A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 6434164. látogatója

    Korábbi hónapok:

2016. január - 2016. február - 2016. március - 2016. április - 2016. május - 2016. június -
2016. július - 2016. augusztus - 2016. szeptember - 2016. október - 2016. november - 2016. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. június 1-jétől a 2016/87. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetAZ ALAPTÖRVÉNY ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSAI
 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 
 

 
 

51. cikk után

Alcímmel és 51/A. cikkel kieg.: Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása (2016. június 14.) 1. cikk [2016. július 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

314. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

349. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 2. § [2016. július 1.]


1988. évi I. tv.

 
 

a közúti közlekedésről

 
 

24/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 3. § [2016. július 1.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

13. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 1. pont [2016. június 16.]

 

17/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 2. pont [2016. június 16.]

 

18. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 3. pont [2016. június 16.]

 

18. § (4) bek. c) pontban

,,gazdálkodó szervezet'' szövegrész helyébe ,,személy'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 114. § 1. pont [2017. január 1.]

 

19. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 4. pont [2016. június 16.]

 

21. § (1) bek.-ből

,,- a (2)-(4) bekezdésben foglalt esetek kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (2) bek. 1. pont [2016. június 16.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,a lakásvásárlást követő egy éven belül a másik lakástulajdona értékesítésének tényét'' szövegrész helyébe ,,a lakásvásárlást követő 13. hónap utolsó napjáig a másik lakástulajdona értékesítésének tényét'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 114. § 2. pont [2016. június 16.]

 

26. § (1) bek. p) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 109. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

26. § (1a) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 109. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

26. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 5. pont [2016. június 16.]

 

26. § (14) bek.-ből

,,vagy műemléki jellegű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (2) bek. 2. pont [2016. június 16.]

 

26. § (18)-(18a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 109. § (3) bek. [2016. június 16.]

 

29. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 110. § [2016. június 16.]

 

33. § (2) bek. 23. pontból

,,az adó-, a vám-, az illeték- és a társadalombiztosítási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása, valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (2) bek. 3. pont [2016. június 16.]

 

33. § (2) bek. 58. pont után

59. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 111. § [2016. június 16.]

 

57. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 6. pont [2016. június 16.]

 

72. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 7. pont [2016. június 16.]

 

73. § (1) bek. a) pontban

,,megindításakor'' szövegrész helyébe ,,megindításakor - a technikai feltételek megléte esetén - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 114. § 3. pont [2016. június 16.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,eljárási illetéket'' szövegrész helyébe ,,eljárási illetéket - a technikai feltételek megléte esetén - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 114. § 4. pont [2016. június 16.]

 

79. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 8. pont [2016. június 16.]

 

,,Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések'' alcím

99/L-99/N. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 112. § [2016. június 16.]

 

102. § (1) bek. d) pontból

,,az önálló orvosi tevékenység praxisjoga,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (2) bek. 4. pont [2016. június 16.]

 

102. § (1) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 113. § [2016. június 16.]

 

Melléklet IV. Cím

Mód.: 2016: LXVI. tv. 116. §, illetve 12. melléklet [2016. június 16.]


1990. évi C. tv.

 
 

a helyi adókról

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 84. § [2017. január 1.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

5. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

6. § a) pontban

,,az 5. §-ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét'' szövegrész helyébe ,,a MÁSODIK RÉSZBEN meghatározott adókat vagy azok valamelyikét'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 1. pont [2017. január 1.]

 

6. § c) pontból

,,a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § a) pontból

,,(4. §)'' és ,,(5. §)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

7. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 85. § [2017. január 1.]

 

13. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 86. § [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,tudomásulvételét'' szövegrész helyébe ,,tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 2. pont [2017. január 1.]

 

19. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 87. § [2017. január 1.]

 

31. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 88. § [2017. január 1.]

 

39/B. § (9) bek.-ben

,, , s utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy'' szövegrész helyébe ,,és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 3. pont [2017. január 1.]

 

39/D. § (1) bek.-ben

,,A 39. § (1) bekezdés szerinti adóalap'' szövegrész helyébe ,,Az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóalap'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 4. pont [2017. január 1.]

 

39/D. § (3) bek.-ben

,,2009. január 1. napján'' szövegrész helyébe ,,2015. január 1-jén'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 5. pont [2017. január 1.]

 

40/C. § (3) bek. c) pontból

,,energiaadó,'' és ,,az energiaadó,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (2) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

42/C. § (4) bek.-ben

,,nyomtatványt'' szövegrész helyébe ''nyomtatványt az önkormányzati adóhatósághoz'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 6. pont [2017. január 1.]

 

V. Fejezet

42/D. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 89. § [2017. január 1.]

 

VI. Fejezet

51/B. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 90. § [2016. július 1.]

 

52. § 7. pontban

,,szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni'' szövegrész helyébe ,,szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, feltéve, ha az ingatlanügyi hatóság tulajdonosként bejegyezte'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 7. pont [2017. január 1.]

 

52. § 15. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 91. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

52. § 16. pont g) alpontban

,,víztározó'' szövegrész helyébe ,,víztározó, bányató'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 8. pont [2017. január 1.]

 

52. § 22. pont a) alpontból

,,társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (2) bek. 4. pont [2016. július 1.]

 

52. § 22. pont a) alpontból

,,energiaadó,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (2) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

52. § 25. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 91. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

52. § 39. pontban

,,i) alpontja'' szövegrész helyébe ,,g) alpontja'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 9. pont [2017. január 1.]

 

52. § 50. pont után

51. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 91. § (3) bek. [2016. július 1.]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

58. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 4. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

58. § (6) bek. a)-c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 4. § (2) bek. [2016. július 1.]


1991. évi XXXVIII. tv.

 
 

a használati minták oltalmáról

 
 

8. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 5. § [2016. július 1.]


1991. évi LXXXII. tv.

 
 

a gépjárműadóról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 94. § [2017. január 1.]

 

5. § f) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 95. § [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. nyitó szövegrészből

,,a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

15. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 96. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

15. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 96. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,a vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatóság'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 100. § 1. pont [2016. július 1.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,a vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatóság'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 100. § 2. pont [2016. július 1.]

 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 97. § [2016. július 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,bírság'' szövegrész helyébe ,,adóbírság'' szövegrész, ,,a vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatóság'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 100. § 3. pont [2016. július 1.]

 

17/A. § (2) bek.-ből

,,és az olyan, magánszemélynek tartós bérletbe adott személygépkocsi, amely után kizárólag értékcsökkenési leírást számoltak el'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

17/B. § (2) bek.-ből

,,vagy tartós bérletbe'' szövegrészt és ,, , tartós bérletbe vevő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (1) bek.-ből

,, , tartós bérletbe'' szövegrészt és ,, , tartós bérletbe vételt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (2) bek.-ből

,, , tartós bérletbe'' szövegrészt és ,, , tartós bérletbe vevője'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (2) bek.-ből

,, , tartós bérletbe vevő'' szövegrészt és ,, , tartós bérbe vevő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (3) bek.-ből

,, , tartós bérletbe vevő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (3) bek.-ből

,, , tartós bérletbe vevőt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (5) bek.-ből

,, , illetve amelyben a nem magánszemély tartós bérletbe vevő a személygépkocsit a bérbeadónak visszaadja'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (5) bek.-ből

,, , tartós bérletbe vevő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

17/D. § f) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 98. § [2017. január 1.]

 

18. § 12. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 99. § [2017. január 1.]

 

18. § 30. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (1) bek. [2017. január 1.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 6. § [2016. július 1.]

 

1. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXIV. tv. 12. § [2016. július 1.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 7. § [2016. július 1.]

 

25. § (2) bek. b) pont 4. alpont után

5. alponttal kieg.: 2016: LXIV. tv. 8. § [2016. július 1.]

 

25/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 9. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

25/C. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 9. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

25/C. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 9. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

25/C. § (11)-(12) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 9. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

44/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 10. § [2016. július 1.]

 

87/A. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: LXIV. tv. 11. § [2016. július 1.]


1993. évi XCIII. tv.

 
 

a munkavédelemről

 
 

5. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 13. § [2016. július 1.]

 

87. § 9. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 14. § [2016. július 1.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

2. § (3) bek. h) pontban

,,az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben'' szövegrész helyébe ,,az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § a) pont [2016. július 1.]

 

2. § (3) bek. i) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 2. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

2. § (6) bek. g) pont 11. alpont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 2. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

2. § (7) bek. a) pontban

,,a Bit.-ben'' szövegrész helyébe ,,a biztosítási tevékenységről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § b) pont [2016. július 1.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

11/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 4. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

11/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 4. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

11/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 4. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 15. § [2016. július 1.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 5. § [2016. július 1.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 6. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

15. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 6. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

18. § (1) bek. t) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 7. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

18. § (1) bek. t) pont után

u) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 7. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

20. § (5) bek. b) pontban

,,a közgyűlés által'' szövegrész helyébe ,,az igazgatótanács által'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § c) pont [2016. július 1.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 8. § [2016. július 1.]

 

29. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 9. § [2016. július 1.]

 

29/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

29/A. § (4) bek.-ben

,,egy évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § d) pont [2016. július 1.]

 

29/A. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § e) pont [2016. július 1.]

 

29/A. § (9) bek.-ben

,,három évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § f) pont [2016. július 1.]

 

38. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 11. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

38. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 11. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

45/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 12. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

45/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 12. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

47. § (3) bek.-ben

,,egészség- vagy önsegélyező'' szövegrész helyébe ,,egészség- vagy önsegélyező, továbbá egészség- és önsegélyező'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § g) pont [2016. július 1.]

 

47. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 13. § [2016. július 1.]

 

47. § (6i) bek.-ben

,,tárgyév'' szövegrész helyébe ,,tárgyévet megelőző év'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § h) pont [2016. július 1.]

 

47/B. § (1) bek.-ben

,,45/A. § (3) bekezdés a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,45/A. § (4) bekezdés a) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § i) pont [2016. július 1.]

 

50/B. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 14. § [2016. július 1.]

 

51. § (6) bek.-ben

,,egészségpénztár'' szövegrész helyébe ,,egészségpénztár, illetve egészség- és önsegélyező pénztár'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § j) pont [2016. július 1.]

 

51. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 15. § [2016. július 1.]

 

64. § (1) bek. b) pontban

,,befektetési szakértő'' szövegrész helyébe ,,befektetésekért felelős vezető'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § k) pont [2016. július 1.]

 

65. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 16. § [2016. július 1.]

 

69. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 17. § [2016. július 1.]


1994. évi XXXIV. tv.

 
 

a Rendőrségről

 
 

1. § (2) bek. 9. pont

Helyébe lép: 2016: LVII. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

7. § (1) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 16. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (1) bek. b) pont bc)-be) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 16. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 16. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

64. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 16. § (4) bek. [2016. július 1.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 17. § [2016. július 1.]


1995. évi XXXII. tv.

 
 

a szabadalmi ügyvivőkről

 
 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 19. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

24/E. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 19. § (2) bek. [2016. július 1.]


1995. évi XXXIII. tv.

 
 

a találmányok szabadalmi oltalmáról

 
 

17. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 20. § [2016. július 1.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

3. § 4. pont e) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 21. § [2016. július 1.]

 

3. § 11. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 1. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

3. § 18. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 1. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

3. § 53. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 1. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

3. § 59. pont után

60. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 1. § (4) bek. [2016. augusztus 1.]

 

3. § 87. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § 93. pontban

,,biztosítói teljesítést'' szövegrész helyébe ,,biztosító szolgáltatását'' szövegrész, ,,a 10 ezer forintot'' szövegrész helyébe ,,az ötezer forintot'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § 97. pontban

,,módosulása miatt'' szövegrész helyébe ,,módosulása vagy a magánszemély rendelkezése alapján a nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírt adó kedvezményezett magánszemély részére történő kiutalása miatt'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 2. pont [2017. január 1.]

 

7. § (1c) bek.-ben

,,9. § (3a) bekezdésében említett esetet kivéve'' szövegrész helyébe ,,9. § (3a) és (3b) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 3. pont [2017. január 1.]

 

14. § (5) bek. e) pontban

,,biztosítások kedvezménye miatt levont adó növelt'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjbiztosítás miatt az adóhatóság által korábban kiutalt összeg növelt'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 4. pont [2017. január 1.]

 

24. § (1) bek. i)-j) pont

Helyébe lép, egyidejűleg j) pont után k) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 2. § [2016. június 16.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,kilométerenként 9 forint'' szövegrész helyébe ,,kilométerenként 15 forint'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 5. pont [2017. január 1.]

 

29/A. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

35. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 2. pont [2016. június 16.]

 

44/A. § (2) bek.-ben

,,adóhatóságnál nyilvántartott'' szövegrész helyébe ,,adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott'' szövegrész, ,,egyébként a magánszemély kérelmére az adótartozás, illetőleg az adóbevallás, adóhatósági adómegállapítás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül'' szövegrész helyébe ,,egyébként az adótartozás vagy az adóbevallás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 6. pont [2017. január 1.]

 

44/B. (2) bek.-ben

,,magánszemélynek az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott'' szövegrész helyébe ,,magánszemélynek nincs az állami adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott'' szövegrész, ,,egyébként a magánszemély kérelmére az adótartozás, illetőleg az adóbevallás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül'' szövegrész helyébe ,,egyébként az adótartozás vagy az adóbevallás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 7. pont [2017. január 1.]

 

44/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

44/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

44/C. § (6)-(8) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 4. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

46. § (5) bek.-ben

,,családi kedvezményt, valamint'' szövegrész helyébe ,,családi kedvezményt, első házasok kedvezményét, valamint'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 8. pont [2016. június 16.]

 

46. § (5) bek.-ből

,, , továbbá az adóévi összesített igazoláson a 11/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a rendelkezésben előírt tájékoztatást is megadja'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 1. pont [2016. június 16.]

 

48. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

48. § (3) bek. c) pontban

,,adószámát, valamint a nyilatkozatban foglaltak tudomásulvételét igazoló kijelentését, míg e munkáltató, kifizető hiányában az erre vonatkozó kijelentést'' szövegrész helyébe ,,adószámát'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 9. pont [2017. január 1.]

 

49/B. § (6) bek. d) pontban

,,évi 30 millió forinttal, de legfeljebb a (12) bekezdés rendelkezésében'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb a (12) bekezdésben'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 10. pont [2017. január 1.]

 

58. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 6. § [2016. augusztus 1.]

 

60. § (3) bek. a) pontban

,,jogerőre emelkedésének időpontjával,'' szövegrész helyébe ,,jogerőre emelkedésének időpontjával, a használatbavétel tudomásulvételének időpontjával, illetve az egyszerű bejelentés alapján épített épület esetében a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának időpontjával'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 11. pont [2016. június 16.]

 

60. § (4) bek.-ben

,,határozat jogerőre emelkedésének keltét'' szövegrész helyébe ,,határozat jogerőre emelkedésének keltét, a használatbavétel tudomásulvételének időpontját, illetve az egyszerű bejelentés alapján épített épület esetében a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának időpontját'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 12. pont [2016. június 16.]

 

62. § (2) bek. e) pontban

,,illetve a használatbavételi (fennmaradási) engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig'' szövegrész helyébe ,,a használatbavételi (fennmaradási) engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig, a használatbavétel tudomásulvételének, illetve az egyszerű bejelentés alapján épített épület esetében a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 13. pont [2016. június 16.]

 

62. § (4) bek.-ben

,,az (1)-(2) bekezdés rendelkezései'' szövegrész helyébe ,,az (1)-(3) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 14. pont [2016. június 16.]

 

65. § (3) bek. a) pont ab) alpont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

65. § (3a) bek. b) pontban

,,értékét azzal'' szövegrész helyébe ,,értékét (fogyasztói árcsökkenés esetén a 30 százalékpontot) azzal'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 15. pont [2017. január 1.]

 

66. § (1) bek. a) pont ad) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

67/A. § (1) bek.-ből

,,- ideértve a magánszemélyt megillető választás szerint e § rendelkezéseinek hatálya alá vont tőkepiaci ügyletet is -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 2. pont [2016. augusztus 1.]

 

67/A. § (3) bek. után

(3a)-(3d) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 8. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

67/A. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 8. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

67/A. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 8. § (3) bek. [2016. augusztus 1.]

 

67/A. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 8. § (4) bek. [2016. augusztus 1.]

 

67/A. § (7) bek.-ből

,,a (2) bekezdés szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 2. pont [2016. augusztus 1.]

 

67/B. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

67/B. § (4) bek. b) pontban

,,megszakítás'' szövegrész helyébe ,,megszakítása'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 16. pont [2017. január 1.]

 

67/B. § (4) bek. záró szövegrészben

,,lekötött pénzösszegnek'' szövegrész helyébe ,,lekötési nyilvántartásban lévő pénzügyi eszköznek, pénzösszegnek'' szövegrész, ,,ezen rész'' szövegrész helyébe ,,a meghosszabbítással érintett rész'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 17. pont [2017. január 1.]

 

67/B. § (5) bek. b) pont bb) alpontban

,,lekötött pénzösszegnek'' szövegrész helyébe ,,lekötési nyilvántartásban lévő pénzügyi eszköznek, pénzösszegnek'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 18. pont [2017. január 1.]

 

67/B. § (6) bek. a) pontban

,,a tartós lekötés napjáról'' szövegrész helyébe ,,az első befizetés napjáról (a szerződés újrakötése esetén a befizetés napjának minősülő napról)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 19. pont [2017. január 1.]

 

67/B. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 9. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

67/B. § (10) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 9. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

68. § (1) bek.-ben

,,(ennek hiányában az annak megfelelő megállapodás)'' szövegrész helyébe ,,(ennek hiányában az annak megfelelő megállapodás, vagy a vagyonfelosztási javaslat alapjául szolgáló záró számviteli beszámoló mérlege)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 20. pont [2016. június 16.]

 

69. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

70. § (1a) bek. a) pont ab) alpontban

,,kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató'' szövegrész helyébe ,,kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 21. pont [2016. június 16.]

 

70. § (1a) bek. a) pont záró szövegrészből

,,(kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

70. § (1a) bek. b) pont bb) alpontban

,,kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató'' szövegrész helyébe ,,kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 21. pont [2016. június 16.]

 

70. § (1a) bek. b) pont záró szövegrészből

,,(kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

70. § (3) bek. a) pont ad) alpontban

,,kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak'' szövegrész helyébe ,,kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgatónak'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 22. pont [2016. június 16.]

 

70. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 11. § [2016. augusztus 1.]

 

70. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 12. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

70. § (4)-(4a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 12. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

70. § (4b) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

71. § (2) bek. a)-b) pontban

,,kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak'' szövegrész helyébe ,,kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgatónak'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 23. pont [2016. június 16.]

 

71. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 13. § [2016. augusztus 1.]

 

71. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 14. § [2017. január 1.]

 

72. § (4) bek. f) pontban

,,a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott,'' szövegrész helyébe ,,az 1. számú melléklet 9. pont 9.3. alpont 9.3.4. pontjában meghatározott'' szövegrész, ,,a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben'' szövegrész helyébe ,,az 1. számú melléklet 9. pont 9.3 alpont 9.3.4. pontjában'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 24. pont [2016. augusztus 1.]

 

77/A. § (2) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 15. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

77/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 15. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

77/C. § (19) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 16. § [2017. január 1.]

 

78/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 17. § [2016. július 1.]

 

80. § e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 18. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

80. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 18. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

81. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

81/A. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 20. § [2016. július 1.]

 

81/B. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 21. § [2016. szeptember 1.]

 

81/B. § után

81/C. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 22. § [2016. július 1.]

 

82. § (3) bek.-ben

,,44/C. § (7) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,44/C. § (10) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 25. pont [2017. január 1.]

 

84. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 23. § [2016. szeptember 1.]

 

84/W. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

88. § után

89. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 24. § [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 25. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. június 16., illetve 1. melléklet 9. pont 2016. augusztus 1., 1. melléklet 1. pont, 5-7. pont, 10. pont 2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 1. pont 1.5 alpont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 6. pont [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet 2. pont 2.7. alpontból

,,lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 4. pont [2016. augusztus 1.]

 

1. sz. melléklet 4. pont 4.25. alpontban

,,a kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató'' szövegrész helyébe ,,a kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 26. pont [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet 6. pont 6.9. alpontban

,,értékét, azzal'' szövegrész helyébe ,,értékét (fogyasztói árcsökkenés esetén a 30 százalékpontot), azzal'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 27. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 7. pont 7.17. alpontban

,,juttatott étkezési, közlekedési és szállás költségtérítés'' szövegrész helyébe ,,biztosított étkezés, közlekedés, szállás, valamint az ilyen jogcímen adott költségtérítés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 28. pont [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet 9. pont 9.3. alpont 9.3.1. alpont d)-e) pontból

,,lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 4. pont [2016. augusztus 1.]

 

1. sz. melléklet 9. pont 9.5. alpont 9.5.1. alpont záró szövegrészben

,,utolsó napja'' szövegrész helyébe ,,utolsó napja, vagy ha a termőföld harmadik féllel kötött szerződés alapján haszonbérletben van, a haszonbérleti szerződés lejártát követő december 31.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 29. pont [2016. július 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 25. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

6. sz. melléklet I. pontban

,,Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek'' szövegrész helyébe ,,Őstermelői tevékenységnek'' szövegrész, ,,erdőgazdálkodás, mindezekre'' szövegrész helyébe ,,erdőgazdálkodás és saját tulajdonú erdőterületen az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdei haszonvétel keretében végzett tevékenység, mindezekre'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 30. pont [2016. július 1.]

 

11. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 25. § c) pont, illetve 3. melléklet [2016. június 16., illetve 3. melléklet 2. pont 2017. január 1.]

 

11. sz. melléklet II. Az értékcsökkenési leírás szabályai fejezet 2. pont p) alpontban

,,a jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek, települések valamelyikében'' szövegrész helyébe ,,szabad vállalkozási zóna területén'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 31. pont [2016. június 16.]

 

13. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 25. § d) pont, illetve 4. melléklet [2017. január 1.]


1995. évi CXXV. tv.

 
 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

 
 

9. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LVII. tv. 2. § [2016. július 1.]

 

30. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 22. § [2016. július 1.]

 

66. § a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 18. § [2016. július 1.]

 

74. § g) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 23. § [2016. július 1.]


1996. évi LV. tv.

 
 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

 
 

87. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 24. § [2016. július 1.]


1996. évi LVIII. tv.

 
 

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 
 

21. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 25. § [2016. július 1.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,annak célja csak adóelőny'' szövegrész helyébe ,,annak fő célja adóelőny'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 58. § 1. pont [2017. január 1.]

 

4. § 5/a. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 39. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

4. § 20. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 39. § (2) bek. [2016. július 16.]

 

4. § 23/a. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 39. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

4. § 23/b. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 39. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

4. § 28b. pont után

28c. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 39. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (8) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 40. § [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 41. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

7. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 41. § (2) bek. [2016. július 16.]

 

7. § (1) bek. j) pont után

k)-l) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. l) pont után

ly) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (4) bek. [2016. június 16.]

 

7. § (1) bek. s) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 41. § (5) bek. [2016. július 16.]

 

7. § (1) bek. s) pont után

sz) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. ty) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 41. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. w) pont után

x) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (12) bek.-ből

,, , és nem lehet több 30 millió forintnál'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 59. § 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § (16) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 41. § (10) bek. [2016. július 16.]

 

7. § (21) bek. után

(22)-(25) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (11) bek. [2016. július 16.]

 

7. § (25) bek. után

(26)-(28) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (12) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 42. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

8. § (1) bek. n) pontban

,,következtében elszámolt veszteség'' szövegrész helyébe ,,következtében elszámolt, a 7. § (22)-(24) bekezdése szerinti arányszámmal megállapított veszteség'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 58. § 2. pont [2016. július 16.]

 

8. § (1) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 42. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 43. § [2016. június 16.]

 

16. § (12) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 44. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

16. § (12) bek. után

(12a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 44. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 45. § [2016. június 16.]

 

18. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 46. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

18. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 46. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

22/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 47. § [2017. január 1.]

 

22/A. § (4) bek.-ből

,,Az e § alapján igénybe vett adókedvezmény adóévenként nem haladhatja meg a 6 millió forintot.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 59. § 2. pont [2017. január 1.]

 

22/B. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 48. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

22/B. § (2b) bek.-ben

,,Támogatásokat Vizsgáló Iroda közreműködésével'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályaival összhangban'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 58. § 3. pont [2016. június 16.]

 

22/B. § (18) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 48. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

22/C. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 49. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

22/C. § (3) bek. után

(3g) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 49. § (2) bek. [2016. július 16.]

 

22/C. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 49. § (3) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 50. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (13) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 50. § (2) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (14) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 50. § (3) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (15) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 50. § (4) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (21) bek. után

(21a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 50. § (5) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (25) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 50. § (6) bek. [2016. július 16.]

 

26. § (13) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 51. § [2017. január 1.]

 

26/A. § (6a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 52. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

26/A. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 52. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

26/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 52. § (3) bek. [2016. június 16.]

 

28. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 53. § [2016. június 16.]

