A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8176271. látogatója

Budapest

2015. március 12.,

csütörtök


 

31. szám


 

Ára: 7665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutõzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelmérõl
2471
43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótõkéjérõl és biztosítástechnikai tartalékairól
2473
44/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
A többes ügynöki és az alkuszi felelõsségbiztosítási szerzõdés minimális tartalmi követelményeirõl
2514
45/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
A Magyar Nemzeti Bank csoportfelügyelettel kapcsolatos átmeneti felügyeleti feladataival kapcsolatos részletes szabályokról
2515
46/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a biztosítási tevékenységrõl szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggõ és egyéb célú módosításáról
2536
47/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl
2538
48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
A Fõvárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl
2540
49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl
2544
50/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
2545
5/2015. (III. 12.) MNB rendelet
A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsõdlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról
2547
11/2015. (III. 12.) NFM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról és a Magyar Köztársaság területén lévõ repülõtereket használó légijármûvek földi ellenõrzései végrehajtásának részletes szabályairól szóló 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelet hatályon kívül helyezésérõl
2647
1139/2015. (III. 12.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2648
1140/2015. (III. 12.) Korm. határozat
Az ukrajnai válság kapcsán, karitatív és szociális tevékenységet folytató szervezetek bevonásával a Kárpátalján élõ magyar családok megsegítésérõl
2648
1141/2015. (III. 12.) Korm. határozat
A közlekedési infrastruktúra 2014–2020. közötti idõszakban szükséges fejlesztései megvalósításának feltételeirõl
2649
1142/2015. (III. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési, valamint innovációs pályázatok ellenõrzésével, rangsorolásával és értékelésével összefüggõ személyügyi kérdések rendezésérõl
2651
1143/2015. (III. 12.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
2651
1144/2015. (III. 12.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról
2653
1145/2015. (III. 12.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról szóló egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérõ intézkedésekrõl, valamint a Liget Budapest projekt kapcsolódó beruházásainak megvalósításához szükséges intézkedésekrõl
2655
1146/2015. (III. 12.) Korm. határozat
A KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Tata, Kossuth tér városközpont értékmegõrzõ rehabilitációja” címû) projekttel összefüggõ, háromszázmillió forintot meghaladó értékû építési beruházás megvalósítására irányuló, 2015. február 1-jét követõen meginduló közbeszerzési eljárásról
2655
1147/2015. (III. 12.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú („Budai Vár és környéke közösségi közlekedés fejlesztése keretében midi autóbuszok beszerzése” címû) projektjavaslat akciótervi nevesítésérõl
2656
21/2015. (III. 12.) ME határozat
A 2014–2020 programozási idõszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek kinevezésérõl
2658
22/2015. (III. 12.) ME határozat
Magyarország és a Svájci Szövetségi Tanács közötti bûnügyi együttmûködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2658

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2021.12.03.