A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8176273. látogatója

Budapest

2011. december 27.,

kedd


 

160. szám


 

Ára: 4905 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CLXXXIV. törvény
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggõ, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról
39123
2011. évi CLXXXV. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
39146
2011. évi CLXXXVI. törvény
Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl
39150
2011. évi CLXXXVII. törvény
A szakképzésrõl
39154
315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A világörökségi kezelési tervrõl, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekrõl
39200
316/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
39211
317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
39213
318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
39216
319/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
39218
320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
39219
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A helyi esélyegyenlõségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlõségi mentorokról
39222
322/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggõen Hazánk elnevezésének „Magyar Köztársaság”-ról „Magyarország”-ra történõ változásából eredõ, a vidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek módosításáról
39225
13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének az elõfizetõk és felhasználók védelmével összefüggõ követelményeirõl, valamint a díjazás hitelességérõl
39228
14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet
Az egyes mûszaki eszközök földfelszíni digitális mûsorok vételére való alkalmasságának megjelölésérõl
39243
72/2011. (XII. 27.) NEFMI rendelet
Az állam tulajdonába és fenntartásába került egészségügyi intézmények tekintetében vagyonkezelõi joggal rendelkezõ államigazgatási szerv kijelölésérõl
39247
1492/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Középtávú Idõjárás Elõrejelzések Európai Központja (ECMWF) között Magyarországnak az ECMWF Egyezményhez való csatlakozásáról és az azzal kapcsolatos feltételekrõl szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
39248
1493/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselõ személyek kijelölésérõl szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat és más kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról
39248
1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
Az Új Nemzedék Jövõjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról
39249
1495/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A KEOP keretében megvalósuló „Komárom-Almásfüzitõi árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” címû, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslat jóváhagyásáról
39250
1496/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A Roma Kulturális Központ létesítésével kapcsolatos feladatokról
39251
1497/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A 2011. március 1. és október 31. közötti vízkárelhárítási költségekrõl
39251
1498/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A közösségi agrár- és bormarketinggel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról
39252
1499/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
Az Ásotthalom és Baèki Vinogradi (Királyhalom) között tervezett határátkelõhely megvalósításáról
39252
1500/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A Bethlen Gábor Alapkezelõ Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságra és a Corvinus Támogatásközvetítõ és Tõkebefektetési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságra vonatkozó egyes feladatokról
39253
1501/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
39255

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2021.12.03.