 

29/A. § (21) bek. után

(22)-(27) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 54. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

29/A. § (27) bek. után

(28)-(32) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 54. § (2) bek. [2016. július 16.]

 

29/A. § (32) bek. után

(33)-(34) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 54. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

30/C. § után

30/D. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 55. § [2017. január 1.]

 

30/D. § után

30/E. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 56. § [2016. július 16.]

 

31. § (1) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 59. § 3. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 7. pontban

,,minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz után'' szövegrész helyébe ,,minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz, továbbá bérbe adott (ideértve a hasznosítási engedély, használati engedély és felhasználási engedély alapján használatba adott) szabadalom, más iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, know-how, védjegy, kereskedelmi név, üzleti titok, szerzői jogi törvény által védett szerzői mű és a szerzői joghoz kapcsolódó jog által védett teljesítmény után'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 58. § 4. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 14. pontban

,,leghátrányosabb térségek, települések valamelyikében'' szövegrész helyébe ,,szabad vállalkozási zóna területén'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 58. § 5. pont [2016. június 16.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 57. §, illetve 5. melléklet [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet A) rész 2. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 59. § 4. pont [2017. január 1.]


1997. évi XXX. tv.

 
 

a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,önálló zálogjogként alapított, valamint'' szövegrész helyébe ,,önálló zálogjogként alapított, átalakításos önálló zálogjoggá átalakított, valamint'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § a) pont [2016. október 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,önálló zálogjogvásárlások'' szövegrész helyébe ,,önálló és átalakításos önálló zálogjog (a továbbiakban együtt: önálló zálogjog) megvásárlásának'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § b) pont [2016. október 1.]

 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 23. § [2016. július 1.]

 

6. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 19. § [2016. július 1.]

 

8. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 20. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

8. § (2) bek. c) pontban

,,jelzáloghitel tőkeösszege'' szövegrész helyébe ,,jelzáloghitel tőkeösszege a refinanszírozás időpontban'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § c) pont [2016. július 1.]

 

8. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 20. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

8. § (5a) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 20. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

8. § (5a) bek. e) pontban

,,eredeti jelzáloghitel kölcsönszerződésben meghatározott tőkeösszege'' szövegrész helyébe ,,eredeti jelzáloghitel a refinanszírozás időpontban'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § d) pont [2016. július 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 21. § [2016. július 1.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,a különvált zálogjog, illetve az önálló zálogjog alapítása, valamint'' szövegrész helyébe ,,az önálló zálogjog alapítása, illetve jelzálognak átalakításos önálló zálogjoggá való átalakítása, és ezeknek, illetve a jelzálognak különvált zálogjogként'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § e) pont [2016. október 1.]

 

14. § (7) bek.-ben

,,akkor a jelzáloghitelből eredő tőkekövetelés'' szövegrész helyébe ,,akkor a jelzáloghitelből és a refinanszírozási jelzáloghitelből eredő tőkekövetelés'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § f) pont [2016. július 1.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

69/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 26. § [2016. július 1.]

 

102. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 27. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

102. § (1a) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 27. § (2) bek. [2016. július 1.]


1997. évi XLVII. tv.

 
 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 
 

4. § (2) bek. o) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 28. § [2016. július 1.]


1997. évi LXVIII. tv.

 
 

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

 
 

100. § (4) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 29. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

118. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 29. § (2) bek. [2016. július 1.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

57/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 30. § [2016. július 1.]

 

62. § (1) bek. 1. pont 1.2. alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 31. § [2016. július 1.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

4. § o) pont 2. alpont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 123. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

4. § p) pont után

q) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 123. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

4. § r) pontban

,,az állami adóhatóság, az adózás rendjéről szóló tv. 88. §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében a vámhatóság,'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatóság,'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 136. § a) pont [2016. június 16.]

 

5. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 32. § [2016. július 1.]

 

5. § (1) bek. i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 124. § [2016. június 16.]

 

11. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 125. § [2017. január 1.]

 

11/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 137. § 1. pont [2017. január 1.]

 

11/A. § után

11/B. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 126. § [2016. június 16.]

 

16. § (3) bek.-ből

,,s)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 137. § 2. pont [2016. június 16.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7050 forint (napi összege 235 forint)'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7110 forint (napi összege 237 forint)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 136. § b) pont [2017. január 1.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 127. § [2016. június 16.]

 

29. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 128. § [2016. június 16.]

 

30/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 129. § [2016. június 16.]

 

35. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 130. § [2016. augusztus 1.]

 

38. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 131. § [2016. június 16.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,s)-v)'' szövegrész helyébe ,,t)-v)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 136. § c) pont [2016. június 16.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,s)-w)'' szövegrész helyébe ,,t)-w)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 136. § d) pont [2016. június 16.]

 

41. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 137. § 3. pont [2016. június 16.]

 

44. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 137. § 4. pont [2016. június 16.]

 

45. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 132. § [2016. június 16.]

 

47. § (3) bek.-ből

,,a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 137. § 5. pont [2016. június 16.]

 

54. § (2) bek. b) pontban

,,járulék'' szövegrész helyébe ,,biztosítottat terhelő járulék, foglalkoztatottnak minősülő biztosított esetében a foglalkoztatót terhelő járulék'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 136. § e) pont [2016. június 16.]

 

56/J. § után

Alcímmel és 56/K. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 133. § [2017. január 1.]

 

65/E. § után

65/F. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 134. § [2017. január 1.]

 

65/F. § után

65/G. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 135. § [2016. június 16.]


1997. évi LXXXI. tv.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról

 
 

40. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 33. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

83/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 33. § (2) bek. [2016. július 1.]


1997. évi LXXXII. tv.

 
 

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

 
 

4. § (2) bek. x) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 34. § [2016. július 1.]

 

23. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 24. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

23. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 24. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

24. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 32. § a) pont [2016. július 1.]

 

48. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 25. § [2016. július 1.]

 

58. § (1) bek.-ben

,,kell képeznie'' szövegrész helyébe ,,kell biztosítania'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § a) pont [2016. július 1.]

 

58. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 26. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

58. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 26. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

59. § (3) bek. a) pontban

,,az SzMSz-ben'' szövegrész helyébe ,,az SzMSz-ben és a pénzügyi tervben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § b) pont [2016. július 1.]

 

59. § (4) bek. c) pontban

,,szolgáltatási tartalékok befektetésének kiadásai,'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatási tartalékok befektetésének kiadásai, valamint a 74. § (4) bekezdés szerinti költség,'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § c) pont [2016. július 1.]

 

60. § (3) bek. a) pontban

,,az SzMSz-ben vagy a pénzügyi tervben'' szövegrész helyébe ,,az SzMSz-ben és a pénzügyi tervben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § d) pont [2016. július 1.]

 

61. § (2) bek. a) pontban

,,az SzMSz-ben vagy a pénzügyi tervben'' szövegrész helyébe ,,az SzMSz-ben és a pénzügyi tervben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § e) pont [2016. július 1.]

 

61. § (2) bek. h) pontban

,,bevételek.'' szövegrész helyébe ,,bevételek, valamint a 74. § (4) bekezdés szerinti költségnek a vagyonkezelési tevékenység ellenértékét meghaladó része.'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § f) pont [2016. július 1.]

 

66. § (6) bek.-ben

,,0,4 százalékát'' szövegrész helyébe ,,0,2 százalékát'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § g) pont [2016. július 1.]

 

74. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 27. § [2016. július 1.]

 

77/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 28. § [2017. január 1.]

 

77/C. § (4) bek.-ben

,,egy évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § h) pont [2016. július 1.]

 

77/C. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § i) pont [2016. július 1.]

 

77/C. § (9) bek.-ben

,,három évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § j) pont [2016. július 1.]

 

83. § (6) bek.-ből

,,az átlépés napja a befogadó pénztár befogadó nyilatkozatának napja, azonban'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 32. § b) pont [2016. július 1.]

 

83. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 29. § [2016. július 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

131/B. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 30. § [2016. július 1.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

27. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 35. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

27. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 35. § (2) bek. [2016. július 1.]


1998. évi XI. tv.

 
 

az ügyvédekről

 
 

6. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 36. § [2016. július 1.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 37. § [2016. július 1.]

 

54. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 38. § [2016. július 1.]


1998. évi LXVI. tv.

 
 

az egészségügyi hozzájárulásról

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 138. § [2016. június 16.]


1998. évi LXXXIV. tv.

 
 

a családok támogatásáról

 
 

4. § d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 39. § [2016. július 1.]


1999. évi LXXVI. tv.

 
 

a szerzői jogról

 
 

30. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 40. § [2016. július 1.]


1999. évi CXXI. tv.

 
 

a gazdasági kamarákról

 
 

27. § (6) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 41. § [2016. július 1.]


2000. évi LXXXIV. tv.

 
 

a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

 
 

2. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 42. § [2016. július 1.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 43. § [2016. július 1.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 44. § [2016. július 1.]


2000. évi C. tv.

 
 

a számvitelről

 
 

3. § (3) bek. 2. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 204. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (5) bek. 1. pontban

,,társaságért, annak üzletágáért, telephelyéért, üzlethálózatáért'' szövegrész helyébe ,,üzletágért, telephelyért, üzlethálózatért'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 1. pont [2016. június 16.]

 

3. § (5) bek. 2. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 204. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (10) bek. 3. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 1. pont [2016. június 16.]

 

25. § (8) bek.-ből

,,cégvásárlás esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 2. pont [2016. június 16.]

 

29. § (8) bek.-ben

,,peresített követelésekből'' szövegrész helyébe ,,peresített követelésekből - a 77. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti követelések kivételével -'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 2. pont [2016. június 16.]

 

37. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 205. § [2016. június 16.]

 

45. § (3) bek.-ből

,,cégvásárlás esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 2. pont [2016. június 16.]

 

45. § (4) bek.-ből

,,a cégvásárlást követő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 3. pont [2016. június 16.]

 

49. § (2) bek.-ből

,,cégvásárlás esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 2. pont [2016. június 16.]

 

52. § (4) bek.-ben

,,lehet leírni'' szövegrész helyébe ,,kell leírni'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 3. pont [2016. június 16.]

 

77. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 206. § [2016. június 16.]

 

81. § (2) bek. l) pontban

,,elengedett'' szövegrész helyébe ,,a forgóeszközök között kimutatott - vásárolt követelésnek nem minősülő - elengedett'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 4. pont [2016. június 16.]

 

81. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 207. § [2016. június 16.]

 

83. § (3) bek.-ben

,,fizetett (fizetendő)'' szövegrész helyébe ,,fizetendő (fizetett)'' szövegrész, ,,a kölcsönök, bankbetétek'' szövegrész helyébe ,,a tartósan adott kölcsönök, a bankbetétek'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 5. pont [2016. június 16.]

 

84. § (3) bek.-ben

,,eszközökből származó'' szövegrész helyébe ,,eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 6. pont [2016. június 16.]

 

85. § (1a) bek.-ben

,,eszközök ráfordításaként'' szövegrész helyébe ,,eszközök (értékpapírok, kölcsönök) ráfordításaként'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 7. pont [2016. június 16.]

 

85. § (1a) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 208. § [2016. június 16.]

 

85. § (2) bek.-ben

,,Fizetendő kamatok'' szövegrész helyébe ,,Fizetendő (fizetett) kamatok'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 8. pont [2016. június 16.]

 

85. § (3) bek. m) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 209. § [2016. június 16.]

 

85. § (3) bek. v) pontban

,,értékpapírokhoz'' szövegrész helyébe ,,értékpapírokhoz és vásárolt követelésekhez'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 9. pont [2016. június 16.]

 

91. § a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 210. § [2016. június 16.]

 

95/B. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 211. § [2016. június 16.]

 

III. Fejezet

Alcímmel és 95/C. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 212. § [2016. június 16.]

 

97. § (1)-(2) bek.-ben

,,évtől évtől'' szövegrész helyébe ,,évtől'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 10. pont [2016. június 16.]

 

102. § (1) bek. első mondatból

,,egyszerűsített'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 4. pont [2016. június 16.]

 

102. § (3) bek.-ben

,,adózott eszközértéknek'' szövegrész helyébe ,,mérleg szerinti eszközértéknek'' szövegrész, ,,egyszerűsített adózott eredménnyel'' szövegrész helyébe ,,adózott eredménnyel'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 11. pont [2016. június 16.]

 

108. § (1) bek.-ből

,,egyszerűsített'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 4. pont [2016. június 16.]

 

114/B. § (4) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 213. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

114/B. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 213. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

114/D. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 214. § [2016. június 16.]

 

134. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 215. § [2016. június 16.]

 

154. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 216. § [2016. június 16.]

 

155. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 217. § [2016. június 16.]

 

156. § (5) bek. j) pontban

,,és g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,g) és h) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 12. pont [2016. június 16.]

 

156. § (5) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 218. § [2016. június 16.]

 

163. § (1) bek.-ben

,,egyszerűsített adózott eredményt'' szövegrész helyébe ,,egyszerűsített mérlegben kimutatott adózott eredményt'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 13. pont [2016. június 16.]

 

163/A. § (3) bek.-ben

,,egyszerűsített adózott eredmény'' szövegrész helyébe ,,adózott eredmény'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 14. pont [2016. június 16.]

 

175. § (2) bek. c) pontban

,,tanács irányelv'' szövegrész helyébe ,,tanácsi irányelv'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 15. pont [2016. június 16.]

 

175. § (2) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 219. § [2016. június 16.]

 

177. § (45) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 220. § [2016. június 16.]

 

177. § (57) bek. után

(58)-(60) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 221. § [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet ,,Források (passzívák)'' alcím ,,F. Kötelezettségek'' pont ,,I. Hátrasorolt kötelezettségek'' pontban

,,2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben'' szövegrész helyébe ,,2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 16. pont [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet ,,Források (passzívák)'' alcím ,,F. Kötelezettségek'' pont ,,III. Rövid lejáratú kötelezettségek'' pont ,,1. Rövid lejáratú kölcsönök'' alpontban

,,- ebből: az átváltozt5atható és átváltozó kötvények'' szövegrész helyébe ,,- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 17. pont [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet ,,Források (passzívák)'' alcím ,,F. Kötelezettségek'' pont ,,III. Rövid lejáratú kötelezettségek'' pontban

,,7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben'' szövegrész helyébe ,,7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 18. pont [2016. június 16.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 222. § 1. pont, illetve 15. melléklet [2016. június 16.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 222. § 2. pont, illetve 16. melléklet [2016. június 16.]

 

5. sz. melléklet 19. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 5. pont [2016. június 16.]


2000. évi CXXX. tv.

 
 

az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról

 
 

2. §

Helyébe lép: 2016: LVI. tv. 1. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 2016: LVI. tv. 1. § (2) bek. [2016. június 16.]


2001. évi XLVIII. tv.

 
 

a formatervezési minták oltalmáról

 
 

14. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 45. § [2016. július 1.]


2001. évi CXX. tv.

 
 

a tőkepiacról

 
 

5. § (1) bek. 22. pont után

22a-22b. ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 33. § (1) bek. [2016. július 3.]

 

5. § (1) bek. 64. pont után

64a. ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 33. § (2) bek. [2016. július 3.]

 

35. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 34. § [2016. július 1.]

 

38. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 35. § (1) bek. [2016. szeptember 18.]

 

38. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 35. § (2) bek. [2016. szeptember 18.]

 

47. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 36. § [2016. július 1.]

 

48. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 37. § [2016. július 1.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,álló időtartamot'' szövegrész helyébe ,,álló (tervezett) időtartamot'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § a) pont [2016. július 1.]

 

54. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § a) pont [2016. július 1.]

 

54. § (2a) bek.-ben

,,éves, illetve időközi (negyedéves, féléves) jelentését'' szövegrész helyébe ,,éves és féléves jelentését'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § b) pont [2016. július 1.]

 

54. § (7)-(8) és (11) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § b) pont [2016. július 1.]

 

61. § (11a) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 38. § [2016. július 3.]

 

142/A. § (3) bek.-ben

,,elérhetőségét az átadást követő 5. munkanaptól a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig - vagy ha az korábbi, a tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó értékpapírszámla-egyenleg és adatok elérhetővé tételéig - az (1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,elérhetőségét a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjától a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig az (1) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § c) pont [2016. július 1.]

 

XXI. Fejezet (199-205. §)

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 39. § [2016. július 3.]

 

XXI/A. Fejezet (205/A-205/H. §)

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § c) pont [2016. július 3.]

 

XXII. Fejezet (206. §)

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 40. § [2016. július 3.]

 

219. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 41. § [2016. július 1.]

 

223. § (2) bek. c) pontban

,,4. § (8) bekezdésében,'' szövegrész helyébe ,,4. § (7) bekezdésében,'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § d) pont [2016. július 1.]

 

223. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 42. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

223. § (10)-(11) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 42. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

223. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 42. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

224. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 43. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

224. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 43. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

298. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 44. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

298. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 44. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

299. § (4) bek.-ben

,,296/B. § (7) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § e) pont [2016. július 1.]

 

300. § (2a) bek.-ben

,,296/B. § (7) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § f) pont [2016. július 1.]

 

307. § (2) bek. a)-b) pontban

,,296/B. § (7) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § f) pont [2016. július 1.]

 

307. § (5a) bek.-ben

,,296/B. § (7) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § f) pont [2016. július 1.]

 

310. § (3) bek.-ben

,,296/B. § (7) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § f) pont [2016. július 1.]

 

317. § (12) bek. után

(13)-(16) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 45. § [2016. július 1.]

 

329. § (1) bek.-ben

,,a felfüggesztésről értesíti'' szövegrész helyébe ,,a felfüggesztésről vagy a kereskedés visszaállításáról értesíti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § g) pont [2016. július 1.]

 

345. § (7) bek.-ben

,,(1) bekezdésének g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés h) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § h) pont [2016. július 1.]

 

356. § (1) bek. c) pontban

,,296/B. § (7) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § f) pont [2016. július 1.]

 

357. § (1) bek.-ben

,,308. §, a 359. §, valamint a 11. számú melléklet 1-4. pontja'' szövegrész helyébe ,,307. §'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § i) pont [2016. július 1.]

 

357. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 46. § [2016. július 1.]

 

375. §-ban

,,tőzsdéről, kockázati tőkealap-kezelőről, központi értéktárról, központi szerződő félről vagy más személyről,'' szövegrész helyébe ,,tőzsdéről, központi értéktárról, központi szerződő félről,'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § j) pont [2016. július 1.]

 

400. § (1) bek. a) pontban

,,befolyásszerzőt az értékpapírok'' szövegrész helyébe ,,befolyásszerzőt, a bennfentes kereskedelmet és piacbefolyásolást elkövető személyt az értékpapírok'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § k) pont [2016. július 1.]

 

400. § (1) bek. k) pont

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § d) pont [2016. július 1.]

 

411. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 47. § [2016. július 1.]

 

451. § (2) bek. q)-s) pont

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § e) pont [2016. július 3.]

 

3. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § f) pont [2016. július 1.]

 

25. sz. melléklet

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 50. §, illetve 1. melléklet [2016. július 3.]


2002. évi XLIII. tv.

 
 

az egyszerűsített vállalkozói adóról

 
 

5. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 60. § [2017. január 1.]

 

6. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 61. § [2017. január 1.]

 

23. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 62. § [2017. január 1.]


2003. évi LXXXIV. tv.

 
 

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 
 

7. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 46. § [2016. július 1.]

 

,,Közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony és szolgálati viszony'' alcímcím (16. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 47. § [2016. július 1.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 48. § [2016. július 1.]

 

,,Jövedelemkiegészítés közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók illetményének és pénzellátásának együttfolyósítási tilalmára tekintettel'' alcímcím (16/A. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 49. § [2016. július 1.]

 

16/A. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 50. § [2016. július 1.]

 

16/B. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 51. § [2016. július 1.]

 

16/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 52. § [2016. július 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

6/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 153. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

6/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 153. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

6/B. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 154. § [2017. január 1.]

 

6/B. § (4) bek.-ben

,,a 37. § (4) bekezdése szerinti esetben 30 napon belül'' szövegrész helyébe ,,20 napon belül'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 1. pont [2018. január 1.]

 

6/E. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 155. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

6/E. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 155. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,35. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,35. § (2) és (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 2. pont [2016. augusztus 1.]

 

22/D. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 156. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

22/D. § (3) bek. után

(4)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 156. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

22/E. § (1) bek.-ben

,,Útdíjköteles gépjárművel végzett'' szövegrész helyébe ,,Útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 3. pont [2016. augusztus 1.]

 

24/A. § (2) bek.-ben

,,Ha a felfüggesztés elrendelésére az (1) bekezdés a)-b) pontja alapján került sor, az adóhatóság a cégbíróság megkeresésével egyidejűleg törvényességi felügyeleti eljárást, illetve az ismeretlen székhelyű cég megszüntetése iránti eljárást kezdeményez.'' szövegrész helyébe ,,Az adóhatóság az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti okból ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló törvényességi felügyeleti eljárást a cégbíróságnál nem kezdeményez.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 4. pont [2016. június 16.]

 

24/A. § (3) bek.-ben

,,ellenőrzésnek. Ha'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzésnek. Ha a felfüggesztés elrendelésére az (1) bekezdés d) pontja alapján került sor, a felfüggesztés abban az esetben szüntethető meg, ha a kormányzati ellenőrzési szerv vezetője ehhez hozzájárul. Ha'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 5. pont [2016. június 16.]

 

24/A. § (8) bek.-ben

,,folytatta.'' szövegrész helyébe ,,folytatta. Az adószám akkor állapítható meg, ha az adószám felfüggesztésének oka már nem áll fenn, illetve ha az (1) bekezdés d) pontja alapján elrendelt felfüggesztés esetén a kormányzati ellenőrzési szerv vezetője ehhez hozzájárul.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 6. pont [2016. június 16.]

 

24/B. § (1) bek. b) pontban

,,az állami adó- és vámhatósághoz nem jelentette be,'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatósághoz annak felszólítása ellenére sem jelentette be,'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 7. pont [2016. június 16.]

 

24/B. § (1) bek. d) pontban

,,az Áht. 53/A. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az Áht. 53/A. § (3)-(4) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 8. pont [2016. június 16.]

 

24/B. § (2) bek.-ben

,,az (1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,e §'' szövegrész, ,,(1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,e §'' szövegrész, ,,eljárást. Az adószám'' szövegrész helyébe ,,eljárást, kivéve, ha az adózó kényszertörlés alatt áll. Az adószám'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 9. pont [2016. június 16.]

 

24/B. § (4) bek.-ben

,,(1) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a)-c) pontjaiban'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 10. pont [2016. június 16.]

 

24/B. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 157. § [2016. június 16.]

 

24/C. § (4) bek.-ben

,,vezető tisztségviselő, vagy tag'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 11. pont [2016. június 16.]

 

24/C. § (5) bek. a)-b) pontban

,,vezető tisztségviselő, vagy tag'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 11. pont [2016. június 16.]

 

24/C. § (6) bek.-ben

,,vezető tisztségviselő, vagy tag'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 11. pont [2016. június 16.]

 

24/C. § (6) bek. a) pontban

,,tagi jogviszonnyal'' szövegrész helyébe ,,tagi, részvényesi jogviszonnyal'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 12. pont [2016. június 16.]

 

24/C. § (6) bek. b) pontban

,,vezető tisztségviselőként'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselőként, vagy cégvezetőként'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 13. pont [2016. június 16.]

 

24/C. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 158. § [2016. június 16.]

 

24/C. § (9) bek.-ben

,,vezető tisztségviselőjét, illetve tagját'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselőjét, cégvezetőjét, tagját, illetve részvényesét'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 14. pont [2016. június 16.]

 

24/F. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 159. § [2016. június 16.]

 

31. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 160. § [2016. június 16.]

 

31/B. § (1)-(2) bek.-ben

,,1 000 000 forintot'' szövegrész helyébe ,,100 000 forintot'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 15. pont [2017. július 1.]

 

31/B. § (2) bek.-ben

,,azon számlákról'' szövegrész helyébe ,,azon nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlákról'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 16. pont [2017. július 1.]

 

31/B. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 161. § [2017. július 1.]

 

31/B. § (2a)-(5) bek.-ben

,,1 000 000 forintot'' szövegrész helyébe ,,100 000 forintot'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 15. pont [2017. július 1.]

 

35. § (2) bek. b) pontban

,,ajándék erejéig'' szövegrész helyébe ,,ajándék értékének erejéig'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 17. pont [2016. június 16.]

 

35. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 162. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

35. § (6) bek. után

(7)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 162. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

43. § (5) bek.-ben

,,35. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,35. § (2) és (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 2. pont [2016. augusztus 1.]

 

52. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (1) bek. 1. pont [2016. szeptember 1.]

 

54. § (7) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 163. § [2016. június 16.]

 

54. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 164. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

54. § (16) bek. után

(17) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 164. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

55/D. § után

55/C. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 165. § [2016. július 1.]

 

87. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 166. § [2016. július 1.]

 

88. § (6b) bek. után

(6c)-(6d) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 167. § [2016. augusztus 1.]

 

105. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 168. § [2016. július 1.]

 

119/A. § után

Alcímmel és 119/B. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 169. § [2016. július 1.]

