január 1.]

 

3. mellékletben

,,OHÜ'' szövegrész helyébe ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 130. § 3. pont [2015. január 1.]


2011. évi CVI. tv.

 
 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

1. § (4) bek. b) pontban

,,1991. évi IV. törvény'' szövegrész helyébe ,,1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 332. § [2015. január 1.]

 

1. § (4a) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 330. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

1. § (4a) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 330. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

2. § (3) bek. után

(3c) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 331. § [2015. január 1.]


2011. évi CVIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről

 
 

120. § o) pont után

p) ponttal kieg.: 2014: CVII. tv. 32. § [2015. január 1.]

 

125. § (3) bek. c) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 335. § 1. pont [2015. január 1.]

 

135. § (2) bek.-ből

,,a minősített vagy a védelmi beszerzési eljárásnak megfelelő szintű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 45. § [2015. február 1.]

 

140. § (1) bek. c) pontban

,,Kormány által kijelölt belső'' szövegrész helyébe ,,kormányzati'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 335. § 2. pont [2015. január 1.]

 

140. § (1) bek. j) pontban

,,a kormány által az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások ellenőrzésére kijelölt'' szövegrész helyébe ,,az európai támogatásokat auditáló'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 335. § 3. pont [2015. január 1.]

 

140. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 333. § [2015. január 1.]

 

179. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 77. § [2015. január 1.]

 

181. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 334. § [2015. január 1.]


2011. évi CXI. tv.

 
 

az alapvető jogok biztosáról

 
 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 78. § [2015. január 1.]

 

11/A. alcím után

11/B. alcímmel (38/E. §) kieg.: 2014: CIX. tv. 46. § [2015. február 1.]


2011. évi CXII. tv.

 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 
 

41. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 79. § [2015. január 1.]

 

63. § (6)-(7) bek.-ből

,,legmagasabb szintű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 47. § [2015. február 1.]


2011. évi CXIII. tv.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

 
 

40. § (4) bek.-ben

,,Honvédség hadrendje szerinti szervezeteknél'' szövegrész helyébe ,,Honvédségnél'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 8. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

40. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCVII. tv. 4. § [2015. január 1.]

 

29. alcím

46/A. §-sal kieg.: 2014: XCVII. tv. 5. § [2015. január 1.]

 

63. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 6. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

63. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 6. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

76. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 336. § [2015. január 1.]

 

81. § (2) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 2014: XCVII. tv. 7. § [2015. január 1.]

 

83. § a) pontban

,,VII-IX. Fejezete'' szövegrész helyébe ,,VII-IX. Fejezete a 46/A. § kivételével'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 8. § (2) bek. [2015. január 1.]


2011. évi CXXII. tv.

 
 

a központi hitelinformációs rendszerről

 
 

2. § (1) bek. c) pontból

,,a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 3. § (1) bekezdés 29. pontja és 5. § (6) bekezdés d) pontja szerinti jelzáloghitelezést és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVIII. tv. 466. § (2) bek. e) pont [2016. január 1.]

 

15. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 15. § [2015. február 1.]


2011. évi CXXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

 
 

V. Fejezet

33/A. §-sal kieg.: 2014: XCVII. tv. 9. § [2015. január 1.]

 

44. § (2) bek. c) pontban

,,külföldi hallgatók'' szövegrész helyébe ,,33/A. § hatálya alá nem tartozó külföldi hallgatók'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 10. § [2015. január 1.]


2011. évi CLI. tv.

 
 

az Alkotmánybíróságról

 
 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 80. § [2015. január 1.]


2011. évi CLV. tv.

 
 

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

 
 

4. § (1a) bek.-ben

,,Részmunkaidős foglalkoztatott esetén'' szövegrész helyébe ,,Részmunkaidős foglalkoztatott esetén - kivéve a c) és d) pont szerinti esetet -'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 339. § 1. pont [2015. január 1.]

 

12. § a) pontban

,,Kormány'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 339. § 2. pont [2015. január 1.]

 

14. § nyitó szövegrészben

,,Kormány'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 339. § 2. pont [2015. január 1.]

 

14. § b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 337. § [2015. január 1.]

 

22. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Kormány'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 339. § 2. pont [2015. január 1.]

 

23. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 340. § [2015. január 1.]

 

23. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 338. § [2015. január 1.]


2011. évi CLVI. tv.

 
 

az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 
 

458. § (1) bek. a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 134. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

466. § 7. pont g) alpont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 81. § [2015. január 1.]

 

467/C. § után

467/D. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 135. § (4) bek. [2015. január 1.]


2011. évi CLXI. tv.

 
 

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

 
 

22. § (3) bek.-ben

,,személy.'' szövegrész helyébe ,,személy. Az ítélőtábla gazdasági szervezettel rendelkezik.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 341. § [2015. január 1.]


2011. évi CLXII. tv.

 
 

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

 
 

40. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 82. § [2015. január 1.]

 

49. § (7) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 342. § [2015. január 1.]

 

55. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 343. § [2015. január 1.]

 

147. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 344. § [2014. december 30.]

 

148. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 345. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

148. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 345. § (2) bek. [2014. december 30.]

 

177. § (2) bek.-ben

,,engedélyezett'' szövegrész helyébe ,,éves átlagos statisztikai állományi'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 347. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

178. § (1) bek. a)-c) pontban

,,engedélyezett'' szövegrész helyébe ,,éves átlagos statisztikai állományi'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 347. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

178. § (2) bek.-ben

,,engedélyezett'' szövegrész helyébe ,,éves átlagos statisztikai állományi'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 347. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

222. § (1) bek.-ben

,,118. §-át'' szövegrész helyébe ,,118. § (1)-(3) bekezdését'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 347. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

225. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 346. § [2015. január 1.]


2011. évi CLXIV. tv.

 
 

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

 
 

11. § (6) bek.-ben

,,Fontos és bizalmas'' szövegrész helyébe ,,Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 48. § [2015. február 1.]

 

45. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 83. § [2015. január 1.]

 

55. § (7) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 348. § [2015. január 1.]

 

65. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 349. § [2015. január 1.]

 

79. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 350. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

79. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 350. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

107. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 351. § [2014. december 30.]

 

108. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 352. § [2014. december 30.]

 

122. § (4) bek.-ben

,,Fontos és bizalmas'' szövegrész helyébe ,,Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 49. § [2015. február 1.]

 

152. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 10. § [2015. január 1.]

 

XVII. Fejezet

158/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 353. § [2015. január 1.]

 

3. melléklet IX. pontból

,,szintje,'' szövegrészt és ,,és szintje'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 50. § [2015. február 1.]


2011. évi CLXVII. tv.

 
 

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

 
 

5. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2014: XCVII. tv. 11. § [2015. január 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,(4) és (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,(3) bekezdés c) pontjában, (4), (5) és (7) bekezdésében'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 12. § [2015. január 1.]


2011. évi CLXX. tv.

 
 

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

 
 

24/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 354. § [2015. január 1.]


2011. évi CLXXV. tv.

 
 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 
 

2. § 19. pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 359. § [2015. január 1.]

 

53/A. § (2) bek.-ben

,,A jelentős'' szövegrész helyébe ,,Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a jelentős'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 358. § 1. pont [2015. január 1.]

 

56. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 355. § [2015. január 1.]

 

57. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 356. § [2015. január 1.]

 

58. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 359. § [2015. január 1.]

 

58. § (5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2014: XCIX. tv. 357. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

58. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 357. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

73. § (3) bek.-ben

,,10/D. § (2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,9/J. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 358. § 2. pont [2015. január 1.]


2011. évi CLXXIX. tv.

 
 

a nemzetiségek jogairól

 
 

80. § (1) bek.-ben

,,helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá'' szövegrész helyébe ,,települési önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 362. § 1. pont [2015. január 1.]

 

80. § (2) bek.-ben

,,helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal.'' szövegrész helyébe ,,helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 362. § 2. pont [2015. január 1.]

 

106. § (11) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 84. § [2015. január 1.]

 

128. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 363. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

134. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 360. § [2015. január 1.]

 

143. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 361. § [2015. január 1.]

 

Intézményi társulás alcím és 144. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 363. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

153. § (1) bek.-ből

,, , és a helyi önkormányzati társulásokra'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 363. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

156. § (1) bek. a)-b) pont.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 363. § (2) bek. 3. pont [2015. január 1.]


2011. évi CLXXXI. tv.

 
 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 
 

4. § k) pont

Hat. kív. h.: 2014: LXXV. tv. 37. § [2014. december 20.]


2011. évi CLXXXVI. tv.

 
 

az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről

 
 

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 117. § [2015. július 1.]


2011. évi CLXXXVII. tv.

 
 

a szakképzésről

 
 

5. § (14) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 364. § [2015. január 1.]

 

5. § (14) bek.-ben

,,kizárólag'' szövegrész helyébe ,,- a (17) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 370. § 1. pont [2015. július 1.]

 

5. § (16) bek. után

(17) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 365. § [2015. július 1.]

 

5/A. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 366. § [2015. július 1.]

 

43. § (2) bek. c) pontban

,,agrárpolitikáért felelős'' szövegrész helyébe ,,5. § (14) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 370. § 2. pont [2015. január 1.]

 

46. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 367. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

46. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 367. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

55. alcím

92/B. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 368. § [2015. január 1.]

 

92. § (9) bek.-ben

,,2015. május 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2015. július 31-éig'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 370. § 3. pont [2015. január 1.]

 

92/A. § (4) bek.-ben

,,agrárpolitikáért felelős'' szövegrész helyébe ,,5. § (14) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 370. § 4. pont [2015. január 1.]

 

92/B. § után

92/C. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 369. § [2015. július 1.]


2011. évi CLXXXIX. tv.

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól

 
 

13. § (1) bek. 8. pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 111. § (1) bek. [2015. március 1.]

 

13. § (1) bek. 8. pont után

8a. ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 111. § (2) bek. [2015. március 1.]

 

14/A. §

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 26. § [2015. január 1.]

 

14/A. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCIII. tv. 27. § [2016. január 1.]

 

16/A. §

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 28. § [2015. január 22.]

 

23. § (5) bek. 11. pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 112. § (1) bek. [2015. március 1.]

 

23. § (5) bek. 11. pont után

11a. ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 112. § (2) bek. [2015. március 1.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,a helyi önkormányzat működésére'' szövegrész helyébe ,,az érintett működésére'' szövegrész, ,,képviselő-testülete'' szövegrész helyébe ,,képviselő-testülete, illetve a társulási tanács'' szövegrész, ,,önkormányzat köteles'' szövegrész helyébe ,,önkormányzat, illetve a társulási tanács köteles'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 39. § (1) bek. d) pont [2015. január 1.]

 

36. § (1) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 85. § [2015. január 1.]

 

36. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 11. § [2014. december 12.]

 

37. § (4) bek.-ben

,,törvényszéktől'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási és munkaügyi bíróságtól'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 39. § (1) bek. a) pont [2015. január 1.]

 

37. § (5) bek.-ben

,,nemperes eljárásban,'' szövegrész helyébe ,,a polgári perrendtartásról szóló törvény a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazva nemperes eljárásban,'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 39. § (1) bek. b) pont [2015. január 1.]

 

37. § (6) bek.-ben

,,törvényszéknél'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási és munkaügyi bíróságnál'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 39. § (1) bek. c) pont [2015. január 1.]

 

42. § 16. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 16. pont után 17. ponttal kieg.: 2014: XCIII. tv. 29. § [2014. december 31.]

 

70. § (1) bek.-ben

,,törvényszékhez'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási és munkaügyi bírósághoz'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 12. § a) pont [2014. december 12.]

 

70. § (2) bek.-ben

,,a polgári perrendtartásról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perekre vonatkozó'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 12. § b) pont [2014. december 12.]

 

72. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 86. § [2015. január 1.]

 

85. § (3a)-(3b) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 30. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

85. § (3b) bek. után

(3c)-(3e) bek.-sel kieg.: 2014: XCIII. tv. 30. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

108. §

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 31. § [2014. december 31.]

 

119. § (1) bek.-ben

,,Magyar Államkincstár'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 113. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

128. § f) pontban

,,Magyar Államkincstár'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 113. § (2) bek. 1. pont [2014. december 30.]

 

129. §-ban

,,helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 39. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

132. § (1) bek. g) pontban

,,Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását'' szövegrész helyébe ,,helyi önkormányzatnak a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások felülvizsgálatát a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a kincstárnál, a helyi önkormányzatnak nyújtott költségvetési támogatás esetében a támogatónál'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 113. § (2) bek. 2. pont [2014. december 30.]

 

132. § (1) bek. k) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 40. § a) pont [2015. január 1.]

 

132. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 32. § [2015. január 1.]

 

133. § előtti alcím

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 33. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

133. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XCIII. tv. 33. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

134. § (2) bek.-ben

,,megadott határidő eredménytelen leteltét követően'' szövegrész helyébe ,,törvényességi felhívás eredménytelensége esetén'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 39. § (1) bek. e) pont [2015. január 1.]

 

136. § (2) bek.-ből

,,a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 40. § b) pont [2015. január 1.]

 

139. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 34. § [2015. január 1.]

 

140. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 40. § c) pont [2015. január 1.]

 

141. § (1) bek. c) pontból

,,a közigazgatási és munkaügyi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 40. § d) pont [2015. január 1.]

 

141. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 35. § [2015. január 1.]

 

143. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: XCIII. tv. 36. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

143. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2014: XCIII. tv. 36. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

145. §

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 37. § [2014. december 31.]

 

146. § után

146/A. §-sal kieg.: 2014: XCIII. tv. 38. § [2015. január 1.]


2011. évi CXC. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről

 
 

4. § 1. pont p) alpont

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 1. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

4. § 1. pont s) alpont

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 1. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

4. § 1. pont u) alpont után

v) alponttal kieg.: 2014: CV. tv. 1. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

4. § 11. pont

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 1. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

4. § 18. pont

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 1. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

4. § 25. pontban

,,érzékszervi'' szövegrész helyébe ,,érzékszervi (látási, hallási)'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 1. pont [2015. január 1.]

 

4. § 36. pont után

37. ponttal kieg.: 2014: CV. tv. 1. § (6) bek. [2015. január 1.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 3. § [2015. január 1.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,- a 19. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel -'' szövegrész helyébe ,,- a 19. § (3) bekezdés a) és c) pontjában foglalt kivétellel -'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 2. pont [2015. január 1.]

 

7. § (5) bek.-ből

,,A vidékfejlesztésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolában kizárólag az agrárpolitikáért, az élelmiszeriparért, az erdőgazdálkodásért, a halgazdálkodásért, a földügyért és térképészetért, a környezetvédelemért és vízgazdálkodásért, valamint a vadgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések oktathatóak, ezen túli szakképzések indításához az állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami intézményfenntartó központ) hozzájárulását ki kell kérni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 375. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

14. § (2)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 1. pont [2015. június 15.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 4. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

15. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 4. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,A fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban'' szövegrész helyébe ,,A fejlesztő nevelés-oktatásban'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 3. pont [2015. január 1.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,érzékszervi'' szövegrész helyébe ,,érzékszervi (látási, hallási)'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 1. pont [2015. január 1.]

 

19. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2014: CV. tv. 5. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

19. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 5. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

19. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 5. § (3) bek. [2015. április 1.]

 

19. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2014: CV. tv. 5. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

19. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 5. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

20. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: CV. tv. 6. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

20. § (9)-(10) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 6. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

20. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2014: CV. tv. 6. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szervnél (a továbbiakban: hivatal)'' szövegrész helyébe ,,a hivatalnál'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 4. pont [2015. január 1.]

 

21. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 2. pont [2015. június 15.]

 

21. § (8) bek. g) pont

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 7. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

21. § (9) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 7. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

21. § (10) bek. d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e)-f) ponttal kieg.: 2014: CV. tv. 7. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

21. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 2. pont [2015. június 15.]

 

23. § (11)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 3. pont [2015. június 15.]

 

25. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 4. pont [2015. június 15.]

 

26. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 5. pont [2015. június 15.]

 

31. § (5)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 6. pont [2015. június 15.]

 

32. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 8. § [2015. január 1.]

 

37. § (3) bek. a) pontban

,,a jogszabálysértésre'' szövegrész helyébe ,,a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 5. pont [2015. január 1.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni'' szövegrész helyébe ,,Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat szolgáltatni'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 6. pont [2015. január 1.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR)'' szövegrész helyébe ,,KIR'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 7. pont [2015. január 1.]

 

45. § (3) bek.-ben

,,a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart'' szövegrész helyébe ,,annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 8. pont [2015. január 1.]

 

45. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 9. § [2015. január 1.]

 

46. § (13) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 10. § [2015. január 1.]

 

47. § (7) bek.-ben

,,érzékszervi'' szövegrész helyébe ,,érzékszervi (látási, hallási)'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 1. pont [2015. január 1.]

 

47. § (10) bek.-ben

,,utazó gyógypedagógusi'' szövegrész helyébe ,,utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 9. pont [2015. január 1.]

 

49. § (3a)-(3b) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 7. pont [2015. június 15.]

 

50. § (6) bek.-ben

,,akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található'' szövegrész helyébe ,,aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 10. pont [2015. január 1.]

 

53. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2014: CV. tv. 11. § [2015. január 1.]

 

57. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 12. § [2015. január 1.]

 

58. § (8)-(10), (12) és (14) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 8. pont [2015. június 15.]

 

61. § (1) bek. első mondatban

,,óraadó kivételével'' szövegrész helyébe ,,óraadó és az egyházi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kivételével'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 11. pont [2015. január 1.]

 

61. § (4a) bek.-ben

,,Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet'' szövegrész helyébe ,,A hivatal'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 12. pont [2015. január 1.]

 

62. § (4) bek.-ben

,,hivatal az oktatásért felelős miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen'' szövegrész helyébe ,,hivatal'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 13. pont [2015. január 1.]

 

62. § (14) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 13. § [2015. január 1.]

 

63. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 14. § [2015. január 1.]

 

63/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 9. pont [2015. június 15.]

 

63/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 15. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

63/A. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 9. pont [2015. június 15.]

 

63/A. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2014: CV. tv. 15. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

63/B. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 10. pont [2015. június 15.]

 

63/C. § (4)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 11. pont [2015. június 15.]

 

63/E. § (3) és (8)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 12. pont [2015. június 15.]

 

63/F. § (2), (4) és (6)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 13. pont [2015. június 15.]

 

64. § (6) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,hivatal'' szövegrész, ,,kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,hivatalnál'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 14. pont [2015. január 1.]

 

65. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2014: XCIX. tv. 371. § [2014. december 30.]

 

67. § (1) bek. a) pontban

,,középiskolában mesterfokozat'' szövegrész helyébe ,,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 15. pont [2015. január 1.]

 

67. § (1) bek. c) pontban

,,legalább öt év pedagógus-munkakörben'' szövegrész helyébe ,,legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 16. pont [2015. január 1.]

 

67. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CV. tv. 16. § [2015. január 1.]

 

68. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2014: CV. tv. 17. § [2015. január 1.]

 

69. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 18. § [2015. január 1.]

 

71. § (2)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 14. pont [2015. június 15.]

 

72. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 375. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

74. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 19. § [2015. január 1.]

 

76. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 20. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

76. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 20. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

44. alcím

76/B. §-sal kieg.: 2014: CV. tv. 21. § [2015. április 1.]

 

77. § (2) bek. k) pontban

,,állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 17. pont [2015. január 1.]

 

78. § (4)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 15. pont [2015. június 15.]

 

82. § (6) bek. c) pontban

,,szakterületét'' szövegrész helyébe ,,vizsgaterületét'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 18. pont [2015. január 1.]

 

83. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: CV. tv. 22. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

83. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: CV. tv. 22. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

84. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 23. § [2015. január 1.]

 

84. § (7) bek.-ben

,,állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 19. pont [2015. január 1.]

 

86. § (4)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 16. pont [2015. június 15.]

 

87. § (2) bek.-ben

,,hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével'' szövegrész helyébe ,,hivatal szervezi'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 20. § 10. pont [2015. január 1.]

 

87. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 17. pont [2015. június 15.]

 

88. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 372. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

88. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 372. § (2) bek. [2014. december 30.]

 

92. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 24. § [2015. január 1.]

 

94. § (1) bek. a) pontban

,,tanulók felvételével kapcsolatos kérdéseket'' szövegrész helyébe ,,gyermekek, tanulók óvodai, iskolai felvételével kapcsolatos kérdéseket, a kötelező felvételt biztosító óvodába és általános iskolába történő felvétel tekintetében az életvitelszerű ott lakás feltételeit'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 21. pont [2015. január 1.]

 

94. § (1) bek. d) pontban

,,utazó gyógypedagógusi'' szövegrész helyébe ,,utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori'' szövegrész lép: 2014: CV. tv. 28. § 9. pont [2015. január 1.]

 

94. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 25. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

94. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 25. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

94. § (1) bek. n) pont

Helyébe lép: 2014: CV. tv. 25. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

94. § (1) bek. u) pont után

v) ponttal kieg.: 2014: CV. tv. 25. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

94. § (4) bek. v) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 373. § ([2014. december 30.]

 

94. § (4) bek. w) pont után

x)-z) ponttal kieg.: 2014: CV. tv. 25. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

96. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CV. tv. 30. § 18. pont [2015. június 15.]

 

97. § (20a) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 374. § [2014. december 30.]

 

99. § (12) bek. után

(13)-(14) bek.-sel kieg.: 2014: CV. tv. 26. § [2015. január 1.]

 

54. alcím

99/C. §-sal kieg.: 2014: CV. tv. 27. § [2015. január 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 2014: CV. tv. 29. §, illetve Melléklet [2015. január 1.]


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

2. § (3) bek. a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 134. § (5) bek. a) pont [2015. január 1.]

 

10. § (2) bek. c) pontban

,,baleseti táppénzt'' szövegrész helyébe ,,baleseti táppénzt, valamint az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 134. § (5) bek. b) pont [2015. január 1.]

 

13. § (2) bek. b) pontban

,,baleseti táppénzt'' szövegrész helyébe ,,baleseti táppénzt, valamint az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 134. § (5) bek. c) pont [2015. január 1.]

 

14. § (5) bek. a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 134. § (5) bek. d) pont [2015. január 1.]

 

21/B. § (1) bek. c) pontban

,,akkreditált munkaadók'' szövegrész helyébe ,,akkreditált és egyéb munkaadók'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 90. § a) pont [2015. január 1.]

 

21/B. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 87. § [2015. január 1.]

 

21/B. § (2) bek. b) pontban

,,akkreditált munkaadó'' szövegrész helyébe ,,akkreditált és egyéb munkaadó'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 90. § b) pont [2015. január 1.]

 

21/B. § (3) bek. a) pontban

,,személy'' szövegrész helyébe ,,személy és közeli hozzátartozója'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 90. § c) pont [2015. január 1.]

 

21/B. § (3) bek. c) pontban

,,személynek'' szövegrész helyébe ,,személynek, valamint a nem akkreditált munkaadónak'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 90. § d) pont [2015. január 1.]

 

23. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: CI. tv. 88. § [2014. december 31.]

 

38/A. § után

38/B. §-sal kieg.: 2014: CI. tv. 89. § [2014. december 31.]


2011. évi CXCIV. tv.

