A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. JÚLIUS 30.,

kedd


 


8. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi LXXXIII. törvény A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről

1500

2013. évi LXXXVI. törvény Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról

1517

2013. évi XCII. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

1556

2013. évi XCVIII. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

1563

2013. évi CIII. törvény Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról

1593

2013. évi CXIX. törvény A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról

1622

2013. évi CXXIII. törvény Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról

1622

2013. évi CXXIV. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

1624

202/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1629

226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság kijelöléséről és egyes jogszabályok kapcsolódó módosításáról

1632

232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról

1637

234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1642

242/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1644

10/2013. (VI. 18.) MNB rendelet A "Weöres Sándor születésének 100. évfordulója" ezüst emlékérme kibocsátásáról

1644

11/2013. (VI. 25.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1646

19/2013. (VI. 17.) NGM rendelet A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

1647

20/2013. (VI. 18.) NGM rendelet A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet módosításáról

1648

22/2013. (VI. 27.) NGM rendelet A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet és a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

1651

23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

1656

24/2013. (VI. 28.) NGM rendelet A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég által saját magával szemben kért rendkívüli minőségellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetéséről

1658

25/2013. (VI. 28.) NGM rendelet A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról

1659

26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet módosításáról

1660

28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról

1669

HIRDETMÉNYEK

1673


II. GAZdaság

 

JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi CXV. törvény Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról

1676

2013. évi CXVII. törvény A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

1683

198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1685

244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

1686

248/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

1691

251/2013. (VII. 3.) Korm. rendelet A PÁPAI HÚS 1913 Kft.-nek és a PÁPA-SER Kft.-nek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

1692

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2013. június 1. és 2013. június 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1692


III. fogLalkoztatáspolitika, munkaügy

 

JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi LXXVII. törvény A felnőttképzésről

1696

2013. évi CXIII. törvény A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról

1716

21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

1716

27/2013. (VI. 28.) NGM rendelet A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról1

1723

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.