 

132. § (1) bek.-ben

,,szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelem.'' szövegrész helyébe ,,szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelem egyetlen adónem tekintetében sem.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 18. pont [2016. június 16.]

 

132. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 170. § [2016. június 16.]

 

133. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 171. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

133. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 171. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

134. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 172. § [2016. július 1.]

 

136. § (6) bek.-ben

,,elsőfokú adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,első fokon döntést hozó adóhatóság'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 19. pont [2016. június 16.]

 

136/B. § (1)-(2) bek.-ben

,,35. § (2) bekezdés f) pontja'' szövegrész helyébe ,,35. § (2) bekezdés f) pontja és (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 20. pont [2016. augusztus 1.]

 

144. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 173. § [2016. július 1.]

 

145. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 174. § [2016. július 1.]

 

146. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 175. § [2016. július 1.]

 

147. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 176. § [2016. július 1.]

 

148/A. § (2) bek.-ből

,,Vht. 95. §-a szerinti eset kivételével a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (2) bek. 1. pont [2016. július 1.]

 

149. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 177. § [2016. július 1.]

 

150. § (1) bek.-ben

,,35. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,35. § (2) és (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 2. pont [2016. augusztus 1.]

 

150. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 178. § [2016. július 1.]

 

153. §-ban

,,felhívása ellenére a levonást'' szövegrész helyébe ,,felhívása ellenére a követelés fennállásról nem nyilatkozik, illetve a levonást'' szövegrész, ,,kötelezi a levonni'' szövegrész helyébe ,,kötelezi a követelés, illetve a levonni'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 21. pont [2016. július 1.]

 

Végrehajtás munkabérre, fizetési számlára alcím

153/A. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 179. § [2016. július 1.]

 

154. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 180. § [2016. július 1.]

 

155. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 181. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

155. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 181. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

155. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 181. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

157. §-ban

,,kikiáltási árnak'' szövegrész helyébe ,,becsértéknek'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 22. pont [2016. július 1.]

 

160. § (4) bek. c) pontban

,,személyt'' szövegrész helyébe ,,személy fizetési kötelezettségét'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 23. pont [2016. augusztus 1.]

 

160. § (4) bek. e) pontban

,,35. § (2) bekezdésének f) pontja'' szövegrész helyébe ,,35. § (2) bekezdés f) pontja és (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 23. pont [2016. augusztus 1.]

 

161. § (1) bek.-ben

,,15 nap elteltével megkeresi'' szövegrész helyébe ,,15 nap elteltével elektronikus úton megkeresi'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 24. pont [2017. január 1.]

 

161. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 182. § [2016. július 1.]

 

161/A. § (2) bek.-ben

,,10 000'' szövegrész helyébe ,,50 000'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 25. pont [2016. július 1.]

 

162. §-ban

,,adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,önkormányzati adóhatóság'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 26. pont [2016. július 1.]

 

162. § után

162/A. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 183. § [2016. július 1.]

 

163. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 184. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

163. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 184. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

164. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 185. § [2016. július 1.]

 

164. § (6) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,4'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 27. pont [2016. július 1.]

 

164. § (7) bek.-ben

,,eljárás felfüggesztésének és szünetelésének'' szövegrész helyébe ,,eljárás felfüggesztésének, valamint az Art. 160. § (4) bekezdés d), illetve e) pontja szerinti szünetelésének'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 28. pont [2016. július 1.]

 

164. § (9) bek.-ből

,,vagy a végrehajtás során hozott végzés'' szövegrészt és ,, , illetve a végrehajtáshoz'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (2) bek. 2. pont [2016. július 1.]

 

172. § (9) bek.-ben

,,magánszemély'' szövegrész helyébe ,,személy'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 29. pont [2016. július 1.]

 

172. § (19a) bek. után

(19b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 186. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

172. § (20g) bek. után

(20h) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 186. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

173. § után

173/A. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 187. § [2016. augusztus 1.]

 

174/A. § (1) bek.-ben

,,nyilvánítását.'' szövegrész helyébe ,,nyilvánítását, kivéve, ha az adózó kényszertörlés alatt áll.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 30. pont [2016. június 16.]

 

174/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 188. § [2016. július 1.]

 

175. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 189. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

175. § (9) bek.-ben

,,előterjesztését, továbbá'' szövegrész helyébe ,,előterjesztését, módosítását, kiegészítését és visszavonását, továbbá'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 31. pont [2016. július 1.]

 

175. § (34) bek. után

(35) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 189. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

176/H. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 190. § [2016. július 1.]

 

179. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 191. § [2016. július 1.]

 

181/B. § után

181/C. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 192. § [2016. június 16.]

 

216. §-ban

,,2016. július 1-jén'' szövegrész helyébe ,,2017. január 1-jén'' szövegrész, ,,2016. június 30-a'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31-e'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 32. pont [2016. június 16.]

 

217. § után

218. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 193. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

218. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 193. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

218. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 193. § (3) bek. [2016. augusztus 1.]

 

218. § után

219. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 194. § [2016. július 1.]

 

219. § után

220. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 195. § [2016. július 1.]

 

220. § után

221. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 196. § [2016. június 16.]

 

221. § után

222. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 197. § [2016. július 1.]

 

222. § után

223. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 198. § [2016. július 1.]

 

3. sz. melléklet F) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (1) bek. 2. pont [2016. június 16.]

 

3. sz. melléklet S) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (1) bek. 3. pont [2016. június 16.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 199. § (1) bek., illetve 13. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

4. sz. melléklet A külföldi személyek egyes jövedelmei adózásának különös szabályairól c. fejezet 2. pontban

,,nyilatkozatokat csatolja.'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozatokat csatolja, illetve az illetőséget az e melléklet 7. pont szerint megállapította.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 33. pont [2016. szeptember 1.]

 

4. sz. melléklet A külföldi személyek egyes jövedelmei adózásának különös szabályairól c. fejezet 3. pontban

,,illetőségét igazolja'' szövegrész helyébe, ,,illetőségét igazolja, vagy a kifizető az illetőségét az e melléklet 7. pont szerint megállapította.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 34. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 199. § (2) bek., illetve 14. melléklet [2016. június 16.]

 

7. sz. melléklet 1-18. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (1) bek. 4. pont [2016. szeptember 1.]


2003. évi CXXVII. tv.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

 
 

48/A. § (1) bek.-ből

,,71. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: .2016: LXVI. tv. 83. § [2016. június 16.]

 

48/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 78. § [2016. június 16.]

 

52. § (1) bek. a)-d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 79. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

52. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 79. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

57/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 80. § [2016. szeptember 1.]

 

97. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 81. § [2016. szeptember 1.]

 

129. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 82. § [2016. szeptember 1.]


2004. évi CXXII. tv.

 
 

a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

 
 

1. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: LXIV. tv. 55. § [2016. július 1.]

 

2. § 1-2. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 56. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

2. § 3. pont e) alpont után

f) alponttal kieg.: 2016: LXIV. tv. 56. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

2. § 4. pont e) alpont után

f) alponttal kieg.: 2016: LXIV. tv. 56. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 57. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 57. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 57. § (3) bek. [2016. július 1.]


2004. évi CXXIII. tv.

 
 

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

 
 

1. § (2) bek. 3. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 58. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

1. § (2) bek. 6-8. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 58. § (2) bek. [2016. július 1.]


2004. évi CXL. tv.

 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 
 

41. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 53. § [2016. július 1.]

 

55. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 54. § [2016. július 1.]


2005. évi XLVII. tv.

 
 

az igazságügyi szakértői tevékenységről

 
 

1. melléklet 3.1. pont a) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 59. § [2016. július 1.]


2005. évi CLXXXIII. tv.

 
 

a vasúti közlekedésről

 
 

67/V. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 60. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

67/V. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 60. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

72. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 61. § [2016. július 1.]

 

,,A VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV KORMÁNYTISZTVISELŐJE'' alcím (73-75. §)

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 62. § [2016. július 1.]

 

79/E. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 63. § [2016. július 1.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

24. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 233. § [2016. június 16.]


2006. évi LIX. tv.

 
 

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

 
 

1. § (1) bek.-ből

,,4. §-ban meghatározott személy járadék fizetésére, a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

1. § (2) bek.-ből

,,járadékból és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

1. § (3) bek.-ből

,,járadék és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (2) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

4/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

4/A. § (4) bek. 1. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

4/A. § (4) bek. 3. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

4/A. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

4/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

4/A. § (8a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (6) bek. [2016. július 16.]

 

4/A. § (8a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

4/A. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

4/A. § (11) bek. után

(12)-(13) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 103. § (7) bek. [2016. július 16.]

 

5. § (2) bek.-ből

,,A 4. § alapján megállapított járadékot az adózás előtti eredmény terhére kell elszámolni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (2) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

5. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

6. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

6. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

7. § 1. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

7. § 2. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

9. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 104. § [2016. július 16.]


2006. évi XCVII. tv.

 
 

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 
 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 64. § [2016. július 1.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 65. § [2016. július 1.]

 

14/A. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 66. § [2016. július 1.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 67. § [2016. július 1.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

44. § (7) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LX. tv. 1. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

44. § (7) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LX. tv. 1. § (2) bek. [2016. június 15.]

 

69. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LX. tv. 2. § [2016. június 15.]

 

89. § után

90. §-sal kieg.: 2016: LX. tv. 3. § [2016. június 15.]


2007. évi LXXV. tv.

 
 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

 
 

4. § (5) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 225. § [2016. június 16.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

3. § 68. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 1. § [2016. június 22.]

 

47. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 2. § [2016. június 22.]

 

47. § (9) bek.-ben

,, , és a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban'' szövegrész helyébe ,, , valamint a 146. § (1) bekezdése szerinti rendeletben és 146. § (4) bekezdése szerinti határozatban'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (2) bek. a) pont [2016. október 1.]

 

47/A. § (3) bek.-ben

,, , és a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban'' szövegrész helyébe ,, , valamint a 146. § (1) bekezdése szerinti rendeletben és 146. § (4) bekezdése szerinti határozatban'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (2) bek. b) pont [2016. október 1.]

 

52. § (2) bek.-ből

,,gazdálkodó szervezet'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 11. § (1) bek. a) pont [2016. június 22.]

 

59. § (6) bek.-ben

,,a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)'' szövegrész helyébe ,,a Ptk.'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (1) bek. a) pont [2016. június 22.]

 

62. § (1) bek. i) pontban

,,nyújtott'' szövegrész helyébe ,,végezhető'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (2) bek. c) pont [2016. október 1.]

 

,,A villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedély'' alcím (88. §)

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 3. § [2016. június 22.]

 

90. § (2) bek.-ben

,,(2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (1) bek. b) pont [2016. június 22.]

 

143. § (2) bek.-ben

,,engedélyes gazdálkodó szervezetek'' helyébe ,,engedélyesek'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (1) bek. c) pont [2016. június 22.]

 

146. §

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 11. § (1) bek. b) pont [2016. június 22.]

 

XVI. Fejezet (140-146/B. §)

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 4. § [2016. október 1.]

 

159. § (1) bek. 5-6. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 5. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

159. § (1) bek. 8. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 8. pont után 8a. ponttal kieg.: 2016: LIX. tv. 5. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

168. § (4) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: LIX. tv. 6. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

168. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 6. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

168. § (15a) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: LIX. tv. 6. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

,,A Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályok'' alcím

168/A. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 7. § [2016. október 1.]

 

170. § (2) bek. 1-2. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 8. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

170. § (5) bek. 1-2. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 8. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

170. § (5) bek. 5. pontban

,,felek általi'' szövegrész helyébe ,,engedélyes általi'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (2) bek. d) pont [2016. október 1.]

 

170. § (5) bek. 8. pont után

9. ponttal kieg.: 2016: LIX. tv. 8. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

170. § (2) bek. 11. pont

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 11. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

XXI. Fejezet 179. § előtt

178/SZ-178/T. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 9. § [2016. október 1.]


2007. évi CXVII. tv.

 
 

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

 
 

2. § 23. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 68. § [2016. július 1.]

 

2. § 37. pont után

38-39. ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 51. § [2016. július 1.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 52. § [2016. július 1.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,c) és d) pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,d) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § a) pont [2016. július 1.]

 

11. § (1) bek. d) pontban

,,jogászt'' szövegrész helyébe ,,vezető jogászt'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § b) pont [2016. július 1.]

 

14. § után

Alcímmel (14/A-14/B. §) kieg.: 2016: LIII. tv. 53. § [2016. július 1.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,a személyi és tárgyi feltételekben,'' szövegrész helyébe ,,a személyi és tárgyi feltételekben, a tulajdonrésszel (részvénnyel) rendelkezők személyében,'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § c) pont [2016. július 1.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,öt évnél'' szövegrész helyébe ,,három évnél'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § d) pont [2016. július 1.]

 

28/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 54. § [2017. január 1.]

 

28/A. § (4) bek.-ben

,,egy évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § e) pont [2016. július 1.]

 

28/A. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § f) pont [2016. július 1.]

 

28/A. § (9) bek.-ben

,,három évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § g) pont [2016. július 1.]

 

38. § (4) bek.-ben

,,a 437. § b) pontja'' szövegrész helyébe ,,a Bit. 437. § b) pontja'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § h) pont [2016. július 1.]

 

45. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 55. § [2016. július 1.]

 

50. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 56. § [2016. július 1.]

 

Záró és átmeneti rendelkezések alcím

89. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 57. § [2016. július 1.]

 

90. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 58. § [2016. július 1.]


2007. évi CXXVII. tv.

 
 

az általános forgalmi adóról

 
 

6. § (4) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 63. § [2016. július 16.]

 

86. § (1) bek. j) pont jb) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 64. § [2016. július 16.]

 

142. § (1) bek. b) pontban

,,építési hatóságiengedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött'' szövegrész helyébe ,,építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 76. § 1. pont [2016. július 16.]

 

169. § d) pont dc) alpontban

,,az 1 000 000 forintot'' szövegrész helyébe ,,a 100 000 forintot'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 76. § 2. pont [2017. január 1.]

 

188. § (3) bek. c) pont cb) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 65. § [2016. július 16.]

 

259. § 7/A. pont után

7/B. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 66. § [2017. január 1.]

 

259. § 13. pont után

13/A. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 67. § [2016. június 16.]

 

260. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 68. § [2016. június 16.]

 

302. § után

303. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 69. § [2016. június 16.]

 

303. § után

304. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 70. § [2017. január 1.]

 

304. § után

305. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 71. § [2017. január 1.]

 

305. § után

306. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 72. § [2017. január 1.]

 

306. § után

307. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 73. § [2017. január 1.]

 

307. § után

308. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 74. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

308. § után

309. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 74. § (2) bek. [Az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett azon egyedi határozat kihirdetését követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Norvég Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.]

 

3. sz. melléklet I. rész

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § a) pont, illetve 6. melléklet [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet II. rész

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § b) pont, illetve 7. melléklet [2018. január 1.]

 

3/A. sz. melléklet I. rész 1. pont

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § c) pont, illetve 8. melléklet [2017. január 1.]

 

3/A. sz. melléklet II. rész

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § d) pont, illetve 9. melléklet [2017. január 1.]

 

3/A. sz. melléklet II. rész 4. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 77. § a) pont [2018. január 1.]

 

6. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § e) pont, illetve 10. melléklet [2017. január 1.]

 

8/A. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § f) pont, illetve 11. melléklet [2016. június 16.]

 

8/A. sz. melléklet 3. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 77. § b) pont [Az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett azon egyedi határozat kihirdetését követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Norvég Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.]


2007. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

 
 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 71. § [2016. július 1.]

 

57. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 60. § [2016. július 1.]

 

116/A. § (1) bek.-ben

,,vagy a közvetítő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 67. § [2016. július 1.]

 

117. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 61. § [2016. július 3.]

 

120. § t) pont után

u) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 62. § [2016. július 1.]

 

121. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 66. § a) pont [2016. július 1.]

 

136. § után

136/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 63. § [2016. július 1.]

 

159/A. § (1) bek.-ben

,,a Felügyelet által kijelölt, a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolítását felügyelő személyekről'' szövegrész helyébe ,,a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolításának felügyeletére jogosult személyekről (a továbbiakban: vizsgabiztos)'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 66. § b) pont [2016. július 1.]

 

159/A. § (6) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 64. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

159/A. § (7) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 64. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

159/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 64. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

164. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 65. § [2016. július 1.]

 

180. § (2) bek. b) pontban

,,képzésre, a hatósági képzés során szerzett'' szövegrész helyébe ,,képzés és vizsga szabályaira, a hatósági vizsga letételével szerzett, tőkepiaci üzletkötői tevékenység folytatására feljogosító'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 66. § c) pont [2016. július 1.]


2007. évi CLII. tv.

 
 

az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

 
 

2. § a) pont 4. alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 69. § [2016. július 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 70. § [2016. július 1.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

3. § 30. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 12. § [2016. június 22.]

 

28. § (3)-(4a) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 13. § [2016. június 22.]

 

28. § (6) bek.-ben

,,28/A-29/A. §-ban, a 31-31/C. §-ban'' szövegrész helyébe ,,28/A-31/C. §-ban'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (1) bek. a) pont [2016. június 22.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló rendeletben (a továbbiakban: külön díj rendelet)'' szövegrész helyébe ,,a 106. § (3) bekezdés szerinti határozatban és a 106/A. § (1) bekezdés szerinti rendeletben'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (2) bek. a) pont [2016. október 1.]

 

29/B. § (3) bek.-ben

,,a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben'' szövegrész helyébe ,,a 106. § (3) bekezdés szerinti határozatban'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (2) bek. b) pont [2016. október 1.]

 

36. § (1) bek. j) pontban

,,nyújtott'' szövegrész helyébe ,,végzett'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (1) bek. b) pont [2016. június 22.]

 

45. § (2) bek.-ből

,,gazdálkodó szervezet'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (1) bek. a) pont [2016. június 22.]

 

63. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 14. § [2016. június 22.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,Hivatal elnökének rendeletében'' szövegrész helyébe ,,Hivatal határozatában'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (2) bek. c) pont [2016. október 1.]

 

100. § (2) bek.-ből

,,külön díj rendeletben meghatározottak szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. a) pont [2016. október 1.]

 

103. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 15. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

103. § (2) bek. e) pontból

,, , a 141/C. §'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (1) bek. b) pont [2016. június 22.]

 

103. § (2) bek. f) pontból

,, , valamint a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (1) bek. c) pont [2016. június 22.]

 

103. § (2a) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 15. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

103. § (2a) bek. e)-f) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 15. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

103. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 15. § (4) bek. [2016. október 1.]

 

104. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 16. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

104. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 16. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

104. § (7) bek.-ben

,,jogszabály'' szövegrész helyébe ,,jogszabály vagy határozat'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (2) bek. d) pont [2016. október 1.]

 

104. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: LIX. tv. 16. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

104/A. §

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 17. § (1) bek. [2016. június 22.]

 

104/A. § után

104/B. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 17. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

105-105/A. §

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 18. § [2016. október 1.]

 

106. §

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 19. § [2016. október 1.]

 

106. § után

106/A. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 19. § [2016. október 1.]

 

107. § (2) bek.-ben

,,engedélyes gazdálkodó szervezetek'' szövegrész helyébe ,,engedélyesek'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (1) bek. c) pont [2016. június 22.]

 

107. § (3) bek.-ből

,, , valamint az árszabályozás kereteit'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. b) pont [2016. október 1.]

 

107/B. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (1) bek. d) pont [2016. június 22.]

 

108. §

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 20. § [2016. október 1.]

 

121/H. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 21. § [2016. június 22.]

 

127. § gy)-h) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 22. § [2016. október 1.]

 

129. § (3)-(3a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. c) pont [2016. október 1.]

 

,,Nemzetközi együttműködés és kapcsolat az Európai Unió szerveivel'' alcím előtt

129/A. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 23. § [2016. október 1.]

 

132. § 18-19. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 24. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

132. § 22. pont

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. d) pont [2016. október 1.]

 

132. § 27-29. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 24. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

133. § (1) bek. 2. pont

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. f) pont [2016. október 1.]

 

133. § (1) bek. 7. pontból

,,a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszűkebb körét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. e) pont [2016. október 1.]

 

133. § (1) bek. 8. pont

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. f) pont [2016. október 1.]

 

133. § (1) bek. 9. pontban

,,105. § (12) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,105/A. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (2) bek. e) pont [2016. október 1.]

 

133. § (1) bek. 14. pont

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. f) pont [2016. október 1.]

 

133/A. §

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 25. § [2016. október 1.]

 

141/C. §

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (1) bek. e) pont [2016. június 22.]

 

146/K. § után

146/L. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 26. § [2016. október 1.]


2008. évi XLVI. tv.

 
 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

 
 

38/D. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 72. § [2016. július 1.]


2008. évi LXXIII. tv.

 
 

a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

 
 

13/G. (3) bek. a) pont a

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 73. § [2016. július 1.]


2009. évi L. tv.

 
 

a fizetési meghagyásos eljárásról

 
 

3. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 74. § [2016. július 1.]


2009. évi LXII. tv.

 
 

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

 
 

Első rész

3/B. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 68. § [2017. január 1.]

 

4. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 69. § [2017. január 1.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,szerződést a biztosítási időszak végére felmondta'' szövegrész helyébe ,,szerződés biztosítási időszak végére történő felmondására nyilatkozatot tett'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § a) pont [2016. július 1.]

 

7. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 70. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 70. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 71. § [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 72. § [2017. január 1.]

 

21. § (1a) bek.-ben

,,díjkülönbözetet az esedékes'' szövegrész helyébe ,,díjkülönbözetet - a felek eltérő megállapodásának hiányában - az esedékes'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § b) pont [2016. július 1.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 73. § [2017. január 1.]

 

34. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,valamint a 36. § (6) bekezdésében meghatározott esetben'' szövegrész helyébe ,,valamint a 36. § (6) bekezdésében meghatározott előlegezés esetén'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § c) pont [2016. július 1.]

 

34. § (1) bek. c) pontból

,,(alkoholos befolyásoltságnak tekinthető a 0,8 ezreléket meghaladó véralkoholszint, illetve a 0,5 mg/l értéket meghaladó légalkohol szint)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 79. § [2016. július 1.]

 

34. § (2) bek.-ben

,,biztosított az (1) bekezdés c) és d) pontjában, valamint a vezető az f) pontban'' szövegrész helyébe ,,biztosított az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a vezető az f) pontban'' szövegrész, ,,1,5 millió Ft-ig'' szövegrész helyébe ,,5 millió Ft-ig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § d) pont [2016. július 1.]

 

34. § (3) bek.-ben

,,az üzemben tartó az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott'' szövegrész helyébe ,,a biztosított az (1) bekezdés d) pontjában, valamint az üzemben tartó az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott'' szövegrész, ,,750 ezer Ft-ig'' szövegrész helyébe ,,1,5 millió Ft-ig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § e) pont [2016. július 1.]

 

36. § (8) bek. e) pont után

f)-h) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 74. § [2016. július 1.]

 

47. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 75. § [2016. július 1.]

 

51. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 76. § [2017. január 1.]

 

57/D. § (2) bek.-ben

,,(1)-(7) bekezdésében és (9)-(15)'' szövegrész helyébe ,,(1)-(8) bekezdésében és (10)-(16)'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § f) pont [2016. július 1.]

 

57/E. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 77. § [2016. július 1.]


2009. évi LXXXV. tv.

 
 

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

 
 

2. § nyitó szövegrészben

,,E törvény alkalmazásában'' szövegrész helyébe ,,E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 84. § [2016. szeptember 18.]

 

2. § 8. pont után

8a. ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 80. § [2016. szeptember 18.]

 

,,Szerződéskötést megelőző tájékoztatás'' alcím

12/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 81. § [2016. szeptember 18.]

 

VII. Fejezet

36/C. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 82. § [2016. szeptember 18.]

 

64/A. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 83. § [2016. szeptember 18.]


2009. évi XCV. tv.

 
 

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról

 
 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 75. § [2016. július 1.]


2009. évi CLXII. tv.

 
 

a fogyasztónak nyújtott hitelről

 
 

1. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 85. § [2016. július 1.]

 

14/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 86. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

14/A. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 86. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

17/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 87. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

17/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 87. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

21/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 88. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

21/C. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 88. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

21/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 89. § [2016. július 1.]


2010. évi I. tv.

 
 

az anyakönyvi eljárásról

 
 

4. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 76. § [2016. július 1.]


2010. évi CXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

 
 

16/F. § (1) bek.-ből

,, , továbbá e törvény, vagy a Kttv., illetve a Hszt. szerint írásbeliséghez kötött'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 1. pont [2016. július 1.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 234. § [2016. július 1.]

 

17/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 235. § [2016. július 1.]

 

17/B. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 2. pont [2016. július 1.]

 

17/B. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 236. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

17/B. § (16) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 236. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

17/B. § (17) bek. után

(18) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 236. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

17/C. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 237. § [2016. július 1.]

 

17/D. § (4) bek.-ből

,,a 25. § szerinti illetményeltérítésre,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 3. pont [2016. július 1.]

 

17/D. § (5) és (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 4. pont [2016. július 1.]

 

17/E. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 5. pont [2016. július 1.]

