A kiadó honlapja

Ön az oldal 78036. látogatója        Budapest

2019. JANUÁR 30.,,

szerda


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

12/2018. (XII. 12.) PM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

4

45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

5

46/2018. (XII. 17.) MNB rendelet Az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról

20

47/2018. (XII. 17.) MNB rendelet Egyes MNB rendeletek szerinti kötelezettségeknek való megfelelés eltérő szabályairól

26

1691/2018. (XII. 17.) Korm. határozat A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképp megfogalmazott intézkedésekről

29

13/2018. (XII. 18.) PM rendelet Az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

36

14/2018. (XII. 18.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénnyel összefüggő módosításáról

116

15/2018. (XII. 18.) PM rendelet A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

118

16/2018. (XII. 19.) PM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

121

263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

155

17/2018. (XII. 20.) PM rendelet A könyvviteli szolgáltatást végzők, az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

165

18/2018. (XII. 20.) PM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

168

1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről és visszahívásáról

175

2018. évi CXXVI. törvény A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

176

2018. évi CXXVII. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról

234

275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról

236

278/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

250

48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

252

283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről

261

19/2018. (XII. 21.) PM rendelet A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

268

20/2018. (XII. 21.) PM rendelete A pénzügyőri intézkedések és a kényszerítő eszközök alkalmazásár@tart1 = ól, valamint az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzésének és kísérésének eljárási szabályairól

269

309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat @tart1 = tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

283

310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

287

311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek és a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

304

318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet A filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

314

1/2019. (I. 9.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

322

2/2019. (I. 9.) MNB rendelet A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet módosításáról

323

Az Országos Betétbiztosítási Alap közleménye Az Országos Betétbiztosítási Alap Díjfizetési Szabályzatának közzétételéről

326

HIRDETMÉNYEK

335


II. FOGLALKOZTATÁS

 

JOGSZABÁLYOK

 

2018. évi CXVI. törvény A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról

337

273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet Az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

340

324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról

348

AZ ÁGAZATI RÉSZVÉTELT MEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG HATÁROZATA

 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete által a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő csatlakozás céljából benyújtott kérelem elbírálásáról

349

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.