 
 

Magyarország gazdasági stabilitásáról

 
 

1. § c) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 11. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,a többcélú kistérségi társulások és az egyéb, jogi személyiséggel rendelkező'' szövegrész helyébe ,,az önkormányzati'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ből

,,központi alrendszerének, az államháztartás önkormányzati alrendszerének és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 11. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,értékek'' szövegrész helyébe ,,érték'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,likvid hitel'' szövegrész helyébe ,,naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (1) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

9. § (2) bek. a) pontban

,,a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek'' szövegrész helyébe ,,az államháztartás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (1) bek. 4. pont [2015. január 1.]

 

10. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 1. § [2015. január 1.]

 

3. alcím

10/A-10/E. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

III. Fejezet 13. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2014: XCIX. tv. 3. § [2014. december 30.]

 

13. § (4) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 11. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

13. § (6) bek.-ből

,,(4) bekezdés d) pontja'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 11. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

18. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 91. § [2015. január 1.]

 

V. Fejezet 28. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2014: XCIX. tv. 4. § [2014. december 30.]

 

V. fejezetcímben (28. § előtt)

,,alapvető szabályai'' szövegrész helyébe ,,alapvető szabályai, a pénzügyi joghátránnyal járó jogkövetkezményre és a Stabilitási Megtakarítási Számlára vonatkozó szabályok'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (1) bek. 5. pont [2015. január 1.]

 

28. § (1) bek. a) pontban

,,illeték, bírság, pótlék'' szövegrész helyébe ,,illeték, pótlék'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (3) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

28. § (1) bek. b) pontban

,,eljárásért fizetendő eljárási'' szövegrész helyébe ,,eljárásért fizetendő felügyeleti díj, eljárási'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (3) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

29. § (2) bek.-ben

,,bírság, pótlék'' szövegrész helyébe ,,pótlék'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (3) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

38. § után

38/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 5. § [2014. december 30.]

 

8/A. alcím után

8/B. alcímmel (38/B. §) kieg.: 2014: XCIX. tv. 6. § [2014. december 30.]

 

V. Fejezet 39/A. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2014: XCIX. tv. 7. § [2014. december 30.]

 

39. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 11. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

39/A. § (1) bek.-ben

,,külön jogszabály szerinti'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (1) bek. 6. pont [2015. január 1.]

 

39/C. § (1) bek.-ben

,,külön jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (1) bek. 7. pont [2015. január 1.]

 

39/C. § (2) bek.-ben

,,külön jogszabály'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban meghatározottak'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (1) bek. 8. pont [2015. január 1.]

 

6. alcímcímben (40. § előtt)

,,feladata, hatásköre, működésének szabályai'' szövegrész helyébe ,,feladatai'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

7. alcímcímben (44. § előtt)

,,Tanács'' szövegrész helyébe ,,Költségvetési Tanács'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

45. § (1) bek. a) pontban

,,(3)'' szövegrész helyébe ,,(5)'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (1) bek. 9. pont [2015. január 1.]

 

45. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 8. § [2014. december 30.]

 

46. § (1) bek.-ben

,,(2)-(4)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(5)'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 10. § (1) bek. 10. pont [2015. január 1.]

 

46. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 9. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

46. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 9. § (2) bek. [2014. december 30.]

 

14. alcím (47. § előtt)

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 11. § (2) bek. 3. pont [2015. január 1.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

I. Fejezet (1-6/C. §)

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 12. § [2015. január 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 13. § [2015. január 1.]

 

6. alcím

7/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 14. § [2015. január 1.]

 

8. § (1) bek. b) pontban

,,tanács,'' szövegrész helyébe ,,tanács, az átalakult nemzetiségi önkormányzat,'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 1. pont [2015. január 1.]

 

8. § (4)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

6. alcím

8/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 15. § [2015. január 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 16. § [2015. január 1.]

 

7. alcím

9/A-9/B. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 17. § [2015. január 1.]

 

III. fejezetcímben (10. § előtt)

,,TERVEZÉS ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETE'' szövegrész helyébe ,,KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS ELFOGADÁSA'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 9. pont [2015. január 1.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,A Kormány rendeletében meghatározott költségvetési szerv'' szövegrész helyébe ,,A költségvetési szerv - a (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott kivétellel -'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 2. pont [2015. január 1.]

 

10. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 18. § [2015. január 1.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,szerv vezetője'' szövegrész helyébe ,,költségvetési szerv vezetője'' szövegrész, ,,szerv vezetőjének'' szövegrész helyébe ,,költségvetési szerv vezetőjének'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 3. pont [2015. január 1.]

 

11. § (1)-(3a) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 19. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

11. § (3a) bek. után

(3b)-(3c) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 19. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

11. § (7) bek.-ben

,,8. § (4)-(8) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,8/A. §-t'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 4. pont [2015. január 1.]

 

11/A. § (1a) bek.-ben

,,Ptk.'' szövegrész helyébe ,,Polgári Törvénykönyv'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 5. pont [2015. január 1.]

 

11/A. § (7) bek.-ben

,,(6) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban meghatározott'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 6. pont [2015. január 1.]

 

11/B. § (7) bek.-ben

,,alkalmazni.'' szövegrész helyébe ,,alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a záróleltár és a tevékenységet lezáró beszámoló mérlege értékhelyesbítést, értékelési tartalékot, időbeli elhatárolást, közvetített szolgáltatás nem tartalmazhat.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 7. pont [2015. január 1.]

 

11/C. § (2) bek.-ben

,,Stabilitási tv.'' szövegrész helyébe ,,Gst.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 8. pont [2015. január 1.]

 

10. alcím (12. §)

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,központi költségvetésről szóló törvény tervezete a 29. § (1) bekezdése szerinti tervszámoktól a makrogazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén vagy a Kormány hatáskörén kívül eső más esemény bekövetkezésekor térhet el a változás, illetve az esemény által indokolt mértékben. Az'' szövegrész helyébe ,,29. § (1) bekezdése szerinti tervszámoktól való'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 10. pont [2015. január 1.]

 

13/A. § (2) bek. a) és c) pontban

,,Stabilitási tv.'' szövegrész helyébe ,,Gst.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 8. pont [2015. január 1.]

 

13/A. § (3) bek.-ben

,,Stabilitási tv.'' szövegrész helyébe ,,Gst.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 8. pont [2015. január 1.]

 

14. § (3) bek.-ből

,,a helyi önkormányzatok központi adókból származó részesedését,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

14. § (4) bek. b) pontban

,,Vtv., továbbá a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény hatálya alá tartozó, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.)'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 11. pont [2015. január 1.]

 

14. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

15. § (6)-(7) bek.-ben

,,bevételi és kiadási előirányzatokat'' szövegrész helyébe ,,költségvetési bevételi előirányzatokat és költségvetési kiadási előirányzatokat'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 12. pont [2015. január 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok'' szövegrész helyébe ,,költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 13. pont [2015. január 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,bevételi és kiadási előirányzatait'' szövegrész helyébe ,,költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait'' szövegrész, ,,előirányzat-csoport'' szövegrész helyébe ,,működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 14. pont [2015. január 1.]

 

17. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 4. pont [2015. január 1.]

 

18. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 5. pont [2015. január 1.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,73. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,6. § (7) bekezdésének'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 15. pont [2015. január 1.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,időpontjáig idegen pénzeszközként kell nyilvántartani'' szövegrész helyébe ,,időpontban lehet költségvetési bevételként elszámolni'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 16. pont [2015. január 1.]

 

20. § (1) bek.-ből

,,Az európai uniós források felhasználásukat követően számolhatók el költségvetési bevételként abban az esetben, ha annak végső kedvezményezettje az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, vagy a forrás felhasználásának tekintetében az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv tényleges döntési jogkörrel bír.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvényben biztosított előirányzat terhére korábban'' szövegrész helyébe ,,költségvetésből'' szövegrész, ,,bevételei'' szövegrész helyébe ,,költségvetési bevételei'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 17. pont [2015. január 1.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,kiadási'' szövegrész helyébe ,,költségvetési kiadási'' szövegrész, ,,az előirányzat'' szövegrész helyébe ,,a költségvetési kiadási előirányzat'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 18. pont [2015. január 1.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,egyedi'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásért felelős miniszter előterjesztése alapján egyedi'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 19. pont [2015. január 1.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,Stabilitási tv.'' szövegrész helyébe ,,Gst.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 8. pont [2015. január 1.]

 

22. § (3) bek. a) pontban

,,előirányzatait'' szövegrész helyébe ,,költségvetési kiadási előirányzatait'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 20. pont [2015. január 1.]

 

22. § (3) bek. b) pontban

,,előirányzatainak'' szövegrész helyébe ,,költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 21. pont [2015. január 1.]

 

22. § (4) bek. a) pontban

,,bevételeit és kiadásait'' szövegrész helyébe ,,költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 22. pont [2015. január 1.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 20. § [2015. január 1.]

 

24. § (4) bek. d) pontban

,,előirányzatainak'' szövegrész helyébe ,,bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 23. pont [2015. január 1.]

 

18. alcím (27. §)

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 6. pont [2015. január 1.]

 

28. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 21. § [2015. január 1.]

 

19. alcím

28/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 22. § [2015. január 1.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,április 30-áig'' szövegrész helyébe ,,december 31-éig'' szövegrész, ,,bevételeinek és kiadásainak'' szövegrész helyébe ,,költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak'' szövegrész, ,,összegét. A Kormány ezen h.ában indokolja, ha egy adott év vonatkozásában eltér a megelőző évben az adott évre meghatározott főösszegek valamelyikétől.'' szövegrész helyébe ,,összegét.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 24. pont [2015. január 1.]

 

29. § (2) bek.-ből

,, , illetve javaslatot tesz az államháztartásért felelős miniszternek a fejezet költségvetési évet követő három évre vonatkozó szakmai és költségvetési tervéről'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

29/A. § a)-b) pontban

,,Stabilitási tv.'' szövegrész helyébe ,,Gst.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 8. pont [2015. január 1.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,Az előirányzatok'' szövegrész helyébe ,,A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 25. pont [2015. január 1.]

 

30. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 7. pont [2015. január 1.]

 

30. § (3) bek.-ben

,,bevételi'' szövegrész helyébe ,,költségvetési bevételi'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 26. pont [2015. január 1.]

 

30. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 23. § [2015. január 1.]

 

31. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 24. § [2015. január 1.]

 

33. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 25. § [2015. január 1.]

 

34. § (3) bek.-ben

,,bevételi'' szövegrész helyébe ,,bevételi előirányzatai'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 27. pont [2015. január 1.]

 

34. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 26. § [2015. január 1.]

 

34. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 8. pont [2015. január 1.]

 

24. alcímcímben (35. § előtt)

,,Az előirányzat-csoportok,'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 28. pont [2015. január 1.]

 

35. §-ban

,,Az előirányzat-csoportok, a'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 29. pont [2015. január 1.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére vállalt kötelezettségek'' szövegrész helyébe ,,szerinti pénzeszközök terhére vállalt kötelezettségek'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 30. pont [2015. január 1.]

 

36. § (4) bek. a) pontban

,,(2)'' szövegrész helyébe ,,(1)'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 31. pont [2015. január 1.]

 

36. § (4a) bek.-ben

,,előirányzatok'' szövegrész helyébe ,,költségvetési kiadási előirányzatok'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 32. pont [2015. január 1.]

 

36. § (5) bek.-ben

,,kiadási'' szövegrész helyébe ,,költségvetési kiadási'' szövegrész, ,,meg, a'' szövegrész helyébe ,,meg. A'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 33. pont [2015. január 1.]

 

38. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 9. pont [2015. január 1.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,Stabilitási tv.'' szövegrész helyébe ,,Gst.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 8. pont [2015. január 1.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,előirányzatait'' szövegrész helyébe ,,költségvetési kiadási előirányzatait'' szövegrész, ,,előirányzatok'' szövegrész helyébe ,,költségvetési kiadási előirányzatok'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 34. pont [2015. január 1.]

 

40. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 27. § [2015. január 1.]

 

40. § (3) bek.-ben

,,előirányzat'' szövegrész helyébe ,,költségvetési kiadási előirányzat'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 35. pont [2015. január 1.]

 

40. § (4) bek.-ben

,,kiadásokat'' szövegrész helyébe ,,költségvetési kiadásokat'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 36. pont [2015. január 1.]

 

40/A. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 10. pont [2015. január 1.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,pénzeszközei'' szövegrész helyébe ,,kiadási előirányzatai'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 37. pont [2015. január 1.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,költségvetéséből'' szövegrész helyébe ,,kiadási előirányzatai terhére'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 38. pont [2015. január 1.]

 

41. § (3) bek.-ben

,,költségvetéséből a foglalkoztatottak'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatottjai'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 39. pont [2015. január 1.]

 

41. § (4) bek.-ben

,,Stabilitási tv.'' szövegrész helyébe ,,Gst.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 8. pont [2015. január 1.]

 

41. § (5) bek.-ben

,,pénzeszközei'' szövegrész helyébe ,,kiadási előirányzatai'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 37. pont [2015. január 1.]

 

41. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 28. § [2015. január 1.]

 

41. § után

41/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 29. § [2015. január 1.]

 

42. § (2) bek.-ből

,,kiadási előirányzatainak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 4. pont [2015. január 1.]

 

30. alcím (43-44. §)

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 30. § [2015. január 1.]

 

45. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 31. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

45. § (3) bek.-ben

,,az államháztartáson kívüli, (1) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorló saját számláján'' szövegrész helyébe ,,a tulajdonosi joggyakorló saját nyilvántartásaiban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 40. pont [2015. január 1.]

 

45. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 31. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

45/A. § (1) bek.-ben

,,előirányzat'' szövegrész helyébe ,,költségvetési kiadási előirányzat'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 35. pont [2015. január 1.]

 

45/A. § (2)-(3) bek.-ben

,,gazdaságpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 41. pont [2015. január 1.]

 

45/B. § (8) bek.-ben

,,gazdaságpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 41. pont [2015. január 1.]

 

45/B. § (9) bek.-ben

,,Ptk.'' szövegrész helyébe ,,Polgári Törvénykönyv'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 5. pont [2015. január 1.]

 

46. § (1) bek.-ben

,,pénzeszközeiből'' szövegrész helyébe ,,kiadási előirányzatai terhére'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 42. pont [2015. január 1.]

 

46. § (3) bek.-ből

,,A felsőoktatási intézmény mentesül a befizetési kötelezettség teljesítése alól, ha a vállalkozási maradványt annak keletkezésétől számított három éven belül a vagyonkezelésében lévő állami vagyon fejlesztésére, állami vagyonhoz kapcsolódó beruházásra, vagy e törvény hatálybalépése előtt beruházást helyettesítő szolgáltatásvásárlásra (PPP) kötött szerződésből származó fizetési kötelezettség teljesítésére használja fel.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 5. pont [2015. január 1.]

 

47. § (1) bek.-ben

,,bevételi előirányzatai'' szövegrész helyébe ,,költségvetési bevételei'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 43. pont [2015. január 1.]

 

VI. Fejezet (48-56/A. §)

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 32. § [2015. január 1.]

 

VII. Fejezet (57-60/B. §)

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 33. § [2015. január 1.]

 

61. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 34. § [2015. január 1.]

 

61. § (3) bek.-ben

,,ellenőrző'' szövegrész helyébe ,,auditáló'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 44. pont [2015. január 1.]

 

63. § (1) bek. b) pontban

,,a Kormány irányítása alá tartozó fejezetekbe sorolt központi kezelésű előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai felhasználásának'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós forrásból, illetve az állam nevében kötött nemzetközi szerződés alapján finanszírozott egyéb programból nyújtott támogatás felhasználásának, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzata, elkülönített állami pénzalapok előirányzata felhasználásának'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 45. pont [2015. január 1.]

 

63. § (1) bek. c) pontból

,, , a térségi fejlesztési tanácsoknak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 6. pont [2015. január 1.]

 

63. § (1) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 11. pont [2015. február 1.]

 

63. § (1) bek. h) pontban

,,a)-g)'' szövegrész helyébe ,,a)-f)'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 46. pont [2015. február 1.]

 

63. § (4) bek.-ből

,,az (1) bekezdése szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 7. pont [2015. január 1.]

 

45. alcímcímben és 68. §-ban

,,ellenőrző'' szövegrész helyébe ,,auditáló'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 44. pont [2015. január 1.]

 

45. alcím

(első) 68/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 35. § [2015. január 1.]

 

45. alcím után

45/A. alcímmel [(második) 68/A. §] kieg.: 2014: XCIX. tv. 36. § [2015. január 1.]

 

49. alcím (72-73. §)

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 12. pont [2015. január 1.]

 

76. § (2) bek. d) pontban

,,a kincstári körbe tartozók'' szövegrész helyébe ,,az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 47. pont [2015. január 1.]

 

78. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 37. § [2015. január 1.]

 

78. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 13. pont [2015. január 1.]

 

79. § (2) bek. a) pontban

,,tanácsok'' szövegrész helyébe ,,tanácsok és azok költségvetési szervként működő munkaszervezetei'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 48. pont [2015. január 1.]

 

79. § (2) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 14. pont [2015. február 1.]

 

79. § (4a) bek.-ben

,,a bevett egyház megbízása esetén a bevett egyház számára fizetési számlát vezet'' szövegrész helyébe ,,fizetési számlát vezet a bevett egyház megbízása esetén a bevett egyház számára, illetve a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság megbízása esetén az ilyen gazdasági társaság számára'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 49. pont [2015. január 1.]

 

79. § (4b) bek.-ben

,,Kincstár a 72. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,kincstár a 4/A. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 50. pont [2015. január 1.]

 

81. § (1) bek.-ben

,,működési költségvetésre jutó központi támogatás időarányos, a felhalmozási költségvetésre eső központi támogatás teljesítésarányos'' szövegrész helyébe ,,működési bevételi előirányzatok és a működési kiadási előirányzatok különbségére jutó központi támogatás időarányos, a felhalmozási bevételi előirányzatok és felhalmozási kiadási előirányzatok különbségére eső központi támogatás teljesítésarányos'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 51. pont [2015. január 1.]

 

81. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 15. pont [2015. január 1.]

 

82. § (1) bek.-ben

,,törvény'' szövegrész helyébe ,,kormányrendelet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 52. pont [2015. január 1.]

 

83. § (1) bek.-ben

,,továbbá'' szövegrész helyébe ,,a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásnak - a jogszabály alapján előlegként folyósított támogatás kivételével - a közfoglalkoztatási bér és annak közterhei megfizetésére szolgáló részét és'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 53. pont [2015. március 1.]

 

83. § (3) bek.-ben

,,a jegybanki'' szövegrész helyébe ,,az előző évi átlagos jegybanki'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 54. pont [2015. január 1.]

 

83. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 38. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

83. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 38. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

83. § (6)-(6a) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 38. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

83. § (6b) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 16. pont [2015. január 1.]

 

83/A. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 39. § [2015. január 1.]

 

84. § (1) bek.-ben

,,megyei önkormányzat kivételével a helyi'' szövegrész helyébe ,,települési'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 55. pont [2015. január 1.]

 

84. § (3) bek.-ben

,,munkaszervezete'' szövegrész helyébe ,,költségvetési szervként működő munkaszervezete'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 56. pont [2015. január 1.]

 

84. § (4) bek.-ből

,,Ez az előírás nem vonatkozik az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás előfinanszírozása céljából felvett hitelre, amelynek fedezetéül az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás felhasználható, továbbá a likvid hitel igénybevételére, amelynek fedezetéül a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatása felhasználható.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 8. pont [2015. január 1.]

 

86. § (4) bek.-ben

,,Ha törvény másként nem rendelkezik, az'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész, ,,a következő években felhasználható'' szövegrész helyébe ,,felhasználásának engedélyezésére az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása esetén a fejezetet irányító szerv jogosult'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 57. pont [2015. január 1.]

 

60. alcím (87. §)

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 40. § [2015. január 1.]

 

61. alcím (89. §)

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 17. pont [2015. január 1.]

 

62. alcímcímben (90. § előtt)

,,A zárszámadásról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,Zárszámadás az államháztartás központi alrendszerében'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 58. pont [2015. január 1.]

 

90. § (3) bek. c) pontban

,,Stabilitási tv.'' szövegrész helyébe ,,Gst.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 8. pont [2015. január 1.]

 

90. § (3) bek. i)-j) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 41. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

90. § (3) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 41. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

91. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 42. § [2015. január 1.]

 

91. § (2) bek. b) pontban

,,Stabilitási tv.'' szövegrész helyébe ,,Gst.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 8. pont [2015. január 1.]

 

92. § (1) bek.-ben

,,Egyedileg meghatározott szerződéses kötelezettséghez az állam nevében állami kezességet, állami garanciát'' szövegrész helyébe ,,A Polgári Törvénykönyv szerinti kezességnek, garanciának megfelelő, az állam nevében egyedileg meghatározott szerződéses kötelezettséget'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 59. pont [2015. január 1.]

 

92. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 43. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

92. § (3) bek.-ben

,,állami kezesség, állami garancia'' szövegrész helyébe ,,a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességnek, garanciának megfelelő, az állam nevében vállalt kötelezettség'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 60. pont [2015. január 1.]

 

92. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 43. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

94. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 44. § [2015. január 1.]

 

96. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 45. § [2015. január 1.]

 

103. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 18. pont [2015. január 1.]

 

105. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 46. § [2015. január 1.]

 

68. alcím

105/A-105/B. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 47. § [2015. január 1.]

 

106. § (5) bek. d) pontból

,,és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 9. pont [2015. január 1.]

 

106. § (5) bek. e) pontban

,,elérheti.'' szövegrész helyébe ,,elérheti, és'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 61. pont [2015. január 1.]

 

106. § (5) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 48. § [2015. január 1.]

 

106/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 49. § [2015. január 1.]

 

107. § (2) bek.-ben

,,nyomtatványt,'' szövegrész helyébe ,,okirati mintát, nyomtatványt,'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 62. pont [2015. január 1.]

 

108. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 50. § [2015. január 1.]

 

109. § (1) bek. 6. pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 19. pont [2015. január 1.]

 

109. § (1) bek. 9. pontból

,,a 33. § (2) bekezdése szerinti eseteket,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 10. pont [2015. január 1.]

 

109. § (1) bek. 13. pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 19. pont [2015. január 1.]

 

109. § (1) bek. 15. pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 51. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

109. § (1) bek. 16. pontban

,,57/A. §'' szövegrész helyébe ,,60/A. §'' szövegrész, ,,kamatok'' szövegrész helyébe ,,kamat'' szövegrész, ,,nettósításban'' szövegrész helyébe ,,nettó finanszírozás keretében'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 63. pont [2015. január 1.]

 

109. § (1) bek. 20. pontban

,,megelőlegezések'' szövegrész helyébe ,,finanszírozási igényeket és azok megelőlegezése'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 64. pont [2015. január 1.]

 

109. § (1) bek. 31. pontból

,, , a Civil Alap - 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatásoknak és az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatásoknak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 11. pont [2015. január 1.]

 

109. § (1) bek. 41. pont után

42. ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 51. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

109. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 51. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

109. § (2a) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 19. pont [2015. január 1.]

 

109. § (3) bek. 3. pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 19. pont [2015. január 1.]

 

109. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 51. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

109. § (5a)-(5b) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 19. pont [2015. január 1.]

