A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369715. látogatója

Budapest

2008. december 31.,

szerda


 

192. szám


 

Ára: 24760,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
347/2008. (XII. 31.) Korm. r.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
25424
348/2008. (XII. 31.) Korm. r.
Az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, valamint az elszámolások ellenőrzésével kapcsolatos eljárási szabályokról
25549
349/2008. (XII. 31.) Korm. r.
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
25550
350/2008. (XII. 31.) Korm. r.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
25551
351/2008. (XII. 31.) Korm. r.
Egyes kormányrendeletek módosításáról
25553
352/2008. (XII. 31.) Korm. r.
Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
25555
353/2008. (XII. 31.) Korm. r.
A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
25555
48/2008. (XII. 31.) EüM r.
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
25557
49/2008. (XII. 31.) EüM r.
Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról
25568
50/2008. (XII. 31.) EüM r.
A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
25568
51/2008. (XII. 31.) EüM r.
Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosításáról
25570
52/2008. (XII. 31.) EüM r.
A szakmai kollégiumokról
25576
53/2008. (XII. 31.) EüM r.
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
25587
54/2008. (XII. 31.) EüM r.
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
25589
55/2008. (XII. 31.) EüM r.
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár átalakításával kapcsolatos módosításáról
25589
167/2008. (XII. 31.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból amezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosításáról
25592
168/2008. (XII. 31.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból afalumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008.(X.18.) FVM rendelet módosításáról
25592
169/2008. (XII. 31.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból amikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
25661
170/2008. (XII. 31.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
25674
171/2008. (XII. 31.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
25687
172/2008. (XII. 31.) FVM r.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban, valamint a földművelésügyi ésvidékfejlesztési miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról
25696
173/2008. (XII. 31.) FVM r.
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004.(IV. 7.) FVM rendelet és a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról ésforgalomba hozataláról szóló 48/2004.(IV.21.)FVM rendelet módosításáról
25698
174/2008. (XII. 31.) FVM r.
A Tihanyi védett eredetű borról
25701
175/2008. (XII. 31.) FVM r.
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2008/2009. évi végrehajtási időszakban nyújtott méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól
25703
31/2008. (XII. 31.) IRM r.
Az igazságügyi szakértői működésről
25712
32/2008. (XII. 31.) IRM r.
Az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
25720
33/2008. (XII. 31.) IRM r.
A közjegyzői ügyvitelről szóló egyes IM rendeletek módosításáról
25739
34/2008. (XII. 31.) IRM r.
A fizetési meghagyásos eljárás űrlapjairól
25745
35/2008. (XII. 31.) IRM r.
Az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól
25751
40/2008. (XII. 31.) KHEM r.
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet módosításáról
25752
41/2008. (XII. 31.) KHEM r.
Egyes miniszteri rendeleteknek a hivatalos lapok kiadására vonatkozó szabályok megváltozásával összefüggő módosításáról
25752
42/2008. (XII. 31.) KHEM r.
A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
25756
43/2008. (XII. 31.) KHEM r.
A villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
25758
44/2008. (XII. 31.) KHEM r.
A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról
25762
28/2008. (XII. 31.) NFGM r.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről
25767
37/2008. (XII. 31.) OKM r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről
25768
34/2008. (XII. 31.) PM–SZMM e. r.
A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005.éviCLXXX.törvény végrehajtásáról szóló 55/2005. (XII.29.) PM–FMM együttes rendelet módosításáról
25773
35/2008. (XII. 31.) PM r.
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
25774
36/2008. (XII. 31.) PM r.
A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbáelszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005.(IX.29.) PM rendelet módosításáról
25811
37/2008. (XII. 31.) PM r.
Az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet, a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról szóló 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet, továbbá a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII.25.) PM rendelet módosításáról
25812
38/2008. (XII. 31.) PM r.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról
25813
39/2008. (XII. 31.) PM r.
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól
25818
40/2008. (XII. 31.) PM r.
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005.(X.21.)PMrendelet módosításáról
25819
41/2008. (XII. 31.) PM r.
A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosításáról
25822
42/2008. (XII. 31.) PM r.
A független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többesügynöki) jelentés szabályairól szóló 45/2007.(XII.29.) PM rendelet módosításáról
25825
43/2008. (XII. 31.) PM r.
A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről
25836
44/2008. (XII. 31.) PM r.
Egyes pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról
25843
45/2008. (XII. 31.) PM r.
A hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről ésaz adatszolgáltatás módjáról
25886
46/2008. (XII. 31.) PM r.
A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
26259
47/2008. (XII. 31.) PM r.
A befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről
26298
48/2008. (XII. 31.) PM r.
A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről
26328
2/2008. (XII. 31.) MeHVM h.
A Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága tagjainak felkéréséről
26347
 
Hivatalos Értesítő (2008/53. szám) HÉ 9541–9852

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.