A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2021. FEBRUÁR 26.,,

péntek


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról

603

13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

604

20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

605

21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet A minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról

606

22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzá­járulás-fizetési kedvezményről

607

26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

608

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

609

32/2021. (I. 29.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

613

43/2021. (II. 2.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítá-sáról

614

64/2021. (II. 12.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

615

4/2021. (I. 28.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról

616

5/2021. (II. 9.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról

618

2/2021. (II. 2.) PM rendelet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok hatálya alá tartozó egyes nem pénzügyi szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozá-sáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénz-ügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

619

3/2021. (II. 2.) PM rendelet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végre-hajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

627

4/2021. (II. 2.) PM rendelet A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosításáról

637

1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-­átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módo-sításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről

639

1008/2021. (I. 20.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-­átcsoportosításról

647

1013/2021. (I. 27.) Korm. határozat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló megállapodás szöve-gének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

649

1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Marad-vány­elszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

650

1028/2021. (II. 5.) Korm. határozat A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

656

1037/2021. (II. 5.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási Akciótervről

658

1038/2021. (II. 5.) Korm. határozat A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönről

660

1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat A Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

661

1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Marad-vány­elszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormány­határozat módosításáról

665

HIRDETMÉNYEK

 

674

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.