 

111. § (9) bek.-ben

,,alkalmazni.'' szövegrész helyébe ,,alkalmazni. Az e törvény alapján nyújtott költségvetési támogatásra a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt nem kell alkalmazni.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 65. pont [2015. január 1.]

 

111. § (3), (5)-(7) és (12) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 20. pont [2015. január 1.]

 

111. § (15) bek.-ben

,,(12)-(14)'' szövegrész helyébe ,,(13) és (14)'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 54. § 66. pont [2015. január 1.]

 

111. § (16)-(19) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 20. pont [2015. január 1.]

 

111. § (23)-(24) bek.-ből

,,60. § szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (1) bek. 12. pont [2015. január 1.]

 

111. § (25) bek. után

(26)-(30) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 52. § [2015. január 1.]

 

111/B. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 21. pont [2015. január 1.]

 

111/C. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 22. pont [2015. január 1.]

 

111/D. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 23. pont [2015. január 1.]

 

111/E. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 53. § [2015. január 1.]

 

111/E. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVI. tv. 50. § [2015. január 1.]

 

111/F. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 55. § (2) bek. 24. pont [2015. január 1.]


2011. évi CXCVI. tv.

 
 

a nemzeti vagyonról

 
 

3. § (1) bek. 7. pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 378. § [2015. január 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 376. § [2015. január 1.]

 

11. § (13) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 377. § [2015. január 1.]

 

12. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 18. § [2014. december 24.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

1. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 13. § [2014. december 12.]

 

6. § 4. pontban

,,jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony'' szövegrész helyébe ,,jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony'' szövegrész lép: 2014: CI. tv. 94. § [2015. január 1.]

 

6. § 19. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 14. § [2014. december 12.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,engedélyezett'' szövegrész helyébe ,,éves átlagos statisztikai állományi'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 382. § 1. pont [2015. január 1.]

 

26. § (6) bek.-ben

,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 25. § a) pont [2014. december 12.]

 

39. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2014: CIX. tv. 51. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

39. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2014: CIX. tv. 51. § (2) bek. [2015. február 1.]

 

50. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 379. § [2015. január 1.]

 

54/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 15. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

Tartós külszolgálat alcím

54/C. §-sal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 15. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

70. § (3) bek.-ben

,,erről a munkáltatót a felmentés közlését előttien tájékoztatta'' szövegrész helyébe ,,erről a munkáltatót tájékoztatta'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 25. § b) pont [2014. december 12.]

 

80. § (4) bek.-ben

,,fontos és bizalmas'' szövegrész helyébe ,,nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 52. § [2015. február 1.]

 

84. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 16. § [2015. január 1.]

 

85. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXV. tv. 17. § [2014. december 12.]

 

85. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 92. § [2015. január 1.]

 

93. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 18. § [2014. december 12.]

 

110. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 19. § [2014. december 12.]

 

134. § (1) bek. 9. pontban

,,uniós támogatások ellenőrzését végző központi hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,támogatásokat auditáló szervnél'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 382. § 2. pont [2015. január 1.]

 

141. § (6) bek.-ben

,,francia és német'' szövegrész helyébe ,,francia, német, arab, kínai és orosz'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 382. § 3. pont [2015. január 1.]

 

150. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 93. § [2015. január 1.]

 

180. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 380. § [2015. január 1.]

 

183/A. § (1) bek.-ben

,,A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Az Igazságügyi Hivatal'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 25. § c) pont [2014. december 12.]

 

185. § (5) bek.-ben

,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 25. § d) pont [2014. december 12.]

 

203. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 20. § [2015. január 1.]

 

206. § (3) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 21. § [2014. december 12.]

 

207. § (2) bek.-ben

,,fontos és bizalmas'' szövegrész helyébe ,,nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 52. § [2015. február 1.]

 

225. §-ból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 26. § a) pont [2014. december 12.]

 

Harmadik Rész VII. Fejezet után

VII/A. Fejezettel (225/A-225/L. §) kieg.: 2014: LXXXV. tv. 22. § [2014. december 12.]

 

226. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 23. § (1) bek. [2014. december 12.]

 

231. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXV. tv. 23. § (2) bek. [2014. december 12.]

 

234. § (1) bek.-ből

,,a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 383. § [2015. január 1.]

 

234. § (2) bek.-ben

,,Irodánál és'' szövegrész helyébe ,,Irodánál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál és'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 382. § 4. pont [2015. január 1.]

 

241. § (2) bek.-ben

,,fontos és bizalmas'' szövegrész helyébe ,,nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 52. § [2015. február 1.]

 

256. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 26. § b) pont [2014. december 12.]

 

259. § (1) bek. 18. pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 381. § [2015. január 1.]

 

259. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 24. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

259. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXV. tv. 24. § (2) bek. [2015. január 1.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

13. § (1) bek.-ben

,,hatáskörébe.'' szövegrész helyébe ,,hatáskörébe. A 13/A. § (2) bek. a)-f) pontjában meghatározott feladatai tekintetében a kancellár a felsőoktatási intézmény vezetőjeként jár el.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 384. § 1. pont [2015. január 1.]

 

13/A. § (2) bek. f) pontban

,,ellátásáról,'' szövegrész helyébe ,,ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági vezető megbízását,'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 384. § 2. pont [2015. január 1.]

 

41. § (1) bek. b) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 384. § 3. pont [2015. január 1.]

 

48/L. § a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 384. § 4. pont [2015. január 1.]

 

85. § (3) bek.-ben

,,a Kormány által a többciklusú képzés rendjét, a képzés indításának eljárását meghatározó jogszabályban megjelölt - képzési és kimeneti követelményei alapján legalább hat hétig tartó szakmai gyakorlatot is tartalmazó -'' szövegrész helyébe ,,a jogszabályban meghatározott képzési és kimeneti követelményei alapján legalább hat hétig tartó szakmai gyakorlatot is tartalmazó'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 384. § 5. pont [2015. január 1.]

 

88. § (2) bek.-ben

,,kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvényt'' szövegrész helyébe ,,tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényt'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 384. § 6. pont [2015. január 1.]

 

110. § (1) bek. 3. pontban

,,az egyházi fenntartó vagy alapítvány által fenntartott diákotthonok minimális, létesítési és működési feltételeit, az alapítással kapcsolatos eljárás rendjét és díját,'' szövegrész helyébe ,,a diákotthon minimális, létesítési és működési feltételeit, az alapítással kapcsolatos eljárás rendjét,'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 384. § 7. pont [2015. január 1.]

 

110. § (1) bek. 9. pont b) alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 384. § 8. pont [2015. január 1.]

 

1. melléklet táblázat C:46 mező

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 385. § [2015. január 1.]

 

5. melléklet 1. rész e) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 384. § 9. pont [2015. január 1.]

 

5. melléklet 7. rész d) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélynek'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjnak'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 384. § 10. pont [2015. január 1.]


2011. évi CCIX. tv.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról

 
 

63. § (5) bek.-ben

,,szolgáltatónak'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-szolgáltatónak'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 388. § 1. pont [2014. december 30.]

 

63. § (6) bek.

Kieg.: 2014: XCIX. tv. 386. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

63. § (8) bek.-ben

,,az engedélyes'' szövegrész helyébe ,,a víziközmű-szolgáltató'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 388. § 2. pont [2014. december 30.]

 

63. § (10) bek.-ben

,,szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-szolgáltató'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 388. § 3. pont [2014. december 30.]

 

63. § (12) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 386. § (2) bek. [2014. december 30.]

 

63. § (13) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 386. § (3) bek. [2014. december 30.]

 

63. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 386. § (4) bek. [2014. december 30.]

 

79. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 387. § [2014. december 30.]


2012. évi I. törvény

 
 

a munka törvénykönyvéről

 
 

61. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 389. § [2015. január 1.]

 

101. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CII. tv. 11. § [2015. március 15.]

 

115. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 390. § [2015. január 1.]

 

204. § (1) bek.-ben

,,a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása'' szövegrész helyébe ,,nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, térségi fejlesztési tanács'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 393. § [2015. január 1.]

 

209. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 391. § [2015. január 1.]

 

294. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 392. § [2015. január 1.]


2012. évi V. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

9. § (10) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 395. § [2015. január 1.]

 

12. §-ban

,,engedélyezett'' szövegrész helyébe ,,éves átlagos statisztikai állományi'' szövegrész, ,,közigazgatásért és igazságügyért'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 394. § [2015. január 1.]

 

1. alcím

19/I. §-sal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 27. § [2014. december 12.]


2012. évi XXXVI. tv.

 
 

az Országgyűlésről

 
 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 95. § [2015. január 1.]

 

17. alcím

44/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 28. § [2015. január 1.]

 

80. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 96. § [2015. január 1.]


2012. évi XXXVIII. tv.

 
 

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 
 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 128. § [2015. március 1.]

 

13. § (1a) bek.-ben

,,a GYEMSZI'' szövegrész helyébe ,,az ÁEEK'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 129. § a) pont [2015. március 1.]

 

13. § (2) és (3a) bek.-ben

,,A GYEMSZI'' szövegrész helyébe ,,Az ÁEEK'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 129. § b) pont [2015. március 1.]

 

15/B. §-ban

,,GYEMSZI'' szövegrész helyébe ,,ÁEEK'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 129. § c) pont ca) alpont [2015. március 1.]

 

15/B. §-ban

,,a GYEMSZI'' szövegrész helyébe ,,az ÁEEK'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 129. § c) pont cb) alpont [2015. március 1.]


2012. évi LXIV. tv.

 
 

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 61. § 3. pont [2014. december 30.]


2012. évi CII. tv.

 
 

a biztosítási adóról

 
 

1. § 1. pontban

,,biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény'' szövegrész helyébe ,,biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 462. § a) pont [2016. január 1.]

 

1. § 4. pontban

,,1. számú melléklete'' szövegrész helyébez ,,1. melléklete'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 462. § b) pont [2016. január 1.]

 

1. § 5. pontban

,,1. számú melléklete'' szövegrész helyébez ,,1. melléklete'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 462. § c) pont [2016. január 1.]

 

1. § 6. pontban

,,1. számú melléklete'' szövegrész helyébez ,,1. melléklete'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 462. § d) pont [2016. január 1.]

 

2. §-ban

,,Bit. 3. § (1) bekezdés 36. pont b) alpontja'' szövegrész helyébe ,,Bit. 4. § (1) bekezdés 62. pont b) alpontja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 462. § e) pont [2016. január 1.]


2012. évi CXII. tv.

 
 

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

1. § h) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 402. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,meg kell állapítani'' szövegrész helyébe ,,a nyugdíjbiztosítási átutalásra jogosító jogviszony létrejöttének napját megelőző napig terjedő időre meg kell állapítani'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 401. § [2015. január 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 396. § [2015. január 1.]

 

6. § (3) bek.-ből

,,mennyiségű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 402. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 397. § [2015. január 1.]

 

7. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 402. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 398. § [2015. január 1.]

 

10. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 399. § [2015. január 1.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 2014: XCIX. tv. 400. §, illetve 3. melléklet [2015. január 1.


2012. évi CXVIII. tv.

 
 

az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

12. § (4) és (7) bek.

Nem lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 403. §


2012. évi CXX. tv.

 
 

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

 
 

4. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2014: XCIII. tv. 41. § [2015. január 22.]


2012. évi CXXVI. tv.

 
 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

 
 

2. § a)-b) pont

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 1. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

2. § d) pont

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 1. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

I. Fejezet

2/A. §-sal kieg.: 2014: CX. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

5. §

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 3. § [2015. január 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 4. § [2015. január 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 5. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 5. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

7. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 5. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

7. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 5. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

7/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CX. tv. 26. § a) pont [2015. január 1.]

 

7/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CX. tv. 26. § b) pont [2015. január 1.]

 

7/A. § után

7/B. §-sal kieg.: 2014: CX. tv. 6. § [2015. január 1.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 7. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

8. § (2) bek. után

(2a)-(2d) bek.-sel kieg.: 2014: CX. tv. 7. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 7. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

8. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: CX. tv. 7. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 8. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

11. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CX. tv. 8. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

12. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: CX. tv. 9. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

12. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: CX. tv. 9. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

12. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 9. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

14. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2014: CX. tv. 10. § [2015. január 1.]

 

15. §

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 11. § [2015. január 1.]

 

15/A. §

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 12. § [2015. január 1.]

 

15/A. § után

15/B. §-sal kieg.: 2014: CX. tv. 13. § [2015. január 1.]

 

16. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 14. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

16. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2014: CX. tv. 14. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

18. § g) pont

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 15. § [2015. január 1.]

 

19. § (2) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2014: CX. tv. 26. § c) pont [2015. január 1.]

 

23. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 16. § [2015. január 1.]

 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 17. § [2015. január 1.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 18. § [2015. január 1.]

 

41. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 19. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

41. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 19. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

41. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 19. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

42. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 20. § [2015. január 1.]

 

43. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 21. § [2015. január 1.]

 

44. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 22. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

44. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: CX. tv. 22. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

56. § után

57. §-sal kieg.: 2014: CX. tv. 23. § [2015. január 1.]

 

57. § után

58. §-sal kieg.: 2014: CX. tv. 24. § [2015. január 1.]

 

1-2. melléklet

Helyébe lép: 2014: CX. tv. 25. §, illetve 1-2. melléklet [2015. január 1.]


2012. évi CXXXIV. tv.

 
 

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

 
 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XCV. tv. 1. § [2014. december 24.]

 

3. § 2. pont

Helyébe lép: 2014: XCVI. tv. 1. § (1) bek. [2014. december 24.]

 

3. § 3. pont

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 2. § (1) bek. [2014. december 24.]

 

3. § 4. pont

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 2. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

3. § 8. pont

Helyébe lép: 2014: XCVI. tv. 1. § (2) bek. [2015. január 7.]

 

3. § 10. pont

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 2. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

3. § 10. pont után

11. ponttal kieg.: 2014: XCV. tv. 2. § (4) bek. [2014. december 24.]

 

3. § 11. pont után

12. ponttal kieg.: 2014: XCV. tv. 2. § (5) bek. [2014. december 24.]

 

3. § 12. pont után

13. ponttal kieg.: 2014: XCV. tv. 2. § (6) bek. [2014. december 24.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVI. tv. 2. § [2015. január 1.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 2014: XCV. tv. 3. § [2014. december 24.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVI. tv. 3. § (1) bek. [2015. január 7.]

 

6. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCVI. tv. 3. § (2) bek. [2015. január 7.]

 

7. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2014: XCVI. tv. 4. § [2015. január 7.]

 

8. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCVI. tv. 5. § [2015. január 7.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVI. tv. 6. § [2015. január 7.]

 

10. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCVI. tv. 7. § [2015. január 7.]

 

II. Fejezet 3. cím (10/A. §)

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 4. § (1) bek. [2014. december 24.]

 

II. Fejezet

4. címmel (10/B. §) kieg.: 2014: XCV. tv. 4. § (2) bek. [2014. december 24.]

 

II. Fejezet

5. címmel (10/C. §) kieg.: 2014: XCV. tv. 4. § (3) bek. [2014. december 24.]

 

11. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCVI. tv. 8. § (1) bek. [2015. január 7.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVI. tv. 8. § (2) bek. [2015. január 7.]

 

13. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2014: XCVI. tv. 9. § [2015. január 7.]

 

14. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2014: XCVI. tv. 10. § [2015. január 7.]

 

III. Fejezet 3. cím (15. §)

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 5. § [2015. szeptember 1.]

 

III. Fejezet 4. cím (15/A-15/B. §)

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 6. § [2015. szeptember 1.]

 

III. Fejezet

5. címmel (15/C-15/F. §) kieg.: 2014: XCV. tv. 7. § [2015. szeptember 1.]

 

15/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 8. § [2016. január 1.]

 

III. Fejezet

6. címmel (16-16/A. §) kieg.: 2014: XCV. tv. 9. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

III. Fejezet

7. címmel (16/B. §) kieg.: 2014: XCV. tv. 9. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 10. § [2015. szeptember 1.]

 

18. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCVI. tv. 14. § (1) bek. [2015. január 7.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVI. tv. 11. § [2015. február 1.]

 

23. §

Helyébe lép: 2014: XCVI. tv. 12. § [2015. február 1.]

 

IV. Fejezet

23/A. §-sal kieg.: 2014: XCV. tv. 11. § [2015. szeptember 1.]

 

24. § után

24/A. §-sal kieg.: 2014: XCVI. tv. 13. § [2015. január 7.]

 

24/B. §

Hat. kív. h.: 2014: XCV. tv. 14. § [2015. szeptember 1.]

 

V. Fejezet

24/E. §-sal kieg.: 2014: XCV. tv. 12. § [2015. szeptember 1.]

 

29. §

Helyébe lép: 2014: XCV. tv. 13. § [2014. december 24.]


2012. évi CXLVII. tv.

 
 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

 
 

8. § (9) bek. a) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 2014: CXI. tv. 134. § (6) bek. [2015. január 1.]

 

32. § után

32/A. §-sal kieg.: 2014: CXI. tv. 135. § (5) bek. [2015. január 1.]


2012. évi CLXVI. tv.

 
 

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

2. melléklet

Mód.: 2014: CXI. tv. 130. §, illetve 3. melléklet [2015. január 1.]


2012. évi CLXXXV. tv.

 
 

a hulladékról

 
 

2. § (1) bek. 37. pontból

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

2. § (1) bek. 38a. pontban

,,az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget'' szövegrész helyébe ,,a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti, a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását közvetítő, valamint az egyes gyűjtési és hasznosítási célok elérését szolgáló szervezetet'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 1. pont [2015. január 1.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,hulladékkezelőnek változatlan formában'' szövegrész helyébe ,,hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVII. tv. 8. § (1) bek. [2014. december 15.]

 

15. § (4) bek. harmadik mondat

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVII. tv. 9. § (1) bek. [2014. december 15.]

 

34. § (3) bek.-ből

,,az OHÜ által kiállított'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

34. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 132. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

34. § (4) bek.-ből

,,az OHÜ által kiállított'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

34. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 132. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

34. § (9) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 132. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

37. § (1a) bek.-ből

,,az OHÜ által kiállított'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

37. § (1a) bek.-ben

,,érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel vagy minősítő okirattal'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedéllyel'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 2. pont [2015. július 1.]

 

41. § (4) bek.-ből

,, , valamint az OHÜ-nek'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (1) bek. 3. pont [2015. január 1.]

 

42. § (2) bek.-ben

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedéllyel'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 3. pont [2015. július 1.]

 

43. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 7. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

43. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 7. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

45. § (3) bek.-ből

,,az OHÜ által kiállított'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (1) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

45. § (3) bek.-ben

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedéllyel'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 4. pont [2015. július 1.]

 

47/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 404. § [2015. január 1.]

 

53. § (2) bek. a) pontban

,,az OHÜ által kiállított'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 5. pont [2015. január 1.]

 

53. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 133. § [2015. július 1.]

 

53. § (2) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (2) bek. 1. pont [2015. január 1.]

 

53. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 6. § [2014. december 15.]

 

62. § (2) bek.-ben

,,a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 6. pont [2015. július 1.]

 

62. § (3) bek.-ből

,,a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (1) bek. 4. pont [2015. július 1.]

 

65. § (1) bek.-ben

,,birtokosa'' szövegrész helyébe ,,kormányrendeletben meghatározott birtokosa'' szövegrész lép: 2014: LXXXVII. tv. 8. § (2) bek. [2014. december 15.]

 

68. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 405. § [2015. január 1.]

 

69. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 406. § [2015. január 1.]

 

73. § (1) bek.-ben

,,Az OHÜ'' szövegrész helyébe ,,A környezetvédelmi igazgatási szerv'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 7. pont [2015. január 1.]

 

73. § (2) bek.-ben

,,az OHÜ'' szövegrész helyébe ,,a környezetvédelmi igazgatási szerv'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 8. pont [2015. január 1.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,Az OHÜ'' szövegrész helyébe ,,A környezetvédelmi igazgatási szerv'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 7. pont [2015. január 1.]

 

75. § (2) és (4) bek.-ben

,,Az OHÜ'' szövegrész helyébe ,,A környezetvédelmi igazgatási szerv'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 7. pont [2015. január 1.]

 

75. § (5) bek.-ben

,,az OHÜ'' szövegrész helyébe ,,a környezetvédelmi igazgatási szerv'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 8. pont [2015. január 1.]

 

34. alcím (78. §)

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (2) bek. 2. pont [2015. január 1.]

 

79. § (4) bek.-ből

,,a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (1) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

79. § (7) bek.-ben

,,hulladékgazdálkodási, illetve hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodási engedély, illetve minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 9. pont [2015. július 1.]

 

80. § (3) bek.-ből

,, , és azokat - a személyes adatnak minősülő adatokat ide nem értve - honlapján ingyenesen és naprakész állapotban közzéteszi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVII. tv. 9. § (2) bek. [2014. december 15.]

 

81. § (1) bek.-ben

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedélyt'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 10. pont [2015. július 1.]

 

81. § (2)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (2) bek. 3. pont [2015. július 1.]

 

35. alcím után

35a. alcímmel (83/A. §) kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 7. § (1) bek. [2014. december 15.]

 

84. § (1) bek. a) pontban

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási'' szövegrész helyébe ,,minősítési'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 11. pont [2015. július 1.]

 

84. § (2) bek.-ben

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási'' szövegrész helyébe ,,minősítési'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 12. pont [2015. július 1.]

 

85. § (1) bek.-ben

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási'' szövegrész helyébe ,,minősítési'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 135. § 13. pont [2015. július 1.]

 

88. § (1) bek. 1. pontból

,, , valamint a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv tartalmi követelményeit'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (1) bek. 6. pont [2015. január 1.]

 

88. § (3) bek. b) pont bc) alpontból

,,és javaslattételi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 409. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

88. § (3) bek. b) pont bd) alpont után

be) alponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 407. § [2015. január 1.]

 

90. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (2) bek. 4. pont [2015. január 1.]

 

90. § (8) bek.-ből

,,az OHÜ által kiállított'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 136. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

90. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 134. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

90. § (8) bek. után

(9)-(9a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 134. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

91. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 408. § [2015. január 1.]

 

91. § (13) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 409. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

95. § (6) bek.

Nem lép hatályba: 2014: LXXXVII. tv. 10. §


2012. évi CXCVI. tv.

 
 

Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 410. § [2014. december 30.]


2012. évi CCV. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról

 
 

2. § 26. pontban

,,önálló szabályozó szervek,'' szövegrész helyébe ,,önálló szabályozó szervek, rendvédelmi szervek,'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § a) pont [2015. január 1.]

 

I. Fejezet

3a. alcímmel (4/A. §) kieg.: 2014: XCVII. tv. 13. § [2015. január 1.]

 

32. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: XCVII. tv. 14. § [2015. január 1.]

 

33. § (3) bek.-ben

,,fontos és bizalmas'' szövegrész helyébe ,,nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső'' szövegrész lép: 2014: CIX. tv. 53. § [2015. február 1.]

 

33. § (5) bek.-ben

,,egy alkalommal, határozott időre'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendeletben meghatározottak szerint'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § b) pont [2015. január 1.]

 

38. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 15. § [2015. január 1.]

 

40. § (2) bek.-ben

,,vétel során'' szövegrész helyébe ,,vétel, valamint a 32. § (1) bekezdés e) pontja és a (2) bekezdés szerinti hivatásos állományba vétel során'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § c) pont [2015. január 1.]