 

17/E. § (5) bek.-ben

,,20. §-nak megfelelően'' szövegrész helyébe ,,19/G-19/H. §-nak megfelelően'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 1. pont [2016. július 1.]

 

17/I. §-ból

,,valamint a 32/J.§ (2) bekezdés m) pont alapján engedélyezett távollét idejére'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 6. pont [2016. július 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,80-82. §'' szövegrész helyébe ,,69. § (2) bekezdése, 80-82. §-a'' szövegrész, ,,119-121. §'' szövegrész helyébe ,,119-121. §, 122. § (1) és (5)-(6) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 2. pont [2016. július 1.]

 

18. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 238. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

18. § (7) bek. után

(8)-(13) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 238. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

18/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 239. § [2016. július 1.]

 

18/B. § (2) bek. a) pontból

,,soron'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 7. pont [2016. július 1.]

 

18/B. § (2) bek. d) pontban

,,más munkakörbe'' szövegrész helyébe ,,azonos besorolású más munkakörbe'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 3. pont [2016. július 1.]

 

18/B. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 240. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

18/B. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 240. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

18/B. § (3) bek.-ben

,,azonos, vagy a végzettségének megfelelő más'' szövegrész helyébe ,,azonos besorolású'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 4. pont [2016. július 1.]

 

18/B. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 240. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

18/B. § (7) bek.-ben

,,(2) bek. c)-g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(2) bek. c)-f) pontjában, a (2b)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 5. pont [2016. július 1.]

 

18/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 241. § [2016. július 1.]

 

18/D. § után

Alcímmel (18/E. §) kieg.: 2016: LXVI. tv. 242. § [2016. július 1.]

 

19/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 77. § [2016. július 1.]

 

19/E. § b) pontban

,,20. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,19/G-19/H. § szerinti'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 6. pont [2016. július 1.]

 

,,Előmenetel'' alcím (19/F-20/C. §)

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 243. § [2016. július 1.]

 

20/D-23. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 244. § [2016. július 1.]

 

24-25. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 8. pont [2016. július 1.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,kell besorolni'' szövegrész helyébe ,, , az általa betöltött munkakör alapján kell besorolni'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 7. pont [2016. július 1.]

 

26/B. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 9. pont [2016. július 1.]

 

26/B. § (5) bek.-ből

,,és (3)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 10. pont [2016. július 1.]

 

27. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 245. § [2016. július 1.]

 

29. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 11. pont [2016. július 1.]

 

31/A. § (1) bek.-ben

,,15%-át'' szövegrész helyébe ,,10%-t'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 8. pont [2016. július 1.]

 

31/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 78. § [2016. július 1.]

 

31/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 246. § [2016. július 1.]

 

31/A. § (4) bek.-ben

,, címet ''kevésbé felelt meg'' minősítés'' szövegrész helyébe ,,címet ''átlagos'' vagy azt el nem érő'' minősítés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 9. pont [2016. július 1.]

 

31/B. § előtti alcím és 31/B. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 247. § [2016. július 1.]

 

32/C. § (6) bek. a) pontból

,,42. § (8) bekezdése'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 12. pont [2016. július 1.]

 

32/D. § (1) bek. d) pontból

,,besorolási, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 13. pont [2016. július 1.]

 

32/D. § (1) bek. e) pontban

,,rendfokozatban történő'' szövegrész helyébe ,,eggyel magasabb rendfokozatba'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 10. pont [2016. július 1.]

 

32/K. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 248. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

32/K. § (4a)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 248. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

32/O. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 249. § [2016. július 1.]

 

32/Y. § (1) bek. után

(1a)-(1e) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 250. § [2016. július 1.]

 

32/Y. § (2) bek.-ben

,,öt év kivételével'' szövegrész helyébe ,,5 év kivételével'' szövegrész, ,,ötévente'' szövegrész helyébe ,,5 évente'' szövegrész, ,,magasabb besorolási fokozatba sorolása előtt'' szövegrész helyébe ,,magasabb besorolású munkakörbe helyezés előtt, illetve a 31/A. § szerinti szakmai cím adományozása előtt'' szövegrész, ,,kiválóan megfelelt, megfelelt, kevésbé felelt meg, illetve nem felelt meg fokozatba'' szövegrész helyébe ,,,,kivételes'', ,,jó'', ,,átlagos'', ,,átlag alatti'', illetve ,,elfogadhatatlan'' fokozatba'' szövegrész, ,,két év'' szövegrész helyébe ,,2 év'' szövegrész, ,,egy éve'' szövegrész helyébe ,,1 éve'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 11. pont [2016. július 1.]

 

32/Y. § (3) bek.-ben

,,magasabb besorolási fokozatba sorolás'' szövegrész helyébe ,,magasabb besorolású munkakörbe történő kinevezés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 12. pont [2016. július 1.]

 

32/Y. § (4) bek.-ben

,,teljesítményértékelése alapján az állapítható meg, hogy feladatait nem, vagy nagyon csekély mértékben, illetve nagyon alacsony színvonalon teljesítette'' szövegrész helyébe ,,a teljesítményértékelés eredménye ,,átlag alatti'' vagy ,,elfogadhatatlan'''' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 13. pont [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 251. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 14. pont [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 251. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 251. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 14. pont [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 251. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 15. pont [2016. július 1.]

 

33/G. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 251. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 251. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (8a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8a) bek. után (8b)-(8c) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 251. § (7) bek. [2016. július 1.]

 

33/I. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 252. § [2016. július 1.]

 

34/W. § (10) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 16. pont [2016. július 1.]

 

34/Y. § (1) bek. j) pont után

k)-r) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 253. § [2016. július 1.]

 

34/Y. § (5) bek. d) pontban

,,alapilletmény és rendfokozati illetmény'' szövegrész helyébe ,,alapilletmény, közszolgálati pótlék és időpótlék'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 14. pont [2016. július 1.]

 

34/Y. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 254. § [2016. július 1.]

 

34/Y. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 255. § [2016. július 1.]

 

53. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 79. § [2016. július 1.]

 

82/A. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 256. § [2016. július 1.]

 

86/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 17. pont [2016. július 1.]

 

98/A-98/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 18. pont [2016. július 1.]

 

98/C. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 19. pont [2016. július 1.]

 

98/D. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 20. pont [2016. július 1.]

 

98/F-98/G. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 21. pont [2016. július 1.]

 

98/I-J. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 22. pont [2016. július 1.]

 

98/L-M. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 23. pont [2016. július 1.]

 

98/O. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 24. pont [2016. július 1.]

 

99. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 257. § [2016. július 1.]

 

99. § után

99/A-99/N. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 257. § [2016. július 1.]

 

1-5. sz. melléklet

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 258. §, illetve 17-21. melléklet [2016. július 1.]

 

6. és 7/A. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 25. pont [2016. július 1.]

 

11. sz. melléklet 7. pontban

,,Kiemelkedő (5), Átlag feletti (4), Átlagos (3), Átlag alatti (2), Nem kielégítő (1)]'' szövegrész helyébe ,,Kivételes (5), Jó (4), Átlagos (3), Átlag alatti (2), Elfogadhatatlan (1)]'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 15. pont [2016. július 1.]

 

11. sz. melléklet 9. pont felsorolásban

,,1. Kiválóan megfelelt, 2. Megfelelt, 3. Kevésbé felelt meg, 4. Nem felelt meg'' szövegrész helyébe ,,1. Kivételes, 2. Jó, 3. Átlagos, 4. Átlag alatti, 5. Elfogadhatatlan'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 15. pont [2016. július 1.]


2010. évi CXXVI. tv.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

 
 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 80. § [2016. július 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselői és állami tisztviselői'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

15. § (1) bek.-ből

,,kormánytisztviselői és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

19/A. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselője és állami tisztviselője'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

19/A. § (1) bek.-ből

,,kormánytisztviselője és''szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

19/A. § (2) bek.-ben

,,kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselő, illetve állami tisztviselő'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

19/A. § (2) bek.-ben

,,a kormánytisztviselő, illetve állami tisztviselő'' szövegrész helyébe ,,az állami tisztviselő'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

20/B. §-ban

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselői'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

20/B. §-ban

,,kormánytisztviselőjének'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselőjének'' szövegrész, ,,kormánytisztviselőnek'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselőnek'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. e) pont [2016. július 1.]

 

20/C. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselői'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

20/C. § (2) bek.-ben

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselői'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

20/D. § (6) bek.-ben

,,18-szorosában'' szövegrész helyébe ,,22-szeresében'' szövegrész, ,,a Kttv.-ben'' szövegrész helyébe ,,az állami tisztviselőkről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. f) pont [2016. július 1.]

 

20/E. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselő'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. g) pont [2016. július 1.]

 

20/E. § (3) bek.-ben

,,16-szorosában'' szövegrész helyébe ,,21-szeresében'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. h) pont [2016. július 1.]


2010. évi CLXXXV. tv.

 
 

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

 
 

118. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 81. § [2016. július 1.]

 

120. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 82. § [2016. július 1.]


2011. évi LXXV. tv.

 
 

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

 
 

1. § (1) bek. 7a. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 83. § [2016. július 1.]


2011. évi CII. tv.

 
 

a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

 
 

2. § 7-8. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 229. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

2. § 8. pont után

9. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 229. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 230. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 230. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (3) bek. f) pontban

,,tízmilliárd'' szövegrész helyébe ,,ötmilliárd'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 232. § 1. pont [2016. június 16.]

 

3. § (3) bek. g)-h) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 230. § (3) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 230. § (4) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (7) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 230. § (5) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (7) bek. d) pontban

,,számviteli törvény'' szövegrész helyébe ,,számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 232. § 2. pont [2016. június 16.]

 

3. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 230. § (6) bek. [2016. június 16.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 231. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)'' helyébe ,,számviteli törvény'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 232. § 3. pont [2016. június 16.]

 

8. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 231. § (2) bek. [2016. június 16.]


2011. évi CIII. tv.

 
 

a népegészségügyi termékadóról

 
 

1. § 15-16. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 106. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. § 19. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 19. pont után 20-22. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 106. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § f)-g) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 107. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § i) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 107. § (2) bek. [2017. január 1.]


2011. évi CVI. tv.

 
 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

1. § (2) bek. záró szövegrészben

,,közszolgálati vagy kormányzati szolgálati'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, vagy állami szolgálati'' szövegrész lép: 2016: LXIV. tv. 84. § [2016. július 1.]


2011. évi CXII. tv.

 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 
 

51. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 85. § [2016. július 1.]


2011. évi CXIII. tv.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

 
 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 86. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

29. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 86. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

36. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LVII. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

IX. Fejezet címben (64. § előtt)

,,MEGELŐZŐ'' szövegrész helyébe ,,TERRORVESZÉLYHELYZET, MEGELŐZŐ'' szövegrész lép: 2016: LVII. tv. 6. § a) pont [2016. július 1.]

 

64. § (1) bek.-ben

,,előtti védelmi helyzet'' szövegrész helyébe ,,terrorveszélyhelyzet, a előtti védelmi helyzet'' szövegrész lép: 2016: LVII. tv. 6. § b) pont [2016. július 1.]

 

64. § (4) bek. b) pont után

c)-d) ponttal kieg.: 2016: LVII. tv. 4. § [2016. július 1.]

 

64. § (5) bek.-ben

,,előtti védelmi helyzetben'' szövegrész helyébe ,,terrorveszélyhelyzetben, előtti védelmi helyzetben'' szövegrész lép: 2016: LVII. tv. 6. § c) pont [2016. július 1.]

 

65. § (2) bek. b) pontban

,,előtti védelmi helyzethez'' szövegrész helyébe ,,előtti védelmi helyzethez, terrorveszélyhelyzethez'' szövegrész lép: 2016: LVII. tv. 6. § d) pont [2016. július 1.]

 

80. § v) pont után

w) ponttal kieg.: 2016: LVII. tv. 5. § [2016. július 1.]


2011. évi CXXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

 
 

3. § 1. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 87. § [2016. július 1.]

 

13. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 88. § [2016. július 1.]

 

23/A. § i) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 89. § [2016. július 1.]


2011. évi CLVI. tv.

 
 

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 
 

455. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 139. § [2016. június 16.]

 

455. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 140. § [2016. június 16.]

 

458. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 141. § [2016. június 16.]

 

462. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 142. § [2016. augusztus 1.]

 

462/C. § (3) bek.-ből

,,A 275 nap és a 183 nap számítása során a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 151. § [2016. június 16.]

 

462/G. § után

Alcímmel és 462/H. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 143. § [2016. június 16.]

 

463/A. § után

463/B. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 144. § [2016. június 16.]

 

464. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 145. § [2016. június 16.]

 

464/D. § után

464/E. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 146. § [2017. január 1.]

 

466. § 7. pont c) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 90. § [2016. július 1.]

 

466. § 7. pont n) alpont

Helyébe lép, egyidejűleg n) alpont után o) alponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 147. § [2016. június 16.]

 

466. § 9. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 148. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

466. § 9. pont után

10. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 148. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

467/E. § után

467/F. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 149. § [2016. június 16.]

 

467/F. § után

467/G. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 150. § [2017. január 1.]

 

467/G. § után

467/H. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 152. § [2016. június 16.]


2011. évi CLXII. tv.

 
 

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

 
 

4. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 91. § [2016. július 1.]

 

184. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 92. § [2016. július 1.]

 

221. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 93. § [2016. július 1.]


2011. évi CLXIV. tv.

 
 

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

 
 

11. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 94. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

11. § (4) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 94. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

154. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 94. § (3) bek. [2016. július 1.]


2011. évi CLXXXVII. tv.

 
 

a szakképzésről

 
 

91. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 95. § [2016. július 1.]


2011. évi CLXXXIX. tv.

 
 

a Magyarország helyi önkormányzatairól

 
 

36. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 96. § [2016. július 1.]

 

114. §

Helyébe lép: 2016: LIV. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

143. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: LIV. tv. 2. § [2016. július 1.]

 

145. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIV. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

146/A. § után

146/B. §-sal kieg.: 2016: LIV. tv. 4. § [2016. július 1.]


2011. évi CXCIV. tv.

 
 

Magyarország gazdasági stabilitásáról

 
 

19. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 97. § [2016. július 1.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

11/F. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 98. § [2016. július 1.]


2011. évi CXCVI. tv.

 
 

a nemzeti vagyonról

 
 

18/B. § után

18/C. §-sal kieg.: 2016: LXII. tv. 2. § [2016. július 1.]

 

19. § a) pontban

,,18/A. §'' szövegrész helyébe ,,18/A. §-a és 18/C. §-a'' szövegrész lép: 2016: LXII. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2016: LXII. tv. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. július 1.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

1. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

1. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. §-ban

,,Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának állami tisztviselője állami tisztviselői jogviszonyára'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

2. §-ban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának állami tisztviselője állami tisztviselői jogviszonyára'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal állami tisztviselőjének állami tisztviselői jogviszonyára'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

6. § 1. pont után

1a. ponttal kieg.: 2016: LII. tv. 38. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

6. § 1a. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

6. § 4. pontban

,,közalkalmazotti jogviszony'' szövegrész helyébe ,,állami szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

6. § 16. pontban

,,közszolgálati jogviszonyban,'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban,'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. e) pont [2016. július 1.]

 

6. § 17. pont

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

6. § 21. pontban

,,kormánytisztviselőknek'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselőknek és állami tisztviselőknek'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. f) pont [2016. július 1.]

 

6. § 22. pontban

,,kormánytisztviselők'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselők és állami tisztviselők'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. g) pont [2016. július 1.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,kormányzati szolgálati'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. h) pont [2016. július 1.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselők'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselők és állami tisztviselők'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. g) pont [2016. július 1.]

 

41/A. § (2) bek. b) pontban

,,két'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. i) pont [2016. július 1.]

 

41/A. § (4) bek.-ben

,,valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 70. § (6) bekezdésére tekintettel kell megszüntetni a jogviszonyát'' szövegrész helyébe ,,valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/A. § (1) bekezdésére tekintettel kell megszüntetni a jogviszonyát'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. j) pont [2016. július 1.]

 

51. § (1)-(2) bek.-ből

,,a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelést és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

51. § (4) bek.-ből

,,fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelés,'' szövegrészeket hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

51. § (5) bek.-ből

,,fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelés,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

51. § (6) bek.-ből

,,a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelést és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

51. § (7) bek. a) pontból

,,a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelést és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

52. § (3) bek.-ben

,,helyettesítő'' szövegrész helyébe ,,helyettesített'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. k) pont [2016. július 1.]

 

52. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

69. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

69. § (7) bek. d) pontban

,,két'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész, ,,másfél'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. l) pont [2016. július 1.]

 

71. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LII. tv. 38. § (7) bek. [2016. július 1.]

 

72. § (10) bek.-ben

,,közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,állami szolgálati, közszolgálati'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. m) pont [2016. július 1.]

 

118. § (1) bek. b) pontban

,,vagy'' szövegrész helyébe ,,és'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. n) pont [2016. július 1.]

 

118. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (8) bek. [2016. július 1.]

 

118. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: LII. tv. 38. § (9) bek. [2016. július 1.]

 

138. §

Hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

150. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (10) bek. [2016. július 1.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

71. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 99. § [2016. július 1.]


2012. évi II. tv.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 
 

39. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 100. § [2016. július 1.]


2012. évi V. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 101. § [2016. július 1.]


2012. évi XXXVI. tv.

 
 

az Országgyűlésről

 
 

96. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 102. § [2016. július 1.]

 

97. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 103. § [2016. július 1.]


2012. évi XLI. tv.

 
 

a személyszállítási szolgáltatásokról

 
 

37. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 104. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

37. § (5) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 104. § (2) bek. [2016. július 1.]


2012. évi CXVI. tv.

 
 

a pénzügyi tranzakciós illetékről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 117. § [2017. január 1.]

 

2. § 6. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 118. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 8. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 118. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 13. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 118. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 18. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 118. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 119. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek. a) pontban

,,megegyezik, vagy ha'' szövegrész helyébe ,,megegyezik (ideértve többek között, ha a fizetési műveletre a magánszemély egyéni vállalkozói és magánszemélykénti számlája között kerül sor), vagy ha'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 122. § 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek. o) pontban

,,művelet.'' szövegrész helyébe ,,művelet,'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 122. § 2. pont [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 119. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

5. § g) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 120. § [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 121. § [2017. január 1.]

 

8. § (1)-(2) bek.-ben

,,pénzforgalmi szolgáltató, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi szolgáltató, a pénzforgalmi szolgáltatónak nem minősülő, hitelt és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 122. § 3. pont [2017. január 1.]


2012. évi CXXVI. tv.

 
 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

 
 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 2016: LX. tv. 4. § [2016. június 15.]

 

30. § (2) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 105. § [2016. július 1.]


2012. évi CXLVII. tv.

 
 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

 
 

2. § 3. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 28. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

2. § 12. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 28. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

2. § 13. pont d) alpont után

e) alponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 28. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 20. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 28. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 21. pont után

22. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 28. § (5) bek. [2016. június 16.]

 

2. § 22. pont után

23. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 28. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek. j) pontban

,,adóhatóságnál'' szövegrész helyébe ,,adó- és vámhatóságnál'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 38. § 1. pont [2016. június 16.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,(1)-(2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(1)-(2), valamint a (4a) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 38. § 2. pont [2016. június 16.]

 

8. § (9) bek. d) alpont után

e) alponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 29. § [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 30. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 30. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 31. § [2017. január 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

23. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 33. § [2017. január 1.]

 

28. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 34. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 34. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 34. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

32. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 35. § [2016. június 16.]

 

32. § (5) bek. után

(6)-(10) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 36. § [2017. január 1.]

 

32/B. § után

32/C. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 37. § [2016. június 16.]


2012. évi CLIX. tv.

 
 

a postai szolgáltatásokról

 
 

4. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 106. § [2016. július 1.]


2012. évi CCV. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról

 
 

34/A. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 107. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

38. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 107. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

59. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 107. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

92. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 107. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

197. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 107. § (5) bek. [2016. július 1.]


2012. évi CCXIX. tv.

 
 

a hegyközségekről

 
 

40. § (8) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 108. § [2016. július 1.]


2013. évi XXII. tv.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

 
 

11. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 109. § [2016. július 1.]

 

12. § a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 29. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

12. § m) pont után

n)-o) ponttal kieg.: 2016: LIX. tv. 29. § (2) bek. [2016. október 1.]


2013. évi XXXVI. tv.

 
 

a választási eljárásról

 
 

18. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 110. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

68. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 110. § (2) bek. [2016. július 1.]


2013. évi XXXVII. tv.

 
 

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

 
 

V/B. Fejezet után

V/C. Fejezettel (43/M. §) kieg.: 2016: LXVI. tv. 202. § [2016. július 16.]


2013. évi LXXXIII. tv.

 
 

a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről

 
 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 90. § [2016. július 1.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,tevékenységének aránya'' szövegrész helyébe ,,tevékenységének 5%-ot meghaladó aránya'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 91. § [2016. július 1.]


2013. évi XCVII. tv.

 
 

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

 
 

7. melléklet k) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 111. § [2016. július 1.]


2013. évi CXXXV. tv.

 
 

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

 
 

1. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,és a Takarékbank Zrt. alapszabályának'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § a) pont [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. a)-b), e), l) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § b) pont [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: LV. tv. 1. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. o)-p) pont

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 1. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. s) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § b) pont [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. t) pontban

,,Takarékbank Zrt. igazgatóságának előzetes egyetértése mellett'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank igazgatóságának előzetes egyetértése, továbbá a Felügyelet előzetes jóváhagyását követően'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § a) pont [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. u) és x) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § b) pont [2016. június 9.]

 

1. § (2)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 1. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

2. § (5) bek.-ből

,,20/A. § (8) bekezdése alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § c) pont [2016. június 9.]

 

3. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 2. § [2016. június 9.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-ben'' szövegrész helyébe ,,Központi Bankban'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § d) pont [2016. június 9.]

 

7. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 3. § [2016. június 9.]

 

5.3. alcíme

9/A. §-sal kieg.: 2016: LV. tv. 4. § [2016. június 9.]

 

11. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 5. § [2016. június 9.]

 

7. és 7.1. alcímcím (12. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 6. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

12. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 6. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

7.2. alcím (13. §)

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § d) pont [2016. június 9.]

 

7.3. alcímcím (14. § előtt)

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § e) pont [2016. június 9.]

 

14. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 6. § (3) bek. [2016. június 9.]

 

7.4. alcímcím (15. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 6. § (4) bek. [2016. június 9.]

 

15. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 6. § (5) bek. [2016. június 9.]

 

15/A. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank és Integrációs Szervezet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § c) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-t'' szövegrész helyébe ,,Központi Bankot és Integrációs Szervezetet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § e) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (2)-(4) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank és Integrációs Szervezet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § c) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (4) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-t'' szövegrész helyébe ,,Központi Bankot és Integrációs Szervezetet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § e) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (5)-(7) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank és Integrációs Szervezet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § c) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (7) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-t'' szövegrész helyébe ,,Központi Bankot és Integrációs Szervezetet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § e) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (8) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-nek'' szövegrész helyébe ,,Központi Banknak és Integrációs Szervezetnek'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § f) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (8)-(9) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank és Integrációs Szervezet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § c) pont [2016. június 9.]

 

15/B-15/C. §-ban

,,Takarékbank Zrt.-t'' szövegrész helyébe ,,Központi Bankot és Integrációs Szervezetet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § e) pont [2016. június 9.]

 

15/C. § után

15/D. §-sal kieg.: 2016: LV. tv. 6. § (6) bek. [2016. június 9.]

 

8. alcímcím (16. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 7. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

16. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 7. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

17. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 8. § [2016. június 9.]

 

17/C. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 9. § [2016. június 9.]

 

17/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

17/D. § (2) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/E. § (2) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/G. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § f) pont [2016. június 9.]

 

17/H. § (2) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/J. § (2) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/K. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/K. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

17/K. § (8) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-nek'' szövegrész helyébe ,,Központi Banknak'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § g) pont [2016. június 9.]

 

17/L. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (3) bek. [2016. június 9.]

 

17/M. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/N. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/O. §-ban

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/P. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (4) bek. [2016. június 9.]

 

17/P. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/Q. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (5) bek. [2016. június 9.]

 

17/Q. § (4) bek.-ben

,,15. § (16) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,15. § (13) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § i) pont [2016. június 9.]

 

17/Q. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (5) bek. [2016. június 9.]

 

17/S. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (6) bek. [2016. június 9.]

 

17/S. § (1) bek.-ben

,,15. § (16) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,15. § (13) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § h) pont [2016. június 9.]

 

18. § (1), (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § g) pont [2016. június 9.]

 

19. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § h) pont [2016. június 9.]

 

19. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 2016: LV. tv. 11. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

19. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § i) pont [2016. június 9.]

 

19. § (8) bek.-ben

,,15. § (9) és (19) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,15. § (6) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § j) pont [2016. június 9.]

 

19. § (9)

Helyébe lép, egyidejűleg (9) bek. után (9a) bek.-sel kieg.: 2016: LV. tv. 11. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

19. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § i) pont [2016. június 9.]

 

20. § (1)-(2), (9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § j) pont [2016. június 9.]

 

20. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 12. § [2016. június 9.]

