A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380474. látogatója

Budapest

2009. december 30.,

szerda


 

196. szám


 

Ára: 14085 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CLIX. törvény
Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről
49458
2009. évi CLX. törvény
A gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről
49486
2009. évi CLXI. törvény
A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről
49493
2009. évi CLXII. törvény
A fogyasztónak nyújtott hitelről
49503
2009. évi CLXIII. törvény
A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
49522
351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
49535
352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
49540
353/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
49541
354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A munkabiztonsági szakértői tevékenységről
49542
355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól
49546
356/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatásról
49549
357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről
49551
358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” keretében nyújtható támogatásokról
49553
359/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
49555
360/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
49558
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról
49567
54/2009. (XII. 30.) EüM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
49571
55/2009. (XII. 30.) EüM rendelet
Az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezető testületének és felügyelő testületének működéséről, valamint a szerv vezetője teljesítményének értékeléséről
49572
56/2009. (XII. 30.) EüM rendelet
A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról
49575
57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról
49581
183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról
49582
82/2009. (XII. 30.) IRM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásáról
49590
83/2009. (XII. 30.) IRM rendelet
Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetéséről, az abból történő adatszolgáltatás szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról
49591
84/2009. (XII. 30.) IRM–MeHVM együttes rendelet
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet módosításáról
49595
85/2009. (XII. 30.) IRM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet módosításáról
49596
86/2009. (XII. 30.) IRM rendelet
A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról
49601
23/2009. (XII. 30.) KvVM rendelet
Az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet módosításáról
49604
85/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
49604
33/2009. (XII. 30.) NFGM rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 9/2008. (VII. 25.) NFGM rendelet módosításáról
49612
34/2009. (XII. 30.) NFGM rendelet
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet módosításáról
49613
46/2009. (XII. 30.) PM rendelet
A kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről
49614
2/2009. (XII. 30.) PTNM–IRM együttes rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek parancsnoki nyomozásáról szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM együttes rendelet módosításáról
49867
36/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
49867
37/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet
A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet módosításáról
49868
1230/2009. (XII. 30.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről
49871
1231/2009. (XII. 30.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között 1998. október 1-jén létrejött Megállapodás kiegészítéséről szóló megállapodásra adott felhatalmazásról
49871
1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat
A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről
49872
118/2009. (XII. 30.) ME határozat
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatója és főigazgató-helyettese megbízatásának megszűnéséről
49875

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.