 

44. § (2) bek.-ben

,,során is alkalmazni'' szövegrész helyébe ,,során, a kinevezésre és az áthelyezésre is alkalmazni'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § d) pont [2015. január 1.]

 

46. § (1) bek. s) pont

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 16. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

46. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCVII. tv. 16. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,p)-s)'' szövegrész helyébe ,,p)-r)'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § e) pont [2015. január 1.]

 

51. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 17. § [2015. január 1.]

 

52. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 18. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

52. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 18. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

52. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCVII. tv. 18. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

57. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 19. § [2015. január 1.]

 

60. § (3) bek.-ből

,,különösen'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVII. tv. 41. § a) pont [2015. január 1.]

 

66. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 20. § [2015. január 1.]

 

67. § (2) bek.-ből

,,a felmentés közlését előttien'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVII. tv. 41. § b) pont [2015. január 1.]

 

74. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 21. § [2015. január 1.]

 

76. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCVII. tv. 41. § c) pont [2015. január 1.]

 

83. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 22. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

83. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XCVII. tv. 22. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

83. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 22. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

83. § (4) bek.-ben

,,előléptetheti, vagy kinevezheti,'' szövegrész helyébe ,,előléptetheti, vagy a 4/A. § szerint előterjesztést tehet a kinevezésére,'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § g) pont [2015. január 1.]

 

83. § (4) bek. a) pontban

,,d) pontja'' szövegrész helyébe ,,d) és f) pontja'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § h) pont [2015. január 1.]

 

83. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCVII. tv. 22. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

84. § (3) bek. a) pontban

,,időtartama'' szövegrész helyébe ,,időtartama a kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásba kinevezett állomány kivételével'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § f) pont [2015. január 1.]

 

84. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 23. § [2015. január 1.]

 

87. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 24. § [2015. január 1.]

 

99. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 411. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

99. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 411. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

102. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCVII. tv. 41. § d) pont [2015. január 1.]

 

108. § (1) bek. b) pontban

,,felhívására'' szövegrész helyébe ,,idézésére, értesítésére'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § i) pont [2015. január 1.]

 

109. § (4) bek.-ben

,,céljából külön'' szövegrész helyébe ,,céljából miniszteri rendeletben meghatározottak szerint külön'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § j) pont [2015. január 1.]

 

113. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 25. § [2015. január 1.]

 

114. § (4) bek.-ből

,, , melynek kifizetése - a központi költségvetés terhére - a Kormány rendelete alapján történik'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 413. § [2015. január 1.]

 

121. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 26. § [2015. január 1.]

 

122. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2014: XCVII. tv. 27. § [2015. január 1.]

 

124. § (3) bek.-ben

,,f)-i),'' szövegrész helyébe ,,g)-i),'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § k) pont [2015. január 1.]

 

124. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2014: XCVII. tv. 28. § [2015. január 1.]

 

132. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 29. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

132. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 29. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

132. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCVII. tv. 29. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

140/A. §

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 30. § [2015. január 1.]

 

82. alcím

140/B-140/C. §-sal kieg.: 2014: XCVII. tv. 31. § [2015. január 1.]

 

143. § (1) bek. a) pontban

,,a hivatásos állomány'' szövegrész helyébe ,,az állomány'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § l) pont [2015. január 1.]

 

154. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 32. § [2015. január 1.]

 

161. § (2) bek.-ből

,,bírósági'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVII. tv. 41. § e) pont [2015. január 1.]

 

182. § (1) bek.-ben

,,a munkáltatói jogkört gyakorló határozatát'' szövegrész helyébe ,,a munkáltatói jogkört gyakorló vagy a miniszter által kijelölt honvédségi szervezet által hozott határozatot'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § m) pont [2015. január 1.]

 

182. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 33. § [2015. január 1.]

 

183. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,munkáltatói jogkört gyakorló'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVII. tv. 41. § f) pont [2015. január 1.]

 

184. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,munkáltatói jogkört gyakorló'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVII. tv. 41. § f) pont [2015. január 1.]

 

185. § (4) bek.-ben

,,hozó munkáltatói jogkört gyakorlónak'' szövegrész helyébe ,,hozónak'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § n) pont [2015. január 1.]

 

185. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XCVII. tv. 34. § [2015. január 1.]

 

191. § (2) bek.-ben

,,a 28. § (7) bekezdése,'' szövegrész helyébe ,,a 28. § (7) bekezdése, a 49. § (3) bekezdése,'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § o) pont [2015. január 1.]

 

196. § (2) bek.-ben

,,46. § (1) bekezdés f) pontja szerint'' szövegrész helyébe ,,46. § (1) bekezdés f) és j) pontja szerint'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § p) pont [2015. január 1.]

 

197. § (2) bek.-ben

,,nemzetbiztonsági ellenőrzés'' szövegrész helyébe ,,nemzetbiztonsági ellenőrzésnek,'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § q) pont [2015. január 1.]

 

110. alcím

197/A. §-sal kieg.: 2014: XCVII. tv. 35. § [2015. január 1.]

 

212. § (2) bek.-ben

,,továbbá a 140. § (2) bekezdés a)-e) és g)-i) pontja'' szövegrész helyébe ,, , a 140. § (2) bekezdés a)-e) és g)-i) pontja, továbbá a 140/A-140/B. §'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § r) pont [2015. január 1.]

 

219. § (1) bek. c) pontban

,,illetménykiegészítésre,'' szövegrész helyébe ,,illetménykiegészítésre, valamint a szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes tartalékos katona a 122. § (5) bekezdése szerinti összegű illetmény biztosításához szükséges kiegészítő illetményre,'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § s) pont [2015. január 1.]

 

219. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 36. § [2015. január 1.]

 

219. § (5) bek.-ből

,,mindenkori'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCVII. tv. 41. § g) pont [2015. január 1.]

 

238. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 37. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

238. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 412. § [2015. január 1.]

 

238. § (2) bek. 14. pont

Helyébe lép: 2014: XCVII. tv. 37. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

238. § (2) bek. 15. pontban

,,egyéb követelményeket,'' szövegrész helyébe ,,egyéb követelményeket, valamint az ezek alóli mentesítés szabályait,'' szövegrész lép: 2014: XCVII. tv. 40. § t) pont [2015. január 1.]

 

238. § (2) bek. 32. pont után

33. ponttal kieg.: 2014: XCVII. tv. 37. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

238. § (2) bek. 37. pont

Hat. kív. h.: 2014: XCVII. tv. 41. § h) pont [2015. január 1.]

 

247/A. § után

247/B. §-sal kieg.: 2014: XCVII. tv. 38. § [2015. január 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2014: XCVII. tv. 39. §, illetve 1. melléklet [2015. január 1.]


2012. évi CCXVII. tv.

 
 

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási h. végrehajtásában történő részvételről

 
 

1. § (4) bek. i)-j) pont

Helyébe lép, egyidejűleg j) pont után k) ponttal kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 8. § [2014. december 31.]

 

2. § 33. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 9. § [2014. december 31.]

 

2. § 35. pont után

36-41. ponttal kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 10. § [2014. december 31.]

 

4. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 11. § [2014. december 31.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 12. § [2014. december 31.]

 

10. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 13. § [2014. december 31.]

 

11. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXXIX. tv. 31. § [2014. december 31.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,a kibocsátási egység'' szövegrész helyébe ,,az ÜHG-egység'' szövegrész lép: 2014: LXXXIX. tv. 30. § 1. pont [2014. december 31.]

 

14/A. §

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 14. § [2014. december 31.]

 

15. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 15. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 15. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

15. § (5) bek. után

(6)-(8) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 15. § (3) bek. [2014. december 31.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 16. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

16. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 16. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

18/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 17. § [2014. december 31.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 18. § [2014. december 31.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 19. § [2014. december 31.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 20. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

21. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 20. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,15 napon'' szövegrész helyébe ,,45 napon'' szövegrész lép: 2014: LXXXIX. tv. 30. § 2. pont [2014. december 31.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 21. § [2014. december 31.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 22. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 22. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

24. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 22. § (3) bek. [2014. december 31.]

 

10. alcím (29. §)

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 23. § [2014. december 31.]

 

32-33. §

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 24. § [2015. január 15.]

 

35. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 25. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

35. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 25. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

15. alcím (36. §)

Helyébe lép: 2014: LXXXIX. tv. 26. § [2014. december 31.]

 

37. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 27. § [2014. december 31.]

 

41. § után

41/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 28. § [2014. december 31.]

 

42. § (2) bek. i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2014: LXXXIX. tv. 29. § [2014. december 31.]


2013. évi IV. tv.

 
 

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről

 
 

4. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 414. § [2015. január 1.]


2013. évi XXII. tv.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

 
 

23. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 415. § [2015. január 1.]


2013. évi XXV. tv.

 
 

a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 131. § [2015. március 1.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CXI. tv. 132. § [2015. március 1.]

 

6. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 133. § a) pont [2015. március 1.]

 

8. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 133. § b) pont [2015. március 1.]


2013. évi XXXIV. tv.

 
 

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 
 

3. § (5) bek.-ből

,,a minősített vagy a védelmi beszerzési eljárásnak megfelelő szintű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CIX. tv. 54. § [2015. február 1.]


2013. évi XXXVI. tv.

 
 

a választási eljárásról

 
 

56. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 97. § [2015. január 1.]


2013. évi XXXVII. tv.

 
 

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

 
 

4. § (5) bek. 1. pont b) alpontban

,,biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 167/C. §-a szerinti'' szövegrész helyébe ,,biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 148. §-a szerinti'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 463. § (1) bek. [2016. január 1.]


2013. évi L. tv.

 
 

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,szervezeti egység'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 44. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 416. § [2015. január 1.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIII. tv. 42. § [2015. január 1.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,az informatikáért felelős'' szövegrész helyébe ,,az e-közigazgatásért felelős'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 44. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,az e-közigazgatásért felelős'' szövegrész helyébe ,,az informatikáért felelős'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 44. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,az informatikáért felelős'' szövegrész helyébe ,,az e-közigazgatásért felelős'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 44. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,az informatikáért felelős'' szövegrész helyébe ,,az e-közigazgatásért felelős'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 44. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,az informatikáért felelős'' szövegrész helyébe ,,az e-közigazgatásért felelős'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 44. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

24. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIII. tv. 43. § [2015. január 1.]

 

24. § (2) bek. b) pontban

,,az informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben'' szövegrész helyébe ,,az e-közigazgatásért felelős miniszterrel egyetértésben'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 44. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

24. § (2) bek. c) pontban

,,az informatikáért felelős'' szövegrész helyébe ,,az e-közigazgatásért felelős'' szövegrész lép: 2014: XCIII. tv. 44. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

26. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 417. § [2015. január 1.]


2013. évi LXVII. tv.

 
 

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

 
 

2. § 30. pont után

31. ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 418. § [2015. július 1.]

 

9. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 419. § [2015. július 1.]

 

9. § (4)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 422. § (2) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

11. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 422. § (2) bek. 2. pont [2015. július 1.]

 

12. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 422. § (2) bek. 3. pont [2015. július 1.]

 

17. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 420. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 420. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

24. § (1) bek.-ből

,,valamint részletes feladatait és működési feltételeit'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 422. § (1) bek. 1. pont [2014. december 30.]

 

26. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 421. § [2015. július 1.]

 

28. § (2) bek. e) pontból

,,valamint a tanúsító szerv részletes feladatait és működési feltételeit rendeletben határozza meg;'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 422. § (1) bek. 2. pont [2014. december 30.]


2013. évi LXXXVI. tv.

 
 

az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról

 
 

35. §

Nem lép hatályba: 2014: LXXXVIII. tv. 467. §


2013. évi CXXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

 
 

5. § 22. pont után

22a. ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 423. § [2015. január 1.]

 

10. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 424. § [2015. január 1.]

 

11. § (2) bek. c) pontban

,,települési önkormányzat a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) közfoglalkoztatás'' szövegrész helyébe ,,települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 427. § 2. pont [2015. január 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,(3) bekezdésben meghatározott személy'' szövegrész helyébe ,,(3) és (3a) bekezdésben meghatározott módon szerző személy'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 427. § 1. pont [2015. január 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 425. § [2015. január 1.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,földhasználat'' szövegrész helyébe ,,földhasználat, továbbá az (1a) bekezdésben meghatározott rekreációs célú földhasználat'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 427. § 3. pont [2015. január 1.]

 

38. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 426. § [2015. január 1.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,esetek kivételével -'' szövegrész helyébe ,,esetek, továbbá a rekreációs célú földhasználati szerződés kivételével -'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 427. § 4. pont [2015. január 1.]


2013. évi CXXV. tv.

 
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

 
 

1. § a) pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 137. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

1. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 137. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

2. § (1) bek. 3. pont

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 138. § [2015. július 1.]

 

2. § (1) bek. 7. pontból

,,kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében megnevezett,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 149. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 139. § [2015. július 1.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 11. § [2014. december 15.]

 

4. § (2) bek. d) pontban

,,minősítő okirat'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 1. pont [2015. július 1.]

 

4. § (2) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 149. § (2) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

4. § (2) bek. i) pont után

j)-l) ponttal kieg.: 2014: XCIX. tv. 140. § [2015. július 1.]

 

4. § (3) bek. a) pontból

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély alapját képező, a környezetvédelmi hatóság által kiadott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 149. § (1) bek. 2. pont [2015. július 1.]

 

4. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 149. § (2) bek. 2. pont [2015. július 1.]

 

4. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 149. § (2) bek. 3. pont [2014. december 30.]

 

7. § (3) bek.-ből

,,a kérelmezett minősítési osztályhoz rendelt követelményrendszer keretei között'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 149. § (1) bek. 3. pont [2015. július 1.]

 

8. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 141. § [2015. július 1.]

 

9. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 149. § (2) bek. 4. pont [2015. július 1.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 142. § [2015. július 1.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,minősítő okirat'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 2. pont [2015. július 1.]

 

10. §-ban

,,minősítő okirat'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 2. pont [2015. július 1.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,kiállított minősítő okirat'' helyébe ,,kiadott minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 3. pont [2015. július 1.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 143. § [2015. július 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,kiállított minősítő okiratban'' szövegrész helyébe ,,kiadott minősítési engedélyben'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 4. pont [2015. július 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,minősítő okiratában'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedélyében'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 5. pont [2015. július 1.]

 

7. alcímcímben (13. § előtt)

,,minősítő okirat'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 1. pont [2015. július 1.]

 

13. § (1)-(2) bek.-ben

,,minősítő okirat'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 2. pont [2015. július 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,időpontok'' szövegrész helyébe ,,időpont'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 6. pont [2015. július 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,minősítő okirat'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 1. pont [2015. július 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,minősítő okirat kiállításának'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedély kiadásának'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 7. pont [2015. július 1.]

 

14. § (2) bek. a) pontban

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységére kiható változás'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységében olyan változás'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 8. pont [2015. július 1.]

 

14. § (2) bek. b) pontban

,,minősítő okirat'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 2. pont [2015. július 1.]

 

15. §

Helyébe lép: 2014: LXXXVII. tv. 12. § [2014. december 15.]

 

9. alcím

15/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 13. § [2014. december 15.]

 

10. alcímcímben (16. § előtt)

,,minősítő okirat'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 1. pont [2015. július 1.]

 

16. § (1)-(2) bek.-ben

,,minősítő okiratot'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedélyt'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 9. pont [2015. július 1.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 144. § [2015. július 1.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,minősítő okirat'' szövegrész helyébe ,,minősítési engedély'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 1. pont [2015. július 1.]

 

12. alcím (18. §)

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 149. § (2) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

19. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 145. § [2015. július 1.]

 

22. §

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 146. § [2015. július 1.]

 

22. § után

(első) 22/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 14. § [2014. december 15.]

 

22. § után

(második) 22/A. §-sal kieg.: 2014: XCIX. tv. 147. § [2015. július 1.]

 

38. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2014: LXXXVII. tv. 15. §

 

42. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2014: LXXXVII. tv. 15. §

 

1. melléklet táblázat A:1., B:1. és C:1. mezőben

,,A kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik.'' szövegrész helyébe ,,A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 148. § 10. pont [2015. július 1.]

 

6. melléklet

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 149. § (2) bek. 6. pont [2015. július 1.]


2013. évi CXXVII. tv.

 
 

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

 
 

34. §, 36. §, 42. §, 47. §, 50. §, 53. §, 56. § l) pont, 57. § f) és i) pont

Nem lép hatályba: 2014: CXI. tv. 136. §


2013. évi CXXXIV. tv.

 
 

az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

 
 

1. § (3) bek.-ben

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel vagy minősítési engedéllyel'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 150. § 1. pont [2015. július 1.]

 

1. § (3) bek.-ből

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 151. § 1. pont [2016. január 1.]

 

1. § (8) bek.-ben

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében vagy minősítési engedélyében'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 150. § 2. pont [2015. július 1.]

 

1. § (8) bek.-ből

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 151. § 2. pont [2016. január 1.]

 

1. § (9) bek. a) pontban

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel vagy minősítési engedéllyel'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 150. § 1. pont [2015. július 1.]

 

1. § (9) bek. a) pontból

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 151. § 1. pont [2016. január 1.]

 

3. § (1) bek.-ből

,,az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 151. § 3. pont [2015. január 1.]

 

3/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 428. § [2014. december 30.]


2013. évi CXXXV. tv.

 
 

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

 
 

5/A. §

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 46. § a) pont [2015. január 1.]

 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 41. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

11. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 41. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

11. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 41. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

16. § (1)-(2) és (4)-(5) bek.-ben

,,OTIVA, a HBA és a TAKIVA'' szövegrész helyébe ,,OTIVA, a HBA, a REPIVA és a TAKIVA'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 45. § [2015. január 1.]

 

16. § (5a) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 46. § b) pont [2015. január 1.]

 

17. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 42. § [2015. január 1.]

 

17/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 43. § [2015. január 1.]

 

17/H. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: XCI. tv. 13. § [2014. december 24.]

 

17/R. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCI. tv. 14. § [2014. december 24.]

 

17/S. §

Helyébe lép: 2014: XCI. tv. 15. § [2014. december 24.]

 

17/T. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCI. tv. 18. § [2014. december 24.]

 

17/T. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 44. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

17/T. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 44. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

17/T. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XCI. tv. 16. § [2014. december 24.]

 

19. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 46. § c) pont [2015. január 1.]

 

,,10. Hatályba lépés'' alcím (21. § előtt)

Helyébe ,,10. Hatály, felhatalmazások'' alcím lép: 2014: XCI. tv. 17. § [2014. december 24.]


2013. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

 
 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 429. § [2014. december 30.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

13. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 47. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

13. § (11) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 47. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

28. § után

28/A. §-sal kieg.: 2014: CIV. tv. 48. § [2015. január 1.]

 

40. § (14) bek. után

(15)-(16) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 49. § [2015. január 1.]

 

79-80. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 50. § [2015. január 1.]

 

98. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 51. § [2015. január 1.]

 

112. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 52. § [2015. január 1.]

 

123. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 53. § [2015. január 1.]

 

54. alcím

183/E. §-sal kieg.: 2014: CIV. tv. 54. § [2015. január 1.]

 

142. § (2) bek. f) pontban

,,96/C. § (11) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,176. § (4) bekezdése'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 57. § [2015. január 1.]

 

154. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 98. § [2015. január 1.]

 

156. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 99. § [2015. január 1.]

 

184. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 55. § [2015. január 1.]

 

186. § (5) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2014: CIV. tv. 56. § [2015. január 1.]


2013. évi CCV. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról

 
 

57. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2014: CI. tv. 100. §


2013. évi CCXII. tv.

 
 

az erdőzdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 
 

44/A. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 430. § [2015. január 1.]


2013. évi CCXVII. tv.

 
 

az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

 
 

37. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CVI. tv. 82. § [2014. december 31.]


2013. évi CCXX. tv.

 
 

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

 
 

15. §

Hatályba lépő szöveg: 2014: XCIII. tv. 45. § (1) bek. [2014. december 31.]

 

11. alcím

15/A-15/C. §-sal kiegészülve lép hatályba: 2014: XCIII. tv. 45. § (2) bek. [2014. december 31.]

 

16. § (1) bek. 8. pont után

9-10. ponttal kiegészülve lép hatályba: 2014: XCIII. tv. 46. § [2014. december 31.]

 

17. §

Nem lép hatályba: 2014: XCIII. tv. 49. § [2014. december 31.]

 

18. §

Hatályba lépő szöveg: 2014: XCIII. tv. 47. § [2014. december 31.]

 

18/A. §

Hat. kív. h.: 2014: XCIII. tv. 50. § [2016. január 1.]

 

14. alcím

18/A. §-sal kiegészülve lép hatályba: 2014: XCIII. tv. 48. § [2014. december 31.]


2013. évi CCXXIV. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról

 
 

7. § és a 15. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2014: CXI. tv. 137. §


2013. évi CCXXIX. tv.

 
 

az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról

 
 

18. §

Nem lép hatályba: 2014: XCVIII. tv. 7. § [2014. december 26.]


2013. évi CCXXX. tv.

 
 

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 1. § [2014. december 12.]

 

5. § (1)-(3) bek.-ben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

9. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 2. § [2014. december 12.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,33. § (9) és (13) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,33. § (7) és (13) bekezdésében'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § b) pont [2014. december 12.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 3. § [2014. december 12.]

 

23. § (8) bek.-ben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § c) pont [2014. december 12.]

 

23. § (13) bek.-ben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § d) pont [2014. december 12.]

 

23. § (14) bek.-ben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

23. § (18) bek.-ben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § c) pont [2014. december 12.]

 

23. § (21) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 4. § [2014. december 12.]

 

23. § (22) bek. után

(23) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXIV. tv. 5. § [2014. december 12.]

 

23. § (23) bek. után

(24) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXIV. tv. 6. § [2014. december 12.]

 

32. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 7. § [2014. december 12.]

 

33. § (6)-(9) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 8. § [2014. december 12.]

 

48. § (3) bek.-ben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

51. §-ban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § e) pont [2014. december 12.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,Az Szjtv.'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.)'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § f) pont [2014. december 12.]

 

68. § (11) bek.-ben

,,törvény'' szövegrész helyébe ,,törvény (a továbbiakban: 2013. évi költségvetési törvény)'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § g) pont [2014. december 12.]

 

70. §-ban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § e) pont [2014. december 12.]

 

72. §

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 9. § [2014. december 12.]

 

75. §

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 10. § [2014. december 12.]

 

76. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 11. § [2014. december 12.]

 

76. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2014: LXXXIV. tv. 15. § a) pont [2014. december 12.]

 

77. § után

78. §-sal kieg.: 2014: LXXXIV. tv. 12. § [2014. december 12.]

 

1. melléklet

Mód.: 2014: LXXXIV. tv. 13. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. december 12.]

 

1. melléklet X. fejezetcímben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

1. melléklet X. fejezet 1. címben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

1. melléklet XII. fejezetcímben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]

 

1. melléklet XII. fejezet 1. címben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]

 

1. melléklet XVIII. fejezetcímben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § c) pont [2014. december 12.]

 

1. melléklet XVIII. fejezet 1. címben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § c) pont [2014. december 12.]

 

2. melléklet

Mód.: 2014: LXXXIV. tv. 13. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. december 12.]