 

20. § (12) bek.-ben

,,15. § (13) bekezdéséből'' szövegrész helyébe ,,15. § (10) bekezdéséből'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § k) pont [2016. június 9.]

 

20. § (13)-(14) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § j) pont [2016. június 9.]

 

20/A. § (1)-(8) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 13. § [2016. június 9.]

 

20/A. § után

20/B-20/C. §-sal kieg.: 2016: LV. tv. 14. § [2016. június 9.]

 

21/B. § után

21/C. §-sal kieg.: 2016: LV. tv. 15. § [2016. június 9.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § k) pont [2016. június 9.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

33. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az MNB elnöke a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között, a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntése alapján'' szövegrész helyébe ,,A Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között, a Pénzügyi Stabilitási Tanács'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § a) pont [2016. július 1.]

 

35/A. § (1) bek.-ben

,,az MNB elnöke a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között, a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntése alapján'' szövegrész helyébe ,,a Pénzügyi Stabilitási Tanács a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § b) pont [2016. július 1.]

 

40. § (19) bek. után

(20) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 92. § [2016. július 1.]

 

53. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,döntéseivel'' szövegrész helyébe ,,határozataival'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § c) pont [2016. július 1.]

 

53. § (1) bek. c) pontban

,,döntés'' szövegrész helyébe ,,határozat'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § d) pont [2016. július 1.]

 

53. § (1) bek. d)-e) pontban

,,döntése'' szövegrész helyébe ,,határozata'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § e) pont [2016. július 1.]

 

58. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 93. § [2016. július 1.]

 

60. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 94. § [2016. július 1.]

 

61. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 114. § a) pont [2016. július 1.]

 

64. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 18. § [2016. június 9.]

 

64. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 95. § [2016. július 1.]

 

65. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 96. § [2016. július 1.]

 

67. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 97. § [2016. július 1.]

 

74. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelemre tekintet nélkül végrehajtható'' szövegrész helyébe ,,az önálló jogorvoslattal meg nem támadható'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § f) pont [2016. július 1.]

 

81. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 98. § [2016. július 1.]

 

88. § (4) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 99. § [2016. július 1.]

 

90/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 100. § [2016. július 1.]

 

91. § (2) bek.-ben

,,tényállás maradéktalan tisztázása'' szövegrész helyébe ,,tényállás maradéktalan tisztázása vagy a cselekménnyel összefüggő lényeges egyéb tények megismerése, továbbá a cselekménnyel kapcsolatba hozható személy megállapítása'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § g) pont [2016. július 1.]

 

91. § (6) bek.-ben

,,Az MNB'' szövegrész helyébe ,,Ha törvény eltérően nem rendelkezik az MNB'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § h) pont [2016. július 1.]

 

95. § (1) bek.-ből

,,és piacfelügyeleti eljárás'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 114. § b) pont [2016. július 1.]

 

31. alcím

101/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 101. § [2016. július 1.]

 

102. § (1) bek. után

(2)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 102. § [2016. július 1.]

 

104. § (5) bek.-ben

,,napon'' szövegrész helyébe ,,munkanapon'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § i) pont [2016. július 1.]

 

106. § (3) bek.-ben

,,hatvan'' szövegrész helyébe ,,hetvenöt'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § j) pont [2016. július 1.]

 

107. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 103. § [2016. július 1.]

 

108. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 104. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

108. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 104. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

108. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 104. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

112. § (3) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 105. § [2016. július 1.]

 

113. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 106. § [2017. január 1.]

 

121-122. §

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 114. § c) pont [2016. július 1.]

 

130. § előtt

33/A. alcímcímmel kieg.: 2016: LIII. tv. 107. § [2016. július 1.]

 

130. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 108. § [2016. július 1.]

 

Harmadik Rész

130/A-130/B. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 109. § [2016. július 1.]

 

173. § a) pont ag) alpontban

,,vagy módosítására'' szövegrész helyébe ,,vagy módosításának jóváhagyására'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § k) pont [2016. július 1.]

 

173. § a) pont aj)-al) alpont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 110. § [2016. július 1.]

 

173. § e) pontból

,,kötelező'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 114. § d) pont [2016. július 1.]

 

54. alcím

183/H. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 111. § [2016. július 1.]

 

186. § (6) bek. e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 112. § [2016. július 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 115. §, illetve 2. melléklet [2016. július 1.]


2013. évi CLV. tv.

 
 

a támogatott döntéshozatalról

 
 

7. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 112. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 112. § (2) bek. [2016. július 1.]


2013. évi CLXXVI. tv.

 
 

az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

 
 

11. § (2) bek.-ben

,,bejegyzését követő'' szövegrész helyébe ,,bejegyzésének napját, illetve a jogi személy által az átalakulás időpontként meghatározott napot követő'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 226. § [2016. június 16.]


2013. évi CCXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 
 

18. § után

18/A. §-sal kieg.: 2016: LXI. tv. 1. § [2016. június 22.]

 

55. § után

55/A. §-sal kieg.: 2016: LXI. tv. 2. § [2016. június 22.]

 

XV. fejezet

103/D. §-sal kieg.: 2016: LXI. tv. 3. § [2016. június 22.]

 

107. §

Helyébe lép: 2016: LXI. tv. 4. § [2016. június 22.]

 

XVIII. Fejezet

110/B. §-sal kieg.: 2016: LXI. tv. 5. § [2016. június 22.]

 

XVIII. Fejezet

110/C. §-sal kieg.: 2016: LXI. tv. 6. § [2016. június 22.]


2013. évi CCXXXV. tv.

 
 

az egyes fizetési szolgáltatókról

 
 

60. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 116. § [2016. szeptember 18.]

 

70. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 117. § [2016. július 1.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

7. § (3) bek. l) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 118. § [2016. július 1.]

 

33. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 21. § [2016. június 9.]

 

34. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 119. § [2016. július 1.]

 

49. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 120. § [2016. július 1.]

 

69. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 121. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

69. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 121. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

72. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 122. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

72. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 122. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

74. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,természetes személy lehet, aki'' szövegrész helyébe ,,természetes személy lehet, aki büntetlen előéletű és'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 134. § a) pont [2016. július 1.]

 

161. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 123. § [2016. július 1.]

 

71. alcím

164/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 124. § [2016. július 1.]

 

204/A. § (1) bek.-ben

,,a Felügyelet által kijelölt, a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolítását felügyelő személyekről'' szövegrész helyébe ,,a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolításának felügyeletére jogosult személyekről (a továbbiakban: vizsgabiztos)'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 134. § b) pont [2016. július 1.]

 

204/A. § (2) bek.-ben

,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 134. § c) pont [2016. július 1.]

 

204/A. § (6) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 125. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

204/A. § (7) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 125. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

204/A. § (9a) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 125. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

217. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 19. § [2016. június 9.]

 

217. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 21. § [2016. június 9.]

 

219. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2016: LV. tv. 20. § [2016. június 9.]

 

219. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 21. § [2016. június 9.]

 

223. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 126. § [2016. július 1.]

 

224. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 127. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

224. § (1) bek. o) pont

Helyébe lép, egyidejűleg o) pont után p) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 127. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

226. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 128. § [2016. július 1.]

 

234. § (1d) bek. után

(1e) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 129. § [2016. július 1.]

 

271. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 130. § [2017. január 1.]

 

121. alcím

282/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 131. § [2016. szeptember 18.]

 

122. alcímcím

Helyébe lép, egyidejűleg 283. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 132. § [2016. július 1.]

 

288. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 134. § d) pont [2016. július 1.]

 

290. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 133. § (1) bek. [2016. szeptember 18.]

 

290. § (2) bek. e) pontban

,,képzésre a hatósági képzés során szerzett, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére'' szövegrész helyébe ,,képzés és vizsga szabályaira, a hatósági vizsga letételével szerzett, pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység folytatására'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 134. § e) pont [2016. július 1.]

 

290. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 133. § (2) bek. [2016. július 1.]


2014. évi XVI. tv.

 
 

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

28. § (3) bek. c) pont nyitó szövegrész

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 135. § [2016. július 3.]

 

72. § (4) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 136. § [2016. július 1.]

 

138. §

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 139. § [2016. július 1.]

 

197. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 137. § [2016. július 3.]

 

3. melléklet I. Fejezet utolsó mondatban

,,tagolást összevont kezelési szabályzat esetében a 138. §-ban'' szövegrész helyébe ,,tagolást a 70. § (3) bekezdés c) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 138. § a) pont [2016. július 1.]

 

5. melléklet utolsó mondatban

,,tagolást összevont tájékoztató esetében a 138. §-ban'' szövegrész helyébe ,,tagolást a 70. § (3) bekezdés c) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 138. § b) pont [2016. július 1.]

 

8. melléklet 3. pontban

,,azonban 1 évig'' szövegrész helyébe ,,azonban 5 évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 138. § c) pont [2016. július 1.]

 

8. melléklet 7. pontban

,,Felügyelet és a pénzügyi békéltető testület levelezési címét.'' szövegrész helyébe ,,Felügyelet levelezési címét és a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 138. § d) pont [2016. július 1.]

 

8. melléklet 8. pontban

,,azonban 3 évig'' szövegrész helyébe ,,azonban 5 évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 138. § e) pont [2016. július 1.]


2014. évi XXII. tv.

 
 

a reklámadóról

 
 

6. alcím

7/B-7/E. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 108. § [2017. január 1.]


2014. évi XXXVII. tv.

 
 

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

 
 

1. § (4) bek.-ben

,,a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),'' szövegrész helyébe ,,a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 152. § [2016. július 1.]

 

3. § 24. pont után

24a. ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 140. § [2016. július 1.]

 

20. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 141. § [2016. július 1.]

 

36. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 142. § [2016. július 1.]

 

44. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 143. § [2016. július 1.]

 

53. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 144. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

53. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 144. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

56. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 145. § [2016. július 1.]

 

85. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 146. § [2016. július 1.]

 

92. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 147. § [2016. július 1.]

 

93. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 148. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

93. § (6) bek. után

(6a)-(6c) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 148. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

97. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 149. § [2016. július 1.]

 

114. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 150. § [2016. július 1.]

 

132. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 151. § [2016. július 1.]


2014. évi LXXVI. tv.

 
 

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

 
 

33. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 113. § [2016. július 1.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

4. § (1) bek. 68. pontban

,,viszontbiztosítási'' szövegrész helyébe ,,biztosítási vagy viszontbiztosítási'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 1. pont [2016. július 1.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 153. § [2016. július 1.]

 

31. § (3) bek.-ben

,,33. §'' szövegrész helyébe ,,43. §'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 2. pont [2016. július 1.]

 

49. § (1) bek. b) pontban

,,fióktelep'' szövegrész helyébe ,,harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító magyarországi fióktelepe'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 3. pont [2016. július 1.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,eszközeinek értéke alacsonyabb a biztosítástechnikai tartalékok'' szövegrész helyébe ,,eszközeinek értéke annak megállapításakor alacsonyabb a számviteli biztosítástechnikai tartalékok'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 4. pont [2016. július 1.]

 

62. § (2) bek.-ben

,,eszközök értéke alacsonyabb a biztosítástechnikai tartalékok'' szövegrész helyébe ,,eszközök értéke annak megállapításakor alacsonyabb a számviteli biztosítástechnikai tartalékok'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 5. pont [2016. július 1.]

 

71. § (1) bek.-ben

,,vagy eszközfedezete nem kielégítő.'' szövegrész helyébe ,,vagy vizsgálatkor a számviteli biztosítástechnikai tartalékok eszközfedezete nem kielégítő.'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 6. pont [2016. július 1.]

 

89. § (11) bek.-ből

,,minimális'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § a) pont [2016. július 1.]

 

107. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 154. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

107. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 154. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

108. § (4) bek.-ben

,,jelentés tartalmára, közzétételére és az ezzel kapcsolatos felügyeleti engedélyezésre vonatkozó szabályokat'' szövegrész helyébe ,,jelentéssel összefüggő részletszabályokat'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 7. pont [2016. július 1.]

 

108/A. § (1) bek.-ben

,,vele szemben'' szövegrész helyébe ,,a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt vele szemben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 8. pont [2016. július 1.]

 

108/A. § (1) bek.-ből

,,- a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 53. §-ában meghatározott rendelkezések figyelembevételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § b) pont [2016. július 1.]

 

110. § (1) bek.-ben

,,biztosító egyéb biztosítástechnikai tartalékainak fedezetétől'' szövegrész helyébe ,,biztosító egyéb számviteli biztosítástechnikai tartalékainak fedezetétől'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 9. pont [2016. július 1.]

 

48. alcím után

48/A. alcímmel (124/A. §) kieg.: 2016: LIII. tv. 155. § [2017. január 1.]

 

138. § (1) bek. k) pontban

,,viszontbiztosítóval'' szövegrész helyébe ,,viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 11. pont [2016. július 1.]

 

138. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 156. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

138. § (1) bek. s) pont után

t) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 156. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

138. § (1) bek. záró szövegrészben

,,a)-j), n) és s) pontban'' szövegrész helyébe ,,a)-j), n), s) és t) pontban'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 10. pont [2016. július 1.]

 

138. § (2a) bek.-ben

,, , az adatkérés célját és jogalapját'' szövegrész helyébe ,,és az adatkérés célját'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 12. pont [2016. július 1.]

 

138. § (4) bek.-ben

,,138. §-ban és a 140. §-ban'' szövegrész helyébe ,,140. §-ban és a 141. §-ban'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 13. pont [2016. július 1.]

 

155. § (1) bek.-ből

,,a szerződés megkötése előtt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § c) pont [2016. július 1.]

 

159. § (5) bek.-ben

,,térítésmentesen'' szövegrész helyébe ,,térítésmentesen tizenöt napon belül'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 14. pont [2016. július 1.]

 

159. § (9) bek.-ben

,,az MNBtv.-ben'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MNBtv.)'' szövegrész, továbbá a ,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 15. pont [2016. július 1.]

 

167. § (3) bek.-ben

,,és a tagállami'' szövegrész helyébe ,, , tagállami és harmadik országbeli'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 16. pont [2016. július 1.]

 

167. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 157. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

167. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 157. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

171. § (2) bek.-ben

,,rész'' szövegrész helyébe ,,fejezet'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 17. pont [2016. július 1.]

 

181. § (6) bek. a) pontból

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § d) pont [2016. július 1.]

 

182. § (1) bek.-ben

,,- a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -'' szövegrész helyébe ,,- a 188. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel -'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 18. pont [2016. július 1.]

 

183. § (2) bek. b) pontban

,,az a) pontban meghatározott kötelezettségek kivételével'' szövegrész helyébe ,,az a) pontban meghatározott kötelezettségek kivételével és a Kártalanítási Alapot, a Kártalanítási Számlát és a Nemzeti Irodát megillető követelések kivételével'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 19. pont [2016. július 1.]

 

184. § (8) bek.-ben

,,180. § (2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,183. § (2) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 20. pont [2016. július 1.]

 

188. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 158. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

188. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 158. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

194. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 159. § [2016. július 1.]

 

195. § (1) bek.-ben

,,ingatlanra vonatkozó'' szövegrész helyébe ,,ingatlan használatára vagy megszerzésére vonatkozó'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 21. pont [2016. július 1.]

 

195. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 160. § [2016. július 1.]

 

199. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 161. § [2016. július 1.]

 

245. § (2) bek. b) pontban

,,szavatoló tőkével'' szövegrész helyébe ,,tőke szükségletnek megfelelő szavatoló tőkével'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 22. pont [2016. július 1.]

 

256. § (1) bek. e) pont eb) alpontban

,,szavatoló tőkével'' szövegrész helyébe ,,tőke szükségletnek megfelelő szavatoló tőkével'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 22. pont [2016. július 1.]

 

261. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 162. § [2016. július 1.]

 

267. § (1) bek. b) pontban

,,biztosítástechnikai tartalékai - ideértve a számviteli biztosítástechnikai tartalékokat is - nem érik el a szükséges mértéket, vagy e tartalékok fedezete nem kielégítő'' szövegrész helyébe ,,biztosítástechnikai tartalékai - ideértve a számviteli biztosítástechnikai tartalékokat is - annak megállapításakor nem érik el a szükséges mértéket, vagy a számviteli biztosítástechnikai tartalékok fedezete nem kielégítő'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 23. pont [2016. július 1.]

 

285. § (1) bek.-ben

,,tájékoztatásról szóló h. közlését'' szövegrész helyébe ,,tájékoztatást'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 24. pont [2016. július 1.]

 

291. § (1) bek. m) pont ma) alpontban

,,pénzügyi helyreállítási terv'' szövegrész helyébe ,,helyreállítási terv'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 25. pont [2016. július 1.]

 

291. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 163. § [2016. július 1.]

 

304. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 164. § [2016. július 1.]

 

314. § (1) bek. d) pontban

,,kötelezettségek és a minimális szavatolótőke-szükséglet'' szövegrész helyébe ,,kötelezettségek, a minimális tőkeszükséglet és a szavatolótőke-szükséglet'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 26. pont [2016. július 1.]

 

321. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § e) pont [2016. július 1.]

 

321. § (3) bek. nyitó szövegrészből

,,határozattal'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § e) pont [2016. július 1.]

 

326. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 165. § [2016. július 1.]

 

336. § (3) bek.-ben

,,szavatolótőke-szükséglete'' szövegrész helyébe ,,tőkeszükséglete'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 27. pont [2016. július 1.]

 

369. § (3) bek. b) pontban

,,a biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsgáztatás rendjéről'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 28. pont [2016. július 1.]

 

369. § (7) bek.

,,a biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsgáztatás rendjéről'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 28. pont [2016. július 1.]

 

376. § (5) bek.-ben

,,a biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsgáztatás rendjéről'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 28. pont [2016. július 1.]

 

377. § (2) bek.-ben

,,tizennégy'' szövegrész helyébe ,,tizenhárom'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

377. § (2) bek.-ben

,,tizenhárom'' szövegrész helyébe ,,tizenkét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (3) bek. [2019. január 1.]

 

387. § után

387/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 166. § [2016. július 1.]

 

389. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 167. § [2016. július 1.]

 

389. § (3) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 114. § [2016. július 1.]

 

391. § (7) bek.-ben

,,követően bekövetkezett vagy a károsult által ezt követően'' szövegrész helyébe ,,követő öt éven belül bekövetkezett és'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 29. pont [2016. július 1.]

 

395. § (2) bek. c) pont cc) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 115. § [2016. július 1.]

 

400. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 168. § [2016. július 1.]

 

400. § (3) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 116. § [2016. július 1.]

 

403. § (2) bek.-ben

,,követően bekövetkezett vagy a károsult által ezt követően'' szövegrész helyébe ,,követő öt éven belül bekövetkezett és'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 29. pont [2016. július 1.]

 

407. § (5) bek.-ben

,,öt'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 30. pont [2016. július 1.]

 

410. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 169. § [2016. július 1.]

 

414. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 170. § [2016. július 1.]

 

414. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § f) pont [2016. július 1.]

 

416. § (1) bek. b) pontban

,,389. § (3) bekezdésében, illetve a 400. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,389. § (3) bekezdés b) és e) pontjában, illetve a 400. § (3) bekezdés b) és e) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 31. pont [2016. július 1.]

 

417. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,-(2)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § g) pont [2016. július 1.]

 

430. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 171. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

430. § (1)-(2) bek.-ben

,,a biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsgáztatás rendjéről'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 28. pont [2016. július 1.]

 

430. § (6) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 171. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

430. § (7) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 171. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

430. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 171. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

438. § e) pontban

,,képzés szabályaira, a hatósági képzés során szerzett, függő és független biztosításközvetítői tevékenység folytatására feljogosító okirat'' szövegrész helyébe ,,képzés és vizsga szabályaira, a hatósági vizsga letételével szerzett, függő és független biztosításközvetítői tevékenység folytatására feljogosító tanúsítvány'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 32. pont [2016. július 1.]

 

445. § (2) bek.-ben

,,Öpt. 46-49. §-ában'' szövegrész helyébe ,,Öpt. - 2015. december 31. napján hatályos - 46-49. §-ában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 33. pont [2016. július 1.]

 

445. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § h) pont [2016. július 1.]

 

445. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 172. § [2016. július 1.]

 

445. § után

445/A-445/C. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 173. § [2016. július 1.]

 

195. Átmeneti rendelkezések alcím

452/D. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 174. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

195. Átmeneti rendelkezések alcím

452/E. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 174. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

195. Átmeneti rendelkezések alcím

452/F. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 174. § (3) bek. [2019. január 1.]

 

4. melléklet A) pont 11. alpontban

,,lehetőségét, illetve'' szövegrész helyébe ,,lehetőségét (a székhely, telefonos és internetes elérhetőség, valamint a levelezési cím feltüntetésével), illetve'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 34. pont [2016. július 1.]

 

4. melléklet A) pont 13. alpontban

,,134-142. §, a 146-151. §'' szövegrész helyébe ,,135-142. § és a 147-151. §'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 35. pont [2016. július 1.]


2015. évi XLII. tv.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

 
 

34. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

34. § (2)-(3) bek.-ben

,,köztisztviselői'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati'' szövegrész lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (13) bek. [2016. július 1.]

 

35. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

80. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

91. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

95. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

57. alcím (96. §)

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

280. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (7) bek. [2016. július 1.]

 

283. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (8) bek. [2016. július 1.]

 

334. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (9) bek. [2016. július 1.]

 

335. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (10) bek. [2016. július 1.]

 

340. § 3. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (11) bek. [2016. július 1.]

 

4. melléklet II. pont 8. alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (12) bek. [2016. július 1.]


2015. évi C. tv.

 
 

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

 
 

9. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 118. § [2016. július 1.]


2015. évi CV. tv.

 
 

a természetes személyek adósságrendezéséről

 
 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 119. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

104. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 119. § (2) bek. [2016. július 1.]


2015. évi CXLIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről

 
 

5. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,támogatásból megvalósuló beszerzés'' szövegrész helyébe ,,vissza nem térítendő támogatásból - ide nem értve a kombinált pénzügyi eszközöket - megvalósuló beszerzés'' szövegrész lép: 2016: LXIII. tv. 3. § [2016. június 15.]

 

9. § (8) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 120. § [2016. július 1.]

 

62. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LXIII. tv. 1. § [2016. június 15.]

 

147. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 121. § [2016. július 1.]

 

193. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 122. § [2016. július 1.]

 

197. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXIII. tv. 2. § [2016. június 15.]


2015. évi CLXXVIII. tv.

 
 

a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

4. § (2) bek.-nek a 2000. évi C. törvény 9/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése

,,e) azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely a 154/A. § (1) bekezdése alapján mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól.'' szövegrész helyett az ,,e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 227. § [2016. június 16.]

 

12. § (2) bek.-nek a 2000. évi C. törvény 177. § (55) bekezdését megállapító rendelkezése

Módosított szöveggel lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 228. § [2016. június 16.]


2015. évi CLXXXVII. tv.

 
 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról

 
 

5. §-nak a 2003. évi XCII. törvény 6/B. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése

,,A megbízható adózó által'' szövegrész helyett ,,A megbízható adózó - ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot - által'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 203. § [2016. július 1.]

 

54. §

Nem lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 102. § 1. pont

 

59. §

Nem lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 102. § 2. pont

 

62. § 1. pont

Nem lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 102. § 3. pont


2015. évi CCXIV. tv.

 
 

a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

 
 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 177. § [2016. július 1.]

 

8. § f)-g) pont

Helyébe lép, egyidejűleg g) pont után h) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 178. § [2016. július 1.]


2016. évi XXXIII. tv.

 
 

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

1. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 123. § [2016. július 1.]

 

2. § 1. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 124. § [2016. július 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

2/1981. (I. 31.) MT r.

 
 

a közúti árutovábbítási szerződésekről

 
 

Hat. kív. h.: 120/2016. (VI. 7.) Korm. r. 25. § [2016. július 1.]


149/1997. (IX. 10.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 
 

73. § (2) bek.-ben

,,jegyzővel, mint adóhatósággal (a továbbiakban: adóhatóság)'' szövegrész helyébe ,,állami adóhatósággal'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. a) pont [2016. június 9.]

 

73. § (6)-(7) bek.-ben

,,adóhatóságot'' szövegrész helyébe ,,állami adóhatóságot'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. b) pont [2016. június 9.]

 

73/A. §-ban

,,adóhatóságot'' szövegrész helyébe ,,állami adóhatóságot'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. b) pont [2016. június 9.]

 

78. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

78. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

78. § (2) bek.-ben

,,a fiatal felnőtt utógondozójától'' szövegrész helyébe ,,az utógondozó intézménytől'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. c) pont [2016. június 9.]

 

78. § (3) bek.

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. június 9.]

 

78. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2016. június 9.]

 

78. § (4) bek.-ben

,,ingatlan'' szövegrész helyébe ,,lakás, családi ház, tanya'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. d) pont [2016. június 9.]

 

78. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2016. június 9.]

 

79. §

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 2. § [2016. június 9.]

 

80. §

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 3. § [2016. június 9.]

 

80. § után

80/A. §-sal kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 4. § [2016. június 9.]

 

81. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 5. § [2016. június 9.]

