A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2021. JÚLIUS 30.,,

péntek


 


7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2021. évi LXXXII. törvény A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról

1413

2021. évi LXXXVIII. törvény A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról

1415

2021. évi LXXXIX. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról

1416

2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről

1431

2021. évi XCIX. törvény A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

1625

2021. évi CI. törvény Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

1730

345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet A vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról

1783

361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

1800

370/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

1802

377/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet Az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet és a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

1803

389/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

1804

390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

1805

391/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

1809

396/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet A vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

1810

397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelet A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

1811

403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

1812

18/2021. (VI. 21.) MNB rendelet Az „Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1817

19/2021. (VI. 22.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1819

20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

1820

6/2021. (VI. 25.) PM rendelet A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

1824

1388/2021. (VI. 18.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

1826

1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1830

1451/2021. (VII. 8.) Korm. határozat A gazdaság újraindítása keretében a hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának növelését szolgáló intézkedésekről

1837

1452/2021. (VII. 8.) Korm. határozat A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az EXIM Zöld Finanszírozási Program támogatását szolgáló intézkedésekről

1838

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.