 

2. melléklet I. pont 1. alpont a) alpontban

,,nyolcadik'' szövegrész helyébe ,,hetedik'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § j) pont [2014. december 12.]

 

2. melléklet IV. pont 1. alpontban

,,17 853,7 millió forint'' szövegrész helyébe ,,17 912,6 millió forint'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § i) pont [2014. december 12.]

 

2. melléklet IV. pont 1. alpont h) alpont hb) alpontban

,,1 060 076 Ft/település'' szövegrész helyébe ,,1 060 760 Ft/település'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § k) pont [2014. december 12.]

 

3. melléklet

Mód.: 2014: LXXXIV. tv. 13. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. december 12.]

 

3. melléklet 17. pontban

,,hónapjának 25-éig'' szövegrész helyébe ,,hónapjában'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § l) pont [2014. december 12.]

 

4. melléklet

Mód.: 2014: LXXXIV. tv. 13. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2014. december 12.]

 

5. melléklet

Mód.: 2014: LXXXIV. tv. 13. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 4. sorban

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 9. sorban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 99a. sorban

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 100. sorban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 109. sor

Hat. kív. h.: 2014: LXXXIV. tv. 15. § b) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 121. sorban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 121-124. sor

Hat. kív. h.: 2014: LXXXIV. tv. 15. § b) pont [2014. december 12.]

 

9. melléklet III. pont 7. alpont a) alpontban

,,33. § (1), (2), (9) és (13) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,33. § (1), (2), (7) és (13) bekezdése'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § m) pont [2014. december 12.]

 

9. melléklet III. pont 7. alpont b) alpontban

,,33. § (1), (2), (9) és (13) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,33. § (1), (2), (7) és (13) bekezdése'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § n) pont [2014. december 12.]

 

10. mellékletben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

10. mellékletben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]


2013. évi CCXXXII. tv.

 
 

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

 
 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CI. tv. 101. § [2015. július 1.]


2013. évi CCXXXV. tv.

 
 

az egyes fizetési szolgáltatókról

 
 

62. § j) pontban

,,biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény Nyolcadik rész III. fejezetében'' szövegrész helyébe ,,biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény XXV. fejezetében'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 464. § [2016. január 1.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 58. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

7. § (3) bek. b) pontban

,,biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben (a továbbiakban: Bit.)'' szövegrész helyébe ,,biztosítási tevékenységről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2014: LXXXVIII. tv. 465. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

8. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 59. § [2015. január 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 60. § [2015. január 1.]

 

12. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 97. § a) pont [2015. január 1.]

 

20. § (2) bek. n) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 61. § [2015. január 1.]

 

48. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 62. § [2015. január 1.]

 

55. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 63. § [2015. január 1.]

 

57. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 64. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

57. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 64. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

79. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 97. § b) pont [2015. január 1.]

 

97. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 65. § [2015. január 1.]

 

97. § (4) bek.-ben

,,is megfelel'' szövegrész helyébe ,,felel meg'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 96. § (1) bek. a) pont [2015. január 1.]

 

97. § (5) bek.-ben

,,a központi szervével együttesen teljesíti'' szövegrész helyébe ,,az 575/2013/EU rendelet 10. cikkével összhangban teljesíti'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 96. § (1) bek. b) pont [2015. január 1.]

 

100. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 97. § c) pont [2015. január 1.]

 

51. alcím után

51/A. alcímmel (105/A. §) kieg.: 2014: CIV. tv. 66. § [2015. január 1.]

 

117. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 67. § [2015. január 1.]

 

118. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 68. § [2015. január 1.]

 

177. § (5) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 69. § [2015. január 1.]

 

195-196. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 70. § [2015. január 1.]

 

204. § után

204/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXVIII. tv. 465. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

208. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 71. § [2015. január 1.]

 

209. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 72. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

209. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 72. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

209. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 72. § (3) bek. [2015. július 3.]

 

209. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 72. § (4) bek. [2015. július 3.]

 

209. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 72. § (5) bek. [2015. július 3.]

 

211. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 73. § [2015. július 3.]

 

213. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 74. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

213. § (1) bek. f) pontból

,, , az egészségbiztosítási szerv'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 97. § d) pont [2015. július 3.]

 

213. § (1) bek. l)-m) pont

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 97. § e) pont [2015. július 3.]

 

213. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 74. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

213. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 74. § (3) bek. [2015. július 3.]

 

214. § (9)-(10) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 75. § [2015. július 3.]

 

214. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 97. § f) pont [2015. július 3.]

 

214. § után

214/A. §-sal kieg.: 2014: CIV. tv. 76. § [2015. július 3.]

 

215. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 77. § [2015. július 3.]

 

217. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 78. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

217. § (1) bek.-ben

,,húsz munkanapon'' szövegrész helyébe ,,tizenöt munkanapon'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 96. § (2) bek. [2019. január 1.]

 

217. § (1) bek.-ben

,,tizenöt munkanapon'' szövegrész helyébe ,,tíz munkanapon'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 96. § (3) bek. [2021. január 1.]

 

217. § (1) bek.-ben

,,tíz munkanapon'' szövegrész helyébe ,,hét munkanapon'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 96. § (4) bek. [2024. január 1.]

 

217. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 78. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

217. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 78. § (3) bek. [2015. július 3.]

 

217. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 78. § (4) bek. [2015. július 3.]

 

219. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 79. § [2015. július 3.]

 

224. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 80. § [2015. július 3.]

 

228. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 81. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

228. § (6) bek.-ben

,,öt munkanapon'' szövegrész helyébe ,,három munkanapon'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 96. § (5) bek. [2019. január 1.]

 

228. § (6) bek.-ben

,,három munkanapon'' szövegrész helyébe ,,egy munkanapon'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 96. § (6) bek. [2024. január 1.]

 

228. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 81. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

228. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 81. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

232. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 82. § [2015. július 3.]

 

234. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 83. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

234. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 83. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

234. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 83. § (3) bek. [2015. július 3.]

 

234. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 83. § (4) bek. [2015. július 3.]

 

98. alcím

234/A. §-sal kieg.: 2014: CIV. tv. 84. § [2015. július 3.]

 

239. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 85. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

239. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 85. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

259. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 86. § [2015. január 1.]

 

265. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

267. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

271. § (4)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

272. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 87. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

272. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg. : 2014: CIV. tv. 87. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

273. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 88. § [2015. július 3.]

 

274. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 89. § [2015. július 3.]

 

275. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 90. § [2015. július 3.]

 

279. § (4)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

280. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

283-284. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

290. § (4) bek. h) pont után

i)-o) ponttal kieg.: 2014: CIV. tv. 91. § [2015. január 1.]

 

130. alcím

304/B. §-sal kieg.: 2014: CIV. tv. 92. § [2015. január 1.]

 

130. alcím

304/C. §-sal kieg.: 2014: CIV. tv. 93. § [2015. július 3.]

 

5. melléklet

Mód.: 2014: CIV. tv. 94. §, illetve 3. melléklet [2015. július 3.]

 

5. melléklet után

6. melléklettel kieg.: 2014: CIV. tv. 95. §, illetve 4. melléklet [2015. július 3.]


2013. évi CCXLV. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról

 
 

14-15. §

Nem lép hatályba: 2014: CI. tv. 101. §

 

16. § (1) bek.

Nem lép hatályba: 2014: CI. tv. 102. §


2013. évi CCLII. tv.

 
 

az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 
 

191. § (1) bek.-ben

,,(2)-(9)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(10)'' szövegrész, ,,2015. december 31-én'' szövegrész helyébe ,,2016. január 2-án'' szövegrész lép: 2014: XCIX. tv. 432. § [2014. december 30.]

 

191. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: XCIX. tv. 431. § (1) bek. [2014. december 30.]

 

191. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2014: XCIX. tv. 431. § (2) bek. [2014. december 30.]


2014. évi XVI. tv.

 
 

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

2. § (6) bek.-ben

,,kockázati tőkealap-kezelőre vagy magántőkealap-kezelőre'' szövegrész helyébe ,,kockázati tőkealap-kezelőre'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 110. § 1. pont [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek. 59. pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 98. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek. 60. pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 98. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek. 70. pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 98. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek. 71. pont

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 112. § a) pont [2015. január 1.]

 

6. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 99. § [2015. január 1.]

 

7. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 100. § [2015. január 1.]

 

11. § (8)-(13) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 112. § b) pont [2015. január 1.]

 

19. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 101. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

19. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 101. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

19. § (8) bek. d) pontban

,,kockázati tőkealap-kezelő, magántőkealap-kezelő'' szövegrész helyébe ,,kockázati tőkealap-kezelő'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 110. § 2. pont [2015. január 1.]

 

19. § (13) bek.-ben

,,kockázati tőkealap-kezelő, illetve magántőkealap-kezelő'' szövegrész helyébe ,,kockázati tőkealap-kezelő'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 110. § 3. pont [2015. január 1.]

 

35. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 102. § [2015. január 1.]

 

43. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 103. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

43. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 103. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

59. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 104. § [2015. január 1.]

 

61. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 105. § [2015. január 1.]

 

67. § (9) bek.-ben

,,kockázati tőkealap-kezelő és a magántőkealap-kezelő'' szövegrész helyébe ,,kockázati tőkealap-kezelő'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 110. § 4. pont [2015. január 1.]

 

67. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 106. § [2015. január 1.]

 

69. § (5) bek.-ben

,,kockázati és a magántőkealap-kezelő'' szövegrész helyébe ,,kockázati tőkealap-kezelő'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 110. § 5. pont [2015. január 1.]

 

69. § (6)-(7) bek.-ben

,,kockázati és magántőkealap-kezelő'' szövegrész helyébe ,,kockázati tőkealap-kezelő'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 110. § 6. pont [2015. január 1.]

 

69. § (10)-(11) bek.-ben

,,kockázati, illetve magántőkealap-kezelő'' szövegrész helyébe ,,kockázati tőkealap-kezelő'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 110. § 8. pont [2015. január 1.]

 

72. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 107. § [2015. január 1.]

 

75. § (6) bek.-ben

,,kockázati, illetve magántőkealap-kezelő'' szövegrész helyébe ,,kockázati tőkealap-kezelő'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 110. § 8. pont [2015. január 1.]

 

83. § (2) bek.-ben

,,kockázati, illetve magántőkealap-kezelő'' szövegrész helyébe ,,kockázati tőkealap-kezelő'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 110. § 7. pont [2015. január 1.]

 

101. § (5) bek.-ben

,,kockázati, illetve magántőkealap-kezelő'' szövegrész helyébe ,,kockázati tőkealap-kezelő'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 110. § 8. pont [2015. január 1.]

 

43. alcím (123. §)

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 112. § c) pont [2015. január 1.]

 

205. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: CIV. tv. 108. § [2015. január 1.]

 

298. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 109. § [2015. január 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 2014: CIV. tv. 111. § (1) bek., illetve 5. melléklet [2015. január 1.]

 

13. melléklet

Mód.: 2014: CIV. tv. 111. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2015. január 1.]


2014. évi XXXV. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: XCIX. tv. 433. § [2014. december 30.]


2014. évi XXXVII. tv.

 
 

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

 
 

3. § 56. és 62. pontban

,,Magyar Nemzeti Bank'' szövegrész helyébe ,,MNB'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § a) pont [2015. január 1.]

 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 113. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (2) bek. után

(2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 113. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 113. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 114. § [2015. január 1.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 115. § [2015. január 1.]

 

16. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 116. § [2015. január 1.]

 

17. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 117. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

17. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 117. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

20. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2014: CIV. tv. 118. § [2015. január 1.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 119. § [2015. január 1.]

 

23. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 120. § [2015. január 1.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,állami támogatásban'' szövegrész helyébe ,,állami pénzügyi támogatásban'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § b) pont [2015. január 1.]

 

27. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 121. § [2015. január 1.]

 

30. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 122. § [2015. január 1.]

 

50. § (3) bek.-ben

,,tevékenysége megkezdésének'' szövegrész helyébe ,,alapításának'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § c) pont [2015. január 1.]

 

50. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 123. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

50. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 123. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

57. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 124. § [2015. január 1.]

 

59. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 125. § [2015. január 1.]

 

27. alcímcímben (62. § előtt)

,,lehívható és'' szövegrész helyébe ,,leírható vagy'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § d) pont [2015. január 1.]

 

62. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 126. § [2015. január 1.]

 

62. § (4) bek.-ben

,,mentesítheti'' szövegrész helyébe ,,mentesíti'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § e) pont [2015. január 1.]

 

63. §

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 127. § [2015. január 1.]

 

64. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 128. § [2015. január 1.]

 

68. § (1) bek.-ben

,,eszközökkel'' szövegrész helyébe ,,forrásokkal'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § f) pont [2015. január 1.]

 

68. § (2) bek. a) pontban

,,eszközre'' szövegrész helyébe ,,instrumentumra'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § g) pont [2015. január 1.]

 

71. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 129. § [2015. január 1.]

 

71. § (4) bek.-ben

,,60 nappal'' szövegrész helyébe ,,két hónappal'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § h) pont [2015. január 1.]

 

72. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 130. § [2015. január 1.]

 

34. alcímcímben (76. § eőtt)

,,tőkeelemek'' szövegrész helyébe ,,kötelezettségek'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § i) pont [2015. január 1.]

 

76. § (1) bek.-ben

,,f) pontjában'' szövegrész helyébe ,,e) pontjában'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § j) pont [2015. január 1.]

 

93. § (5)-(6) bek.-ben

,,az MNB'' szövegrész helyébe ,,a szanálási feladatkörében eljáró MNB'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § k) pont [2015. január 1.]

 

100. § (3) bek. b) pontban

,,szüntethet meg a betétállomány'' szövegrész helyébe ,,szüntethet meg a biztosított betét kártalanítási összeghatár alá eső betétrész-állomány'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § l) pont [2015. január 1.]

 

101. § (3) bek. b) pontban

,,szüntethet meg a betétállomány'' szövegrész helyébe ,,szüntethet meg a biztosított betét kártalanítási összeghatár alá eső betétrész-állomány'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § m) pont [2015. január 1.]

 

102. § (3) bek. b) pontban

,,szüntethet meg a betétállomány'' szövegrész helyébe ,,szüntethet meg a biztosított betét kártalanítási összeghatár alá eső betétrész-állomány'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § n) pont [2015. január 1.]

 

118. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 131. § [2015. január 1.]

 

126. § (3) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2014: CIV. tv. 132. § [2015. január 1.]

 

132. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: CIV. tv. 133. § [2015. január 1.]

 

139. § (1) bek.-ben

,,fennálló biztosított betétekkel'' szövegrész helyébe ,,fennálló kártalanítási összeghatár alá eső betétekkel'' szövegrész, ,,biztosított betétekkel'' szövegrész helyébe ,,biztosított betétek kártalanítási összeghatár alá eső betétrészekkel'' szövegrész lép: 2014: CIV. tv. 136. § o) pont [2015. január 1.]

 

145. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: CIV. tv. 134. § [2015. január 1.]

 

145. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 137. § [2015. január 1.]

 

146. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 137. § [2015. január 1.]

 

148. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 137. § [2015. január 1.]

 

162. §

Nem lép hatályba: 2014: CIV. tv. 138. §

 

1. melléklet

Mód.: 2014: CIV. tv. 135. §, illetve 7. melléklet [2015. január 1.]


2014. évi XL. tv.

 
 

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

 
 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

5. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (2) bek. [2014. december 6.]

 

5. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (3) bek. [2014. december 6.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (4) bek. [2014. december 6.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (5) bek. [2014. december 6.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (6) bek. [2014. december 6.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (7) bek. [2014. december 6.]

 

8. § után

8/A. alcímmel és 12/A. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (10) bek. [2014. december 6.]

 

,,5. Az elszámolással kapcsolatos kötelezettséget érintő egyéb szabályok'' alcím

9/A. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (8) bek. [2014. december 6.]

 

12. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (9) bek. [2014. december 6.]

 

13. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (11) bek. [2014. december 6.]

 

16. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (12) bek. [2014. december 6.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (13) bek. [2014. december 6.]

 

18. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (14) bek. [2014. december 6.]

 

20. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (15) bek. [2014. december 6.]

 

21. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (16) bek. [2014. december 6.]

 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (17) bek. [2014. december 6.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (18) bek. [2014. december 6.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (19) bek. [2014. december 6.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,2013. V. törvény'' szövegrész helyébe ,,2013. évi V. törvény'' szövegrész lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (25) bek. a) pont [2014. december 6.]

 

37. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (20) bek. [2014. december 6.]

 

38. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (21) bek. [2014. december 6.]

 

39. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (22) bek. [2014. december 6.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,1994. évi LIII. évi'' szövegrész helyébe ,,1994. évi LIII.'' szövegrész lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (25) bek. b) pont [2014. december 6.]

 

41. § (6) bek.-ben

,,2014. évi XXXVIII. évi'' szövegrész helyébe ,,2014. évi XXXVIII.'' szövegrész lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (25) bek. c) pont [2014. december 6.]

 

41. § (9) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (23) bek. [2014. december 6.]

 

41. § (11) bek.-ben

,,1994. LIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,1994. évi LIII. törvény'' szövegrész lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (25) bek. d) pont [2014. december 6.]

 

41. § (11) bek. után

(12)-(14) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (24) bek. [2014. december 6.]

 

46. § d) pont

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (2) bek. [2015. február 1.]


2014. évi XLI. tv.

 
 

az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

 
 

2. § (4) bek.

Nem lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 434. § 1. pont

 

5. § (4) bek.

Nem lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 434. § 2. pont

 

7. § (5) bek.

Nem lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 434. § 3. pont

 

9. § (4) bek.

Nem lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 434. § 4. pont


2014. évi LXXIV. tv.

 
 

az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

 
 

201. §-ának a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése

Hatályba lépő szöveg: 2014: XCIX. tv. 437. § [2014. december 30.]

 

201. §-sal megállapított 2003. évi XCII. törvény 22/E. § (8) bek. g) pont

Nem lép hatályba: 2014: XCII. tv. 11. §

 

209. §-nak a 2003. évi XCII. törvény 88. § (6a) bekezdését megállapító rendelkezése

Hatályba lépő szöveg: 2014: XCII. tv. 7. § [2014. december 24.]

 

220. § (5) bek.-nek a 2003. évi XCII. törvény 178. § 45. pontját megállapító rendelkezése

Hatályba lépő szöveg: 2014: XCII. tv. 8. § [2014. december 24.]

 

223. §-nak a 2003. évi XCII. törvény 205. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése

,,1-jét követően'' szövegrész helyett ,,1-jével kezdődő adómegállapítási időszakokra'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 6. pont [2014. december 30.]

 

223. §-nak a 2003. évi XCII. törvény 205. § (8) bekezdését megállapító rendelkezése

Hatályba lépő szöveg: 2014: XCII. tv. 9. § [2014. december 24.]

 

223. §-nak a 2003. évi XCII. törvény 205. § (9) bekezdését megállapító rendelkezése

,,2015. január 15-étől'' szövegrész helyett ,,2015. február 1-jétől'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 7. pont [2014. december 30.]

 

225. § 32. pont

Hatályba lépő szöveg: 2014: XCIX. tv. 438. § [2014. december 30.]

 

250. § (4) bek.

Nem lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 441. § 1. pont

 

268. §-nak az 1998. évi LXVI. törvény 2/A. §-át megállapító rendelkezése

,,a kifizetőt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1/B. § szerinti külföldi illetőségű magánszemélynek juttatott jövedelem után, a 3/B. §-ban meghatározott esetben'' szövegrész helyett ,,a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1/B. § szerinti külföldi illetőségű magánszemélyt a 3/B. §-ban meghatározott esetben'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 8. pont [2014. december 30.]

 

273. §

Nem lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 441. § 2. pont

 

390. § (1) bek.

Nem lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 441. § 3. pont

 

395. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 439. § [2014. december 30.]

 

398. §

Nem lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 441. § 4. pont

 

405. § 1. pont ,,kizárólag fémből készült fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolása'' szövegrész helyett ,,kizárólag fémből készült fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolása, a záróelem kivételével (ide nem értve a doboz, hordó palásttal egybeépített záróelemét)'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 9. pont [2014. december 30.]

 
 

13. melléklettel megállapított 2003. évi XCII. törvény 11. számú melléklet

Hatályba lépő szöveg: 2014: XCII. tv. 10. §, illetve 1. melléklet [2014. december 24.]

 

15. mellékletnek a 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pont táblázat B:1 mezőjét megállapító rendelkezése

,,Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek'' szövegrész helyett ,,Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 10. pont [2014. december 30.]

 

15. mellékletnek a 2011. évi LXXXV. törvény. 1. melléklet e) pont táblázat B:2 mezőjét megállapító rendelkezése

,,kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek'' szövegrész helyett ,,kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 11. pont [2014. december 30.]

 

15. mellékletnek a 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pont táblázat B:5 mezőjét megállapító rendelkezése

,,Szépség- vagy testápoló készítmények'' szövegrész helyett ,,Szépség- vagy testápoló készítmények kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 12. pont [2014. december 30.]

 

15. mellékletnek a 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pont táblázat B:6 mezőjét megállapító rendelkezése

,,Hajápoló szerek'' szövegrész helyett ,,Hajápoló szerek, kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 13. pont [2014. december 30.]

 

15. mellékletnek a 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pont táblázat B:7 mezőjét megállapító rendelkezése

,,Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is'' szövegrész helyett ,,Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is, kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 14. pont [2014. december 30.]

 

15. mellékletnek a 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet f) pont táblázat B:28 mezőjét megállapító rendelkezése

,,átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő'' szövegrész helyett ,,átfolyásos vízmelegítő'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 15. pont [2014. december 30.]

 

15. mellékletnek a 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet f) pont táblázat C:28 mezőjét megállapító rendelkezése

,,8516*'' szövegrész helyett ,,ex. 8516 10'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 16. pont [2014. december 30.]

 

17. mellékletnek a 2011. évi LXXXV. törvény 3. melléklet ,,A megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség (R) mértékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén a következő táblázat tartalmazza:'' szövegrész utáni d) pont táblázat B:2 mezőjét megállapító rendelkezése

,,36'' szövegrész helyett ,,35'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 17. pont [2014. december 30.]

 

17. mellékletnek a 2011. évi LXXXV. törvény 3. mellékletét megállapító rendelkezése

,,OHÜ'' szövegrész helyett ,,állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet'' szövegrésszel és ,,qOHÜ'' és ,,qOHÜ'' szövegrész helyett ,,qáhksz'' szövegrésszel lép hatályba: 2014: XCIX. tv. 440. § 18. pont [2014. december 30.]


2014. évi LXXXIII. tv.

 
 

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

 
 

23. § (3)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXIII. tv. 27. § [2016. január 1.]


2014. évi XCIV. tv.

 
 

a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: XCIV. tv. 7. § [2015. december 31.]


2014. évi C. tv.

 
 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2014: C. tv. 77. § [2018. december 31.]


2014. évi CI. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: CI. tv. 103. § (7) bek. [2015. július 2.]


2014. évi CXI. tv.

 
 

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: CXI. tv. 138. § (1) bek. [2015. július 2.]


1973. évi 7. tvr.

 
 

a diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szükséges eljárásról

 
 

5. § (1) bek. második mondatból

,,bíróságra vagy más'' szövegrészt megsemmisíti: 36/2014. (XII. 18.) AB h. 1. pont [2014. december 19.]

