A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. MÁJUS 31.,

péntek


 


5. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi XXXI. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosí tásáról

916

2013. évi XXXVII. törvény Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

928

2013. évi XLIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról

959

128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

959

15/2013. (V. 9.) NGM rendelet Egyes szerencsejáték szervezés tárgyú rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

967

5/2013. (IV. 23.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

967

6/2013. (V. 9.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

967

7/2013. (V. 9.) MNB rendelet A fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről szóló 35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet 4. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről

968

3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet A pénzügyi szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről1

968

4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet A befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről

973

5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet A befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról2

980

6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet A kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes személyekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról3

983

7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról

986

8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet A tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről4

993

9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet A nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról

995

10/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet Az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés szabályairól

998


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

6/2013. (IV. 24.) NGM utasítás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás módosításáról5

999

7/2013. (V. 8.) NGM utasítás A nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

999

8/2013. (V. 10.) NGM utasítása Miniszteri biztos kinevezéséről

1014

3/2013. (IV. 30.) MNB utasítása A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról6

1015

1183/2013. (IV. 5.) Korm. határozat Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

1016

1210/2013. (IV. 15.) Korm. határozata Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

1016

HIRDETMÉNYEK

1017

II. GAZdaság

 


JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi XXXII. törvény A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről

1020

109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

1027


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1169/2013. (IV. 4.) Korm. határozat A Dalkia Energia Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

1041

1175/2013. (IV. 5.) Korm. határozat A Szépművészeti Múzeum felújítási és működési célú kiadásaihoz szükséges forrás biztosításáról

1041

1182/2013. (IV. 5.) Korm. határozat Az első világháború centenáriumi rendezvénysorozatáról

1043

1208/2013. (IV. 15.) Korm. határozat A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 2013. évi fedezetének biztosítása érdekében szükséges feladatokról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1045

1214/2013. (IV. 16.) Korm. határozat A Siemens Zrt. és az Ericsson Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

1047

1215/2013. (IV. 16.) Korm. határozat A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft., a TEVA Gyógyszergyár Zrt. és a TEVA Magyarország Zrt., a SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

1047

1226/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

1048

1227/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A 2014-2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós főtárgyaló személyének változásáról

1048


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2013. április 1. és 2013. április 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1048


A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

 

Kijelölt szervezetek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről

1051

III. fogalkoztatáspolitika, munkaügy

 


JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi XLI. törvény A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

1054

103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet Az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatásról, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1059

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet A szakképzési kerettantervekről1

1069


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

9/2013. (V. 10.) NGM utasítás A nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

1070


EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata A Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság tagjai döntési jogának és reprezentativitásának megállapításáról

1071

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) szakszervezeti és kormányzati oldalának ajánlása A költségvetési intézményekben dolgozó munkavállalók 2013. évi bérkompenzációjának teljesülése érdekében

1074

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.