 

83/A. § (6) bek.-ben

,,bölcsődének'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

121. § (1) bek.-ben

,,fiatal felnőtt választása szerinti'' szövegrész helyébe ,,támogatás felhasználási helye szerinti'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. e) pont [2016. június 9.]

 

121. § (2) bek.

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 6. § [2016. június 9.]

 

125. § c) pont cd) és ch) alpontból

,,utógondozójával,'' szövegrészt hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 11. § [2016. június 9.]

 

125. § f) pont

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 7. § [2016. június 9.]

 

196. § után

197. §-sal kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 8. § [2016. június 9.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § (1) bek. a) pont, illetve 1. melléklet [2016. június 9.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. január 1.]

 

15. sz. melléklet

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § (1) bek. b) pont, illetve 2. melléklet [2016. június 9.]

 

16. sz. melléklet

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § (1) bek. c) pont, illetve 3. melléklet [2016. június 9.]


176/1997. (X. 11.) Korm. r.

 
 

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

 
 

21. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 1. § [2016. június 13.]

 

25. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 2. § [2016. június 13.]

 

25. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 3. § [2016. június 13.]

 

29. § előtti alcímcímben

,,Vegyes és záró rendelkezések'' szövegrész helyébe ,,Záró rendelkezések'' szövegrész lép: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 7. § [2016. június 13.]

 

29. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 4. § [2016. június 13.]

 

30. § után

31. §-sal kieg.: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 5. § [2016. június 13.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 6. §, illetve 1. melléklet [2016. június 13.]


253/1997. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az országos településrendezési és építési követelményekről

 
 

6. § (1) bek. a) pontban

,,legalább 5%,'' szövegrész helyébe ,,legalább 10%'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. a) pont [2016. június 14.]

 

6. § (1) bek. b) pontban

,,legfeljebb 5%'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 10%'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. b) pont [2016. június 14.]

 

29. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,mezőgazdasági területen'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági területen - a (8) bekezdésben foglalt telek kivételével -'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. c) pont [2016. június 14.]

 

29. § (3) bek. 2. pontban

,,legfeljebb 3%-os'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 10%-os'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. d) pont [2016. június 14.]

 

29. § (3) bek. 3. pontban

,,legfeljebb 3%-os'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 10%-os'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. e) pont [2016. június 14.]

 

29. § (4) bek.-ben

,,mezőgazdasági területen lakóépület'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági területen - a (8) bekezdés kivételével - lakóépület'' szövegrész, ,,megengedett 3%-os'' szövegrész helyébe ,,megengedett 10%-os'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. f) pont [2016. június 14.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,3%-os beépíthetőség'' szövegrész helyébe ,,10%-os beépíthetőség'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. g) pont [2016. június 14.]

 

29. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. június 14.]

 

30/B. § (4) bek.-ben

,,legfeljebb 5%-ig'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 10%-ig'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. h) pont [2016. június 14.]


268/1997. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. július 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § [2016. július 1.]

 

14. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § [2016. július 1.]

 

20. § (2) bek.-ből

,,éves'' szövegrészt hat. kív. h.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § [2016. július 1.]

 

21/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 1.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,az éves és hosszú távú pénzügyi terv'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi terv'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § [2016. július 1.]

 

25. §

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § [2016. július 1.]


257/2000. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

 
 

3. § (1) bek. b) pontban

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. a) pont [2016. június 9.]

 

7/A. § (3) bek.-ben

,,nevelést nyújtó intézményben'' szövegrész helyébe ,,nevelést nyújtó intézményben a'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. b) pont [2016. június 9.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,betölthető pedagógus munkakörök'' szövegrész helyébe ,,dolgozó, Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személyek munkaköreinek'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. c) pont [2016. június 9.]

 

15/A. §

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 12. § [2016. december 1.]

 

15/B. §

Hat. kív. h.: 16/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. december 1.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,az ágazati pótlék'' szövegrész helyébe ,,a szociális ágazati összevont pótlék'' szövegrész lép: 16/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. december 1.]

 

19. §

Hat. kív. h.: 16/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. december 1.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 13. § [2016. július 1.]

 

2/a. sz. melléklet címben

,,Pedagógus'' szövegrész helyébe ,,A Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személy által betölthető pedagógus'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. e) pont [2016. június 9.]

 

2. sz. melléklet IV. pont címben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben'' szövegrész helyébe ,,Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézetben'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. d) pont [2016. június 9.]

 

4. sz. melléklet III. pont címben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél'' szövegrész helyébe ,,Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézetnél'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. f) pont [2016. június 9.]

 

5. sz. melléklet

Mód: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 14. § (1) bek. a) pont, illetve 5. melléklet [2016. július 1.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 16/2016. (VI. 6.) Korm. r. 14. § (2) bek., illetve 7. melléklet [2016. december 1.]

 

6. sz. melléklet

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 14. § (1) bek. b) pont, illetve 6. melléklet [2016. július 1.]

 

6. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 16/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § c) pont [2016. december 1.]


191/2001. (X. 18.) Korm. r.

 
 

az örökségvédelmi bírságról

 
 

2. melléklet GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE I. KATEGÓRIA pontban

,,3656;'' szövegrész helyébe ,,2868; 3656;'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. június 29.]

 

2. melléklet PEST MEGYE I. KATEGÓRIA pontban

,,7010; 7141;'' szövegrész helyébe ,,7010; 7036; 7141;'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. június 29.]

 

3. melléklet GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE II. KATEGÓRIA pontból

,,2868;'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. június 29.]

 

3. melléklet PEST MEGYE II. KATEGÓRIA pontból

,,7036;'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. június 29.]

 

3. melléklet TOLNA MEGYE II. KATEGÓRIA pontból

,,9275;'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. június 29.]

 

3. melléklet VESZPRÉM MEGYE II. KATEGÓRIA pontból

,,9011;'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. június 29.]


281/2001. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

 
 

9. § (2) bek.-ben

,,- az állampapírok és a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyeinek, valamint a jelzáloglevelek kivételével -'' szövegrész helyébe ,,- az állampapírok, a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyei, a jelzáloglevelek, valamint pénztárak egyesülése esetén az 1. sz. melléklet 1. pont e5) alpontjában meghatározott részvények kivételével -'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § a) pont [2016. július 1.]

 

25. § (1) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § [2016. július 1.]

 

26. § (2) bek.-ből

,,éves'' szövegrészt hat. kív. h.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § a) pont [2016. július 1.]

 

29/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

29/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,az éves és hosszú távú pénzügyi terv'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi terv'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § b) pont [2016. július 1.]

 

1. sz. melléklet 8. pontban

,,A pénztár értékelését végző könyvvizsgálója'' szövegrész helyébe ,,Az eszköz értékelését végző könyvvizsgáló'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § c) pont [2016. július 1.]

 

3. sz. melléklet II. Értékelési szabályok rész 5. pont e) alpontban

,,azt követően az értékelő könyvvizsgáló által'' szövegrész helyébe ,,azt követően az 1. sz. melléklet 8. pontnak megfelelő értékelő könyvvizsgáló által'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § d) pont [2016. július 1.]

 

4/A. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § b) pont [2016. július 1.]


283/2001. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről

 
 

8. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § [2016. július 1.]


319/2001. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

 
 

1. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

5. § (1) bek.-ből

,,Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek.'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

5. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

5. § (7) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

5. § (8) bek.

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

6. § (1)-(2) bek.-ben

,,A kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,az Oktatási Hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,a Hivatalhoz'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,A kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

8. §-ban

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

12. § (1) bek. a) pontban

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

12. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

14/A. §

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. e) pont [2016. július 1.]

 

16. §

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

20. §

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. f) pont [2016. július 1.]

 

21. §

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

22-23. §

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. g) pont [2016. július 1.]

 

Melléklet C:2 mezőből

,,és a Horvát Köztársaságban'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. h) pont [2016. július 1.]

 

Melléklet C:3 mezőben

,,Horvát Köztársaságban'' szövegrész helyébe ,,Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. d) pont [2016. július 1.]


191/2002. (IX. 4.) Korm r.

 
 

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

 
 

Hat. kív. h.: 121/2016. (VI. 7.) Korm. r. 51. § [2016. június 8.]


206/2003. (XII. 10.) Korm. r.

 
 

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

16. §

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

18. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

18. § (2) bek.-ből

,,Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek.'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

18. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

18. § (9) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

18. § (10) bek.

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,a külképviselet'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (6) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

20. § (1)-(3) bek.-ben

,,A kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (6) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

20. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. e) pont [2016. július 1.]

 

20. § után

20/A. §-sal kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

21. §-ban

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (6) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

1. melléklet C:2 mezőből

,,és a Horvát Köztársaságban'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. f) pont [2016. július 1.]

 

1. melléklet C:3 mezőben

,,Horvát Köztársaságban'' szövegrész helyébe ,,Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (6) bek. d) pont [2016. július 1.]


253/2004. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a fegyverekről és lőszerekről

 
 

56. § c) pont

Helyébe lép: 121/2016. (VI. 7.) Korm. r. 50. § [2016. június 8.]

 

56. § c) pont

Hat. kív. h.: 122/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § [2016. június 8.]


125/2005. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 1. pont [2016. július 1.]


155/2005. (VIII. 11.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 2. pont [2016. július 1.]


210/2005. (X. 5.) Korm. r.

 
 

az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

 
 

4. §

Helyébe lép: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 15.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § [2016. június 15.]

 

6. §-ban

,,a Szaktv. 2. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,a Szakértői törvény 1. mellékletében'' szövegrész lép: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § [2016. június 15.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,a Szaktv. 2. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,a Szakértői törvény 1. mellékletében'' szövegrész lép: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § [2016. június 15.]

 

8. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 6. § [2016. június 15.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 4. § [2016. június 15.]


238/2005. (X. 25.) Korm. r.

 
 

az építésfelügyeleti bírságról

 
 

1/A. § (2) bek.-ben

,,I. táblázat 16. pontjában, továbbá a II. táblázat 10. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 13. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. június 29.]

 

1/B. § a) pontban

,,I. táblázat 1. és 2. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 3. és 4. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. június 29.]

 

1/B. § b) pontban

,,I. táblázat 3. és 4. pontjában, valamint a tervezőre vonatkozóan az 5. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 5. pontjában a kivitelezési dokumentációt készítő építészeti-műszaki tervezőre (a továbbiakban: tervező) vonatkozóan'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. június 29.]

 

1/B. § c) pontban

,,I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint a 6-16. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 6-13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és annak a felelős műszaki vezetőjére'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § d) pont [2016. június 29.]

 

1/B. § d) pontban

,,II. táblázat 1-10. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 6-13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § e) pont [2016. június 29.]

 

2. § (1) bek. a) pontban

,,I. táblázat 1. és 2. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 3. és 4. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § f) pont [2016. június 29.]

 

2. § (1) bek. b) pontban

,,I. táblázat 3. és 4. pontjában és az 5. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 5. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § g) pont [2016. június 29.]

 

2. § (1) bek. c) pontban

,,I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint a 6-16. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 6-13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és a felelős műszaki vezetőjére'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § h) pont [2016. június 29.]

 

2. § (1) bek. d) pontban

,,II. táblázat 1-10. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 6-13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § i) pont [2016. június 29.]

 

2. § (1) bek. e) pontban

,,I. táblázat 17-24. pontjában és II. táblázat 11-15.'' szövegrész helyébe ,,táblázat 14-32.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § j) pont [2016. június 29.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,I. táblázat 16. pontjában és a II. táblázat 10.'' szövegrész helyébe ,,táblázat 13.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § k) pont [2016. június 29.]

 

2/A. § (1) bek.-ben

,,I. táblázat 7. pontja, valamint II. táblázat 8.'' szövegrész helyébe ,,táblázat 6.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § l) pont [2016. június 29.]

 

2/A. § (2) bek.-ben

,,I. táblázat 5., 9., 13-14., 16. pontja, valamint II. táblázat 7-8., 10.'' szövegrész helyébe ,,táblázat 5., 7., 10., 12-13.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § m) pont [2016. június 29.]

 

2/A. § (3) bek.-ben

,,I. táblázat 15. és 21. pontjában vagy a II. táblázat 9. vagy 13.'' szövegrész helyébe ,,táblázat 8. és 26.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § n) pont [2016. június 29.]

 

2/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. június 29.]

 

2/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. június 29.]

 

3. § (2) bek. b) pontban

,,az építési műszaki ellenőrrel, a kivitelezési tervek tervezőjével'' szövegrész helyébe ,,az építési műszaki ellenőrrel, a tervezővel, a tervezői művezetővel'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § o) pont [2016. június 29.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2016. június 29.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § (4) bek., illetve 1. melléklet [2016. június 29.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § [2016. június 29.]


310/2005. (XII. 25.) Korm. r.

 
 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 3. pont [2016. július 1.]


63/2006. (III. 27.) Korm. r.

 
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 
 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 17. § [2016. június 9.]

 

15. § (2a) bek. után

(2b)-(2c) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 18. § [2016. június 9.]

 

15. § (3) bek. d) pontban

,,állami foglalkoztatási szerv'' szövegrész helyébe ,,állami foglalkoztatási szerv vagy a rehabilitációs hatóság'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § a) pont [2016. június 9.]

 

15. § (6) bek.-ben

,,(1a)'' szövegrész helyébe ,,(1b)'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § b) pont [2016. június 9.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 19. § [2016. június 9.]

 

17. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 20. § [2016. június 9.]

 

17. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 25. § a) pont [2016. június 9.]

 

17. § (7) bek.-ben

,,a munkaügyi központ'' szövegrész helyébe ,,az állami foglalkoztatási szerv'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § c) pont [2016. június 9.]

 

17. § (9) bek.-ben

,,megállapításától'' szövegrész helyébe ,,megállapításától vagy a szünetelés megszűnésétől'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § d) pont [2016. június 9.]

 

17/B. § (2) bek.-ben

,,2015. március 1-jétől'' szövegrész helyébe ,,2016. január 1-jétől'' szövegrész, ,,46 662'' szövegrész helyébe ,,47 374'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § e) pont [2016. június 9.]

 

17/B. § (3) bek.-ben

,,23 862'' szövegrész helyébe ,,24 574'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § f) pont [2016. június 9.]

 

18. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 21. § [2016. június 9.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság'' szövegrész helyébe ,,pedagógiai szakszolgálat'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § g) pont [2016. június 9.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,a népegészségügyi feladatkörében általa kijelölt'' szövegrész helyébe ,,az ápolási díjat megállapító szerv által népegészségügyi feladatkörben kijelölt'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § h) pont [2016. június 9.]

 

50. § (1) bek.

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 22. § [2016. június 9.]

 

59-64. §

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 25. § b) pont [2016. június 9.]

 

66. § (1)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 25. § c) pont [2016. június 9.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (1) bek., illetve 8. melléklet [2016. június 9.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (2) bek. a) pont, illetve 9. melléklet [2016. június 9.]

 

2/A. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (2) bek. b) pont, illetve 10. melléklet [2016. június 9.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (2) bek. c) pont, illetve 11. melléklet [2016. június 9.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (2) bek. d) pont, illetve 12. melléklet [2016. június 9.]

 

5. sz. melléklet I. részben

,,Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság'' szövegrész helyébe ,,.......... megyei pedagógiai szakszolgálat'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § i) pont [2016. június 9.]

 

9. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (2) bek. e) pont, illetve 13. melléklet [2016. június 9.]

 

13. melléklet után

14. sz. melléklettel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (3) bek., illetve 14. melléklet [2016. június 9.]


112/2006. (V. 12.) Korm. r.

 
 

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról

 
 

1. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 26. § [2016. június 9.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 27. § [2016. június 9.]

 

12. § (4) bek. c) pont ca) és cc) alpontban

,,az első költségvetési évre'' szövegrész helyébe ,,a támogatási időszakra'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 29. § [2016. június 9.]

 

14. § (5) bek. e) pontban

,,az első költségvetési évre'' szövegrész helyébe ,,a támogatási időszakra'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 29. § [2016. június 9.]

 

16. § (1) bek.-ből

,,évente egyszer,'' szövegrészt hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 30. § a) pont [2016. június 9.]

 

16. § (2)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 30. § b) pont [2016. június 9.]

 

16/A. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 30. § c) pont [2016. június 9.]

 

17. § (5c) bek. után

(5d) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 28. § [2016. június 9.]


232/2006. (XI. 24.) Korm. r.

 
 

a Területpolitikai Kormányzati Hivatal megszüntetéséről és jogutódlásáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 4. pont [2016. július 1.]


263/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 
 

5. § (5) bek. 58. pont után

59. ponttal kieg.: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 8. § [2016. június 13.]

 

10. § (2a) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 9. § [2016. június 13.]


331/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

 
 

23. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § [2016. július 1.]


343/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 
 

1. § (9) bek. a) pontban

,,hatósági ügyintézésük'' szövegrész helyébe ,,hatósági ügyintézésük és az Étv. 33/A. §-a szerinti lakóépület építésének'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. június 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. §, illetve 2. melléklet [2016. június 14.]

 

5. mellékletben

,,köztisztviselőnként'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselőnként vagy kormánytisztviselőnként'' szövegrész, ,,építésügyi hatóság a köztisztviselőnek'' szövegrész helyébe ,,építésügyi, építésfelügyeleti hatóság a köztisztviselőnek vagy a kormánytisztviselőnek a'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. június 14.]


122/2007. (V. 31.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények elektronikus megküldésével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 5. pont [2016. július 1.]


212/2007. (VIII. 7.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 6. pont [2016. július 1.]


215/2007. (VIII. 14.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 7. pont [2016. július 1.]


273/2007. (X. 19.) Korm. r.

 
 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

2. sz. melléklet

Mód.: 140/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. június 14.]


324/2007. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 8. pont [2016. július 1.]


356/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

 
 

13. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 1.]


378/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 9. pont [2016. július 1.]


67/2008. (III. 29.) Korm. r.

 
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

 
 

4. § b) pont

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 31. § [2016. június 9.]

 

4. § c)-e), g) és i) pont

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 32. § [2016. június 9.]


269/2008. (XI. 18.) Korm. r.

 
 

a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 10. pont [2016. július 1.]


191/2009. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 
 

5. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. június 14.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2016. június 14.]

 

9. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2016. június 14.]

 

12. § (2) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (4) bek. [2016. június 14.]

 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (5) bek. [2016. június 14.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező'' szövegrész helyébe ,,vállalkozó kivitelező'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § a) pont [2016. június 14.]

 

13. § (8) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (6) bek. [2016. június 14.]

 

14. § nyitó szövegrészben

,,engedélyhez'' szövegrész helyébe ,,engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez'' szövegrész, ,,fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője'' szövegrész helyébe ,,fővállalkozó kivitelező'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § b) pont [2016. június 14.]

 

16. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a külön jogszabály szerint építési engedélyhez'' szövegrész helyébe ,,az építési napló vezetéshez'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § c) pont [2016. június 14.]

 

16. § (1) bek. d) pontban

,,műemlékvédelem'' szövegrész helyébe ,,műemléki védelem'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § d) pont [2016. június 14.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (7) bek. [2016. június 14.]

 

22. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,a (4) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,az (1a) és a (4) bekezdés'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § e) pont [2016. június 14.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (8) bek. [2016. június 14.]

 

24/A. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (9) bek. [2016. június 14.]

 

37. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,1. melléklet I. táblázat 16. pontjában vagy 1. melléklet II. táblázat 10. pontjában'' szövegrész helyébe ,,1. mellékletben foglalt táblázat 13. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § f) pont [2016. június 29.]

 

43. § után

44. §-sal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § [2016. június 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (10) bek., illetve 3. melléklet [2016. június 14.]


297/2009. (XII. 21.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

 
 

12. § (2) és (5) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § [2016. július 1.]


361/2009. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

 
 

1. § (3) bek. a) pont nyitó szövegrészben

,,meglévő hitelei módosítására,'' szövegrész helyébe ,,meglévő hitelei a hitelező által felszámított díjtól mentes módosítására,'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § a) pont [2016. július 1.]

 

1. § (3) bek. b) pontban

,,új hitel nyújtására,'' szövegrész helyébe ,,új hitel a hitelező által felszámított díjtól mentes nyújtására,'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § b) pont [2016. július 1.]


83/2010. (III. 25.) Korm. r.

 
 

a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről

 
 

3. § (3) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § [2016. július 1.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (2) bek. c) pont cb) alpont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (2) bek. f) pont fa) alpont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (2) bek. j) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (7) bek. [2016. július 1.]


375/2010. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

 
 

4. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 8.]

 

5. § után

Alcímmel (5/A. §) kieg.: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § [2016. június 8.]

 

6. § (1a) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § [2016. június 8.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 4. § [2016. június 8.]

 

7/B. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 5. § [2016. június 8.]


68/2011. (IV. 28.) Korm. r.

 
 

a Széchenyi Programirodákról

 
 

2/C. §

Helyébe lép: 129/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 8.]


107/2011. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

 
 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § [2016. július 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)'' szövegrész helyébe ,,az Nbtv.'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. július 1.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

6. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § [2016. július 1.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 1.]

 

7. § (3) bek. utolsó mondat

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)'' szövegrész helyébe ,,Áhsz.'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § b) pont [2016. július 1.]

 

7. § (6) bek.

Második mondattal kieg.: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. 5. pontban

,,K511.'' szövegrész helyébe ,,K512'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § c) pont ca) alpont [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. 8. pontban

,,K88'' szövegrész helyébe ,,K89'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § c) pont cb) alpont [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. 11. pontban

,,B410'' szövegrész helyébe ,,B411'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § c) pont cc) alpont [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. 13. pontban

,,B63'' szövegrész helyébe ,,B65'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § c) pont cd) alpont [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. 14. pontban

,,B73'' szövegrész helyébe ,,B75'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § c) pont ce) alpont [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

9. § (11)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 162/2016. (VI. 15.) Korm. r. 1. § [2016. június 16.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

11. § (8) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

11. § (9) bek.-ben

,,B410.'' szövegrész helyébe ,,B411.'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § d) pont [2016. július 1.]

 

14. § (4b) bek.

Helyébe lép: 141/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. június 14.]

 

16. § (15) bek. után

(16) bek.-sel kieg.: 141/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § [2016. június 14.]


130/2011. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól

 
 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. július 1.]


154/2011. (VIII. 10.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről

 
 

1. § a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 118/2016. (VI. 6.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

1. § a) pont ad) alpont után

ae) alponttal kieg.: 118/2016. (VI. 6.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2016. június 15.]


170/2011. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

 
 

2/B. § után

2/C. §-sal kieg.: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 6. § [2016. június 8.]


173/2011. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

 
 

115. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 121/2016. (VI. 7.) Korm. r. 49. § [2016. június 8.]

 

115. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 122/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 8.]


327/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § [2016. június 9.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,ONYF, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár'' szövegrész helyébe ,,ONYF és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal'' szövegrész lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. június 9.]

 

6. §

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 2. § [2016. június 9.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 3. § [2016. június 9.]

 

10. § (3) bek.-ből

,, , valamint a rehabilitációs pénzbeli ellátás szüneteltetése és újbóli folyósítása'' szövegrészt hat. kív. h.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 17. § a) pont [2016. június 9.]

 

6. alcímcím (14. § előtt)

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 4. § [2016. június 9.]

 

15. §

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 5. § [2016. június 9.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,10 munkanapon'' szövegrész helyébe ,,10 napon'' szövegrész lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

16. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 6. § [2016. június 9.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésétől'' szövegrész helyébe ,,közlésétől'' szövegrész lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § c) pont [2016. június 9.]

 

17. § (6) bek.

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 7. § [2016. június 9.]

 

19. §

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 8. § [2016. június 9.]

 

19. § után

20-21/A. §-sal kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § [2016. június 9.]

 

19/A. §

Hat. kív. h.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 17. § b) pont [2016. június 9.]

 

9. alcím után

10. alcímmel (21/B-21/E. §) kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § [2016. június 9.]

 

10. alcím után

10/A. alcímmel (21/F-21/K. §) kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 11. § [2016. június 9.]

 

11. alcímcím (22. § előtt)

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 12. § [2016. június 9.]

 

22. §-ból

,, , és a visszautalás a fizetési számla terhére megtörténhet'' szövegrészt hat. kív. h.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 17. § c) pont [2016. június 9.]

 

11. alcím

22/A-22/G. §-sal kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 13. § [2016. június 9.]

 

26. § után

27. §-sal kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 14. § [2016. június 9.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. június 9.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. június 9.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. június 9.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. június 9.]


83/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról

 
 

74. § c) pontban

,,gépi elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány kibocsátása'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegző tanúsítványának kibocsátása'' szövegrész lép: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. július 1.]

 

115. § (1) bek.-ben

,,az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,az elektronikus ügyintézés céljára felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló kormányrendeletben'' szövegrész lép: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. július 1.]

 

116. § (2) bek.-ben

,,A szervezeti tanúsítványokkal'' szövegrész helyébe ,,Az elektronikus bélyegzőkkel'' szövegrész lép: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § c) pont [2016. július 1.]

