A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. OKTÓBER 30.,

szerda


 


11. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi CXXXIX. törvény A Magyar Nemzeti Bankról

1987

2013. évi CXLII. törvény A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról

2047

2013. évi CXLIII. törvény Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

2048

2013. évi CXLIV. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

2079

342/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról

2097

345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

2100

18/2013. (IX. 24.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

2112

19/2013. (IX. 27.) MNB rendelet A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a Magyar Nemzeti Bank részére teljesítendő egyes kötelezettségeiről, valamint a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról

2113

20/2013. (X. 2.) MNB rendelet A "FIFA Világbajnokság Brazília, 2014" ezüst emlékérme kibocsátásáról

2118

21/2013. (X. 14.) MNB rendelet A "Robert Capa" arany emlékérme kibocsátásáról

2120

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról1

2122

39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról

2122

40/2013. (IX. 30.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról2

2124

41/2013. (IX. 30.) NGM rendelet A pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról

2129

42/2013. (IX. 30.) NGM rendelet A hitelintézetek befektetési szabályzatáról

2132

43/2013. (X. 1.) NGM rendelet A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról

2133

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1663/2013. (IX. 20.) Korm. határozat Közösségi tér létrehozása érdekében egyes ingatlanok tulajdonjogának állam javára történő megszerzésének támogatásához szükséges források biztosításáról

2137

A MAGYAR NEMZETI BANK KÖZLEMÉNYE

 

Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. §-a szerint külön jogszabályokban erre feljogosított kibocsátó által belföldön nyilvánosan vagy zártkörűen sorozatban forgalomba hozott értékpapírok nyomdai úton történő előállítására jogosult nyomdák jegyzékéről

2140

HIRDETMÉNYEK

2141

HELYESBÍTÉS

2142

JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi CXL. törvény A fémkereskedelemről

2144

334/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2156

45/2013. (X. 14.) NGM rendelet Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módosításáról

2160

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2013. szeptember 1. és 2013. szeptember 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2164


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

17/2013. (IX. 6.) NGM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

2170

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) be­kezdése szerinti legkisebb munkadíj 2014. évi mértékéről

21

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.