A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2021. DECEMBER 30.,,

csütörtök


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

2336

647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról

2337

648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggő kor-mányrendeleti szabályokról

2342

654/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2350

655/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet A központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

2352

657/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

2353

658/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználá-sának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó, fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek mó-dosításáról

2355

673/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2359

677/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításá-val összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló 343/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

2360

687/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet A kényszertörlési eljárás egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

2361

691/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

2362

52/2021. (XI. 18.) MNB rendelet Az „Árpád-házi Szent Erzsébet” arany emlékérme kibocsátásáról

2363

53/2021. (XI. 18.) MNB rendelet Az „Árpád-házi Szent Erzsébet” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2365

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesí-tendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

2367

55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank fel-ügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

2368

56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

2373

57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

2377

58/2021. (XI. 24.) MNB rendelet A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet módosításáról

2380

59/2021. (XI. 24.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötele-zettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

2383

60/2021. (XI. 25.) MNB rendelet A „Pilinszky János” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2387

61/2021. (XI. 25.) MNB rendelet A „Pilinszky János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2389

62/2021. (XII. 9.) MNB rendelet A hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról szóló, valamint a kapcso-lódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek módosításáról

2391

23/2021. (XII. 3.) NVTNM rendelet Állami tulajdonú befektetési jegyek tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről, valamint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kije-löléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

2393

13/2021. (XI. 19.) PM rendelet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, vala-mint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról

2394

14/2021. (XII. 8.) PM rendelet A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2396

1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirány-zat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

2399

1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2408

1823/2021. (XI. 25.) Korm. határozat A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

2412

1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejeze-ten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

2413

1859/2021. (XII. 1.) Korm. határozat A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások kihelyezését végző pénzügyi közvetítők kiválasztását szolgáló nyílt közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges döntésekről és a kihelyezhető forrá-sokról

2423

1867/2021. (XII. 2.) Korm. határozat A 2014–2020-as programokra vonatkozó maximális kötelezettségvállalási szint 2021. szeptemberi felülvizsgálatáról

2425

1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról

2433

1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejeze-tek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2436

1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejeze-tek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

2442

1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről

2451

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.