 

117. § (3) bek.-ben

,,az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről szóló jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,az elektronikus ügyintézés céljára felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló kormányrendeletben'' szövegrész lép: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § d) pont [2016. július 1.]

 

120. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

136. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

43. alcím után

43/A. alcímmel (155/A-155/M. §) kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

44. alcím (156-156/B. §)

Helyébe lép: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2016. július 1.]


84/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 
 

6. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2016. június 8.]

 

5/b. alcím után

5/c. alcímmel (7/D. §) kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

5/c. alcím után

5/d. alcímmel (7/E. §) kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2016. július 1.]


85/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

 
 

38. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

46. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. július 1.]


103/2012. (V. 25.) Korm. r.

 
 

a Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 118/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § [2016. június 15.]


202/2012. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

 
 

Hat. kív. h.: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 25. § a) pont [2017. január 1.]


312/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,engedély, az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti'' szövegrész helyébe ,,engedély iránti'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 1. pont [2016. június 14.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,tudomásulvétel és az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti'' szövegrész helyébe ,,tudomásulvétel iránti'' szövegrész, ,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatósági'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 2. pont [2016. június 14.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatósági'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 3. pont [2016. június 14.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész és az ,,építésügyi vagy építésfelügyeleti tudomásulvétel iránti'' szövegrész helyébe ,,építésügyi tudomásulvétel iránti'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 4. pont [2016. június 14.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 5. pont [2016. június 14.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatósági'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 6. pont [2016. június 14.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságot'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóságot'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 7. pont [2016. június 14.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,építésrendészeti és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárásában'' szövegrész helyébe ,,építésrendészeti eljárásában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 8. pont [2016. június 14.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,építésügyi és építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész, ,,építésügyi, építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 9. pont [2016. június 14.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,építésügyi és építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 10. pont [2016. június 14.]

 

6. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § a) pont [2016. június 14.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,építésügyi, építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 11. pont [2016. június 14.]

 

9. § (2) bek. a) pontban

,,építésügyi hatósági engedély vagy az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti kérelméhez'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatósági engedély iránti kérelméhez'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 12. pont [2016. június 14.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,építésügyi és építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 13. pont [2016. június 14.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,építésügyi hatóság és építésfelügyeleti hatóság az ÉTDR'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság az ÉTDR'' szövegrész, ,,engedélyezési, valamint tudomásulvételi eljárás következő'' szövegrész helyébe ,,engedélyezési eljárás következő'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 14. pont [2016. június 14.]

 

11/A. § (1) bek.-ben

,,kijelölt építésügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,kijelölt építésügyi hatóság (a továbbiakban: kiemelt építésügyi hatóság)'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 15. pont [2016. június 14.]

 

11/A. § (2) bek.-ben

,,Az engedélyezési'' szövegrész helyébe ,,A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 16. pont [2016. június 14.]

 

11/A. § (3) bek.-ben

,,Az (1) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,A kiemelt'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 17. pont [2016. június 14.]

 

10/A. alcím

11/B. §-sal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2016. június 14.]

 

17. § (4) bek. c) pontból

,, , valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § b) pont [2016. június 14.]

 

17. § (4) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § c) pont [2016. június 14.]

 

17. § (9) bek. a) pont

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2016. június 14.]

 

18. § (1) bek. c) pont ca) alpont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § d) pont [2016. június 14.]

 

18. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § e) pont [2016. június 14.]

 

18. § (4) bek. a) pontban

,,felel meg,'' szövegrész helyébe ,,felel meg, vagy'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 18. pont [2016. június 14.]

 

18. § (4) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § f) pont [2016. június 14.]

 

19. § (6) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § g) pont [2016. június 14.]

 

22. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § h) pont [2016. június 14.]

 

24. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § i) pont [2016. június 14.]

 

40. § (2) bek. b) pont bb) alpont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § j) pont [2016. június 14.]

 

40. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § k) pont [2016. június 14.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,hatóság - a bontás tudomásulvétele nélkül és a tudomásulvételtől eltérően végzett jogszerűtlen bontási tevékenységek kivételével - az Étv.'' szövegrész helyébe ,,hatóság az Étv.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 19. pont [2016. június 14.]

 

42. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § l) pont [2016. június 14.]

 

42. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § m) pont [2016. június 14.]

 

46. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § n) pont [2016. június 14.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,hatósággal'' szövegrész helyébe ,,hatósággal, amelyhez a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot mellékelni kell'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 20. pont [2016. június 14.]

 

56. §

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (3) bek. [2016. június 14.]

 

58. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § o) pont [2016. június 14.]

 

58. § (2) bek. b) pont ba) alpont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § p) pont [2016. június 14.]

 

58. § (2) bek. b) pont be) alpontban

,,napló vezetését'' szövegrész helyébe ,,napló meglétét, vezetését'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 21. pont [2016. június 14.]

 

58. § (4) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (4) bek. [2016. június 14.]

 

46. alcím (59-60/A. §)

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § q) pont [2016. június 14.]

 

61. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (5) bek. [2016. június 14.]

 

64. § (1) bek. f)-h) pont

Helyébe lép, egyidejűleg h) pont után i)-j) ponttal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (6) bek. [2016. június 14.]

 

64. § (4) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (7) bek. [2016. június 14.]

 

65. §

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (8) bek. [2016. június 14.]

 

66. § (3) bek. a) pontban

,,által készített kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan'' szövegrész helyébe ,,a kivitelezési dokumentációt jogosulatlanul készítette'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 22. pont [2016. június 14.]

 

67. § (1) bek.-ben

,,megkeresésére és bejelentés alapján'' szövegrész helyébe ,,megkeresésére'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 23. pont [2016. június 14.]

 

67. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (9) bek. [2016. június 14.]

 

67. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § r) pont [2016. június 14.]

 

67. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (10) bek. [2016. június 14.]

 

67. § (3) bek. a) pontban

,,engedély vagy tudomásulvétel'' szövegrész helyébe ,,engedély vagy az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 24. pont [2016. június 14.]

 

72. § (1) bek.-ben

,,Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági'' szövegrész helyébe ,,Az építésügyi hatósági'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 25. pont [2016. június 14.]

 

72. § (3) bek.-ben

,,építésügyi és építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 26. pont [2016. június 14.]

 

72. § (4) bek. a) pontból

,,műemléken, nyilvántartott műemléki értéken és más,'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § s) pont [2016. június 14.]

 

72. § (4) bek. b) pontból

,,külön'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § t) pont [2016. június 14.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § u) pont [2016. június 14.]

 

5. melléklet

Mód.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (11) bek., illetve 4. melléklet [2016. június 14.]

 

5. melléklet címben

,,Szakhatósági dokumentációk'' szövegrész helyébe ,,Szakhatósági vagy szakkérdés vizsgálatára alkalmas dokumentációk'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 27. pont [2016. június 14.]

 

5. melléklet II. rész címben

,,megkereséséhez szükséges'' szövegrész helyébe ,,megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 28. pont [2016. június 14.]

 

5. melléklet III. rész címben

,,megkereséséhez szükséges'' szövegrész helyébe ,,megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 29. pont [2016. június 14.]

 

5. melléklet V. rész címben

,,megkereséséhez szükséges'' szövegrész helyébe ,,megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 30. pont [2016. június 14.]

 

6. mellékle I. táblázat A:38 mezőben

,,területen vagy'' szövegrész helyébe ,,területen, műemlék történeti tájon vagy'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 31. pont [2016. június 14.]

 

6. melléklet III. táblázat A:17 mezőben

,,szereplő műemléki jelentőségű területen, világörökségi területen, nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén új épület'' szövegrész helyébe ,,szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintően, továbbá műemlék telkén, műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi területen új épület'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 32. pont [2016. június 14.]

 

8. melléklet III. rész 5. pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § v) pont [2016. június 14.]

 

8. melléklet III. rész 6. pontból

,,és tudomásulvételi'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § w) pont [2016. június 14.]

 

8. melléklet III. rész 6.2.3. alpontból

,,elbontása vagy nyilvántartott műemléki érték, műemlék'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § x) pont [2016. június 14.]

 

8. melléklet III. rész 6.2.4., 6.3. és 7.3. alpont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § y) pont [2016. június 14.]


321/2012. (XI. 16.) Korm. r.

 
 

a területszervezési eljárásról

 
 

14/A. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]


52/2013. (II. 25.) Korm. r.

 
 

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 20. § [2017. január 1.]


118/2013. (IV. 23.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 11. pont [2016. július 1.]


121/2013. (IV. 26.) Korm. r.

 
 

az Oktatási Hivatalról

 
 

3. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § [2016. július 1.]


266/2013. (VII. 11.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 
 

8. § (1) bek.-ben

,,oklevél szakirányáról'' szövegrész helyébe ,,oklevél szakirányáról továbbá az igazolt szakképzettség és a teljesített kreditszámok figyelembevételével a kérelmező számára adható jogosultságról'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. június 14.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,szintet és szakirányú felsőfokú szakképzettséget igazoló okirat'' szövegrész helyébe ,,szint'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. június 14.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,rendelkező végezhet'' szövegrész helyébe ,,rendelkező építészeti-műszaki tervező végezhet'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § c) pont [2016. június 14.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,feladata az'' szövegrész helyébe ,,feladata az Étv. és az'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § d) pont [2016. június 14.]

 

15. § (3) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. június 14.]

 

16. § (3) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. június 14.]

 

17. § (1) bek. b) pontban

,,az elszámolás formáját, módját,'' szövegrész helyébe ,,az elszámolás és a teljesítésigazolás formáját, módját,'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § e) pont [2016. június 14.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,dolgozza ki és a miniszter hagyja jóvá'' szövegrész helyébe ,,dolgozza ki és a miniszternek mutatja be'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § f) pont [2016. június 14.]

 

44. § (4) bek. a)-c) pontban

,,1. melléklet I. táblázat 16. pontjában'' szövegrész helyébe ,,1. mellékletben foglalt táblázat 13. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § g) pont [2016. június 29.]


275/2013. (VII. 16.) Korm. r.

 
 

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 
 

3. § (1) bek. a) pontban

,,építési-műszaki dokumentációban'' szövegrész helyébe ,,építészeti-műszaki dokumentációban'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 17. § [2016. június 14.]


443/2013. (XI. 27.) Korm. r.

 
 

a fémkereskedelmi tevékenységről

 
 

6. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § [2016. július 1.]


487/2013. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

 
 

1-2. melléklet

Mód.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. §, illetve 5. melléklet [2016. június 14.]


515/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kormányablakokról

 
 

1. melléklet

Mód.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. június 15.]

 

2. melléklet 4. pont

Hat. kív. h.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet 6. pont

Hat. kív. h.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet 8. pont

Hat. kív. h.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet 428. pontban

,,felhasználásának engedélyezése iránti kérelem'' szövegrész helyébe ,,felhasználására irányuló szándék bejelentése'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § [2016. július 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. szeptember 1.]


554/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról

 
 

1. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 21. § [2017. január 1.]


38/2014. (II. 24.) Korm. r.

 
 

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

 
 

12. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

12. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § a) pont [2016. július 1.]

 

14. § (4) bek. b) pontból

,, , vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § b) pont [2016. július 1.]

 

14. § (4) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § c) pont [2016. július 1.]

 

14. § (5) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § d) pont [2016. július 1.]

 

15. § (3) bek. a) pont ab) alpontból

,, , vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § e) pont [2016. július 1.]

 

15. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § f) pont [2016. július 1.]

 

17. § (6) bek.-ben

,,(6)-(7)'' szövegrész helyébe ,,(6)'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § [2016. július 1.]


78/2014. (III. 14.) Korm. r.

 
 

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

 
 

42. § (2) bek.

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § [2016. július 1.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

66. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 118/2016. (VI. 6.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

124/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 118/2016. (VI. 6.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. június 15.]

 

1. melléklet C) pont táblázat A:5 mezőben

,,Klebelsberg Intézményfenntartó Központ'' szövegrész helyébe ,,Klebelsberg Központ'' szövegrész lép: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 23. § [2017. január 1.]


220/2014. (VIII. 29.) Korm. r.

 
 

egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 12. pont [2016. július 1.]


255/2014. (X. 10.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

 
 

1. § f) pontban

,,Környezet és Energetikai Hatékonyság'' szövegrész helyébe ,,Környezeti és Energiahatékonysági'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 1. pont [2016. június 8.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 8.]

 

5. § 1. pontban

,,10. és 13.'' szövegrész helyébe ,,10., 13. és 15.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 2. pont [2016. június 8.]

 

5. § 20. pontban

,,10. és 13.'' szövegrész helyébe ,,10., 13. és 15.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 3. pont [2016. június 8.]

 

5. § 21. pontban

,,10. és 13.'' szövegrész helyébe ,,10., 13. és 15.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 4. pont [2016. június 8.]

 

5. § 22. pontban

,,10. és 13.'' szövegrész helyébe ,,10., 13. és 15.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 5. pont [2016. június 8.]

 

7. § 1. pontban

,,19. és 22.'' szövegrész helyébe ,,19., 22. és 23.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 6. pont [2016. június 8.]

 

7. § 12. pontban

,,18., 22. és 24.'' szövegrész helyébe ,,18. és 22-24.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 7. pont [2016. június 8.]

 

7. § 24. pontban

,,21. és 23.'' szövegrész helyébe ,,13. és 21-23.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 8. pont [2016. június 8.]

 

7. § 25. pontban

,,13., 21. és 23.'' szövegrész helyébe ,,13. és 21-23.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 9. pont [2016. június 8.]

 

7. § 27. pont után

28-29. ponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § [2016. június 8.]

 

9. § 31. pont után

32. ponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § [2016. június 8.]

 

9. alcímben (14. § előtt)

,,Környezet és Energetikai Hatékonyság'' szövegrész helyébe ,,Környezeti és Energiahatékonysági'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 10. pont [2016. június 8.]

 

14. §-ban

,,Környezet és Energetikai Hatékonyság'' szövegrész helyébe ,,Környezeti és Energiahatékonysági'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 11. pont [2016. június 8.]

 

15. § 14. pont után

15. ponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 4. § [2016. június 8.]

 

17/A. §

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 5. § [2016. június 8.]

 

17/B. § 7. pont f) alpont után

g) alponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 6. § [2016. június 8.]

 

17/C. § 10. pont

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. június 8.]

 

17/C. § 11. pontban

,,pont a) alpontja'' szövegrész helyébe ,,pont'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 12. pont [2016. június 8.]

 

17/C. § 13. pontban

,,4. pontja és 6. pont b) alpontja'' szövegrész helyébe ,,4. és 6. pontja'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 13. pont [2016. június 8.]

 

17/C. § 17. pontban

,,d)'' szövegrész helyébe ,,g)'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 14. pont [2016. június 8.]

 

17/C. § 20. pontban

,,a mezőgazdasági ágazatban a termelői csoport vagy szervezet tevékenysége megkezdéséhez nyújtott'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági csekély összegű'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 15. pont [2016. június 8.]

 

17/C. § 24. pontban

,,4.'' szövegrész helyébe ,,4. és 6.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 16. pont [2016. június 8.]

 

17/C. § 24. pont után

25-27. ponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2016. június 8.]

 

19. § (1) bek. b) pontban

,,48. és 49.'' szövegrész helyébe ,,48-50.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 17. pont [2016. június 8.]

 

19. § (2) bek. a) pontban

,,meghatározott akvakultúra-termékek'' szövegrész helyébe ,,meghatározott halászati és akvakultúra-termékek'' szövegrész, ,,30-66.'' szövegrész helyébe ,,30-69.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 18. pont [2016. június 8.]

 

19. § (2) bek. b) pontban

,,55-66.'' szövegrész helyébe ,,55-65.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 19. pont [2016. június 8.]

 

19. § (2) bek. g) pontban

,,49-54.'' szövegrész helyébe ,,49-54. és 67.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 20. pont [2016. június 8.]

 

19. § (3) bek.

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. június 8.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,63. és'' szövegrész helyébe ,,63. alcím és a'' szövegrész, ,,támogatás mikro-'' szövegrész helyébe ,,támogatás a 103/Q. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben mikro-'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 21. pont [2016. június 8.]

 

19. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2016. június 8.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,támogatás csak akkor'' szövegrész helyébe ,,támogatás - a 16., 17., 26-28., 41. és 43. alcím szerinti támogatás, valamint az 57. alcím szerinti támogatás a 103/H. § (1) bekezdés d) pontja szerinti elszámolható költség tekintetében nyújtandó támogatás kivételével - csak akkor'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 22. pont [2016. június 8.]

 

23/A. §

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 9. § [2016. június 8.]

 

24. § e) pontban

,,50-66.'' szövegrész helyébe ,,50-69.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 23. pont [2016. június 8.]

 

75. § (2) bek.-ben

,,meg támogatás'' szövegrész helyébe ,,meg és nem fizethető ki támogatás'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 24. pont [2016. június 8.]

 

87. § (1) bek.-ben

,,beruházást olyan területen valósítják meg'' szövegrész helyébe ,,beruházás olyan területre irányul'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 25. pont [2016. június 8.]

 

100. § (4) bek.-ben

,,esetén nem'' szövegrész helyébe ,,esetén - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben - nem'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 26. pont [2016. június 8.]

 

50. alcím (103/A. §)

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 10. § [2016. június 8.]

 

103/C. § (1) bek. d) pont dc) alpontban

,,a da)'' szövegrész helyébe ,,a lízing kivételével a da)'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 27. pont [2016. június 8.]

 

103/C. § (1) bek. d) pont dd) alpont után

de) alponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 11. § [2016. június 8.]

 

103/D. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 12. § [2016. június 8.]

 

103/N. § (8) bek.-ben

,,tanácsi irányelv'' szövegrész helyébe ,,tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv)'' szövegrész, ,,(2)-(7)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(6)'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 28. pont [2016. június 8.]

 

103/N. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 13. § [2016. június 8.]

 

103/O. § (2) bek.

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 14. § [2016. június 8.]

 

103/Q. § (2) bek. a) pontban

,,azon'' szövegrész helyébe ,,azon kis- és középvállalkozásnak minősülő'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 29. pont [2016. június 8.]

 

103/Q. § (2) bek. b) pontban

,,mezőgazdasági termelő'' szövegrész helyébe ,,mikro- és kisvállalkozás'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 30. pont [2016. június 8.]

 

IV. Fejezet

67-69. alcímmel (103/R-103/Z. §) kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 15. § [2016. június 8.]

 

105. § a) pontban

,,1-22. és 26.'' szövegrész helyébe ,,1-22., 26. és 28.'' szövegrész, ,,1-11.'' szövegrész helyébe ,,1-11. és 15.'' szövegrész, ,,17/B. § 4. és 6.'' szövegrész helyébe ,,17/C. § 7., 11-14. és 24.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 31. pont [2016. június 8.]

 

105. § b) pontban

,,17/B. § 5., 6., 11. és 12.'' szövegrész helyébe ,,17/C. § 10.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 32. pont [2016. június 8.]

 

105. § d) pontban

,,4.'' szövegrész helyébe ,,4. pontja, valamint 17/C. § 25.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 33. pont [2016. június 8.]

 

105. § f) pontban

,,17/B. § 1-3., 5. és 7-10.'' szövegrész helyébe ,,7. § 29. pontja, 9. § 32. pontja, valamint a 17/C. § 1-6., 8-9., 15-23., 26. és 27.'' szövegrész, ,,19-22.'' szövegrész helyébe ,,14., 20-22.'' szövegrész, a ,,42., 44. és 45.'' szövegrész helyébe ,,42. és 44-47.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 34. pont [2016. június 8.]

 

105. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 16. § [2016. június 8.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

20. alcím

44/C. §-sal kieg.: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. június 14.]

 

46. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § [2016. június 14.]

 

77. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § [A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény hatálybalépésének a napja]

 

116. § (1) bek.-ben

,,részére.'' szövegrész helyébe ,,részére, a (2) bekezdés c) pontja kivételével.'' szövegrész lép: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. június 14.]

 

116. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § [2016. június 14.]

 

118/A. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § [2016. június 14.]

 

119. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § [2016. június 14.]

 

129. § (1) bek.-ben

,,kedvezményezett fizetési számlájára'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett fizetési - a 116. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja esetén kincstári fizetési - számlájára'' szövegrész lép: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § b) pont [2016. június 14.]

 

129. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § [2016. június 14.]

 

175. § (4) bek.-ben

,,kedvezményezett'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett vagy a szállító'' szövegrész lép: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § c) pont [2016. június 14.]

 

201/G. §-ból

,,és a 201/H. §-ban'' szövegrészt hat. kív. h.: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § [2016. június 14.]

 

66. alcím

201/H. §-sal kieg.: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. június 14.]

 

201/H. § (1) bek.-ben

,,(2) és (3) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(2)-(4) bekezdésben'' szövegrész lép: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § d) pont [A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény hatálybalépésének a napja]

 

201/H. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § (2) bek. [A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény hatálybalépésének a napja]

 

1. melléklet 229.1. l) pontban

,,fel,'' szövegrész helyébe ,,fel, valamint a 118/A. § (6) és 119. § (5) bekezdése szerinti esetben,'' szövegrész lép: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § e) pont [2016. június 14.]

 

5. melléklet 3.12.6. pontban

,,átcsoportosítani nem lehet, ennek maximálisan elszámolható mértéke nem emelhető'' szövegrész helyébe ,,a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani'' szövegrész lép: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § f) pont [2016. június 14.]

 

és az azt módosító

 
 

98/2016. (V. 13.) Korm. r.

 
 

26. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. §

 

42. §

Nem lép hatályba: 145/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. §


310/2014. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 13. pont [2016. július 1.]


339/2014. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

 
 

7. § (3) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 159/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. június 21.]

 

5. alcím

7/A. §-sal kieg.: 159/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § [2016. június 21.]

 

10. alcím

17/A. §-sal kieg.: 159/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § [2016. június 21.]


368/2014. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 14. pont [2016. július 1.]


37/2015. (III. 6.) Korm. r.

 
 

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 15. pont [2016. július 1.]


42/2015. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

 
 

1. §

Helyébe lép: 157/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. július 1.]

 

5. § után

5/A-5/C. §-sal kieg.: 157/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § [2016. július 1.]


68/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról

 
 

2. melléklet

Mód.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. §, illetve 2. melléklet [2016. július 1.]


74/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról

 
 

3. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 18. § [2016. június 9.]


79/2015. (III. 31.) Korm. r.

 
 

a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 16. pont [2016. július 1.]


120/2015. (V. 21.) Korm. r.

 
 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

 
 

1. § (3) bek. Hat. kív. h.: 144/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. június 14.]

 
 

1. § után

1/A-1/B. §-sal kieg.: 144/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. június 14.]

 

1. melléklet táblázat 276. és 441. sor

Hat. kív. h.: 144/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. június 14.]

 

2. melléklet táblázat 18., 24-25., 30., 88-89., 104-106., 169., 189. sor

Hat. kív. h.: 144/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2016. június 14.]

 

3. melléklet

Hat. kív. h.: 144/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § d) pont [2016. június 14.]

 

4. melléklet táblázat 56., 59-60., 90. sor

Hat. kív. h.: 144/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § e) pont [2016. június 14.]


146/2015. (VI. 12.) Korm. r.

 
 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról

 
 

9. §

Hat. kív. h.: 144/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § [2016. június 14.]


159/2015. (VI. 25.) Korm. r.

 
 

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 17. pont [2016. július 1.]


168/2015. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 18. pont [2016. július 1.]


198/2015. (VII. 23.) Korm. r.

 
 

egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 19. pont [2016. július 1.]


210/2015. (VII. 23.) Korm. r.

 
 

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésével és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 20. pont [2016. július 1.]


238/2015. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről

 
 

6. §

Helyébe lép: 128/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 8.]

 

9. § a) pontban

,,2-4. §'' szövegrész helyébe ,,2-4. és 6. §'' szövegrész lép: 128/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. június 8.]

 

9. § b) pontban

,,5-8. §'' szövegrész helyébe ,,5., 7. és 8. §'' szövegrész lép: 128/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. június 8.]


249/2015. (IX. 8.) Korm. r.

 
 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 21. pont [2016. július 1.]


297/2015. (X. 13.) Korm. r.

 
 

a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről

 
 

2. melléklet

Mód.: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 24. §, illetve 3. melléklet [2017. január 1.]


319/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 131/2016. (VI. 7.) Korm. r. 9. § [2016. június 8.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 131/2016. (VI. 7.) Korm. r. 10. § [2016. június 8.]


320/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

 
 

1. melléklet 12. pont

Helyébe lép: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 22. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet 26. pont

Hat. kív. h.: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 25. § b) pont [2017. január 1.]


327/2015. (XI. 10.) Korm. r.

 
 

az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól

 
 

14. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § [2016. július 1.]


346/2015. (XI. 19.) Korm. r.

 
 

a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet és a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2015. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 22. pont [2016. július 1.]


419/2015. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 23. pont [2016. július 1.]


423/2015. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 24. pont [2016. július 1.]


435/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 146/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. június 14.]


436/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

 
 

7. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § [2017. január 1.]


442/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 25. pont [2016. július 1.]


