A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380470. látogatója

Budapest

2018. december 17.,

hétfő


 

201. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
245/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és II. melléklete módosításának kihirdetéséről
34978
246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról
35007
247/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
35014
248/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
35015
249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
35015
250/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
35016
251/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
35018
45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
35019
46/2018. (XII. 17.) MNB rendelet
Az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról
35033
47/2018. (XII. 17.) MNB rendelet
Egyes MNB rendeletek szerinti kötelezettségeknek való megfelelés eltérő szabályairól
35039
15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
35042
6/2018. (XII. 17.) NVTNM rendelet
A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Miniszterelnökség és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
35048
41/2018. (XII. 17.) EMMI rendelet
A nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet módosításáról
35049
33/2018. (XII. 17.) ITM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
35050
Knk.VII.38.031/2018/2. számú végzés
A Kúria végzése
35051
1684/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019–2022. évekre vonatkozó bérfejlesztéséről
35054
1685/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokról
35054
1686/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési programjáról
35055
1687/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
Az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről
35060
1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
35061
1689/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kiemelt humánpolitikai célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló egyes intézkedésekről
35071
1690/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek hazai gyártású kézi lőfegyverrel való ellátásáról
35072
1691/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképp megfogalmazott intézkedésekről
35072
1692/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A terrorellenes feladatok megvalósításához szükséges létszámfejlesztés finanszírozásáról
35079
1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről
35079
1694/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A 2019. évi Felnőtt Öttusa Világbajnokság és Laser Run Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
35084
1695/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások támogatásáról
35085
1696/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
Az intermodális csomópont projektek megvalósításához szükséges intézkedésekről
35087
1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A települési önkormányzat támogatásáról, egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról és intézmény átadás-átvételhez kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
35088
1698/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
Az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások finanszírozásának időszerű feladatairól
35091
1699/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
Az irodalmi művek és a kottában rögzített zeneművek elektronikus haszonkölcsönzése után járó jogdíjak biztosítása céljából történő forrásbiztosításról
35091
1700/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Filmarchívumban és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Archívumában őrzött audiovizuális kulturális javak analóg állományának egységes elhelyezését szolgáló raktározással összefüggő forrásbiztosításról
35092
1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A magyarországi cserkészet támogatásáról
35092
1702/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a Nemzeti Várprogram részét képező egri vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról
35096
1703/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában működő, egyes országos közgyűjtemények vidéki elhelyezéséről és az általuk nyújtott vidéki szolgáltatások fejlesztéséről
35096
1704/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében a 2018. évben szükséges forrásigény átcsoportosításáról
35097
1705/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Németh László Gimnázium, Általános Iskola felújítása és bővítése beruházásának megvalósítása érdekében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő támogatás biztosításáról
35099
1706/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola épületének felújításához szükséges forrás biztosításáról
35099
1707/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 azonosító számú („Kaposvár, Közép-észak-nyugati iparterület közvetlen gyűjtő utak és bekötőút gazdaságélénkítő infrastruktúra fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
35100
1708/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A TOP-6.6.1-15-PC1-2016-00001 azonosító számú („Kertvárosi rendelő kialakítása” című) és a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosító számú („A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről
35102
1709/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A „Közvetítői szerződés pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására a GINOP-8.2.7-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program Tőkeprogram végrehajtásának biztosítása érdekében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról
35104
1710/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
A kárpátaljai egyházi líceumok működéséhez szükséges forrás biztosításáról
35104
1711/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
Az Európai Unió egyes tagállamainak kormányai közötti beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló kétoldalú megállapodások felmondásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
35105
148/2018. (XII. 17.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló, Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány közötti Megállapodás módosításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
35105

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.