A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536686. látogatója

Budapest

2006. május 17.,

szerda


 

58. szám


 

Ára: 2967,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
120/2006. (V. 17.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető turistaútvonalakon turisztikai céllal történő államhatár-átlépésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4636
22/2006. (V. 17.) EüM–FVM–KvVM e. r.
A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
4641
6/2006. (V. 17.) FMM r.
A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2004. (XII.20.) FMM rendelet módosításáról
4645
3/2006. (V. 17.) ICSSZEM r.
A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről ésaszemélyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
4649
6/2006. (V. 17.) IHM r.
A rádióamatőr szolgálatról
4654
7/2006. (V. 17.) IHM r.
A távközlési építmények engedélyezéséről ésellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet módosításáról
4699
8/2006. (V. 17.) IHM r.
Az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet módosításáról
4708
9/2006. (V. 17.) IHM r.
A védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelöléséről ésfelkészülési feladataik meghatározásáról szóló 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról
4713
15/2006. (V. 17.) PM r.
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság ésaMagyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V.20.) PM rendelet módosításáról
4714
5/2006. (V. 17.) TNM–GKM–FMM–FVM– KvVM–TNM e. r.
Az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott operatív programok és a Kohéziós Alap támogatási döntéshozatalában részt vevők, valamint atámogatások felhasználásával való elszámolást végző személyek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lebonyolításának részletes rendjéről
4719
17/2006. (V. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4721
103/2006. (V. 17.) KE h.
A legfőbb ügyész helyettesének felmentéséről
4727
11/2006. (V. 17.) KüM h.
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között 1984.szeptember 14-én, Ulan Batorban aláírt, aMongol Népköztársaságban lévő CaganDava-iwolframérclelőhely leművelésében való együttműködésről szóló egyezmény megszüntetéséről szóló jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 324/2005. (XII. 28.) Korm. rendelet 2–3.§-ahatálybalépéséről
4727
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény módosításaival egységes szerkezetbe foglalt eredeti angol nyelvű szövegének ésa hivatalos magyar nyelvű fordításának közleményként történő közzétételéről
4728
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
4765

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.