445/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 26. pont [2016. július 1.]


456/2015. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

3. alcím

5/A. §-sal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 19. § (1) bek. [2016. június 14.]

 

6. § után

7-8. §-sal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 19. § (2) bek. [2016. június 14.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 19. § (3) bek., illetve 6. melléklet [2016. június 14.]

 

A rendelet

Hat. kív. h.: 155/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § [2016. július 1.]


473/2015. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 27. pont [2016. július 1.]


492/2015. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 133/2016. (VI. 8.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

3. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 133/2016. (VI. 8.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

4. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 133/2016. (VI. 8.) Korm. r. 2. § [2016. június 9.]


61/2016. (III. 25.) Korm. r.

 
 

a SPINTO-TDM Szerszámtervező és Gyártó Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 154/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § [2016. június 14.]


79/2016. (IV. 11.) Korm. r.

 
 

a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 132/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 8.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 132/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § [2016. június 8.]


110/2016. (V. 25.) Korm. r.

 
 

az állami projektértékelő jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

2. melléklet

Mód.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 17. §, illetve 3. melléklet [2016. július 1.]


134/2016. (VI. 10.) Korm. r.

 
 

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

 
 

19. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 25. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

23/1997. (III. 19.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

 
 

1. §

Helyébe lép: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 43. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

II. Fejezet után

II/A. (43/A. §) Fejezettel kieg.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 43. § (2) bek. [2016. július 1.]


11/2006. (III. 14.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról

 
 

1. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 44. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

IV. Rész után

V. Résszel (48/A-48/C. §) kieg.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 44. § (2) bek. [2016. július 1.]


14/2012. (III. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

 
 

1. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

2. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

2. § (5) bek. f) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (8) bek. [2016. július 1.]

 

2. § (5) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

2. § (6) bek.-ben

,,1-7. melléklet'' szövegrész helyébe ,,1-8. melléklet'' szövegrész lép: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (7) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,szolgálati viszony'' szövegrész helyébe ,,szolgálati viszony vagy a tisztjelölti szolgálati viszony'' szövegrész lép: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (7) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

3. § (4) bek. a) pont aa) alpontban

,,állományúak esetében'' szövegrész helyébe ,,állományúak, valamint az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tisztjelöltje esetében'' szövegrész lép: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (7) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

6. § (2)-(3) bek.-ben

,,hivatásos állomány tagja'' szövegrész helyébe ,,hivatásos állomány tagja és a tisztjelölt'' szövegrész lép: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (7) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

7. § (1) bek. a) pontban

,,szolgálati viszony'' szövegrész helyébe ,,szolgálati viszony vagy a tisztjelölti szolgálati viszony'' szövegrész lép: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (7) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

7. § (1) bek. d) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (8) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

7. melléklet után

8. melléklettel kieg.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 46. § (6) bek., illetve 4. melléklet [2016. július 1.]


63/2012. (XII. 11.) BM r.

 
 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 21/2016. (VI. 9.) BM r. 21. § [2016. június 17.]


13/2015. (III. 31.) BM r.

 
 

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 14. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2016. június 15.]

 

1. melléklet táblázat A:3 mezőben

,,fennmaradási engedély'' szövegrész helyébe ,,fennmaradási engedély és megszüntetési engedély'' szövegrész, ,,3. és 15. §'' szövegrész helyébe ,,3., 4/A. és 15. §'' szövegrész lép: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 14. § (2) bek. a) pont [2016. június 15.]

 

1. melléklet táblázat A:60 mezőben

,,védőterület kijelölés önálló eljárásban'' szövegrész helyébe ,,védőterület önálló kijelölésére irányuló eljárás'' szövegrész lép: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 14. § (2) bek. b) pont [2016. június 15.]


30/2015. (VI. 16.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

 
 

8. melléklet

Mód.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 47. §, illetve 5. melléklet [2016. július 1.]


32/2015. (VI. 16.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról

 
 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 48. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

5. melléklet után

6. melléklettel kieg.: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 48. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2016. július 1.]


14/2016. (V. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről

 
 

1. § (1) bek. g) pontban

,,hallgatóira'' szövegrész helyébe ,,hallgatóira - a tisztjelölti állomány kivételével -'' szövegrész lép: 20/2016. (VI. 9.) BM r. 45. § [2016. július 1.]


49/2012. (XII. 15.) EMMI r.

 
 

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,adattartalmát'' szövegrész helyébe ,,formanyomtatványát'' szövegrész lép: 10/2016. (VI. 1.) EMMI r. 4. § a) pont [2016. június 2.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 10/2016. (VI. 1.) EMMI r. 1. § [2016. június 2.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 10/2016. (VI. 1.) EMMI r. 2. § [2016. június 2.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,vagy az adományozás esetén az elismerés'' szövegrész helyébe ,,vagy az elismerés'' szövegrész lép: 10/2016. (VI. 1.) EMMI r. 4. § b) pont [2016. június 2.]

 

1. melléklet 60. pont 60.5. alpontban

,,hatszorosának'' szövegrész helyébe ,,tízszeresének'' szövegrész lép: 10/2016. (VI. 1.) EMMI r. 4. § c) pont [2016. június 2.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 10/2016. (VI. 1.) EMMI r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. június 2.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 10/2016. (VI. 1.) EMMI r. 3. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. június 2.]


51/2012. (XII. 21.) EMMI r.

 
 

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

 
 

2. § (1) bek. után

(1a)-(1m) bek.-sel kieg.: 11/2016. (VI. 13.) EMMI r. 1. § [2016. június 21.]

 

7. melléklet

Mód.: 11/2016. (VI. 13.) EMMI r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. június 21.]


11/2003. (IX. 12.) FMM r.

 
 

az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 1. § [A Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenység ellátásának szabályairól szóló BM rendelet hatálybalépésének napja]

 

1. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 2. § [A Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenység ellátásának szabályairól szóló BM rendelet hatálybalépésének napja]

 

2. § 3. pont

Helyébe lép: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 3. § (1) bek. [2016. július 9.]

 

2. § 8. pont után

8a-8c. alponttal kieg.: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 3. § (3) bek. [2016. július 9.]

 

2. § 20. pont

Hat. kív. h.: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 9. § a) pont [2016. július 9.]

 

2. § 28. pont

Helyébe lép: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 3. § (2) bek. [2016. július 9.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 4. § [2016. július 9.]

 

5. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 9. § b) pont [2016. július 9.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 5. § [2016. július 9.]

 

9. §

Helyébe lép: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 6. § [2016. július 9.]

 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 7. § [2016. július 9.]

 

12. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 9. § c) pont [2016. július 9.]

 

15. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 9. § d) pont [2016. július 9.]

 

15. § (12) bek.-ből

,,statikus'' szövegrészt hat. kív. h.: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 9. § e) pont [2016. július 9.]

 

23. §

Helyébe lép: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 8. § [2016. július 9.]


152/2009. (XI. 12.) FVM r.

 
 

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

 
 

1. § (2) bek. 13. pont

Hat. kív. h.: 38/2016. (VI. 6.) FM r. 9. § [2016. június 9.]

 

3. § 18. pont

Hat. kív. h.: 38/2016. (VI. 6.) FM r. 9. § [2016. június 9.]

 

15. melléklet

Hat. kív. h.: 38/2016. (VI. 6.) FM r. 9. § [2016. június 9.]


70/2004. (IV. 28.) GKM r.

 
 

a megmunkálatlan ötvözetlen alumíniumra vonatkozó kedvezményes vámkontingens engedélyezésének rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 17/2016. (VI. 7.) NGM r. 6. § a) pont [2016. június 8.]


1/2015. (II. 25.) HM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 8/2016. (VI. 15. ) HM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. június 16.]


151/2007. (XII. 27.) KvVM r.

 
 

a Kerecsendi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 40/2016. (VI. 15.) FM r. 1. § [2016. június 23.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 40/2016. (VI. 15.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. június 23.]


16/2011. (V. 10.) KIM r.

 
 

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról

 
 

4. § j) pont

Helyébe lép: 17/2016. (VI. 13.) MvM r. 1. § [2016. június 14.]


21/2012. (IV. 16.) KIM r.

 
 

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

 
 

2. melléklet

Mód.: 17/2016. (VI. 13.) MvM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. június 14.]


18/1996. (VI. 13.) KHVM r.

 
 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

 
 

1. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 1. § [2016. június 15.]

 

2. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 2. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

2. § (1) bek. f) pontból

,,- a kutak tömedékeléssel történő megszüntetésének kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 9. § [2016. június 15.]

 

2. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 2. § (2) bek. [2016. június 15.]

 

2. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 2. § (3) bek. [2016. június 15.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 2. § (4) bek. [2016. június 15.]

 

2. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 2. § (5) bek. [2016. június 15.]

 

2. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 2. § (6) bek. [2016. június 15.]

 

3. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 3. § [2016. június 15.]

 

5. § után

5/A. §-sal kieg.: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 4. § [2016. június 15.]

 

6. § k) pont kb) alpont után

kc) alponttal kieg.: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 5. § [2016. június 15.]

 

12. § után

12/A. §-sal kieg.: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 6. § [2016. június 15.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 7. §, illetve 1. melléklet [2016. június 15.]

 

2. sz. melléklet I/A. fejezet 1. pont e) pont ee) alpontban

,,3. számú melléklet'' szövegrész helyébe ,,5. számú melléklet'' szövegrész lép: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 8. § a) pont [2016. június 15.]

 

3. számú ,,Szennyezőforrások ismertetése a tervdokumentációban'' című melléklet számozása

5. számú mellékletre vált.: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 8. § b) pont [2016. június 15.]


10/1997. (VII. 17.) KHVM r.

 
 

az árvíz- és a belvízvédekezésről

 
 

3. § (11) bek.

Helyébe lép: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 10. § [2016. június 15.]

 

4. §

Helyébe lép: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 11. § [2016. június 15.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF)'' szövegrész helyébe ,,OVF'' szövegrész lép: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 12. § [2016. június 15.]


18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM e. r.

 
 

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól

 
 

2. §

Helyébe lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 1. § [2016. június 13.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 2. § [2016. június 13.]

 

12. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 3. § [2016. június 13.]

 

12/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 4. § (1) bek. [2016. június 13.]

 

12/A. § (9) bek.

Helyébe lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 4. § (2) bek. [2016. június 13.]

 

12/A. § (12)-(13) bek.

Helyébe lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 4. § (3) bek. [2016. június 13.]

 

14. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 5. § [2016. június 13.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,16. függelék 2. kiadás (1988),'' szövegrész helyébe ,,16. függelék'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § a) pont [2016. június 13.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,16. annex I. kötet 1981. november 26. utáni, az 5. számú módosításnak megfelelő állapota (a továbbiakban: 16/5. annex)'' szövegrész helyébe ,,16. függelék I. kötet'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § b) pont [2016. június 13.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,16/5. annex I. kötet'' szövegrész helyébe ,,16. függelék I. kötete'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § c) pont [2016. június 13.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,1998. január 1-jétől az illetékes légiközlekedési hatóság előírhatja a 16. sz. annex'' szövegrész helyébe ,,a légiközlekedési hatóság előírhatja a 16. függelék'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § d) pont [2016. június 13.]

 

11. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 8. § a) pont [2016. június 13.]

 

11. § (6) bek. a) pontban

,,a regisztráló állam és a repülőgép regisztrálási jele'' szövegrész helyébe ,,a lajstromozó állam és a repülőgép lajstromjele'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § e) pont [2016. június 13.]

 

11. § (11) bek. a) pontban

,,16. annex 2. kiadás (1988),'' szövegrész helyébe ,,16. függelék'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § f) pont [2016. június 13.]

 

11. § (13) bek.-ben

,,ennek ellenére a (3) bekezdésben megállapított határidő lejárta után még meglévő'' szövegrész helyébe ,,ennek ellenére még meglévő'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § g) pont [2016. június 13.]

 

12. § (2) bek. b) pontban

,,16. függelék (3. kiadás, 1993)'' szövegrész helyébe ,,16. függelék'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § h) pont [2016. június 13.]

 

12/A. § előtti alcímcímben

,,Légi forgalmi korlátozások'' szövegrész helyébe ,,Üzemeltetési korlátozások'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § i) pont [2016. június 13.]

 

12/A. § (2) bek.-ben

,,Légi forgalmi'' szövegrész helyébe ,,Üzemeltetési'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § j) pont [2016. június 13.]

 

12/A. § (4) bek.-ben

,,16. függelék (3. kiadás, 1993)'' szövegrész helyébe ,,16. függelék'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § h) pont [2016. június 13.]

 

12/A. § (4) bek.-ben

,,légi forgalmi'' szövegrész helyébe ,,üzemeltetési'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § k) pont [2016. június 13.]

 

12/A. § (5) bek.-ben

,,légi forgalmi'' szövegrész helyébe ,,üzemeltetési'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § l) pont [2016. június 13.]

 

12/A. § (5) bek.-ben

,,3. számú melléklet szerinti információkat'' szövegrész helyébe ,,3. számú melléklet szerinti információkat az 598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerint'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § m) pont [2016. június 13.]

 

12/A. § (7) bek.-ben

,,légi forgalmi'' szövegrész helyébe ,,üzemeltetési'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § n) pont [2016. június 13.]

 

12/A. § (8) bek.-ben

,,alábbi szabályokat'' szövegrész helyébe ,,598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (4) bekezdésében foglaltakat és az alábbi szabályokat'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § o) pont [2016. június 13.]

 

12/A. § (8) bek. b) pontban

,,20%'' szövegrész helyébe ,,25%'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § p) pont [2016. június 13.]

 

12/A. § (11) bek.-ben

,,R. 19-20. §-aiban foglaltak megfelelő alkalmazásával'' szövegrész helyébe ,,R. 19-20. §-ában foglaltak megfelelő alkalmazásával, az 598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § q) pont [2016. június 13.]

 

13. § (1) bek. c) pontban

,,(2) vagy (3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,12. § (2) vagy (3) bekezdése'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § r) pont [2016. június 13.]

 

14. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 8. § b) pont [2016. június 13.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 7. §, illetve 1. melléklet [2016. június 13.]

 

3. sz. melléklet 3.1. pontban

,,járulékos'' szövegrész helyébe ,,kiegészítő'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § s) pont [2016. június 13.]

 

3. sz. melléklet 3.1. pontban

,,körvonalazása'' szövegrész helyébe ,,vázlatos leírása'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § t) pont [2016. június 13.]

 

3. sz. melléklet 3. pont 3. pont nyitó szövegrészben

,,járulékos'' szövegrész helyébe ,,kiegészítő'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 10.) NFM r. 6. § s) pont [2016. június 13.]


23/1998. (XI. 6.) KHVM r.

 
 

a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,a Vgtv. 2-3. számú melléklete'' szövegrész helyébe ,,a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklete'' szövegrész lép: 19/2016. (VI. 8.) BM r. 13. § [2016. június 15.]


55/2011. (XII. 30.) NGM r.

 
 

a START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól

 
 

6. §

Hat. kív. h.: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 10. § a) pont [2016. július 9.]

 

8. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 10. § b) pont [2016. július 9.]

 

10. §

Hat. kív. h.: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 10. § c) pont [2016. július 9.]

 

1-2. melléklet

Hat. kív. h.: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. 10. § d) pont [2016. július 9.]


32/2012. (XII. 4.) NGM r.

 
 

a vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

2. §-ban

,,a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvényben,'' szövegrész helyébe ,,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvényben,'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 7.) NGM r. 3. § [2016. június 8.]


39/2013. (IX. 24.) NGM r.

 
 

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 17/2016. (VI. 7.) NGM r. 4. § (1) bek. [2016. június 8.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,együttes adóigazolást'' szövegrész helyébe ,,adóigazolást'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 7.) NGM r. 4. § (2) bek. [2016. június 8.]


54/2013. (XII. 4.) NGM r.

 
 

a postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 17/2016. (VI. 7.) NGM r. 6. § c) pont [2016. június 8.]


69/2012. (XII. 19.) NFM r.

 
 

a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról

 
 

1. § 5-6. pont

Helyébe lép: 16/2016. (VI. 6.) MvM r. 1. § (1) bek. [2016. június 7.]

 

1. § 7. pont után

8. ponttal kieg.: 16/2016. (VI. 6.) MvM r. 1. § (2) bek. [2016. június 7.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 16/2016. (VI. 6.) MvM r. 2. § (1) bek. [2016. június 7.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 16/2016. (VI. 6.) MvM r. 2. § (2) bek. [2016. június 7.]

 

5. §

Helyébe lép: 16/2016. (VI. 6.) MvM r. 3. § [2016. június 7.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 16/2016. (VI. 6.) MvM r. 4. § [2016. június 7.]

 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 16/2016. (VI. 6.) MvM r. 5. § [2016. június 7.]


22/2014. (IV. 18.) NFM r.

 
 

a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól

 
 

4. § j) pont után

k) ponttal kieg.: 16/2016. (VI. 8.) NFM r. 1. § [2016. június 13.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 16/2016. (VI. 8.) NFM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. június 13.]


8/2004. (III. 10.) PM r.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

93. § (6) bek.-ben

,,a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 13. számú mellékletében foglalt díjjegyzék'' szövegrész helyébe ,,az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 7.) NGM r. 1. § a) pont [2016. június 8.]

 

114/B. § (4) bek.-ben

,,a Közösségi Vámkódexről szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 5a. cikke'' szövegrész helyébe ,,az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikke'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 7.) NGM r. 1. § b) pont [2016. június 8.]


49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM e. r.

 
 

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről

 
 

5. § (2) bek.-ben

,,a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény'' szövegrész helyébe ,,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény'' szövegrész lép: 17/2016. (VI. 7.) NGM r. 2. § [2016. június 8.]


38/2009. (XII. 22.) PM r.

 
 

az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 17/2016. (VI. 7.) NGM r. 6. § b) pont [2016. június 8.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1308/2011. (IX. 6.) Korm. h.

 
 

a Nemzetbiztonsági Kabinetről

 
 

7. pont f) alpont után

g) alponttal kieg.: 1288/2016. (VI. 8.) Korm. h. 1. pont [2016. június 9.]


1316/2010. (XII. 27.) Korm. h.

 
 

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

 
 

9.6. pont 9.6.2. alpont után

9.6.3. alponttal kieg.: 1296/2016. (VI. 13.) Korm. h. 1. pont [2016. június 14.]


1046/2012. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról

 
 

Visszavonja: 1273/2016. (VI. 7.) Korm. h. 2. pont


1178/2013. (IV. 5.) Korm. h.

 
 

a kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31.'' szövegrész lép: 1301/2016. (VI. 13.) Korm. h. 10. pont


1379/2013. (VI. 27.) Korm. h.

 
 

az Országos Halgazdálkodási Tanácsról

 
 

3. pont c) alpontban

,,támogatások'' szövegrész helyébe ,,halgazdálkodási tárgyú támogatások'' szövegrész lép: 1278/2016. (VI. 7.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2016. június 8.]

 

4. pont nyitó szövegrészben

,,13'' szövegrész helyébe ,,15'' szövegrész lép: 1278/2016. (VI. 7.) Korm. h. 2. pont b) alpont [2016. június 8.]

 

4. pont k) alpont után

l)-m) alponttal kieg.: 1278/2016. (VI. 7.) Korm. h. 1. pont [2016. június 8.]


1371/2014. (VII. 8.) Korm. h.

 
 

az egyes alapítványokkal és költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről

 
 

1. pont

Hat. kív. h.: 1296/2016. (VI. 13.) Korm. h. 2. pont [2016. június 14.]


1426/2014. (VII. 28.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1301/2016. (VI. 13.) Korm. h. 7. pont


1590/2014. (X. 21.) Korm. h.

 
 

a bosznia-hercegovinai és szerbiai árvíz utáni újjáépítés támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1256/2016. (VI. 6.) Korm. h. 2. pont


1676/2014. (XI. 20.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

 
 

1. pontban

,,Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium részére a Magyar-Kínai kapcsolatok felvételének évfordulójával kapcsolatos feladatokra átcsoportosított 74,4 millió forint tekintetében 2016. december 31., a külképviseleti nyitásokkal kapcsolatban átcsoportosított 2173,6 millió forint tekintetében 2017. június 30.'' szövegrész lép: 1301/2016. (VI. 13.) Korm. h. 2. pont


1034/2015. (I. 30.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

2. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30., a Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában előirányzat javára átcsoportosított 140,0 millió forint tekintetében 2017. június 30.'' szövegrész lép: 1256/2016. (VI. 6.) Korm. h. 3. pont


1035/2015. (I. 30.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,forint tekintetében'' szövegrész helyébe ,,forint, valamint a Közgyűjtemények cím javára a Szépművészeti Múzeum részére átcsoportosított 1510,0 millió forint tekintetében'' szövegrész lép: 1301/2016. (VI. 13.) Korm. h. 8. pont


1493/2015. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2016. március 31.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1301/2016. (VI. 13.) Korm. h. 4. pont


1531/2015. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. pontból

,,2016. június 30., a kolozsvári Bornemissza-Szilvássy Ház felújítása céljából biztosított 942,4 millió forint tekintetében'' szövegrészt visszavonja: 1281/2016. (VI. 7.) Korm. h. 1. pont


1532/2015. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

a felvidéki kulturális célú beruházások, fejlesztések támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. szeptember 30.'' szövegrész lép: 1281/2016. (VI. 7.) Korm. h. 2. pont


1554/2015. (VIII. 7.) Korm. h.

 
 

az Országos Villamos Teherelosztó épületének állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1294/2016. (VI. 13.) Korm. h. 4. pont


1557/2015. (VIII. 7.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1256/2016. (VI. 6.) Korm. h. 5. pont


1560/2015. (VIII. 7.) Korm. h.

 
 

a logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről

 
 

4. pont f) alpont és 16. pont

Visszavonja: 1269/2016. (VI. 7.) Korm. h. 3.pont


1741/2015. (X. 13.) Korm. h.

 
 

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,2016. október 31.'' szövegrész helyébe ,,2016. október 31., a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a Római és Vatikáni Nagykövetség és a Zágrábi Nagykövetség rezidencia ingatlan-beruházással kapcsolatos feladatokra biztosított összesen 200,0 millió forint tekintetében 2017. június 30.'' szövegrész lép: 1301/2016. (VI. 13.) Korm. h. 5. pont


1855/2015. (XI. 24.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,2016. június 30.,'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30., a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. december 31.,'' szövegrész lép: 1301/2016. (VI. 13.) Korm. h. 3. pont


1980/2015. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 
 

1. pont a) alpontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30., a Külképviseletek igazgatása cím részére átcsoportosított összeg tekintetében 2017. június 30.'' szövegrész lép: 1301/2016. (VI. 13.) Korm. h. 6. pont


1987/2015. (XII. 28.) Korm. h.

 
 

a 2016. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 1274/2016. (VI. 7.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. június 8.]


2024/2015. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség kiemelt fejlesztéseivel, beruházásaival és programjaival, továbbá működésének és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő egyes további intézkedésekről

 
 

2. pontban

,,Szakiskola fenntartására'' szövegrész helyébe ,,Szakiskola (a továbbiakban: Intézmény) fenntartásán kívüli, azonban az Intézményhez kapcsolódó, valamint egyéb feladataira'' szövegrész lép: 1280/2016. (VI. 7.) Korm. h.


1013/2016. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról

 
 

7. pont 7.4. alpont után

7.5-7.6. alponttal kieg.: 1255/2016. (VI. 6.) Korm. h. 12. pont [2016. június 7.]


1045/2016. (II. 15.) Korm. h.

 
 

a nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról

 
 

Nyitó szövegrészben

,,2016-tól WTA International női tenisztorna és - jövőbeni ATP World Tour 250 tenisztorna megrendezésének szakmai előkészítése érdekében -'' szövegrész helyébe ,,2017-től WTA International női tenisztorna és ATP 250 World Tour férfi tenisztorna megrendezésének szakmai előkészítése érdekében, továbbá'' szövegrész lép: 1305/2016. (VI. 13.) Korm. h. 3. pont

 

b) pont

Helyébe lép: 1305/2016. (VI. 13.) Korm. h. 1. pont

 

c) pont után

d) ponttal kieg.: 1305/2016. (VI. 13.) Korm. h. 2. pont


1100/2016. (III. 1.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 
 

1. pontban

,,2017. január 31.'' szövegrész helyébe ,,2017. január 31., a Demokrácia Központ Közalapítvány - Tom Lantos Intézet támogatása előirányzat javára átcsoportosított 80,0 millió forint tekintetében 2017. június 30.'' szövegrész lép: 1256/2016. (VI. 6.) Korm. h. 6. pont


1203/2016. (IV. 18.) Korm. h.

 
 

a ,,Földet a gazdáknak!'' Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről

 
 

2. pont a) alpont

Helyébe lép: 1254/2016. (VI. 6.) Korm. h. 1. pont [2016. június 7.]


48/2014. (VI. 3.) ME h.

 
 

a Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének felmentéséről és új elnök kinevezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 59/2016. (VI. 6.) ME h. 2. pont


111/2014. (IX. 12.) ME h.

 
 

a helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

 
 

Mód.: 66/2016. (VI. 7.) ME h.
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2016.06.26.