A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. FEBRUÁR 28.,

csütörtök


 


2. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

3/2013. (I. 10.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

411

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről<^>1<^*>

411

14/2013. (I. 25.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

438

19/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A budapesti István<%1>mező rehabilitációs programjával, ki<->emelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstruk<->ciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

438

1/2013. (I. 29.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

439

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról<^>2<^*>

439

1/2013. (I. 18.) PSZÁF utasítás A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

440

1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című programmal kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

488

1029/2013. (I. 28.) Korm. határozat A lakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

490

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

490

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Az OTP Magánnyugdíjpénztár közleménye A 2012. évi éves beszámolójának valamint a 2012. évi tevékenységét lezáró beszámolójának közzétételéről

492

HIRDETMÉNYEK

514


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés <%-2>programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

516

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

520

7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról

525

8/2013. (I. 18.) Korm. rendelet A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

541

12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

541

1/2013. (I. 8.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

545

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

548

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1/2013. (I. 14.) HM–KüM–NGM együttes utasítás Az Európai Védelmi Ügynökség működésében való magyar részvétellel összefüggő feladatokról

558

1/2013. (I. 21.) NGM utasítás A Nemzeti Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2012. (VII. 30.) NGM utasítás módosításáról

561

1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a <%-2>megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

562

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2013. január 1. és 2013. január 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

566

A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

 

Kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről

570

ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Nemzeti Külgazdasági Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

574

EGYÉB KÖZLEMÉNY

 

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kara közleménye Az Utazásszervezői Szakmai Minősítő vizsgáról

576


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

578

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1021/2013. (I. 22.) Korm. határozat Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján folyósított juttatás összegének megemeléséről

593

1022/2013. (I. 22.) Korm. határozat A Jabil Circuit Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

593

2/2013. (I. 23.) AB határozat Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény egyes rendelkezései és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról, valamint alkotmányos követelmény megállapítá<->sáról

594

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYE

 

A 2013. évre szóló munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzési irányelvekről

601

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.