 

5. § (2) bek.-ből

,,bíróság vagy más'' szövegrészt megsemmisíti: 36/2014. (XII. 18.) AB h. 1. pont [2014. december 19.]


1989. évi 2. tvr.

 
 

a takarékbetétről

 
 

13. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: CIV. tv. 1. § [2015. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

16/1972. (IV. 29.) MT r.

 
 

az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról

 
 

13-13/D. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 121. § [2015. február 1.]

 

22-23. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 121. § [2015. február 1.]

 

28. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 121. § [2015. február 1.]

 

48. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 121. § [2015. február 1.]


83/1987. (XII. 27.) MT r.

 
 

a rokkantsági járadékról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 348/2014. (XII. 29.) Korm. r. 5. § [2015. január 1.]


93/1990. (XI. 21.) Korm. r.

 
 

az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

2. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2014. december 13.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2014. december 13.]

 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2014. december 13.]

 

15. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2014. december 13.]


74/1991. (VI. 10.) Korm. r.

 
 

az 1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

1. §-ban

,,és a 2. § (1)-(3) bekezdésének'' szövegrész helyébe ,, , valamint a 2. §-ának és 2/A. §-ának'' szövegrész lép: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 2. § [2014. december 13.]


51/1992. (III. 18.) Korm. r.

 
 

a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,1. §-ában foglaltak'' szövegrész helyébe ,,1-2/A. §-ában foglaltak'' szövegrész lép: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 3. § [2014. december 13.]


111/1992. (VII. 1.) Korm. r.

 
 

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

 
 

7. §

Helyébe lép: 317/2014. (XII. 12.) Korm. r. 1. § [2014. december 17.]


174/1992. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

2. §

Helyébe lép: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2014. december 13.]

 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2014. december 13.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény'' szövegrész helyébe ,,Tbny.'' szövegrész lép: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2014. december 13.]

 

5. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2014. december 13.]


29/1993. (II. 17.) Korm. r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

 
 

2. § (1) bek. második mondat

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 2. § a) pont [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,térítési díj'' szövegrész helyébe ,,térítési díj és a belépési hozzájárulás'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § a) pont [2015. január 1.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,térítési díját'' szövegrész helyébe ,,térítési díját és belépési hozzájárulásának összegét'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § b) pont [2015. január 1.]

 

9. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 2. § b) pont [2015. január 1.]

 

12. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 2. § c) pont [2015. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,gondozási napló (1. számú melléklet)'' szövegrész helyébe ,,külön jogszabály szerinti gondozási napló'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § c) pont [2015. január 1.]

 

13. § (1) bek. utolsó mondat

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 2. § d) pont [2015. január 1.]

 

14. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 2. § e) pont [2015. január 1.]

 

14/A. § (1) bek.-ből

,,egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati'' szövegrészt hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 2. § f) pont [2015. január 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,intézményi térítési díját a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint kell megállapítani. A'' szövegrész helyébe ,,esetében a'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § d) pont [2015. január 1.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,12-14'' szövegrész helyébe ,,13'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § e) pont [2015. január 1.]

 

19. §-ból

a ,,folyó évi'' szövegrészt hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 2. § g) pont [2015. január 1.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,(2) bekezdés b)'' szövegrész helyébe ,,(2a) bekezdés a)'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § f) pont [2015. január 1.]

 

28. § (1)-(2) bek.-ben

,,ellátás'' szövegrész helyébe ,,ellátás és a támogatott lakhatás'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § g) pont [2015. január 1.]

 

31. § (3) bek.-ben

,,a jelzálogbejegyzés'' szövegrész helyébe ,,az Szt. 119. § (3) bekezdése szerinti jelzálogbejegyzés'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § h) pont [2015. január 1.]

 

31. § (3) bek.-ből

a ,,folyó évi'' szövegrészt hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 2. § g) pont [2015. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 2. § h) pont [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet A)-B) táblázatban

,,Folyó évi'' szövegrész helyébe ,,Éves'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § i) pont [2015. január 1.]


146/1993. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

 
 

11. § d) pont

Hat. kív. h.: 345/2014. (XII. 23.) Korm. r. 29. § [2015. január 1.]

 

12. § (4) bek.

Helyébe lép: 345/2014. (XII. 23.) Korm. r. 23. § [2015. január 1.]

 

23. § után

23/A. §-sal kieg.: 345/2014. (XII. 23.) Korm. r. 24. § [2015. január 1.]

 

34. § (2) bek.

Helyébe lép: 345/2014. (XII. 23.) Korm. r. 25. § [2015. január 1.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 345/2014. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

37. § (3) bek.

Helyébe lép: 345/2014. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

41/B. §

Helyébe lép: 345/2014. (XII. 23.) Korm. r. 27. § [2015. január 1.]

 

Átmeneti rendelkezések alcím

48/B. §-sal kieg.: 345/2014. (XII. 23.) Korm. r. 28. § [2015. január 1.]


102/1995. (VIII. 25.) Korm. r.

 
 

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

 
 

16. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 122. § [2015. január 1.]

 

5. sz. mellékletben

,,terhességi gyermekágyi segélyre'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjra'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 123. § [2015. január 1.]


173/1995. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

 
 

2. § (1) bek. d) pont da) és dc) alpontban

,,161 260 Ft-ot'' szövegrész helyébe ,,177 230 Ft-ot'' szövegrész lép: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 5. § (3) bek. a) pont [2014. december 13.]

 

2. § (1) bek. d) pont da) és dc) alpontban

,,177 230 Ft-ot'' szövegrész helyébe ,,180 420 Ft-ot'' szövegrész lép: 348/2014. (XII. 29.) Korm. r. 6. § a) pont [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,161 260 Ft-ot'' szövegrész helyébe ,,177 230 Ft-ot'' szövegrész, ,,161 260 Ft'' szövegrész helyébe ,,177 230 Ft'' szövegrész lép: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 5. § (3) bek. b) pont [2014. december 13.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,177 230 Ft-ot'' szövegrész helyébe ,,180 420 Ft-ot'' szövegrész, a ,,177 230 Ft'' szövegrész helyébe ,,180 420 Ft'' szövegrész lép: 348/2014. (XII. 29.) Korm. r. 6. § b) pont [2015. január 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,80 630 Ft-ot'' szövegrész helyébe ,,88 615 Ft-ot'' szövegrész lép: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 5. § (3) bek. c) pont [2014. december 13.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,88 615 Ft-ot'' szövegrész helyébe ,,90 210 Ft-ot'' szövegrész lép: 348/2014. (XII. 29.) Korm. r. 6. § c) pont [2015. január 1.]

 

4. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2014. december 13.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtásáról rendelkező'' szövegrész helyébe ,,Tny. és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló'' szövegrész lép: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 5. § (3) bek. d) pont [2014. december 13.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 316/2014. (XII. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2014. december 13.]


26/1996. (II. 14.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,a művelődési és közoktatási miniszter'' szövegrész helyébe ,,az oktatásért felelős miniszterrel és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével egyetértésben a kultúráért felelős miniszter'' szövegrész lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]


72/1996. (V. 22.) Korm. r.

 
 

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

 
 

5/E. §

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 1. § [2015. március 5.]

 

11. § után

11/A-11/B. §-sal kieg.: 344/2014. (XII. 22.) Korm. r. 1. § [2014. december 23.]

 

12. § a) pont

Helyébe lép: 344/2014. (XII. 22.) Korm. r. 2. § [2014. december 23.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,2-14. §-ában'' szövegrész helyébe ,,2-11. §-ában, valamint 12-16. §-ában'' szövegrész lép: 344/2014. (XII. 22.) Korm. r. 4. § [2014. december 23.]

 

27. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 344/2014. (XII. 22.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2014. december 23.]

 

27. § (12) bek. után

(12a) bek.-sel kieg.: 344/2014. (XII. 22.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2014. december 23.]


86/1996. (VI. 14.) Korm. r.

 
 

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 318/2014. (XII. 13.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet


100/1997. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 
 

18. § (3) bek.-ben

,,Nemzeti Munkaügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal'' szövegrész lép: 318/2014. (XII. 13.) Korm. r. 2. § [2014. december 15.]

 

18/A. § (2)-(3) és (5) bek.-ben

,,Nemzeti Munkaügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal'' szövegrész lép: 318/2014. (XII. 13.) Korm. r. 2. § [2014. december 15.]


149/1997. (IX. 10.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 
 

5/A. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]

 

7/A. § a) pont ad) alpont után

ae) alponttal kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 4. § [2015. január 1.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,V. kerületi'' szövegrész helyébe ,,XI. kerületi'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 21. § a) pont [2015. január 1.]

 

84. § (1) bek.-ben

,,(2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdésében és a Gyvt. 68/D. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 21. § b) pont [2015. január 1.]

 

85. § (1) bek.-ben

,,gyámhivatal'' szövegrész helyébe ,,gyámhivatal - a 91/K. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - ,, szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 21. § c) pont [2015. január 1.]

 

86. § (3) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 5. § [2015. január 1.]

 

88. § előtti alcím

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

88. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

89. § (2) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 7. § [2015. január 1.]

 

90. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 8. § [2015. január 1.]

 

ÖTÖDIK RÉSZ

XII/A. Fejezettel (91/K-91/R. §) kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 9. § [2015. január 1.]

 

94. § (1) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 10. § [2015. január 1.]

 

96. § (3) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 11. § [2015. január 1.]

 

97. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 12. § [2015. január 1.]

 

98. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 13. § [2015. január 1.]

 

98. § (3) bek.-ből

,,városi'' szövegrészt hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 22. § [2015. január 1.]

 

100. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 14. § [2015. január 1.]

 

102. § (1) bek. l) pont után

m)-n) ponttal kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

102. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

105. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

105. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

105. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 16. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

107. § (3) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 17. § [2015. január 1.]

 

109. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

109. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

109. § (4) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 18. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

110. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 19. § [2015. január 1.]

 

191. § után

192. §-sal kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 20. § [2015. január 1.]


156/1997. (IX. 19.) Korm. r.

 
 

a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 2. § [2015. január 1.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

2. § (5) bek.

Helyébe lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 4. § [2015. január 1.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (6) bek.-ből

,,minősítés, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 6. § [2015. január 1.]

 

4. § (8) bek.-ben

,,oktatási'' szövegrész helyébe ,,oktatásért felelős'' szövegrész lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. január 1.]


168/1997. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 
 

11. §-ban

,,2015.'' szövegrész helyébe ,,2016.'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § a) pont [2015. január 1.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 23. § [2015. január 1.]

 

14. § (10) bek.-ben

,,Nemzeti Munkaügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 318/2014. (XII. 13.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]

 

14. § (10) bek.-ben

,,nyugdíjazását megelőzően betöltött munkakörében, illetőleg'' szövegrész helyébe ,,által leghosszabb ideig betöltött, szolgálati időként figyelembevételre kerülő munkakörben, ennek hiányában'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § b) pont [2015. január 1.]

 

15. § (3) bek. a)-b) pontban

,,2010. január 1-jét megelőzően'' szövegrész helyébe ,,2010. január 1-jét megelőzően vagy 2012. december 31-ét követően'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § c) pont [2015. január 1.]

 

53. §-ban

,,felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatási intézményben nappali képzésben (nappali tagozaton)'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § d) pont [2015. január 1.]

 

56. § (1) bek.-ből

,,a Tbj. 44. §-a szerint nyilvántartásra kötelezett, ennek hiányában'' szövegrészt hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 27. § a) pont [2015. január 1.]

 

59/B. § (4) bek.-ben

,,felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatási intézményben nappali képzésben (nappali tagozaton)'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § d) pont [2015. január 1.]

 

62. § (7) bek.

Helyébe lép: 348/2014. (XII. 29.) Korm. r. 7. § [2015. január 1.]

 

64. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 27. § b) pont [2015. január 1.]

 

64/D. §-ban

,,2015.'' szövegrész helyébe ,,2016.'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § a) pont [2015. január 1.]

 

65/D. § (1) bek.-ben

,,rendszeresíti'' szövegrész helyébe ,,főigazgatója rendszeresíti'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § e) pont [2015. január 1.]

 

72/B. § (1) bek.-ben

,,ONYF által'' szövegrész helyébe ,,ONYF főigazgatója által'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § f) pont [2015. január 1.]

 

72/B. § (1a) bek.-ben

,,ONYF-hez'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központjához'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § g) pont [2015. január 1.]

 

72/B. § (1c) bek.-ben

,,ONYF-hez'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központjához'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § g) pont [2015. január 1.]

 

72/B. § (2) bek.-ben

,,1997. évi XXXI. törvény'' szövegrész helyébe ,,1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § h) pont [2015. január 1.]

 

72/B. § (5) bek. b) pontban

,,iskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nem nappali tagozatán'' szövegrész helyébe ,,iskolában nem nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, vagy felsőoktatási intézményben nem nappali képzésben'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § i) pont [2015. január 1.]

 

72/B. § (7) bek.-ben

,,felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatási intézményben nappali képzésben'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § j) pont [2015. január 1.]

 

72/B. § (9) bek.-ben

,,70 000'' szövegrész helyébe ,,75 000'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § k) pont [2015. január 1.]

 

72/B. § (17) bek. a) pontban

,,70 000'' szövegrész helyébe ,,75 000'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § k) pont [2015. január 1.]

 

72/B. § (17) bek. b) pontban

,,80 000'' szövegrész helyébe ,,85 000'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § l) pont [2015. január 1.]

 

72/B. § (20) bek. a) pontban

,,80 000'' szövegrész helyébe ,,85 000'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § l) pont [2015. január 1.]

 

75/D. § (2) bek.-ben

,,ONYF által'' szövegrész helyébe ,,ONYF főigazgatója által'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § f) pont [2015. január 1.]

 

76/A. § (2) bek.-ben

,,felszámolást, illetőleg a végelszámolást'' szövegrész helyébe ,,felszámolást, a kényszertörlést vagy a végelszámolást'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § m) pont [2015. január 1.]

 

80. § (8) bek.-ben

,,felszámolási (végelszámolási)'' szövegrész helyébe ,,felszámolási, kényszertörlési vagy végelszámolási'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § n) pont [2015. január 1.]

 

88. § (1) bek.-ben

,,ONYF által'' szövegrész helyébe ,,ONYF főigazgatója által'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § f) pont [2015. január 1.]

 

88/A. § (2) bek.-ben

,,ONYF által'' szövegrész helyébe ,,ONYF főigazgatója által'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § f) pont [2015. január 1.]

 

89. § (9) bek.-ben

,,ONYF'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 26. § o) pont [2015. január 1.]

 

89. § (9)-(11) bek.-ben

,,Nemzeti Munkaügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 318/2014. (XII. 13.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]

 

93. §

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 24. § [2015. január 1.]

 

94. §

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 27. § c) pont [2015. január 1.]

 

95. §

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 27. § d) pont [2015. január 1.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 25. §, illetve 1. melléklet [2015. január 1.]


195/1997. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 
 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 355/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,gazdasági társaságokról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,Polgári Törvénykönyv'' szövegrész lép: 355/2014. (XII. 29.) Korm. r. 8. § 1. pont [2015. január 1.]

 

5/F. §

Hat. kív. h.: 355/2014. (XII. 29.) Korm. r. 9. [2015. január 1.]

 

6/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 355/2014. (XII. 29.) Korm. r. 2. § [2015. január 1.]

 

8/A. §

Helyébe lép: 355/2014. (XII. 29.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]

 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 355/2014. (XII. 29.) Korm. r. 4. § [2015. január 1.]

 

22. § (4a) bek.-ben

,,k) és s) pontjában említett személy'' szövegrész helyébe ,,k) pontjában említett személy'' szövegrész lép: 355/2014. (XII. 29.) Korm. r. 8. § 2. pont [2015. január 1.]

 

24. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 355/2014. (XII. 29.) Korm. r. 5. § [2015. január 1.]

 

25. § (6) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 355/2014. (XII. 29.) Korm. r. 6. § [2015. január 1.]

 

30. § után

30/A. §-sal kieg.: 355/2014. (XII. 29.) Korm. r. 7. § [2015. január 1.]


217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (2) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

1. § (2) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

1. § (5) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

11. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

11. § (17) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

11/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

11/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

11/E. § (1) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

11/E. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

12/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

12/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

24. § a) pont

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 6. § [2015. január 1.]

 

24. § b) pontban

,,köti,'' szövegrész helyébe ,,köti, és'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § a) pont [2015. január 1.]

 

26. § előtti alcímben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § b) pont [2015. január 1.]

 

26. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 19. § a) pont [2015. január 1.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § c) pont [2015. január 1.]

 

26/A. § (1) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélynek'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjnak'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § f) pont [2015. január 1.]

 

26/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § e) pont [2015. január 1.]

 

26/A. § (2a) bek. nyitó szövegrészben és h) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § c) pont [2015. január 1.]

 

26/C. §-ban

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § e) pont [2015. január 1.]

 

26/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 7. § [2015. január 1.]

 

27/A. §

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 8. § [2015. január 1.]

 

31. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 9. § [2015. január 1.]

 

31. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 19. § b) pont [2015. január 1.]

 

31/D. §

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 10. § [2015. január 1.]

 

31/F. § (1) bek. d) pontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § c) pont [2015. január 1.]

 

33. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 19. § c) pont [2015. január 1.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § c) pont [2015. január 1.]

 

37. § (3) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 11. § [2015. január 1.]

 

37/A. § (2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § c) pont [2015. január 1.]

 

37/A. § (2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § e) pont [2015. január 1.]

 

37/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 12. § [2015. január 1.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § d) pont [2015. január 1.]

 

38. § (1) bek.-ből

,,(telephelye)'' szövegrészt hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 19. § d) pont [2015. január 1.]

 

38. § (1)-(2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyre'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjra'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § g) pont [2015. január 1.]

 

38. § (3) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

38. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

38. § (9) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

38. § (10) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § c) pont [2015. január 1.]

 

38. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 19. § e) pont [2015. január 1.]

 

38/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 14. § [2015. január 1.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § c) pont [2015. január 1.]

 

39. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 19. § f) pont [2015. január 1.]

 

39/A. § (1) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § e) pont [2015. január 1.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § c) pont [2015. január 1.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § e) pont [2015. január 1.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyre'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjra'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § g) pont [2015. január 1.]

 

42. § (2) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 15. § [2015. január 1.]

 

42/A. §-ban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § h) pont [2015. január 1.]

 

49/B. §

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 16. § [2015. január 1.]

 

50. § (12) bek. után

(13)-(17) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 17. § [2015. január 1.]


235/1997. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

 
 

2. alcím után

2/A. alcímmel (11/E-11/J. §) kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 28. § [2015. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 29. § a) pont, illetve 2. melléklet [2015. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 29. § b) pont, illetve 3. melléklet [2015. január 1.]


284/1997. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

 
 

2. § (3), (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 21. § [2015. január 1.]

 

2. § (8) bek.-ben

,,a pneumococcus és az influenza megbetegedés'' szövegrész helyébe ,,a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 20. § [2015. január 1.]


39/1998. (III. 4.) Korm. r.

 
 

a munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

 
 

2. § a) pont

Helyébe lép: 354/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 354/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 354/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 354/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (7) bek. c) pont

Helyébe lép: 354/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

5. §

Helyébe lép: 354/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (6) bek. [2015. január 1.]

 

5/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 354/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (7) bek. [2015. január 1.]

 

5/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 354/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (8) bek. [2015. január 1.]

 

7. § (5a) bek.

Helyébe lép: 354/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (9) bek. [2015. január 1.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 354/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (10) bek. [2015. január 1.]


85/1998. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

 
 

1. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2014. december 23.]

 

1. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2014. december 23.]

 

2. § d) pontban

,,a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,1. pontjában'' szövegrész lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 7. § a) pont [2014. december 23.]

 

2. § e) pontban

,,b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,2. pontjában'' szövegrész lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 7. § b) pont [2014. december 23.]

 

2. § f) pont

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 2. § [2014. december 23.]

 

3. § h) pont

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2014. december 23.]

 

3. § i) pontban

,,a) pontja'' szövegrész helyébe ,,1. pontja'' szövegrész lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 7. § c) pont [2014. december 23.]

 

3. § k) pontban

,,b) pontja'' szövegrész helyébe ,,2. pontja'' szövegrész lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 7. § d) pont [2014. december 23.]

 

3. § q) pont

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2014. december 23.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2014. december 23.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2014. december 23.]

 

6. § (7) bek.

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2014. december 23.]

 

6. § (7) bek.-ből

,,a 800/2008/EK bizottsági rendelet,'' szövegrészt hat. kív. h.: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 8. § [2015. január 1.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 5. § [2014. december 23.]

 

14. §

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 6. § [2014. december 23.]


117/1998. (VI. 16.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségügyi ellátások visszaut.ának részletes szabályairól

 
 

Melléklet 5. pontból

,,- jelen nyilatkozatához a nyilatkozat tételét követő 3. év első napjától nem fűződik joghatás,'' szövegrészt hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 22. § [2015. január 1.]


125/1998. (VI. 26.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között Pretoriában, 1997. november 24-én aláírt tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 7. § [2015. január 1.]


194/1998. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak 3/98. számú, a Magyar Köztársaságnak a közösségi kulturális programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozata kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,az európai integrációs ügyekért'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 8. § [2014. december 6.]


203/1998. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § (3e) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § [2015. január 11.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,és a minősítő bizottság tagjainak'' szövegrész helyébe ,,valamint a minősítő bizottság tagjainak, elnökének'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 20. § a) pont [2015. január 11.]

 

4. § (1) bek. a) pont ac) alpont

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 2. § [2015. január 11.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,koordinátáival,'' szövegrész helyébe ,,koordinátáival, a kutatási terület alap- és fedőlapját,'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 20. § b) pont [2015. január 11.]

 

6. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pont [2015. január 11.]

 

6/E. § (3) bek. b)-c) pont

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (1) bek. b) pont [2015. január 11.]

 

8. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 3. § [2015. január 11.]

 

8/D. § után

Alcímmel és 8/E-8/H. §-sal kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § [2015. január 11.]

 

9. § (3) bek.-ből

,,valamint a Bt. 3. § (1a) bekezdésben meghatározott személy'' szövegrészt hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

10. § (2a)-(2b) bek.

Helyébe lép: 384/2014. (XII. 31.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]

 

10. § (2b) bek. után

(2c) bek.-sel kieg.: 384/2014. (XII. 31.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]

 

12. § (4e) bek. után

(4f) bek.-sel kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 5. § [2015. január 11.]

 

12/A. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 6. § [2015. január 11.]

 

13. § (5) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 7. § [2015. január 11.]

 

14. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

14. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

19/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 9. § [2015. január 11.]

 

19/B. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a) bek.-sel kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 10. § [2015. január 11.]

 

21. § (5) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

21. § (5a) bek.-ben

,,bányavállalkozó'' szövegrész helyébe ,,bányavállalkozó és a gázipari engedélyes'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 20. § c) pont [2015. január 11.]

 

21. § (5b) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

21/A. §

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (1) bek. c) pont [2015. január 11.]

 

23. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (1) bek. d) pont [2015. január 11.]

 

24. §

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 12. § [2015. január 11.]

 

25. §

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 13. § [2015. január 11.]

 

25/A. § (1) bek.-ben

,,olyan eredeti bankgarancia'' szövegrész helyébe ,,olyan eredeti garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 20. § d) pont [2015. január 11.]

 

25/A. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 14. § [2015. január 11.]

 

30/C. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 15. § [2015. január 11.]

 

32/A. § előtti alcím és 32/A. §

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § [2015. január 11.]

 

32/A. § után

32/B-32/D. §-sal kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § [2015. január 11.]

 

32/D. § után

Alcímmel és 32/E. §-sal kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 17. § [2015. január 11.]

 

34. § 10. pont

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 18. § [2015. január 11.]

 

34. § 12. pont

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (1) bek. e) pont [2015. január 11.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 19. §, illetve 1. melléklet [2015. január 11.]


223/1998. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

 
 

3. § b) pont bf) alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 124. § a) pont [2015. január 1.]

 

19. § (6) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj,'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 124. § b) pont [2015. január 1.]

 

2. sz. melléklet 3.2. és 3.3. alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 124. § c) pont [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet 3.4. alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 124. § d) pont [2015. január 1.]

 

4. sz. melléklet 3.2. és 3.3. alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 124. § e) pont [2015. január 1.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

3. §

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 23. § [2015. január 1.]

 

4. § (5a) bek.-ben

,,5. napjáig'' szövegrész helyébe ,,5. munkanapjáig'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § a) pont [2015. január 1.]

 

4. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 24. § [2015. január 1.]

 

4. § (8) és (10) bek.-ben

,,5. napjáig'' szövegrész helyébe ,,5. munkanapjáig'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § a) pont [2015. január 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,5. napjáig'' szövegrész helyébe ,,5. munkanapjáig'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § b) pont [2015. január 1.]

 

5/A. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 25. § [2015. január 1.]

 

6/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 26. § [2015. január 1.]

 

6/C. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § a) pont [2015. január 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,a MOK'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK)'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § c) pont [2015. január 1.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 27. § [2015. január 1.]

 

14. § (9) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segélyt, csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § d) pont [2015. január 1.]

 

26/A. § (3) bek.-ben

,,5. napjáig'' szövegrész helyébe ,,5. munkanapjáig'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § a) pont [2015. január 1.]

 

27. § (3) bek.-ben

,,és a 67. § alapján a 2013.'' szövegrész helyébe ,,alapján a 2014.'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § e) pont [2015. január 1.]

 

27. § (4) bek.-ben

,,és a 67. § szerint a 2013.'' szövegrész helyébe ,,szerint a 2014.'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § f) pont [2015. január 1.]

 

27/A. § (3a) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § b) pont [2015. január 1.]

 

27/A. § (4) bek.-ből

,, , valamint az Eftv. 14. § (8) bekezdése szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § c) pont [2015. január 1.]

 

27/A. § (8) bek. után

(9)-(11) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 28. § [2015. január 1.]

 

27/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 29. § [2015. január 1.]

 

30. § (3) és (11) bek.-ben

,,5. napjáig'' szövegrész helyébe ,,5. munkanapjáig'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § a) pont [2015. január 1.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,5. napjáig'' szövegrész helyébe ,,5. munkanapjáig'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § a) pont [2015. január 1.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,a betegszállítás szempontjából'' szövegrész helyébe ,,a szállított betegek szempontjából'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § g) pont [2015. január 1.]

 

33. § (1a) bek.-ben

,,hiánytalanul kitöltött adatlapot'' szövegrész helyébe ,,hiánytalanul kitöltött, a betegszállítási esemény idő és kilométer adatait eseményszerűen tartalmazó adatlapot'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § h) pont [2015. január 1.]

 

33. § (3) bek.-ben

,,a beteg'' szövegrész helyébe ,,az adott beteg'' szövegrész, ,,legrövidebb útszakasz'' szövegrész helyébe ,,útszakasz'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § i) pont [2015. január 1.]

 

33. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 30. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

33. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 30. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

33/A. § (2a) bek.-ben

,,61 millió forint'' szövegrész helyébe ,,76,325 millió forint'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § j) pont [2015. január 1.]

 

33/A. § (3) bek.-ben

,,4 millió forint'' szövegrész helyébe ,,6 millió forint'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § k) pont [2015. január 1.]

 

34. § (2) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 31. § [2015. január 1.]

 

35. § (8) bek.-ből

,,és a díjazás összege évente'' szövegrészt hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § d) pont [2015. január 1.]

 

35. § (9)-(10) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 32. § [2015. január 1.]

 

36. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 33. § [2015. április 1.]

 

37. § (5) bek. f) pontban

,,a megelőző 00001 és 00015 kódszámú ápolási esemény időtartamát'' szövegrész helyébe ,,a megelőző 12 hónapban végzett 00001 és 00015 kódszámú ápolási események időtartamát'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § l) pont [2015. január 1.]

 

37. § (7) bek.-ben

,,5. napjáig'' szövegrész helyébe ,,5. munkanapjáig'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § a) pont [2015. január 1.]

 

43. § (2) bek.-ben

,,5. napjáig'' szövegrész helyébe ,,5. munkanapjáig'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § a) pont [2015. január 1.]

 

43/A. § (2) bek.-ben

,,5. napjáig'' szövegrész helyébe ,,5. munkanapjáig'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § a) pont [2015. január 1.]

 

44. § (3) bek.-ben

,,5. napjáig'' szövegrész helyébe ,,5. munkanapjáig'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § a) pont [2015. január 1.]

 

46. § (3) bek.-ben

,,5. napjáig'' szövegrész helyébe ,,5. munkanapjáig'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § a) pont [2015. január 1.]

 

48. § után

48/A. §-sal kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 34. § [2015. március 1.]

 

IV/A. fejezetcím (50/A. § előtt)

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 35. § [2015. január 1.]

 

IV/A. fejezet

50/C. §-sal kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 31. § [2015. január 1.]364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 36. § [2015. január 1.]

 

53-54. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § e) pont [2015. január 1.]

 

56-58. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § f) pont [2015. január 1.]

 

60-62. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § g) pont [2015. január 1.]

 

65-66. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § h) pont [2015. január 1.]

 

68-70. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § i) pont [2015. január 1.]

 

72-73. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § j) pont [2015. január 1.]

 

76. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § k) pont [2015. január 1.]

 

76/B. §

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § l) pont [2015. január 1.]

 

76/F után

76/G. §-sal kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 37. § [2015. január 1.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 38. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. január 1.]

 

8. sz. melléklet

Mód.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 38. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. január 1.]

 

8. sz. melléklet táblázat ,,00025'' sorból

,,és otthoni'' szövegrészt hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § m) pont [2015. március 1.]

 

8/A. sz. melléklet ,,A nem pszichiátriai rehabilitációs minősítési kritériumok'' táblázat utáni jegyzetből

,, , diabetológiai szakápoló a belgyógyászati és gastroenterológiai rehabilitáció esetében'' szövegrészt hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § n) pont [2015. január 1.]

 

12. sz. melléklet B) részben

,,34. § (13) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,35. § (15) bekezdése'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § m) pont [2015. január 1.]

 

14. sz. melléklet

Mód.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 38. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. április 1.]

 

28. sz. melléklet

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 38. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. január 1.]

 

28/A. sz. melléklet

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 38. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2015. január 1.]

 

28/B. sz. melléklet

Mód.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 38. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2015. január 1.]


162/1999. (XI. 19.) Korm. r.

 
 

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról

 
 

5. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 352/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]


158/2000. (IX. 13.) Korm. r.

 
 

a reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról

 
 

Melléklet

Helyébe lép: 371/2014. (XII. 30.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]


214/2000. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]

 

III. Fejezet után

IV. Fejezettel (29/A-29/F. §) kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 2. § [2015. január 1.]

 

31. § után

32. §-sal kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]

 

5. sz. melléklet után

6. sz. melléklettel kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. január 1.]

 

6. sz. melléklet után

7. sz. melléklettel kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. január 1.]


216/2000. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 5. § [2014. december 31.]

 

5. § (3) bek.-ből

,,Tpt. alapján a'' szövegrészt hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 6. § [2014. december 31.]


221/2000. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

2. § 15. pontban

,,kötött, deviza-forint swap'' szövegrész helyébe ,,kötött swap'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 12. § 1. pont [2015. január 1.]

 

3. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 7. § [2015. január 1.]

 

4. § (8) bek.-ben

,,kamatok összegét, továbbá a bekerülési értéken nyilvántartott értékpapírok beszerzésének - nyereség jellegű - piaci értékkülönbözetéből a tárgyidőszakra jutó időarányos összeget.'' szövegrész helyébe ,,kamatok összegét.'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 12. § 2. pont [2015. január 1.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,kamatok összegét, a bekerülési értéken nyilvántartott értékpapírok beszerzésének - veszteség jellegű - piaci értékkülönbözetéből a tárgyidőszakra jutó időarányos összeget.'' szövegrész helyébe ,,kamatok összegét.'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 12. § 3. pont [2015. január 1.]

 

6. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 8. § [2015. január 1.]

 

8. § (3) bek. a) pontban

,,bekerülési értéken nyilvántartott'' szövegrész helyébe ,,kamatozó'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 12. § 4. pont [2015. január 1.]

 

9. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép, egyidejűleg b) pont után c) ponttal kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 9. § [2015. január 1.]

 

9. § (2) bek. a) pontban

,,bekerülési értéken nyilvántartott'' szövegrész helyébe ,,kamatozó'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 12. § 4. pont [2015. január 1.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 10. § [2015. január 1.]

 

25. § (8) bek. után

(9)-(11) bek.-sel kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 11. § [2015. január 1.]


222/2000. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

2. § b) pont

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 13. § [2015. január 1.]

 

2. § e) pont

Hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § 1. pont [2015. január 1.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

,,átalakulás'' szövegrész helyébe ,,egyesülés, szétválás'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 16. § 1. pont [2014. december 31.]

 

5. § (3) bek. c) pontban

,,átalakulással'' szövegrész helyébe ,,egyesüléssel, szétválással'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 16. § 2. pont [2014. december 31.]

 

5. § (3) bek. d) pontban

,,illetve végelszámolása'' szövegrész helyébe ,,végelszámolása, illetve kényszertörlési eljárása'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 16. § 3. pont [2014. december 31.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,vagyoni betéteket'' szövegrész helyébe ,,egyéb társasági részesedéseket'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 16. § 4. pont [2014. december 31.]

 

27. § (2) bek. c) pontból

,,késedelmi kamatot,'' szövegrészt hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § 2. pont [2015. január 1.]

 

34. § (1) bek. i) pontban

,,kártérítések'' szövegrész helyébe ,,kártérítések, sérelemdíjak'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 16. § 5. pont [2015. január 1.]

 

34. § (3) bek. e) pontban

,,kártérítések'' szövegrész helyébe ,,kártérítések, sérelemdíjak'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 16. § 5. pont [2015. január 1.]

 

41. § (6) bek.-ben

,,Pénzügyi Közlönyben'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági Közlönyben'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 16. § 6. pont [2014. december 31.]

 

41/A. § (4) bek.-ben

,,Pénzügyi Közlönyben'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági Közlönyben'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 16. § 6. pont [2014. december 31.]

 

42/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

42/B. § (7) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

50. § (1) bek.-ben

,,Pénzügyi Közlönyben'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági Közlönyben'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 16. § 6. pont [2014. december 31.]

 

50. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 18. § 3. pont [2015. január 1.]

 

58. § után

59. §-sal kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 15. § [2015. január 1.]

 

7. sz. melléklet

Mód.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 17. §, illetve 3. melléklet [2015. január 1.]


223/2000. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

2. § c) pont

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 19. § [2015. január 1.]

 

2. § f) pont

Hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 23. § 1. pont [2015. január 1.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

,,átalakulás'' szövegrész helyébe ,,egyesülés, szétválás'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 21. § 1. pont [2014. december 31.]

 

5. § (3) bek. c) pontban

,,átalakulással'' szövegrész helyébe ,,egyesüléssel, szétválással'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 21. § 2. pont [2014. december 31.]

 

5. § (3) bek. d) pontban

,,illetve végelszámolása'' szövegrész helyébe ,,végelszámolása, illetve kényszertörlési eljárása'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 21. § 3. pont [2014. december 31.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,vagyoni betéteket'' szövegrész helyébe ,,egyéb társasági részesedéseket'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 21. § 4. pont [2014. december 31.]

 

27. § (2) bek. c) pontból

,,késedelmi kamatot,'' szövegrészt hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 23. § 2. pont [2015. január 1.]

 

34. § (1) bek. h) pontban

,,kártérítések'' szövegrész helyébe ,,kártérítések, sérelemdíjak'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 21. § 5. pont [2015. január 1.]

 

34. § (3) bek. d) pontban

,,kártérítések'' szövegrész helyébe ,,kártérítések, sérelemdíjak'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 21. § 5. pont [2015. január 1.]

 

41. § (6) bek.-ben

,,Pénzügyi Közlönyben'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági Közlönyben'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 21. § 6. pont [2014. december 31.]

 

50. § (1) bek.-ben

,,Pénzügyi Közlönyben'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági Közlönyben'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 21. § 6. pont [2014. december 31.]

 

50. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 23. § 3. pont [2015. január 1.]

 

54. § után

55. §-sal kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 20. § [2015. január 1.]

 

9. sz. melléklet

Mód.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 22. §, illetve 4. melléklet [2015. január 1.]


224/2000. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

2. § (1) bek. c) pontban

,,sportszövetségeket'' szövegrész helyébe ,,sportszövetségeket is'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 26. § 1. pont [2014. december 31.]

 

2. § (1) bek. h) pontban

,,Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alapra'' szövegrész helyébe ,,Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapra'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 26. § 2. pont [2014. december 31.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alapnak'' szövegrész helyébe ,,Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 26. § 3. pont [2014. december 31.]

 

17. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 24. § [2015. január 1.]

 

17. § (5) bek.-ből

,,- a tagdíjak kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 27. § [2015. január 1.]

 

17/A. § előtti ,,Az egyéb szervezet átalakulása'' alcímben

,,átalakulása'' szövegrész helyébe ,,átalakulása, egyesülése, szétválása'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 26. § 4. pont [2014. december 31.]

 

17/A. § (1) bek.-ben

,,átalakulására'' szövegrész helyébe ,,átalakulására, egyesülésére, szétválására (a továbbiakban együtt: átalakulás)'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 26. § 5. pont [2014. december 31.]

 

17/A. § (3) bek.-ben

,,átalakuló'' szövegrész helyébe ,,átalakuló, az egyesülő, a szétváló (a továbbiakban együtt: átalakuló)'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 26. § 6. pont [2014. december 31.]

 

18. § (1) bek. b) pontban

,,meg bízott'' szövegrész helyébe ,,megbízott'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 26. § 7. pont [2014. december 31.]

 

20/B. § (5) bek.-ben

,,fel venni'' szövegrész helyébe ,,felvenni'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 26. § 8. pont [2014. december 31.]

 

28. § után

28/A. §-sal kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 25. § [2015. január 1.]


232/2000. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről

 
 

8. § (4) bek.-ben

,,évente legalább két alkalommal az ÁNTSZ a szakirányú tanfolyamot meghirdeti'' szövegrész helyébe ,,az ÁNTSZ a szakirányú tanfolyamot évente meghirdeti'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 41. § [2015. január 1.]


245/2000. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

a közraktárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

4. § (5) bek. d) pontban

,,bírói letétbe'' szövegrész helyébe ,,bírósági vagy közjegyzői letétbe'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 28. § 1. pont [2014. december 31.]

 

5. § h) pontban

,,bírói letétbe'' szövegrész helyébe ,,bírósági vagy közjegyzői letétbe'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 28. § 1. pont [2014. december 31.]


250/2000. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

3. § (7) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 29. § [2015. január 1.]

 

9. § (18) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 30. § [2015. január 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,amelyek nem szerepelnek az eddigiekben felsorolt tételek között.'' szövegrész helyébe ,,amelyek nem szerepelnek az eddigiekben felsorolt tételek között, ideértve a visszavásárolt, a hitelintézet által korábban kibocsátott saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevonásként történő elszámolása során számított bevételt, illetve ráfordítást.'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 36. § 1. pont [2015. január 1.]

 

12. § (14) bek. f) pontban

,,kártérítés'' szövegrész helyébe ,,kártérítés, sérelemdíj'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 36. § 2. pont [2015. január 1.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 31. § [2015. január 1.]

 

16/A. § után

Alcímmel és 16/B. §-sal kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 32. § [2015. január 1.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 33. § [2015. január 1.]

 

22. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 34. § [2015. január 1.]

 

24. § (14) bek.-ben

,,kártérítés'' szövegrész helyébe ,,kártérítés, sérelemdíj'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 36. § 2. pont [2015. január 1.]

 

27/A. § (2) bek.-ben

,,közétenni'' szövegrész helyébe ,,közzétenni'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 36. § 3. pont [2015. január 1.]

 

33. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 35. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

33. § (9) bek. után

(10)-(12) bek.-sel kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 35. § (2) bek. [2015. január 1.]


252/2000. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

2. § b) pont

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 37. § [2015. január 1.]

 

2. § e) pont

Hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § 1. pont [2015. január 1.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

,,átalakulás'' szövegrész helyébe ,,egyesülés, szétválás'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § 1. pont [2014. december 31.]

 

5. § (3) bek. c) pontban

,,átalakulással'' szövegrész helyébe ,,egyesüléssel, szétválással'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § 2. pont [2014. december 31.]

 

5. § (3) bek. d) pontban

,,illetve végelszámolása'' szövegrész helyébe ,,végelszámolása, illetve kényszertörlési eljárása'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § 3. pont [2014. december 31.]

 

31/E. § (6) bek.-ben

,,Pénzügyi Közlönyben'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági Közlönyben'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § 4. pont [2014. december 31.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,Pénzügyi Közlönyben'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági Közlönyben'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 39. § 4. pont [2014. december 31.]

 

36. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 40. § 2. pont [2015. január 1.]

 

43. § után

44. §-sal kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 38. § [2015. január 1.]


257/2000. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

 
 

1. § (2) bek.-ből

,,pedagógus munkakörben'' szövegrészt hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 32. § [2015. január 1.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,c) pontja'' szövegrész helyébe ,,b) és c) pontja'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 31. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

7/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 30. § [2015. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 31. § (1) bek., illetve 4. melléklet [2015. január 1.]


12/2001. (I. 31.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról

 
 

1. § (4) bek. 16. pont után

17. ponttal kieg.: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]

 

4. § d) pontban

,,a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel előttien'' szövegrész helyébe ,,a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését előtti 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően'' szövegrész lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 9. § a) pont [2015. január 1.]

 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,A 2009. július 1-jét előttien megkötött kölcsönszerződések esetén a kölcsönszerződés megkötésének időpontban'' szövegrész helyébe ,,A 2009. július 1-jét előttien benyújtott kölcsönszerződés iránti kérelmek esetén a kölcsönkérelem benyújtásának időpontban'', ,,a kölcsönszerződés megkötésekor hatályban volt rendelet szerinti'' szövegrész helyébe ,,a kölcsönszerződés iránti kérelem benyújtásának időpontban hatályban volt rendelet szerinti'' szövegrész lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 9. § b) pont [2015. január 1.]

 

5. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

5/A. § (8a) bek.

Helyébe lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]

 

5/A. § (11) bek. a) pontban

,,in vitro fertilizáció (a továbbiakban: IVF) kezelésen'' szövegrész helyébe ,,emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás)'' szövegrész lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 9. § c) pont [2015. január 1.]

 

5/A. § (11) bek. b) pontban

,,az IVF kezelés megkezdése előtt, vagy az IVF kezelések közben'' szövegrész helyébe ,,a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben'' szövegrész lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 9. § d) pont [2015. január 1.]

 

5/A. § (13) bek.-ben

,,az IVF kezelést'' szövegrész helyébe ,,a reprodukciós eljárást'' szövegrész lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 9. § e) pont [2015. január 1.]

 

5/A. § (13a) bek.-ben

,,Az IVF kezelést'' szövegrész helyébe ,,A reprodukciós eljárást'' szövegrész lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 9. § f) pont [2015. január 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,a társasház lakóépületek'' szövegrész helyébe ,,a társasház'' szövegrész lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 9. § g) pont [2015. január 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,A társasház lakóépület'' szövegrész helyébe ,,A társasház'' szövegrész lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 9. § h) pont [2015. január 1.]

 

18. § (2) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 4. § [2015. január 1.]

 

18. § (15) bek.-ben

,,határozatban intézkedik a támogatás'' szövegrész helyébe ,,határozatban intézkedik a támogatás vagy az 5/A. § (8) bekezdése szerinti tartozás és kamata'' szövegrész lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 9. § i) pont [2015. január 1.]

 

21. § (7b) bek.

Helyébe lép: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 5. § [2015. január 1.]

 

21/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 6. § [2015. január 1.]

 

25. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 7. § [2015. január 1.]

 

51. § után

52. §-sal kieg.: 331/2014. (XII. 18.) Korm. r. 8. § [2015. január 1.]


98/2001. (VI. 15.) Korm. r.

 
 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

3. sz. melléklet

Mód.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. március 5.]


118/2001. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

 
 

1. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 383/2014. (XII. 31.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2015. február 15.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,Nemzeti Munkaügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 318/2014. (XII. 13.) Korm. r. 4. § [2015. január 1.]

 

14. §-ban

,,Nemzeti Munkaügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 318/2014. (XII. 13.) Korm. r. 4. § [2015. január 1.]

 

16. § (3) bek.

Helyébe lép: 383/2014. (XII. 31.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2015. február 15.]

 

17/B. § (2) bek. b) pontban

,,Nemzeti Munkaügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 318/2014. (XII. 13.) Korm. r. 4. § [2015. január 1.]


201/2001. (X. 25.) Korm. r.

 
 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

 
 

2. § i) pont

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 42. § [2015. január 1.]

 

2. § k) pontban

,,kijelölésre került,'' szövegrész helyébe ,,kijelölésre került, vagy az egyedi ivóvízellátórendszer üzemeltetője,'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § a) pont [2015. január 1.]

 

4. § (13) bek. után

(14)-(15) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 43. § [2015. január 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,üzemeltető, illetve az élelmiszeripari vállalkozás'' szövegrész helyébe ,,üzemeltető'' szövegrész, ,,évente jóváhagyott'' szövegrész helyébe ,,évente határozatban jóváhagyott'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § b) pont [2015. január 1.]

 

5. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 44. § [2015. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,szerv legalább évente'' szövegrész helyébe ,,szerv folyamatosan'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § c) pont [2015. január 1.]

 

5. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 51. § a) pont [2015. január 1.]

 

5. (7) bek.-ben

,,szakvéleménye alapján az OTH'' szövegrész helyébe ,,szakvéleménye alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § d) pont [2015. január 1.]

 

5/A. § után

Alcímmel és 5/B. §-sal kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 45. § [2015. január 1.]

 

6. § (2a) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 46. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

6. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 46. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

6. § (4a) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 47. § [2015. január 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,megfelelő és naprakész információ'' szövegrész helyébe ,,megfelelő és rendszeres információ'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § e) pont [2015. január 1.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 48. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

9. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 48. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

10. § (7), (11), (13), (13b) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 51. § b) pont [2015. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 50. § (1) bek., illetve 7. melléklet [2015. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 50. § (2) bek., illetve 8. melléklet [2015. január 1.]

 

4. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 51. § c) pont [2015. január 1.]


213/2001. (XI. 14.) Korm. r.

 
 

a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

Hat. kív. h.: 385/2014. (XII. 31.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2015. január 1.]


312/2001. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. o) pontban

,,a) pontja'' szövegrész helyébe ,,1. pontja'' szövegrész lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 11. § a) pont [2014. december 23.]

 

2. § (1) bek. q) pontban

,,b) pontja'' szövegrész helyébe ,,2. pontja'' szövegrész lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 11. § b) pont [2014. december 23.]

 

2. § (1) bek. x) pontban

,,c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,3. pontjában'' szövegrész lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 11. § c) pont [2014. december 23.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 9. § [2014. december 23.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 10. § [2014. december 23.]

 

10. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 327/2014. (XII. 15.) Korm. r. 12. § [2014. december 23.]


40/2002. (III. 21.) Korm. r.

 
 

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 22. §, illetve 2. melléklet [2015. január 11.]


93/2002. (V. 5.) Korm. r.

 
 

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

 
 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 41. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

6. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 41. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

10/A. § (1) bek.-ben

,,folytat (a továbbiakban: szervezet) és megfelel a (4) bek.-ben foglalt feltételeknek.'' szövegrész helyébe ,,folytat, és megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek (a továbbiakban: szervezet).'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 48. § 1. pont [2015. január 1.]

 

10/A. § (4) bek. b) pontban

,,továbbképzéshez szükséges, szakmailag felkészült,'' szövegrész helyébe ,,továbbképzéshez szükséges (vállalt szakterületenként legalább 2 fő), szakmailag felkészült,'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 48. § 2. pont [2015. január 1.]

 

10/A. § (4) bek. e) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 50. § 1. pont [2015. január 1.]

 

10/A. § (4) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 42. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

10/A. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 42. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

10/A. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 50. § 2. pont [2015. január 1.]

 

10/A. § (11b) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 42. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

10/A. § (15) bek.

Hat. kív. h.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 50. § 3. pont [2015. január 1.]

 

10/B. § (9) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 43. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

10/B. § (12) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 43. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

10/B. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 43. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

10/D. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 44. § [2015. január 1.]

 

10/E. § (1) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 45. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

10/E. § (2) bek.-ben

,,továbbképzési forma esetén'' szövegrész helyébe ,,elektronikus képzés esetén'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 48. § 3. pont [2015. január 1.]

 

10/E. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 45. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

10/F. § (1) bek.

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 46. § [2015. január 1.]

 

10/G. § c) pont

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 47. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

10/G. § d) pontban

,,elektronikus képzés esetén regisztrálnia kell'' szövegrész helyébe ,,elektronikus képzés esetén elektronikus naplózással nyilvántartani'' szövegrész lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 48. § 4. pont [2015. január 1.]

 

10/G. § f) pont

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 47. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

10/G. § g) pont után

h)-i) ponttal kieg.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 47. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § (1) bek., illetve 5. melléklet [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2015. január 1.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § (3) bek., illetve 7. melléklet [2015. január 1.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § (4) bek., illetve 8. melléklet [2015. január 1.]

 

6. sz. melléklet

Helyébe lép: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § (5) bek., illetve 9. melléklet [2015. január 1.]

 

10. sz. melléklet

Mód.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § (6) bek., illetve 10. melléklet [2015. január 1.]

 

11. sz. melléklet

Mód.: 362/2014. (XII. 30.) Korm. r. 49. § (7) bek., illetve 11. melléklet [2015. január 1.]


191/2002. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

 
 

21. § (1) bek.-ben

,,a külön jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,a bányafelügyelet, mint piacfelügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 23. § [2015. január 11.]


237/2002. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről

 
 

6. § c)-e) pont

Helyébe lép: 383/2014. (XII. 31.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2015. január 31.]

 

6. §-ban

,,A hajózási egészségi alkalmasságát'' szövegrész helyébe ,,Az egészségi alkalmasságot'' szövegrész lép: 383/2014. (XII. 31.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2015. január 31.]

 

6. §

Helyébe lép: 383/2014. (XII. 31.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2015. május 1.]


283/2002. (XII. 21.) Korm. r.

 
 

a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről

 
 

16. § előtti alcím és 16. §

Helyébe lép: 342/2014. (XII. 19.) Korm. r. 1. § [2014. december 22.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 342/2014. (XII. 19.) Korm. r. 1. § [2014. december 22.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,területrendezési információs rendszerben'' szövegrész helyébe ,,TeIR-ben'' szövegrész lép: 342/2014. (XII. 19.) Korm. r. 3. § [2014. december 22.]

 

19. § (1) bek.-ből

,,a vízpart-rehabilitációs tanulmányterveket, illetve azok felülvizsgálatát követően'' szövegrészt hat. kív. h.: 342/2014. (XII. 19.) Korm. r. 4. § [2014. december 22.]

 

19. § (2) bek. e) pontban

,,területrendezési információs rendszerben'' szövegrész helyébe ,,TeIR-ben'' szövegrész lép: 342/2014. (XII. 19.) Korm. r. 3. § [2014. december 22.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,területrendezési információs rendszerben'' szövegrész helyébe ,,TeIR-ben'' szövegrész lép: 342/2014. (XII. 19.) Korm. r. 3. § [2014. december 22.]

 

,,A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek, illetve partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek egyeztetésének és elfogadásának rendje'' alcím

19/A. §-sal kieg.: 342/2014. (XII. 19.) Korm. r. 2. § [2014. december 22.]


65/2003. (V. 15.) Korm. r.

 
 

Magyarországnak az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjához (2002-2006), valamint az Európai Atomenergia-közösségnek (Euratom) az Európai Kutatási Térség létrehozását elősegítő hatodik nukleáris kutatásról és képzési tevékenységekről szóló keretprogramjához (2002-2006) történő társulásáról szóló egyetértési megállapodás kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,az oktatási miniszter,'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke'' szövegrész lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 8. § [2015. január 1.]


96/2003. (VII. 15.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben'' szövegrész helyébe ,,a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 57. § a) pont [2015. január 1.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 52. § [2015. január 1.]

 

7. § (2) bek. a) pontban

,,biobanki,'' szövegrész helyébe ,,biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai,'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 57. § b) pont [2015. január 1.]

 

7. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 53. § [2015. január 1.]

 

7. § (10) bek.-ben

,,Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban'' szövegrész helyébe ,,Az (1) bekezdés, a 14. § (1) bekezdése, a 15/A. §, a 16. § (2) bekezdése, valamint a 19. § szerinti eljárásokban'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 57. § c) pont [2015. január 1.]

 

12/A. § (6) bek. g) pontban

,,eredményét'' szövegrész helyébe ,,eredményét, valamint foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusát'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 57. § d) pont [2015. január 1.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,kérelmére'' szövegrész helyébe ,,kérelmére, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 57. § e) pont [2015. január 1.]

 

15. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 58. § [2015. január 1.]

 

15/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 54. § [2015. január 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,a 13. §-ban és 15. §-ban'' szövegrész helyébe ,,a 13. §-ban, a 15. §-ban és a 17. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 57. § f) pont [2015. január 1.]

 

16. § (3) bek.

Helyébe lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 55. § [2015. január 1.]

 

25. § (7) bek.-ben

,,egészségügyi szolgáltatói által'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi szolgáltatói által, továbbá az orvostudományi egyetemeken az orvosképzés keretében'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 57. § g) pont [2015. január 1.]

 

25. § után

26. §-sal kieg.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 56. § [2015. január 1.]


215/2004. (VII. 13.) Korm. r.

 
 

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

 
 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 356/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. január 13.]

 

10. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 356/2014. (XII. 29.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. január 13.]

 

12. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 356/2014. (XII. 29.) Korm. r. 2. § [2015. január 13.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 356/2014. (XII. 29.) Korm. r. 3. § [2015. január 13.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 356/2014. (XII. 29.) Korm. r. 4. § [2015. január 13.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 356/2014. (XII. 29.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2015. január 13.]

 

19. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 356/2014. (XII. 29.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. január 13.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 356/2014. (XII. 29.) Korm. r. 6. § [2015. január 13.]


219/2004. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a felszín alatti vizek védelméről

 
 

16. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

17-18. §

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]

 

22. § (3) bek. f) pontban

,,21. § (9) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,21. § (10) bekezdés'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

34. § (3) bek.-ben

,,Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer'' szövegrész helyébe ,,Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR)'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

34. § (6) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]

 

34. § (6) bek. c) pont

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

35. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

35. § után

35/A-35/D. §-sal kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,18. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,35/D. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

41. § (3) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2015. január 1.]


220/2004. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

 
 

3. § 36-37. pont

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 6. § [2015. január 1.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól'' szövegrész helyébe ,,használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 5. § [2015. január 1.]

 

26. § (3) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

27. § (4) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

28. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

30. § (3) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

34. § (1) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (6) bek., illetve 2. melléklet [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet B) pont nyitó szövegrészben

,,egységes környezethasználati'' szövegrész helyébe ,,egységes környezethasználati, 25. § szerinti'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 5. § [2015. január 1.]


262/2004. (IX. 23.) Korm. r.

 
 

a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról

 
 

1. §-ban

,,támogatás)'' szövegrész helyébe ,,támogatás) az 5. § (1) bekezdés szerint az illetékes jegyzőhöz benyújtott kérelem alapján'' szövegrész lép: 397/2014. (XII. 31.) Korm. r. 51. § 1. pont [2015. január 1.]

 

2. § a) pontban

,,járadékában, normatív lakásfenntartási támogatásban'' szövegrész helyébe ,,járadékában'' szövegrész, ,,ellátására jogosult,'' szövegrész helyébe ,,ellátására'' szövegrész lép: 397/2014. (XII. 31.) Korm. r. 51. § 2. pont [2015. január 1.]

 

6. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 397/2014. (XII. 31.) Korm. r. 52. § [2015. január 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,az igényléssel'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez történő, költségvetési törvény szerinti támogatási kérelem benyújtásával'' szövegrész lép: 397/2014. (XII. 31.) Korm. r. 51. § 3. pont [2015. január 1.]

 

6. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 397/2014. (XII. 31.) Korm. r. 52. § [2015. január 1.]

 

6. § (10) bek.-ben

,,államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,államháztartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 397/2014. (XII. 31.) Korm. r. 51. § 4. pont [2015. január 1.]

 

Mellékletben

,,ellátásában, 4. normatív lakásfenntartási támogatásban, vagy 5.'' szövegrész helyébe ,,ellátásában 4.'' szövegrész lép: 397/2014. (XII. 31.) Korm. r. 51. § 5. pont [2015. január 1.]


136/2005. (VII. 15.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,az oktatási miniszter'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke'' szövegrész lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 9. § [2015. január 1.]


140/2005. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,az oktatási miniszter'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke'' szövegrész lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 10. § [2015. január 1.]


170/2005. (IX. 1.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés terén megvalósítandó együttműködésről szóló, 2003. május 21-én, Rómában aláírt Keretmegállapodás kihirdetéséről

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,az oktatási miniszter'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke'' szövegrész lép: 381/2014. (XII. 31.) Korm. r. 11. § [2015. január 1.]


209/2005. (X. 5.) Korm. r.

 
 

a betétdíj alkalmazásának szabályairól

 
 

6/A. § (4) bek.-ből

,, , továbbá az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget'' szövegrészt hat. kív. h.: 368/2014. (XII. 30.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]


314/2005. (XII. 25.) Korm. r.

 
 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 
 

23. § (2) bek.-ben

,,Minisztérium hivatalos lapjában közzétett nyomtatványon vagy számítógépes adathordozón'' szövegrész helyébe ,,környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 7. § [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 24. §, illetve 3. melléklet [2015. január 11.]


335/2005. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 
 

2. § 5. pont után

5a. ponttal kieg.: 323/2014. (XII. 15.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 323/2014. (XII. 15.) Korm. r. 2. § [2015. január 1.]

 

34. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 323/2014. (XII. 15.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]

 

38. § után

Alcímmel (38/A-38/G. §) kieg.: 323/2014. (XII. 15.) Korm. r. 4. § [2015. január 1.]

 

57. § után

58. §-sal kieg.: 323/2014. (XII. 15.) Korm. r. 5. § [2015. január 1.]

 

68. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 323/2014. (XII. 15.) Korm. r. 6. § [2015. január 1.]

 

VI. fejezet

68/A. §-sal kieg.: 323/2014. (XII. 15.) Korm. r. 7. § [2015. január 1.]

 

69. § után

70. §-sal kieg.: 346/2014. (XII. 23.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]

 

A rendelet

1-2. melléklettel kieg.: 323/2014. (XII. 15.) Korm. r. 8. §, illetve 1-2. melléklet [2015. január 1.]


23/2006. (II. 3.) Korm. r.

 
 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

 
 

13/A. § után

Alcímmel (13/B. §) kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 25. § [2015. január 11.]

 

17. § után

Alcímmel (17/A. §) kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 26. § [2015. január 11.]


62/2006. (III. 27.) Korm. r.

 
 

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

 
 

1. § (1a)-(1d) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 33. § [2015. január 1.]

 

1. § (2a) bek.

Helyébe lép: 397/2014. (XII. 31.) Korm. r. 53. § [2014. december 31. 19. óra]

 

10. sz. melléklet után

11. sz. melléklettel kieg: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 34. § a) pont, illetve 5. melléklet [2015. január 1.]

 

11. sz. melléklet után

12. sz. melléklettel kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 34. § b) pont, illetve 6. melléklet [2015. január 1.]


63/2006. (III. 27.) Korm. r.

 
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 
 

17/B. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 376/2014. (XII. 31.) Korm. r. 6. § [2015. január 1.]

 

25/A. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 38. § a) pont [2015. január 1.]

 

30. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 38. § b) pont [2015. január 1.]

 

39. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 35. § [2015. január 1.]

 

64. § után

65. §-sal kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 36. § [2015. január 1.]

 

2. sz. melléklet 4.2.7.3. alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 125. § a) pont [2015. január 1.]

 

2/A. sz. melléklet 4.2.8.3. alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 125. § b) pont [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet 1.8. alpontban

,,gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt'' szövegrész helyébe ,,gyermekgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 125. § c) pont ca) alpont [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet 5.2.8.3. alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 125. § c) pont cb) alpont [2015. január 1.]

 

4. sz. melléklet 4.1.2. alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 125. § d) pont [2015. január 1.]

 

9. sz. melléklet

Mód.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 37. §, illetve 7. melléklet [2015. január 1.]

 

9. sz. melléklet 5.2.8.3. alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 125. § e) pont [2015. január 1.]


114/2006. (V. 12.) Korm. r.

 
 

a felszámolók névjegyzékéről

 
 

4. § (2a) bek. b) pontban

,,Nemzeti Munkaügyi Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt'' szövegrész lép: 318/2014. (XII. 13.) Korm. r. 5. § [2014. december 15.]


226/2006. (XI. 20.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

 
 

5. § (2) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § a) pont [2015. január 1.]

 

13/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 39. § [2015. január 1.]

 

13/D. §-ban

,,napi'' szövegrész helyébe ,,időszakos'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § b) pont [2015. január 1.]

 

13/E. § (1c) bek.

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 45. § a) pont [2015. január 1.]

 

13/E. § (3) bek.-ben

,,nem rendelkezik vagy a TAJ nem ismert'' szövegrész helyébe ,,nem rendelkezik, illetve a TAJ nem ismert vagy hibás'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § c) pont [2015. január 1.]

 

13/F. § (1) bek.-ben

,,napi'' szövegrész helyébe ,,időszakos'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § b) pont [2015. január 1.]

 

13/F. § (2) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 40. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

13/F. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 40. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

13/F. § (3) bek.-ben

,,a napi'' szövegrész helyébe ,,az időszakos'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § d) pont [2015. január 1.]

 

13/F. § (4) bek.-ben

,,a napi'' szövegrész helyébe ,,az időszakos'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § d) pont [2015. január 1.]

 

13/F. § (5) bek.-ben

,,A napi'' szövegrész helyébe ,,Az időszakos'' szövegrész, ,,a napi jelentés'' szövegrész helyébe ,,az időszakos jelentés'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § e) pont [2015. január 1.]

 

13/F. § (5) bek. második mondat

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 45. § b) pont [2015. január 1.]

 

13/G. § (3) bek.-ben

,,a napi'' szövegrész helyébe ,,az időszakos'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § d) pont [2015. január 1.]

 

13/G. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 41. § [2015. január 1.]

 

13/H. § (1) bek.

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 42. § [2015. január 1.]

 

13/H. § (2) bek.-ben

,,a napi'' szövegrész helyébe ,,az időszakos'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § d) pont [2015. január 1.]

 

13/H. § (2) bek.-ből

,,a) vagy b) pontja'' szövegrészt hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 45. § c) pont [2015. január 1.]

 

13/H. § (3) bek.-ben

,,napi'' szövegrész helyébe ,,időszakos'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § b) pont [2015. január 1.]

 

13/I. § (1) bek.-ben

,,A napi'' szövegrész helyébe ,,Az időszakos'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § f) pont [2015. január 1.]

 

13/I. § (2) bek.-ben

,,a napi'' szövegrész helyébe ,,az időszakos'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 44. § d) pont [2015. január 1.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 43. §, illetve 8. melléklet [2015. január 1.]


263/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 
 

3/A. § (2) bek.-ben

,,a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)-i) pontja'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § i) pontja'' szövegrész lép: 397/2014. (XII. 31.) Korm. r. 54. § [2015. január 1.]

 

5. § (5) bek. 25. pont

Helyébe lép: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. január 30.]

 

5. § (5) bek. 27. pont

Helyébe lép: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. január 30.]

 

5. § (5) bek. 54. pont után

55-57. ponttal kieg.: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2015. január 30.]

 

5. § (8) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2015. január 30.]

 

7. § (2) bek. 30. pont után

31. ponttal kieg.: 383/2014. (XII. 31.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2015. február 15.]

 

7. § (3) bek. i) pont

Helyébe lép: 383/2014. (XII. 31.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2015. január 31.]

 

7. § (3) bek. i) pontból

,,tengeri'' szövegrészt hat. kív. h.: 383/2014. (XII. 31.) Korm. r. 10. § (4) bek. [2015. május 1.]

 

7. § (5) bek. b) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 383/2014. (XII. 31.) Korm. r. 10. § (5) bek. [2015. február 15.]

 

7. § (5) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 383/2014. (XII. 31.) Korm. r. 10. § (3) bek. [2015. február 15.]

 

8/C. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. január 30.]

 

8/C. § (8) bek.

Helyébe lép: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. január 30.]

 

8/C. § (9) bek. nyitó szövegrészben

,,a) és b) pontjába'' szövegrész helyébe ,,a), b) és f) pontjába'' szövegrész lép: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 4. § [2015. január 30.]

 

8/C. § (9) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2015. január 30.]

 

8/C. § (10) bek.

Helyébe lép: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2015. január 30.]

 

8/C. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2015. január 30.]

 

8/D. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 27. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

10. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2015. január 30.]

 

10. § (2) bek. l) pont

Helyébe lép: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2015. január 30.]

 

10. § (2) bek. w) pont után

x)-zs) ponttal kieg.: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2015. január 30.]

 

10. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 389/2014. (XII. 31.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2015. január 30.]

 

3. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 27. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2015. január 11.]

 

3. melléklet táblázat C:3 mezőben

,,megyei (fővárosi) kormányhivatal földhivatala'' szövegrész helyébe ,,megyeszékhely szerinti járási földhivatal, Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala, a fővárosban a Budapesti 1. Számú Földhivatal'' szövegrész lép: 373/2014. (XII. 31.) Korm. r. 46. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

3. melléklet táblázat D:3 mezőből

,, , ha első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala járt el, akkor a földügyért felelős miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 373/2014. (XII. 31.) Korm. r. 46. § (2) bek. [2015. január 1.]


267/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról

 
 

6. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 28. § [2015. január 11.]

 

3. § (5) bek. i) pontban

,,Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,Bt. 26/A. § (4) és (6a) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 29. § a) pont [2015. január 11.]

 

3/C. §-ban

,,az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet melléklet 5. pontja'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet melléklet 5. pontja'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 29. § b) pont [2015. január 11.]

 

3/C. §-ban

,,Magyar Energia Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 29. § c) pont [2015. január 11.]

 

10. § 1. pontban

,,bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom'' szövegrész helyébe ,,bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 29. § d) pont [2015. január 11.]

 

3. melléklet táblázat C:4 mezőben

,,megyei (fővárosi) kormányhivatal földhivatala'' szövegrész helyébe ,,megyeszékhely szerinti járási földhivatal, Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala, a fővárosban a Budapesti 1. Számú Földhivatal'' szövegrész lép: 373/2014. (XII. 31.) Korm. r. 47. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

3. melléklet táblázat D:4 mezőből

,, , ha első fokon a megyei vagy fővárosi kormányhivatal földhivatala járt el, akkor a földügyért felelős miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 373/2014. (XII. 31.) Korm. r. 47. § (2) bek. [2015. január 1.]


287/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

 
 

3. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 61. § [2015. január 1.]

 

13/B. § (7) bek.-ben

,,a betegfogadási listáról és a várólistáról szóló'' szövegrész helyébe ,,a betegfogadási listáról szóló'' szövegrész lép: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 60. § [2015. január 1.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 364/2014. (XII. 30.) Korm. r. 59. §, illetve 9. melléklet [2015. január 1.]


289/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

 
 

1/A-1/B. §

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 46. § [2015. január 1.]

 

2-2/A. §

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 47. § [2015. január 1.]

 

2/B. §

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 50. § a) pont [2015. január 1.]

 

2/C. § (2) bek.-ben

,,a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)-i) pontja'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény i) pontja'' szövegrész lép: 397/2014. (XII. 31.) Korm. r. 55. § [2015. január 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,az ONYF-et'' szövegrész helyébe ,,a Központot'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 49. § a) pont [2015. január 1.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,az ONYF-et'' szövegrész helyébe ,,a Központot'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 49. § a) pont [2015. január 1.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 49. § b) pont [2015. január 1.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 49. § b) pont [2015. január 1.]

 

3. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 50. § b) pont [2015. január 1.]

 

3. § (8) bek.-ben

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a Központot'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 49. § c) pont [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 49. § b) pont [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,Az ONYF'' szövegrész helyébe ,,A Központ'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 49. § d) pont [2015. január 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Az ONYF'' szövegrész helyébe ,,A Központ'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 49. § d) pont [2015. január 1.]

 

8. §

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 48. § [2015. január 1.]


331/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

 
 

4. § n) pont

Helyébe lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 51. § [2015. január 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,V.'' szövegrész helyébe ,,XI.'' szövegrész, valamint a ,,kijelölt gyámhivatal'' szövegrész helyébe ,,örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 53. § a) pont [2015. január 1.]

 

12. §-ban

,,fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Gyámhivatala'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 53. § b) pont [2015. január 1.]

 

14. § (1) bek. a) pontban

,,gyámhatóságok'' szövegrész helyébe ,,települési önkormányzat jegyzője, a járási gyámhivatal'' szövegrész lép: 353/2014. (XII. 29.) Korm. r. 53. § c) pont [2015. január 1.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)-i) pontja'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § i) pontja'